Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2093(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0052/2020

Pateikti tekstai :

A9-0052/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0101

Priimti tekstai
PDF 170kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
P9_TA-PROV(2020)0101A9-0052/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar – Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2093(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo(2) ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0060/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą​(5), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra(6), ypač į jo 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0052/2020),

1.  patvirtina Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(6) OL L 158, 2019 6 14, p. 22.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar – Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2093(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo(2) ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0060/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbavimo agentūrą​(5), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra(6), ypač į jo 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0052/2020),

1.  pritaria Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(6) OL L 158, 2019 6 14, p. 22.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (dabar – Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2093(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0052/2020),

A.  kadangi, remiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 13 562 000 EUR, t. y. 2,18 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,26 proc., taigi buvo viršytas Agentūros planuotas rodiklis ir jis yra 0,54 proc. didesnis nei 2017 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 79,73 proc., t. y. padidėjo 3,92 proc., palyginti su 2017 metais;

Veikla

2.  pažymi, kad Agentūra toliau naudoja tam tikras priemones kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad būtų galima įvertinti jos veiklos teikiamą pridėtinę vertę, visų pirma siekiant įvertinti tinklo kodeksų ir gairių poveikį ir pagerinti jos biudžeto valdymą;

3.  pažymi, kad Agentūrai pavyko sėkmingai įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011(2) ir teikti pagalbą bei vykdyti stebėseną įgyvendinant pokyčius jau priimtuose elektros ir dujų tinklų kodeksuose;

4.  palankiai vertina tai, kad Agentūra perdavė savo apskaitą Komisijai ir dalijasi ištekliais su kitomis agentūromis žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių ir ryšių technologijų valdymo, biudžeto ir finansų, viešųjų pirkimų ir infrastruktūros valdymo srityse; mano, kad ši iniciatyva yra vertingas pavyzdys kitoms Sąjungos institucijoms sekti; skatina Agentūrą ieškoti būdų, kaip vykdant sutampančias užduotis dalytis ištekliais su kitomis panašią veiklą vykdančiomis Sąjungos agentūromis; primygtinai ragina Agentūrą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

5.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

Personalo politika

6.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 95,52 proc., o iš 67 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 68 etatais) buvo įdarbinti 64 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 22 sutartininkai ir keturi deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

7.  atkreipia dėmesį į Agentūros susirūpinimą dėl nepakankamų papildomų išteklių, numatytų dokumentų rinkiniui „Švari energija visiems europiečiams“ įgyvendinti, ypač kiek tai susiję su darbuotojų skaičiumi, įdarbinimo terminais ir pareigybinėmis kategorijomis, ir dėl to, kad personalo paskirstyme neproporcingai didelę dalį sudaro sutartininkų pareigybės (14), palyginti su laikinųjų darbuotojų skaičiumi (tik 4), nepaisant Agentūrai pavestų naujų užduočių sudėtingumo; pažymi, kad, Agentūros nuomone, tokioje situacijoje, neskyrus papildomų išteklių, ji negalės tinkamai vykdyti savo išplėstų įgaliojimų;

8.  pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl to, kad neužtikrinta Agentūros aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų lyčių pusiausvyra (penki vyrai ir viena moteris); kelia susirūpinimą dėl geografinės pusiausvyros; prašo Agentūros imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta geresnė jos aukščiausios ir vyresniosios grandies vadovų lyčių ir geografinė pusiausvyra;

9.  apgailestauja dėl to, kad neužtikrinta lyčių pusiausvyra Agentūros vadovybės narių tarpe, nes 12 narių iš 17 yra tos pačios lyties;

10.  prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai bendrą priekabiavimo atvejų skaičių ir informuoti apie baigtų nagrinėti priekabiavimo atvejų rezultatus;

Viešieji pirkimai

11.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2018 m. Agentūra įvedė pasiūlymų teikimą elektroninėmis priemonėmis, bet dar nebuvo įdiegusi visų Komisijos sukurtų konkursų rengimo elektroniniu būdu arba elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo priemonių bendram keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimui taikyti; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešojo pirkimo procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pažangos šioje srityje ataskaitas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

12.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei pranešėjų apie pažeidimus apsaugą;

13.  atkreipia dėmesį į tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti didesnį Agentūros veiklos skaidrumą: pranešama apie Agentūros darbuotojų susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma direktoriaus susitikimą su organizacijomis ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, ir tai, kad nuo 2018 m. sausio mėn. jie skelbiami Agentūros interneto svetainėje;

Vidaus kontrolė

14.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio mėn. Agentūra priėmė savo vidaus kontrolės programą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tų vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 2016 m. atliko išsamų rizikos vertinimą, be kita ko, susijusį su IT, ir juo remdamasi parengė naują Agentūros strateginio audito planą 2017–2019 m. laikotarpiui bei audito temas kitam planavimo laikotarpiui; pažymi, kad 2018 m. VAT atliko Agentūros IT saugumo ir informacijos saugumo „REMIT“ domene auditą ir kad Agentūra parengė veiksmų planą, kurį buvo planuojama įgyvendinti 2019 m., kad būtų atsižvelgta į galutinėje audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

Kitos pastabos

16.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. Agentūra atliko oficialią tikėtino Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos poveikio savo veiklai, operacijoms ir sąskaitoms analizę;

17.  ragina Agentūrą savo tyrimų rezultatus paskelbti visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 108, 2018 3 22, p. 167.
(2) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 15 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika