Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2097(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0053/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0053/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0102

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 188kWORD 58k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
P9_TA(2020)0102A9-0053/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (πριν από την 11η Δεκεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2097(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0064/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(5), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011(6), και ιδίως το άρθρο 47,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0053/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 286 της 1.11.2011. σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας Και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (πριν από την 11η Δεκεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2097(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0064/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(5), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011(6), και ιδίως το άρθρο 47,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0053/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (πριν από την 11η Δεκεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2097(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0053/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ήταν 205 657 227 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση κατά 32 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αφορούσε πρόσθετα καθήκοντα και την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 75,18 %· παρατηρεί ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε έγκριση της νομικής βάσης τους· σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 94,08 %, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  σημειώνει ότι, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων, η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο είχε ποσοστό ολοκλήρωσης 88,17 %, σύμφωνα με την τελευταία αποδεκτή έκθεση προόδου των εργασιών του Απριλίου του 2018, και ότι ο Οργανισμός προστατεύει τα οικονομικά του συμφέροντα με εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 1,2 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι ο Οργανισμός κατέθεσε υπομνήματα αντίκρουσης στο Πρωτοδικείο του Στρασβούργου στις 15 Μαΐου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2019, καθώς επίσης ότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου δεν έχει εκδοθεί ακόμη· σημειώνει επιπλέον ότι τον Απρίλιο του 2019 άρχισαν εκ νέου οι συνομιλίες για εξωδικαστικό συμβιβασμό· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σε περίπτωση που επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός, ή, εναλλακτικά, μόλις εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού ήταν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη λόγω της καθυστερημένης θέσπισης ή θέσης σε ισχύ νομικών πράξεων (ζήτημα που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του Οργανισμού) και επηρεάζει τόσο την εξέλιξη όσο και την ανάπτυξη των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων· σημειώνει ότι, σε απάντηση, ο Οργανισμός επέστρεψε στην Επιτροπή 74 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών και μετέφερε 49 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, θέτοντας συνεπώς υπό αμφισβήτηση τις παραδοχές σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία τα οποία κατάρτισε η Επιτροπή· επισημαίνει ότι η εγγραφή δημοσιονομικών πόρων στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Οργανισμού για νομοθετικές πράξεις που δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό, να ευθυγραμμίσει καλύτερα τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του με το χρονοδιάγραμμα έκδοσης ή έναρξης ισχύος των νομοθετικών πράξεων·

Επιδόσεις

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθερή συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και την ενισχυμένη εντολή που δόθηκε από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726(3) του Δεκεμβρίου του 2018, η οποία θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας, την παροχή προδραστικών συμβουλών και πρόσθετης υποστήριξης και βοήθειας στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και σε άλλους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και τη στενότερη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς·

5.  παρατηρεί την πιθανή ανάπτυξη κεντρικού δρομολογητή για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες και τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει ότι η χρήση των εν λόγω πληροφοριών για ελέγχους σε συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας έχει προταθεί ως στοιχείο διαλειτουργικότητας μελλοντικού ενδιαφέροντος· επισημαίνει περαιτέρω τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας που διενεργήθηκε από την Επιτροπή μεταξύ Απριλίου 2018 και Ιανουαρίου 2019·

6.  σημειώνει, υπό το φως των παρατηρήσεων και των σχολίων που διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω συστήματα, και ότι τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και οι περιορισμοί που απορρέουν από τα εν λόγω νομικά πλαίσια έχουν προκαλέσει την κατασκευή των συστημάτων ΤΠ χωριστά και κατά τρόπο μη ενοποιημένο· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει πως η προσέγγιση αυτή δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε αποδοτική από επιχειρησιακή ή δημοσιονομική προοπτική· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει δρομολογήσει πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού του συστήματος με πρωταρχική κινητήριο δύναμη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα· προτρέπει τον Οργανισμό να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες θέσπισης κοινών διαδικασιών και συστημάτων·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία των υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων και την ανάγκη να εσωτερικευτούν οι υπηρεσίες αυτές (ειδικότερα δεδομένου ότι ο Οργανισμός ασχολείται με τη διαλειτουργικότητα ευαίσθητων δεδομένων)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προστασίας και της εμπιστευτικότητας των εν λόγω δεδομένων, καθώς και τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει το τρέχον σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ·

8.  επικροτεί τη νέα οργανωτική δομή που εφαρμόζει ο Οργανισμός, με στόχο να ενισχύονται οι αναγκαίες ικανότητες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη συναφή σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και τεχνικών συμβολών· ζητεί ωστόσο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν η συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, αφενός, και η υποβολή ακριβέστερων εκθέσεων, αφετέρου· σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία της International Function Point Users Group (IFPUG), η οποία είναι μια τυποποιημένη μεθοδολογία για τον καθορισμό της τιμής των δραστηριοτήτων ανάπτυξης·

9.  επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου από προηγούμενα έτη· σημειώνει, εντούτοις, ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να μην δημοσιεύει προκηρύξεις κενών θέσεων στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει τη δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων μέσω του δικτυακού τόπου της EPSO·

10.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ο Οργανισμός έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφορών για ορισμένες διαδικασίες, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι εκκρεμής η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών·

11.  τονίζει τη σημασία της παροχής δεδομένων με βάση το φύλο, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ανάλυση της εξέλιξης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό του Οργανισμού και στα διοικητικά του όργανα·

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν μόλις σε 89,71 %, με τον διορισμό 122 έκτακτων υπαλλήλων από τις 136 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 131 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 9 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση του Οργανισμού ότι αυτό το ποσοστό εκτέλεσης μπορεί να αποδοθεί στην καθυστερημένη έγκριση νομικών πράξεων και καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη μελλοντική πρόοδο·

13.  σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο (40 άνδρες και 6 γυναίκες)·

14.  σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει τους σημαντικούς κινδύνους που ενέχει για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του ο μικρός αριθμός μελών του προσωπικού· επισημαίνει το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει ζητήσει πρόσθετο προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού του· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω αύξηση του προσωπικού υπόκειται σε έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να μετριάσει τον κίνδυνο μέσω του ανακαθορισμού προτεραιοτήτων όσον αφορά τα καθήκοντα και των εσπευσμένων προσλήψεων· επισημαίνει ότι η τρέχουσα πρακτική, σύμφωνα με την οποία το αναγκαίο προσωπικό για την εφαρμογή μιας νομικής πράξης προσλαμβάνεται μόνον εφόσον τεθεί σε ισχύ η εν λόγω νομική πράξη, συνεπάγεται εξάρτηση από το υφιστάμενο προσωπικό όσον αφορά τη λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων για την εφαρμογή της εν λόγω νομικής πράξης, με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις στις ικανότητες της βασικής ομάδας του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, να υπάρχει κίνδυνος να αδυνατεί ο Οργανισμός να διατηρεί καλές επιδόσεις στις καθημερινές του δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την πρόωρη πρόσληψη μέρους του προβλεπόμενου σε νομική πράξη προσωπικού, προκειμένου να είναι σε θέση ο Οργανισμός να ετοιμάσει με αποδοτικό τρόπο το έδαφος για την εφαρμογή της εν λόγω νομικής πράξης·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με μια συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης, η επιτροπή επιλογής του Οργανισμού, εις βάρος της διαφάνειας της διαδικασίας, παρέκκλινε από τη δημοσιευθείσα προκήρυξη κενής θέσης και εφάρμοσε υψηλότερη ελάχιστη βαθμολογία από τη δημοσιευθείσα για την εγγραφή των αιτούντων στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων· επισημαίνει, στην απάντηση του Οργανισμού, τη δέσμευσή του όσον αφορά τη χρήση αυστηρότερης διατύπωσης στις προκηρύξεις κενών θέσεων που θα δημοσιεύονται στο μέλλον· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός αναπροσάρμοσε αμέσως την πρακτική του όσον αφορά τις τρέχουσες διαδικασίες και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες πρόσληψης θα περιλαμβάνουν την αρχή ότι το όριο για τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει την τήρηση των δημοσιευμένων κριτηρίων επιλογής·

16.  σημειώνει την έγκριση, τον Μάρτιο του 2018, από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, της νέας οργανωτικής δομής εν αναμονή της ανάπτυξης του Οργανισμού λόγω αυξημένων καθηκόντων του μετά τη θέσπιση των νέων νομικών πράξεων και το πρόσθετο προσωπικό που εγκρίθηκε για τον λόγο αυτό· σημειώνει ότι ο Οργανισμός θα διπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό των μελών του προσωπικού του έως το τέλος του 2020 και ότι η αναδιοργάνωση αναμενόταν να ενεργοποιηθεί πλήρως έως το τέλος του 2019·

Σύναψη συμβάσεων

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο ελεγχθείσες πληρωμές για την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν» (MWS) ήταν εν μέρει παράτυπες, υπό την έννοια ότι ο Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους μεμονωμένη σύμβαση αυξάνοντας τα μηνιαία έξοδα συντήρησης, χωρίς να τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του MWS για την αύξηση της τιμής και, στη συνέχεια, παρέτεινε την ισχύ της σύμβασης αυτής κατά 1,5 μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-πλαισίου MWS· τονίζει ότι το πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη μηνιαία συντήρηση και η πληρωμή για τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-πλαισίου είναι εν μέρει παράτυπα· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της διάδοχης σύμβασης-πλαισίου και τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης οδήγησαν στην απαίτηση να διασφαλιστεί η συνέχεια της συντήρησης για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης των σειρών καταλόγων ελέγχου και υποδειγμάτων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η δημιουργία ικανοτήτων για τον σχεδιασμό της υποστήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και της υποκείμενης σύναψης συμβάσεων· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

18.  σημειώνει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τύπος που ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων για τον προσδιορισμό της προσφοράς με τη βέλτιστη ποιότητα για τη σύμβαση MWS ήταν διαφορετικός από εκείνον που είχε κοινοποιηθεί στο έγγραφο ερωταπαντήσεων για τους προσφέροντες, και ότι εντοπίστηκαν και άλλες ανεπάρκειες στην ποιότητα, την πληρότητα και τη συνέπεια των παρεχόμενων πληροφοριών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθούν και να τεκμηριωθούν οι έλεγχοι συνέπειας και η συγκρισιμότητα των εγγράφων μεταξύ του σχεδιασμού των προσφορών και των πραγματικών συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ των υστέρων αξιολόγηση (κάτι που επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείται ως λειτουργία στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων)· καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεων·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περίπτωση μιας σύμβασης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Οργανισμός ανέθεσε σύμβαση στον μοναδικό οικονομικό φορέα που είχε υποβάλει προσφορά με την αξία της ανατεθείσας σύμβασης να ανέρχεται σε 144 000 EUR όπως δημοσιεύθηκε στην αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από τον φορέα ήταν μόνο 45 700 EUR, με αποτέλεσμα η ανάθεση της σύμβασης να γίνει για ποσό που υπερέβαινε την προσφορά, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι η οικονομική προσφορά προοριζόταν να αποτελέσει απλώς μη δεσμευτικό σενάριο για την αξιολόγηση των προσφορών και ότι οι πραγματικές μηνιαίες πληρωμές βασίζονται στην πραγματική παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις τιμές ανά μονάδα που προσφέρθηκαν αρχικά· καλεί τον Οργανισμό να μην αναθέτει συμβάσεις με τιμές που υπερβαίνουν τις προσφορές των υποψηφίων·

20.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός παρέτεινε μια απευθείας σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και υποδοχής από τέσσερα σε έξι έτη, αυξάνοντας τη συμβατική αξία κατά 73 %, κάτι που δεν συμμορφώνεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό, με αποτέλεσμα οι πληρωμές που εκτελέστηκαν έπειτα από την αρχική περίοδο να είναι παράτυπες· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι η κατάσταση προέκυψε υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν εγκαίρως στο μητρώο εξαιρέσεων· αναγνωρίζει ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις για να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή υπηρεσιών ασφάλειας· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την εκτεταμένη χρήση εξωτερικών αναδόχων για την ανάπτυξη και συντήρηση έργων ΤΠ, ο Οργανισμός επεξεργάζεται στρατηγική εφοδιασμού για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των ιδίων πόρων του· επισημαίνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται σε ρόλους συμβούλων για θέματα ΤΠ· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως η εξάρτηση του Οργανισμού από τις εξωτερικές προσλήψεις στον τομέα αυτόν· αναγνωρίζει ότι η απόφαση για τη διάθεση επαρκών πόρων προσωπικού ανήκει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές·

22.  καλεί επιτακτικά τον Οργανισμό να διερευνήσει τις δυνατότητες κοινής χρήσης πόρων σχετικά με αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς που εκτελούν παρόμοιες δραστηριότητες· προτρέπει τον Οργανισμό να αρχίσει να αναζητά τρόπους μερισμού μη εξειδικευμένου προσωπικού σε τομείς όπως οι ΤΠΕ και η λογιστική, ιδίως με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες που εδρεύει στη Ρίγα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων που εδρεύει στο Ελσίνκι·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, τον Νοέμβριο του 2018, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την εφαρμογή των νέων κανόνων σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ετήσια υποβολή των δηλώσεων συμφερόντων των μελών και την αξιολόγηση των δηλώσεων από τους προέδρους του διοικητικού συμβουλίου και των αντίστοιχων συμβουλευτικών ομάδων, κατά περίπτωση, με τη στήριξη του Οργανισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση νέου υποδείγματος δήλωσης συμφερόντων, και για την επακόλουθη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων για τα μέλη του προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2018, όλα τα μέλη του προσωπικού υπέβαλαν δηλώσεις συμφερόντων, από τις οποίες 31 δήλωσαν συμφέροντα (αριθμός που αντιστοιχεί στο 20 % του προσωπικού) που αξιολογήθηκαν από τους άμεσα προϊσταμένους και ότι, για τρία μέλη του προσωπικού (αριθμός που αντιστοιχεί στο 2 % του προσωπικού), ελήφθησαν μέτρα για να μετριαστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το νέο υπόδειγμα δήλωσης συμφερόντων δεν έχει εφαρμοστεί και στην εκτελεστική ηγεσία· σημειώνει με λύπη ότι για τον εκτελεστικό διευθυντή διατίθεται μόνο δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει ότι, τον Ιούνιο του 2018, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του Οργανισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταγγελία δυσλειτουργιών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα από πλευράς διαφάνειας, και καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να δημοσιεύσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

24.  σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τις ανοικτές συστάσεις ελέγχου, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των σχεδίων δράσης που εφαρμόστηκαν έπειτα από διάφορες συστάσεις ελέγχου είχε πτωτική τάση το 2018 και ότι ο Οργανισμός θέσπισε και έθεσε σε εφαρμογή το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου στις αρχές του 2019· σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2019-2021, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 τόσο στην έδρα στο Τάλιν όσο και στην τεχνική εγκατάσταση στο Στρασβούργο, η οποία κάλυψε τις μείζονες διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων των ελέγχων·

Λοιπά σχόλια

25.  σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τις καθυστερήσεις στην ανακατασκευή του επιχειρησιακού χώρου του Οργανισμού στο Στρασβούργο και την κατασκευή του νέου κτιρίου της έδρας στο Τάλιν, ότι το έργο ανακατασκευής της έδρας ολοκληρώθηκε από την εσθονική κυβέρνηση σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο και ότι ο Οργανισμός μετακινήθηκε στο οριστικό του κτίριο τον Ιούλιο του 2018· σημειώνει ότι τα έργα ανακατασκευής του επιχειρησιακού χώρου στο Στρασβούργο ολοκληρώθηκαν βάσει σύμβασης τον Ιούνιο του 2018, ότι η καθυστέρηση αποδόθηκε στις αλλαγές στα σχέδια που συμφωνήθηκαν με τον ανάδοχο και ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τον ανάδοχο για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που εντοπίζονται και τη σημείωση προόδου στην αποδοχή των έργων·

26.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 161.
(2) ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 163.
(3) Κανονισμός (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu‑LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου