Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2093(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0052/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0052/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0101

Usvojeni tekstovi
PDF 164kWORD 52k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Agencija za suradnju energetskih regulatora
P9_TA-PROV(2020)0101A9-0052/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (sada Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2018. (2019/2093(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0060/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(5), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora(6), a posebno njezin članak 35.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0052/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(6) SL L 158, 14.6.2019., str. 22.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije za suradnju energetskih regulatora (sada Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2018. (2019/2093(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0060/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(5), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora(6), a posebno njezin članak 35.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0052/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(6) SL L 158, 14.6.2019., str. 22.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (sada Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2018. (2019/2093(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0052/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 13 562 000 EUR, što je povećanje od 2,18 % u odnosu na 2017.; budući da se cijeli proračun Agencije financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,26 %, čime je Agencija premašila zacrtani cilj i ostvarila povećanje od 0,54 % u odnosu na 2017.; sa zadovoljstvom napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 79,73 %, što je povećanje od 3,92 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  napominje da Agencija nastavlja primjenjivati određene mjere kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti, osobito za procjenu učinka mrežnih kodeksa i smjernica, te za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  napominje da je Agencija bila uspješna u provedbi Uredbe (EU) br. 1227/2011(2) te u praćenju i nadzoru promjene u provedbi već donesenih mrežnih kodeksa u području električne energije i plina;

4.  pozdravlja činjenicu da je Agencija eksternalizirala svoje računovodstvene usluge Komisiji i da dijeli resurse s drugim agencijama u području upravljanja ljudskim resursima, upravljanja informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, proračuna i financija, nabave i upravljanja objektima; smatra da je ta inicijativa koristan primjer koji bi i druge agencije trebale slijediti; potiče Agenciju da razmotri mogućnost dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima; snažno potiče Agenciju da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije;

5.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

Kadrovska politika

6.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 95,52 % plana radnih mjesta, odnosno imenovana su 64 privremena djelatnika od 67 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 68 odobrenih radnih mjesta 2017.); napominje da su 2018. za Agenciju također radila 22 ugovorna djelatnika i četiri upućena nacionalna stručnjaka;

7.  prima na znanje činjenicu da je Agencija izrazila zabrinutost zbog nedostatnih dodatnih sredstava predviđenih za provedbu paketa „Čista energija za sve Europljane”, u smislu broja članova, vremenskog rasporeda i platnog razreda osoblja te činjenice da raspodjela osoblja sadrži nerazmjerno velik udio ugovornih djelatnika (14) u odnosu na broj privremenih djelatnika (samo 4), unatoč složenosti novih zadaća koje su dodijeljene Agenciji; prima na znanje činjenicu da je Agencija upozorila na to da u takvoj situaciji, ako joj se ne dodijele dodatni resursi, neće biti u stanju na odgovarajući način ispuniti svoj prošireni mandat;

8.  ponovno izražava svoju zabrinutost zbog manjka rodne ravnoteže na višim i srednjim položajima u Agenciji (pet muškaraca i jedna žena); izražava zabrinutost zbog geografske neravnoteže; traži od Agencije da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna i geografska ravnoteža među njezinim višim i srednjim rukovodstvom;

9.  žali zbog manjka rodne ravnoteže među članovima rukovodstva Agencije, pri čemu je 12 članova od njih 17 istoga spola;

10.  traži od Agencije da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ukupnom broju slučajeva uznemiravanja te o ishodu zaključenih slučajeva uznemiravanja;

Javna nabava

11.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Agencija 2018. uvela elektroničko podnošenje ponuda, ali još nije uvela alate za e-nadmetanje ili elektroničko izdavanje računa koje je Komisija razvila s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o napretku postignutom u tom području;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

12.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača;

13.  prima na znanje daljnje korake poduzete kako bi se povećala transparentnost aktivnosti Agencije izvješćivanjem o sastancima koje osoblje Agencije održava s vanjskim dionicima, konkretno, o sastanku direktora s organizacijama i samozaposlenim osobama, te prima na znanje njihovu dostupnost na internetskoj stranici Agencije od siječnja 2018.;

Unutarnje kontrole

14.  napominje da je Agencija donijela vlastiti okvir unutarnje kontrole u prosincu 2018.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o provedbi tih standarda unutarnje kontrole;

15.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) 2016. provela cjelovitu procjenu rizika, uključujući i procjenu za IT, koja je rezultirala novim strateškim planom revizije Agencije za razdoblje od 2017. do 2019., te da je sastavila teme revizije za sljedeće razdoblje planiranja; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. provela reviziju informacijske sigurnosti u Agenciji i informacijske sigurnosti u području obuhvaćenom Uredbom o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (uredba REMIT) te da je Agencija sastavila akcijski plan, čija je provedba bila predviđena za 2019., kako bi se razmotrile preporuke iz završnog izvješća o reviziji; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

Druge primjedbe

16.  pozdravlja činjenicu da je Agencija 2018. provela službenu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Unije na njezinu organizaciju, djelovanje i računovodstvenu dokumentaciju;

17.  poziva Agenciju da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnosti preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 167.
(2) Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 15. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti