Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2097(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0053/2020

Indgivne tekster :

A9-0053/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0102

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 56k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
P9_TA(2020)0102A9-0053/2020
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed) for regnskabsåret 2018 (2019/2097(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0064/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011(6), særlig artikel 47,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0053/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(6) EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed) for regnskabsåret 2018 (2019/2097(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0064/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(5), særlig artikel 33,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011(6), særlig artikel 47,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(8), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0053/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.
(6) EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (før den 11. december 2018: Det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed) for regnskabsåret 2018 (2019/2097(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0053/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(1) var på 205 657 227 EUR, hvilket er en væsentlig stigning på 32 % i forhold til 2017; der henviser til, at stigningen hang sammen med supplerende opgaver og med styrkelsen af agenturets mandat, og der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget(2);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 75,18 %; bemærker, at den lave gennemførelsesgrad skyldes udestående forpligtelser, der hovedsagelig vedrører aktionsudgifter, som er betinget af vedtagelsen af deres respektive retsgrundlag; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 94,08 %, hvilket er stigning på 2,55 % i forhold til 2017;

2.  bemærker, at arbejdet med etableringen af agenturets nye lokaler i Strasbourg, som havde været genstand for betydelige forsinkelser, ifølge den seneste godkendte statusrapport om bygge- og anlægsarbejder fra april 2018 var 88,17 % fuldført, og at agenturet beskytter sine finansielle interesser med en opfyldelsesgaranti på 1,2 mio. EUR; bemærker, at agenturet indgav svarskrifter ved førsteinstansretten i Strasbourg den 15. maj 2018 og den 15. februar 2019, og at førsteinstansretten endnu ikke har truffet afgørelse; bemærker yderligere, at der i april 2019 igen blev indledt drøftelser med henblik på at nå frem til en udenretslig løsning; opfordrer agenturet til straks at underrette dechargemyndigheden, i tilfælde af at der indgås en udenretslig aftale, eller alternativt så snart førsteinstansrettens dom foreligger;

3.  noterer sig med bekymring, at agenturets budgetgennemførelse ifølge Revisionsrettens beretning var lavere end planlagt på grund af den sene vedtagelse eller ikrafttræden af retsakter (et forhold, som ligger uden for agenturets kontrol), hvilket påvirkede både videreudviklingen og udviklingen af eksisterende og nye systemer; bemærker, at agenturet som reaktion tilbagebetalte 74 000 000 EUR i betalingsbevillinger til Kommissionen og fremførte 49 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket rejser tvivl om planlægningsantagelserne i den finansieringsoversigt, som Kommissionen har udarbejdet; fremhæver, at opførelsen af budgetmidler i agenturets vedtagne budget for endnu ikke vedtagne retsakter indebærer betydelige risici for forsvarlighed økonomisk forvaltning; opfordrer Kommissionen til sammen med agenturet at forbedre overensstemmelsen mellem budgetplanlægningen og timingen af vedtagelse eller ikrafttræden af retsakter;

Performance

4.  glæder sig over agenturets fortsatte samarbejde med andre EU-agenturer og det styrkede mandat, der blev givet ved ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 2018/1726(3) i december 2018, som giver nye muligheder for et styrket samarbejde, proaktiv rådgivning og yderligere støtte og bistand til Kommissionen, medlemsstaterne og andre agenturer på området retlige og indre anliggender, og tættere samarbejde med internationale organisationer;

5.  bemærker den mulige udvikling af en centraliseret router til udveksling af forhåndsinformation om passagerer og passagerlisteoplysninger mellem medlemsstaterne; bemærker, at anvendelsen af sådanne oplysninger til kontrol i store IT-systemer er blevet foreslået som et interoperabilitetselement af fremtidig interesse; noterer sig endvidere den tilhørende feasibilityundersøgelse, som Kommissionen foretog mellem april 2018 og januar 2019;

6.  bemærker i lyset af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer i 2018, at agenturet forvalter tre separate, ikkeintegrerede store IT-systemer i overensstemmelse med de respektive retlige instrumenter, der regulerer disse systemer, og at de forskellige udviklingsfrister og begrænsninger, der følger af disse retlige rammer, har medført, at IT-systemerne er blevet opført separat og på en ikkeintegreret måde; bemærker, at agenturet anerkender, at denne tilgang hverken er bæredygtig eller effektiv fra et operationelt eller budgetmæssigt perspektiv; glæder sig over, at agenturet har iværksat et initiativ til at strømline systemernes arkitektur og udformning med Kommissionens interoperabilitetsinitiativ som hoveddrivkraft; opfordrer agenturet til yderligere at undersøge mulighederne for at etablere fælles procedurer og delte systemer;

7.  minder (navnlig i betragtning af at dette agentur beskæftiger sig med interoperabilitet af følsomme data) om betydningen af dataforvaltnings‑ og databehandlingstjenester og behovet for at internalisere disse tjenester; fremhæver i denne forbindelse betydningen af beskyttelsen og fortroligheden af sådanne data og de potentielle risici, som det nuværende system med ekstern IT-serviceforvaltning indebærer;

8.  glæder sig over den nye organisationsstruktur, som agenturet har indført for at styrke de kapaciteter, der er nødvendige for planlægning af operationelle aktiviteter og dertil knyttede udbud, herunder levering af juridisk og teknisk input; opfordrer dog til, at der gøres en yderligere indsats for at sikre overholdelsen af udbudsreglerne, og til mere nøjagtig rapportering; noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at agenturet kan overveje at anvende metoden fra den internationale gruppe af brugere af funktionspunkter (International Function Point Users Group), som er en standardmetode til fastsættelse af prisen for udviklingsaktiviteter;

9.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort for så vidt angår Revisionsrettens anbefalinger fra tidligere år; bemærker imidlertid, at agenturet stadig ikke offentliggør stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted; opfordrer derfor agenturet til at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre offentliggørelsen af ledige stillinger via EPSO's websted;

10.  bemærker, at agenturet i relation til e-udbudsprocedurer har indført e-fakturering og e-udbud for visse procedurer, men at indførelsen af elektronisk afgivelse af bud (e-submission) stadig er i gang;

11.  understreger vigtigheden af, at der leveres kønsbaserede data, således at det er muligt at analysere udviklingen i kønsfordelingen inden for agenturets personale og dets styrende organer;

Personalepolitik

12.  bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 kun var gennemført med 89,71 % med 122 midlertidigt ansatte ud af de 136 midlertidigt ansatte, der var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 131 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 31 kontraktansatte og 9 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet; glæder sig over agenturets svar om, at denne gennemførelsesgrad kan tilskrives den sene vedtagelse af retsakter, og opfordrer indtrængende agenturet til at rapportere om fremtidige fremskridt;

13.  noterer sig med bekymring den manglende kønsbalance i bestyrelsen (40 mænd og seks kvinder);

14.  noterer sig i lyset af de bemærkninger og kommentarer, som dechargemyndigheden fremsatte i 2018, at agenturet anerkender de betydelige risici, som det indebærer for kontinuiteten i driften, at have et begrænset antal medarbejdere; understreger, at agenturet har anmodet om yderligere medarbejdere i sine programmeringsdokumenter; anerkender, at en sådan personaleforøgelse forudsætter godkendelse af Parlamentet og Rådet, og at agenturet forsøger at mindske risikoen gennem omprioritering af opgaver og hurtig rekruttering; påpeger, at den nuværende praksis med først at rekruttere det nødvendige personale til gennemførelse af en retsakt, når en sådan retsakt er trådt i kraft, indebærer, at man forlader sig på, at det eksisterende personale gennemfører de forberedende foranstaltninger til gennemførelse af en sådan retsakt, hvilket stiller store krav til agenturets centrale teams håndteringsevne og derfor indebærer en risiko for at påvirke agenturets gennemførelse af sine daglige aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at åbne mulighed for at fremrykke ansættelsen af nogle af de medarbejdere, der forudsættes ansat ifølge et forslag til en retsakt, for at give agenturet mulighed for effektivt at forberede gennemførelsen af den pågældende retsakt;

15.  bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning i forbindelse med en specifik ansættelsesprocedure afveg agenturets udvælgelseskomité på bekostning af procedurens gennemsigtighed fra det offentliggjorte stillingsopslag og anvendte en højere minimumscore end den, der var offentliggjort for ansøgere, som skulle opføres på reservelisten; noterer sig på baggrund af agenturets svar tilsagnet om at anvende en mere stringent ordlyd i de stillingsopslag, der offentliggøres i fremtiden; glæder sig over, at agenturet omgående har tilpasset sin praksis for de igangværende procedurer, og at retningslinjerne for ansættelsesprocedurer vil omfatte princippet om, at tærsklen for opførelse på reservelisten skal fastlægges på forhånd; opfordrer agenturet til at sikre, at de offentliggjorte udvælgelseskriterier respekteres;

16.  noterer sig, at agenturets bestyrelse i marts 2018 vedtog den nye organisationsstruktur i forventning om agenturets vækst som følge af det stigende antal opgaver efter vedtagelsen af nye retsakter og det ekstra personale, der blev tildelt i denne henseende; bemærker, at agenturet næsten vil fordoble antallet af medarbejdere ved udgangen af 2020, og at omstruktureringen forventedes at være fuldt gennemført inden udgangen af 2019;

Udbud

17.  noterer sig med bekymring, at to reviderede betalinger, som blev afholdt for ydelse af korrigerende vedligeholdelse af Schengeninformationssystemet i driftstilstand (MWS), ifølge Revisionsrettens beretning var delvist regelstridige, idet agenturet ændrede en specifik kontrakt ved at øge de månedlige vedligeholdelsesgebyrer uden at ændre MWS-rammekontrakten for at tage højde for en sådan prisstigning og senere forlængede kontrakten med halvanden måned efter MWS-rammekontraktens udløbsdato; understreger, at det yderligere beløb, som blev betalt for den månedlige vedligeholdelse, og betalingen for vedligeholdelse efter rammekontraktens udløb er delvist regelstridige; noterer sig agenturets svar om, at forsinkelser opstod i iværksættelsen af den efterfølgende rammekontrakt, at de yderligere foranstaltninger, der blev truffet under tildelingsproceduren, medførte et behov for at sikre kontinuitet i vedligeholdelsen af Schengeninformationssystemet i overensstemmelse med agenturets retlige forpligtelser, og at processen med at færdiggøre sættet af tjeklister og modeller for udbudsprocedurer og oprettelsen af de funktioner, der er nødvendige for at støtte planlægningen af operationelle aktiviteter og underliggende udbud, er i gang; opfordrer agenturet til at sikre overholdelse af bestemmelserne om offentlige udbud;

18.  bemærker endvidere, at ifølge Revisionsrettens beretning afveg den formel, som var fastsat i udbudsbetingelserne til MWS-kontrakten for at identificere tilbuddet med den bedste kvalitet, fra formlen i dokumentet med spørgsmål og svar til tilbudsgivere, og at der blev konstateret andre mangler med hensyn til oplysningernes kvalitet, fuldstændighed og ensartethed; bemærker, at agenturet anerkender behovet for at forbedre og dokumentere kontroller af overensstemmelse og sammenlignelighed mellem udbudsplanlægningen og de faktiske kontrakter for at muliggøre en efterfølgende vurdering (som i øjeblikket ikke indgår som et led i udbudsprocessen på grund af mangel på menneskelige ressourcer); opfordrer agenturet til at styrke den udbudsrelaterede interne kontrol;

19.  noterer sig med bekymring, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning for en kontrakt om levering af telekommunikationstjenester tildelte en kontrakt til den eneste økonomiske aktør, som havde afgivet et tilbud, og at værdien af den tildelte kontrakt beløb sig til 144 000 EUR som offentliggjort i den oprindelige udbudsbekendtgørelse; bemærker imidlertid, at det finansielle tilbud, som den økonomiske aktør indsendte, kun var på 45 700 EUR, hvilket resulterede i tildeling af en kontrakt for et beløb, der oversteg tilbudsbeløbet, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for offentlige udbud; noterer sig agenturets svar om, at det finansielle tilbud var tænkt som et rent uforpligtende scenarie med henblik på evalueringen af bud, og at de faktiske månedlige betalinger er baseret på de faktiske tjenesteydelser i henhold til de oprindeligt tilbudte enhedspriser; opfordrer agenturet til ikke at tildele kontrakter til priser, der overstiger tilbudsgivernes tilbud;

20.  noterer sig, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning forlængede varigheden af en direkte kontrakt om ydelse af sikkerheds- og modtagelsestjenester fra fire til seks år, hvilket øgede kontraktværdien med 73 % (hvilket ikke er i overensstemmelse med finansforordningen), hvorved de betalinger, der er afholdt uden for den oprindelige periode, er regelstridige; noterer sig agenturets svar om, at situationen blev udløst af ekstraordinære omstændigheder, som blev indberettet rettidigt og analyseret i registret over undtagelser; anerkender, at der blev truffet beslutninger for at sikre fortsat levering af sikkerhedstjenester; opfordrer agenturet til at sikre overholdelse af reglerne for offentlige udbud;

21.  glæder sig over, at agenturet i lyset af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer vedrørende den omfattende brug af eksterne kontrahenter til udvikling og vedligeholdelse af IT-projekter arbejder på en sourcingstrategi for at sikre den bedst mulige udnyttelse af egne ressourcer; påpeger, at Revisionsretten har konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at bruge eksternt personale ansat som IT-konsulenter; understreger, at der er behov for at imødegå agenturets afhængighed af ekstern rekruttering på dette område hurtigst muligt; anerkender, at beslutningen om at afsætte tilstrækkelige personaleressourcer ligger hos Parlamentet og Rådet som budgetmyndighed;

22.  opfordrer indtrængende agenturet til at undersøge mulighederne for at dele ressourcer til overlappende opgaver med andre agenturer med lignende aktiviteter; opfordrer agenturet til at begynde at søge efter metoder til deling af ikke specialiserede medarbejdere på områder som IKT og regnskabsføring, navnlig med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, der har hjemsted i Riga, og Det Europæiske Kemikalieagentur, der har hjemsted i Helsinki;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

23.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i november 2018 afsluttede gennemførelsen af de nye regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for medlemmerne af bestyrelsen og de rådgivende grupper, hvilket omfatter årlig fremlæggelse af deres interesseerklæringer og vurdering af erklæringerne foretaget af formændene for bestyrelsen og de respektive rådgivende grupper (alt efter, hvad der er relevant) med støtte fra agenturet; glæder sig over vedtagelsen af en ny model for interesseerklæringer efterfulgt af offentliggørelse på agenturets websted; bemærker, at agenturet har regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for ansatte på plads; bemærker, at alle ansatte i 2018 indgav interesseerklæringer, hvoraf 31 indeholdt en erklæring om en interesse (svarende til 20 % af personalet), som blev vurderet af de umiddelbare overordnede, og at der for tre ansatte (svarende til 2 % af personalet) blev truffet foranstaltninger for at mindske risikoen for potentielle interessekonflikter; beklager imidlertid, at den nye model for interesseerklæringer ikke er blevet anvendt på den udøvende ledelsesgruppe; bemærker med beklagelse, at der for den administrerende direktør kun foreligger en erklæring om fravær af interessekonflikter; bemærker, at bestyrelsen i juni 2018 vedtog agenturets afgørelse om retningslinjer for whistleblowing; bemærker, at der ifølge agenturets svar ikke er nogen retlig forpligtelse til at offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes CV'er; fremhæver i denne forbindelse, at EU-agenturerne bør opstille en model for gennemsigtighed og opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at offentliggøre deres CV'er på agenturets websted;

Intern kontrol

24.  noterer sig på baggrund af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer vedrørende de udestående revisionsanbefalinger, at gennemførelsesraten for handlingsplaner, der blev indført efter forskellige revisionsanbefalinger, var faldende i 2018, og at agenturet vedtog og anvendte den reviderede ramme for intern kontrol i begyndelsen af 2019; bemærker, at den interne revisionstjeneste har udarbejdet en strategisk revisionsplan for perioden 2019-2021, som er baseret på resultaterne af en risikovurdering, der blev gennemført i februar 2018 på både hovedkvarteret i Tallinn og det tekniske anlæg i Strasbourg, og som dækker agenturets vigtigste administrative og operationelle processer; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af revisionsanbefalingerne;

Øvrige bemærkninger

25.  noterer sig på baggrund af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer om forsinkelser i ombygningen af agenturets operationelle anlæg i Strasbourg og opførelsen af det nye hovedkvarter i Tallinn, at ombygningen af hovedkvarteret blev færdiggjort af den estiske regering i overensstemmelse med den oprindelige plan, og at agenturet flyttede til sit permanente hovedkvarter i juli 2018; bemærker, at ombygningen af det operationelle anlæg i Strasbourg blev kontraktmæssigt afsluttet i juni 2018, at forsinkelsen blev tilskrevet designændringerne, der var aftalt med entreprenøren, og at agenturet arbejder tæt sammen med entreprenøren om at afhjælpe de tekniske mangler, der er opdaget, og at fremme godkendelsen af arbejderne;

26.  opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre mediekanaler;

o
o   o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(4) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 161.
(2) EUT C 120 af 29.3.2019, s. 163.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0121.

Seneste opdatering: 31. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik