Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2093(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0052/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0052/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 54k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2018: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
P9_TA-PROV(2020)0101A9-0052/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyisin Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2093(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05761/2020 – C9‑0060/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009(5) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 5. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/942(6) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0052/2020),

1.  myöntää Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) EUVL L 158, 14.6.2019, s. 22.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyisin Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2093(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05761/2020 – C9‑0060/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009(5) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 5. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/942(6) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0052/2020),

1.  hyväksyy energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) EUVL L 158, 14.6.2019, s. 22.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (nykyisin Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2093(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0052/2020),

A.  toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 13 562 000 euroa, mikä merkitsee 2,18 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,26 prosenttia, mikä merkitsee viraston suunnitellun tavoitteen ylittämistä ja 0,54 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; panee tyytyväisenä merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 79,73 prosenttia, mikä merkitsee 3,92 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna;

Tuloksellisuus

2.  panee merkille, että virasto käyttää edelleen tiettyjä toimenpiteitä keskeisinä tulosindikaattoreina, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja erityisesti verkkosääntöjen ja suuntaviivojen vaikutusta ja parannetaan sen talousarviohallintoa;

3.  panee merkille, että virasto onnistui panemaan täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1227/2011(2) sekä seuraamaan ja valvomaan jo hyväksyttyjen verkkosääntöjen täytäntöönpanon muutosta sähkö- ja kaasualalla;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on siirtänyt kirjanpitotoimintonsa komissiolle ja jakaa resursseja muiden virastojen kanssa henkilöstöhallinnon, tieto- ja viestintätekniikan hallinnoinnin, talousarvion ja rahoituksen, hankintojen ja toimitilojen hallinnoinnin alalla; katsoo, että kyseinen aloite on esimerkki, jota muidenkin unionin toimielinten kannattaisi noudattaa; kehottaa virastoa selvittämään keinoja jakaa resursseja päällekkäisissä tehtävissä muiden, samantyyppisiä tehtäviä hoitavien unionin virastojen kanssa; kannustaa voimakkaasti virastoa pyrkimään aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä kaikkien unionin virastojen kanssa;

5.  kannustaa virastoa jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

Henkilöstöpolitiikka

6.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 95,52 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 67 väliaikaisesta toimesta 64 oli täytettynä (verrattuna 68 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, että vuonna 2018 virastossa työskenteli lisäksi 22 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa;

7.  panee merkille viraston huolet ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” ‑säädöspaketin täytäntöönpanoon kaavailtujen uusien resurssien riittämättömyydestä niin henkilöstömäärien, ajoituksen kuin palkkaluokkienkin osalta; panee merkille, että virastolle osoitettujen uusien tehtävien monimutkaisuudesta huolimatta niihin osoitetusta henkilöstöstä kohtuuttoman suuri osa (14) on sopimussuhteisia toimihenkilöitä, kun taas väliaikaisia toimihenkilöitä on vain neljä; panee merkille, että viraston mukaan se ei voi tällaisessa tilanteessa toteuttaa laajennettuja tehtäviään asianmukaisesti, ellei sille osoiteta lisäresursseja;

8.  ilmaisee jälleen huolensa sukupuolten epätasapuolisesta edustuksesta viraston ylemmän ja keskijohdon tehtävissä (viisi miestä ja yksi nainen); on huolestunut myös edustuksen maantieteellisestä epätasapainosta; kehottaa virastoa toteuttamaan toimia parantaakseen sukupuolten tasapuolista edustusta ja maantieteellistä tasapainoa viraston ylemmän ja keskijohdon tehtävissä;

9.  pitää valitettavana, etteivät sukupuolet ole tasapuolisesti edustettuina viraston johtokunnassa, kun 12 jäsentä 17:stä edustaa samaa sukupuolta;

10.  pyytää virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle häirintätapausten kokonaismäärän sekä päätökseen saatettujen häirintätapausten käsittelyn tulokset;

Hankinnat

11.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto otti vuonna 2018 käyttöön tarjousten sähköisen toimittamisen muttei ollut vielä ottanut käyttöön komission sähköisiin tarjouskilpailuihin ja sähköiseen laskutukseen kehittämiä välineitä, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteinen ratkaisu tietojen vaihtamiseksi sähköisesti julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa (sähköiset hankintamenettelyt); kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet hankintamenettelyjen hallintaa varten ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

12.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi;

13.  panee merkille lisätoimet, joiden tarkoituksena on lisätä viraston toiminnan avoimuutta raportoimalla viraston henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa järjestämistä kokouksista ja etenkin johtajan tapaamisista organisaatioiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa, ja näiden tietojen julkaisemisen viraston verkkosivustolla tammikuusta 2018 alkaen;

Sisäiset kontrollit

14.  panee merkille, että virasto hyväksyi joulukuussa 2018 oman sisäisen valvonnan kehyksensä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta;

15.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus suoritti vuonna 2016 kattavan riskinarvioinnin, myös tietotekniikan osalta, ja laati sen perusteella virastolle uuden strategisen tarkastussuunnitelman vuosiksi 2017–2019 ja määritteli tarkastuskohteet seuraavaa suunnittelujaksoa varten; toteaa, että vuonna 2018 sisäinen tarkastus suoritti tarkastuksen, joka koski virastossa sekä REMIT-asetuksen alalla sovellettavaa tietoturvaa, ja että virasto laati toimintasuunnitelman, joka oli määrä panna täytäntöön vuonna 2019, lopullisessa tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten toteuttamiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Muita huomautuksia

16.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto laati vuonna 2018 virallisen analyysin todennäköisistä vaikutuksista, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista aiheuttaa viraston organisaatioon, toimintoihin ja tileihin;

17.  kehottaa virastoa levittämään tutkimustuloksensa yleisölle ja pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan(3).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 167.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö