Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2093(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0052/2020

Ingivna texter :

A9-0052/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0101

Antagna texter
PDF 161kWORD 51k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
P9_TA-PROV(2020)0101A9-0052/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 (2019/2093(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0060/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(5), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2019/942 av den 5 juni 2019 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(6), särskilt artikel 35,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0052/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) EUT L 158, 14.6.2019, s. 22.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 (2019/2093(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0060/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(5), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2019/942 av den 5 juni 2019 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(6), särskilt artikel 35,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0052/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) EUT L 158, 14.6.2019, s. 22.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (numera Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2018 (2019/2093(ΙΝΙ))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0052/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 13 562 000 EUR, vilket innebär en ökning med 2,18 % jämfört med 2017. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2018 förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,26 %, vilket överstiger det mål byrån satt upp och innebär en ökning med 0,54 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 79,73 %, vilket är en ökning med 3,92 % jämfört med 2017.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet noterar att byrån fortsätter att använda vissa åtgärder som centrala resultatindikatorer för att bedöma verksamhetens mervärde, i synnerhet för att bedöma effekterna av nätföreskrifter och riktlinjer och för att förbättra sin budgetförvaltning.

3.  Europaparlamentet noterar att byrån lyckades genomföra förordning (EU) nr 1227/2011(2) samt följa upp och övervaka övergången när det gäller genomförandet av de redan antagna nätföreskrifterna för el och gas.

4.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån har utkontrakterat redovisningstjänster till kommissionen och delar resurser med andra byråer i fråga om personalförvaltning, förvaltning av informations- och kommunikationsteknik, budget och finansiering, upphandling och fastighetsförvaltning. Parlamentet anser att detta initiativ är en värdefull förebild som andra unionsinstitutioner skulle kunna följa. Parlamentet uppmuntrar byrån att undersöka möjligheter för resursdelning för överlappande uppgifter bland andra unionsbyråer med liknande verksamhet. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att aktivt söka ytterligare och bredare samarbete med alla unionsbyråer.

5.  Europaparlamentet uppmanar byrån att fortsätta digitaliseringen av sina tjänster.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet noterar att 95,52 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018, och att 64 av de 67 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade tillsatts (antalet tillåtna tjänster 2017 var 68). Parlamentet noterar dessutom att 22 kontraktsanställda och fyra utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2018.

7.  Europaparlamentet noterar byråns oro över de otillräckliga ytterligare resurser som planeras för genomförandet av paketet ”Ren energi för alla i EU” när det gäller antalet anställda, tidsplanering och lönegrader, och att personaltilldelningen omfattar en oproportionerligt stor andel kontraktsanställda (14) jämfört med antalet tillfälligt anställda (endast 4), trots komplexiteten i de nya uppgifter som byrån tilldelats. Parlamentet noterar att enligt byrån kommer den, i denna situation, inte att kunna fullgöra sitt utökade mandat på ett korrekt sätt om den inte tilldelas mer resurser.

8.  Europaparlamentet upprepar sin oro över avsaknaden av en jämn könsfördelning bland byråns högre chefer och mellanchefer (fem män och en kvinna). Parlamentet är oroat över den geografiska obalansen. Parlamentet uppmanar byrån att vidta åtgärder för att säkerställa en jämnare könsfördelning och bättre geografisk balans bland högre chefer och mellanchefer.

9.  Europaparlamentet beklagar avsaknaden av en jämn könsfördelning inom byråns styrelse, där 12 av 17 personer är av samma kön.

10.  Europaparlamentet uppmanar byrån att rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det totala antalet fall av trakasserier och om resultaten av avslutade fall av trakasserier.

Upphandling

11.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån under 2018 införde e-inlämning, men att den ännu inte hade infört de e-upphandlings- och e‑faktureringsverktyg som kommissionen lanserat i syfte att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Byrån uppmanas att införa alla verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfarandena och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs på detta område.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

12.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare.

13.  Europaparlamentet noterar de ytterligare åtgärder som vidtagits för att öka transparensen i byråns verksamhet genom att rapportera om de möten som byråns personal har med externa intressenter, nämligen direktörens möten med organisationer och egenföretagare, och att de finns tillgängliga på byråns webbplats sedan januari 2018.

Internkontroller

14.  Europaparlamentet noterar att byrån antog sin egen ram för intern kontroll i december 2018. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa interna kontrollstandarder.

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en fullständig riskbedömning under 2016, även i fråga om it, vilket ledde till att en ny strategisk revisionsplan utarbetades för byrån för perioden 2017–2019 och till att granskningsteman togs fram för följande planeringsperiod. Parlamentet noterar att IAS under 2018 utförde en granskning av it-säkerhet vid byrån och av informationssäkerhet på Remit-området och att byrån har utarbetat en åtgärdsplan, som enligt planerna skulle genomföras 2019, för att ta itu med rekommendationerna i den slutliga revisionsrapporten. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet välkomnar att byrån 2018 gjorde en formell analys av de sannolika konsekvenser som Förenade kungarikets beslut att lämna unionen kommer att få för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper.

17.  Europaparlamentet uppmanar byrån att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala och andra medier.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.3.2018, s. 167.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1)
(3) Antagna texter: P9_TA-PROV(2020)0121.

Senaste uppdatering: 15 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy