Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2095(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0054/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0054/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0103

Usvojeni tekstovi
PDF 169kWORD 53k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju
P9_TA-PROV(2020)0103A9-0054/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. (2019/2095(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0062/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0054/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. (2019/2095(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0062/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0054/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. (2019/2095(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0054/2020),

A.  budući da je, prema njegovoj izjavi o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2018. iznosio 458 057 031,54 EUR, što je povećanje od 35,33 % u odnosu na 2017., uglavnom zbog sve veće važnosti zajednica znanja i inovacija (ZZI), posebno zajednica EIT Health, EIT Raw Materials i EIT Food u okviru obrazovnih i inovacijskih aktivnosti te aktivnosti stvaranja poslovnih subjekata; budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Instituta za 2018. iznosio 312 886 716 EUR;

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 92,05 %, što je povećanje od 0,82 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 97,80 %, što je smanjenje od 1,72 % u odnosu na 2017.; primjećuje da je do neznatnog povećanja stope izvršenja obveza došlo uglavnom zbog povećanja izvršenja obveza u pogledu rashoda poslovanja i osobito bespovratnih sredstava za ZZI-jeve Instituta;

2.  prima na znanje odgovor Instituta na razrješnicu iz 2017. da sklapanje višegodišnjih sporazuma o bespovratnim sredstvima sa ZZI-jevima Instituta u razdoblju nakon 2020. ovisi o dodjeli proračunskih sredstava za razdoblje od 2021. do 2027. te da se i dalje pregovara o budućoj pravnoj osnovi Instituta;

3.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je Institut kasnio s plaćanjem dogovorenog pretfinanciranja dvama ZZI-jevima; poziva Institut da s Komisijom pravodobno ispunjava potrebe za gotovinom i da izbjegava rizik od plaćanja zateznih kamata i narušavanja ugleda; iz odgovora Instituta prima na znanje da je uzrok kašnjenja u plaćanju pretfinanciranja ZZI-jevima bila nedostupnost gotovine na bankovnom računu Instituta te da je planirao podnošenje zahtjeva za subvenciju Komisije te ga je i podnio u skladu s odgovarajućim postupcima, ali je to prouzročilo kašnjenje u plaćanju na koje Institut nije mogao utjecati;

Uspješnost

4.  prima na znanje da Institut na razini Instituta i ZZI-jeva upotrebljava ključne pokazatelje uspješnosti, kao i ključne pokazatelje uspješnosti programa Obzor 2020. usmjerene na upravljanje, te da upotrebljava i posebne pokazatelje utvrđene u jedinstvenom programskom dokumentu; nadalje primjećuje da upotrebljava dodatne ključne pokazatelje uspješnosti za poboljšanje svojeg upravljanja proračunom; primjećuje da, nakon evaluacije na sredini provedbenog razdoblja koju je provela Komisija i studije učinka Instituta iz 2017., Institut radi na uspostavi okvira učinka kako bi mjerio socioekonomski učinak aktivnosti ZZI-ja;

5.  prima na znanje činjenicu da je Institut u listopadu 2019. eksternalizirao računovodstvene usluge Komisiji; snažno potiče Institut da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; apelira na Institut da istraži mogućnost dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima;

6.  prima na znanje rezultate izvješća Komisije na sredini provedbenog razdoblja koje je objavljeno u listopadu 2017., prema kojima je Institut jedino tijelo Unije koje u cijelosti integrira poslovanje, istraživanje i obrazovanje, zajednica Instituta postiže revolucionarne rezultate te njegovi postojeći ZZI-jevi pronalaze inovativna rješenja;

7.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je stvaran napredak prema održivosti i dalje ograničen za ZZI-jeve, da su tri ZZI-ja iz prvog vala razlog za zabrinutost zbog loših pokazatelja financijske održivosti koji pokazuju skroman rast, pri čemu je zabrinutost veća u pogledu ZZI-ja Climate-KIC, koji ima najniže rezultate; prima na znanje odgovor Instituta da su se ostvareni prihodi ZZI-jeva povećali s 23,7 milijuna EUR 2017. na 38,4 milijuna EUR 2018., da ZZI-jevi grade imovinu kojom se osiguravaju prihodi u budućnosti, da velik dio sufinanciranja za troškove aktivnosti ZZI-jeva snose ZZI-jevi i njihovi partneri te da su za Institut na razini ZZI-ja i pojedinačnih članova osoblja utvrđene gornje granice troškova upravljanja ZZI-jevima; poziva Institut da se usredotoči na strukture racionalnog upravljanja, da preispita portfelj aktivnosti koje obavlja i promiče alternativne izvore prihoda;

8.  napominje da je zajednica EIT-a 2018. ostvarila i još jedno postignuće uspostavom osmoga ZZI-ja, kako je predviđeno strateškim inovacijskim programom EIT-a za razdoblje od 2014. do 2020., nakon što su u prosincu 2018. osnovani EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility;

9.  potiče Institut da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

Kadrovska politika

10.  napominje da je 31. prosinca 2018. plan radnih mjesta bio popunjen 97,73 %, pri čemu je imenovano 43 privremenih djelatnika od 44 privremena djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 41 odobreno radno mjesto 2017.); usto napominje da je 2018. za Institut radilo 20 ugovornih djelatnika i jedan upućeni nacionalni stručnjak;

11.  napominje da su, u pogledu rodne ravnoteže u upravnom odboru, 2018. u njemu sjedila četiri muškarca i osam žena;

12.  ponovno izražava svoju zabrinutost, na temelju izvješća Revizorskog suda, da ograničena sredstva za osoblje ne odgovaraju povećanju proračuna Instituta i broja ZZI-jeva, zbog čega nastaje rizik da se Institut ne uspije nositi s povećanim radnim opterećenjem i da ne ostvari svoje strateške ciljeve;

13.  prima na znanje da je Institut odlučio donijeti priručnik za neformalne postupke u slučaju uznemirivanja i da će se do kraja 2019. donijeti odluka direktora Instituta o imenovanju povjerljivih savjetnika; pozdravlja činjenicu da Institut osoblju pruža godišnje osposobljavanje o etici i integritetu, pri čemu je dio obuke posvećen uznemirivanju;

14.  prima na znanje da je Institut od Komisije zatražio da mu od 2020. nadalje odobri sedam dodatnih radnih mjesta kako bi se riješio problem strukturnog nedostatka osoblja u Institutu i u cijelosti proveo radni program Instituta koji je planiran za 2020.; sa zabrinutošću primjećuje da Komisija nije odobrila zatražena dodatna radna mjesta;

15.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da prema statutima Instituta Institut privremenim djelatnicima može ponuditi samo ugovore na najviše pet godina, s mogućnošću produljenja na dodatnih pet godina, s obzirom na to da postoje ključni članovi osoblja koji će 2020. doseći maksimum od deset godina; izražava zabrinutost da bi kontinuitet rada mogao biti narušen; primjećuje da Komisija nije ispunila zahtjeve Instituta da se ti problemi s ugovorima riješe na temelju aktualnog statuta i da Institut stoga ne može ponuditi produljenje ugovora 10 članova osoblja te da je poduzeo potrebne korake za objavu poziva na iskazivanje interesa za ta ključna radna mjesta kako bi osigurao kontinuitet poslovanja;

16.  pozdravlja činjenicu da je, prema odgovoru Instituta, novi direktor imenovan odlukom Upravnog odbora Instituta od 19. kolovoza 2019.;

17.  sa zabrinutošću primjećuje da je Institut platio gotovo 3000 EUR naknada za pet članova osoblja za koje je već plaćao školarine izravno školi, što je dovelo do nepravilnog dvostrukog financiranja troškova obrazovanja; pozdravlja činjenicu da je Institut ispravio situaciju temeljitim preispitivanjem plaćanja predškolskih naknada, utvrdio iznose koje svaki član osoblja treba vratiti i uveo dodatne mjere nadzora nad pravima osoblja; prima na znanje da se nepravilno isplaćeni iznosi planiraju vratiti tijekom 2019.; poziva Institut da izvijesti Revizorski sud i tijelo nadležno za davanje razrješnice o vraćenom iznosu;

Javna nabava

18.  iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da je Komisija 2014. u ime Instituta i drugih institucija i tijela Unije potpisala okvirni ugovor o nabavi softvera, licencija te pružanju povezanih usluga održavanja i savjetovanja u području informacijske tehnologije te da Institut tijekom ex ante kontrole nije sustavno provjeravao cijene i zaračunata povećanja izvršitelja iz okvirnog ugovora usporedbom s ponudama dobavljača; naglašava da su ukupna plaćanja izvršitelju iz okvirnog ugovora iznosila 64 000 EUR; prima na znanje odgovor Instituta da je pratio mehanizam propisan okvirnim ugovorom i da je predmetni okvirni ugovor istekao te je zamijenjen novim, kojim se zahtijeva da svaka ponuda sadržava raščlambu na izvornu cijenu i povećanje; ističe činjenicu da okvirni ugovor sam po sebi nosi mogućnost ograničavanja tržišnog natjecanja jer ne postoje dokazi o tome da izvršitelj iz okvirnog ugovora odabire dobavljače na natjecateljskoj osnovi; poziva Komisiju da izvijesti Parlament o konkurentnosti okvirnih ugovora; poziva Institut da prilagodi ex ante kontrole plaćanja u okviru takvih ugovora i zajamči da se sve javne nabave temelje na natječajnom postupku;

19.  pozdravlja činjenicu da je Institut 2018. uveo e-nadmetanje i elektroničko podnošenje ponuda te da je 2019. upotrebom alata za e-javnu nabavu obradio nekoliko poziva na podnošenje ponuda;

20.  prima na znanje odgovor Instituta o nalazima Revizorskog suda iz 2016. povezanima s postupcima javne nabave pravnih subjekta ZZI-ja te primjećuje da je Institut angažirao vanjske stručnjake za preispitivanje politika i postupaka javne nabave u 2016. i 2017.; primjećuje da je Institut uveo nove odredbe u posebne sporazume ZZI-jeva o dodjeli bespovratnih sredstava za 2018. kako bi osigurao usklađenost politika javne nabave pravnih subjekata ZZI-ja s glavnim zahtjevima iz prava Unije za javnu nabavu; primjećuje da je Institut 2019. pokrenuo novu aktivnost praćenja politika i postupaka javne nabave pravnih subjekata ZZI-ja i njihovih kolokacijskih centara;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

21.  uviđa postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore oko osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača; prima na znanje činjenicu da je 2018. utvrđeno i ocijenjeno nekoliko mogućih slučajeva sukoba interesa i da su poduzete odgovarajuće mjere, uključujući isključenje iz relevantnih aktivnosti u kojima je utvrđen sukob interesa;

22.  pozdravlja činjenicu da EIT objavljuje popis vanjskih stručnjaka zajedno s naknadom koja se isplaćuje na godišnjoj osnovi; poziva Institut da uvede zahtjev o podnošenju izjave o sukobu interesa za vanjske stručnjake;

Unutarnje kontrole

23.  primjećuje da je 2018. Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju u pogledu ex ante provjere plaćanja ZZI-jevima, u kojoj je zaključeno da u području sprečavanja i otkrivanja prijevara postoje ozbiljni nedostaci, iako su postupci za ex ante provjeru plaćanja ZZI-jevima općenito djelotvorni i u skladu s pravnim zahtjevima Obzora 2020.; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju objavila tri nalaza, od kojih je Institut prihvatio samo jedan, ali i da je sastavio odgovarajući akcijski plan za provedbu svih preporuka, uključujući dva odbačena nalaza;

24.  primjećuje da je procjena provedbe načela dobrog upravljanja u ZZI-jevima iz 2018., u kojoj su razmatrane preporuke Službe za unutarnju reviziju, završena u rujnu 2018.; primjećuje da je procjena iz 2019., kao dio procjene uspješnosti ZZI-jeva 2018., završena u srpnju 2019.; primjećuje da pet od šest ZZI-jeva općenito dobro provode načela dobrog upravljanja;

25.  izražava žaljenje zbog broja otvorenih pitanja i korektivnih mjera u tijeku u odgovoru na komentare Revizorskog suda iz 2014., 2015., 2016. i 2017. koji su osobito povezani s uvjetima financiranja, financiranjem iz javnih i privatnih izvora te iz bespovratnih sredstava; prima na znanje odgovor Instituta da i dalje poduzima korektivne mjere i da je dovršio većinu nedovršenih mjera u pogledu primjedbi Revizorskog suda te uviđa da su brojne preostale nedovršene mjere izvan kontrole Instituta i da je za neka preostala otvorena pitanja potrebna dugoročna perspektiva kako bi ih se potpuno riješilo;

26.  s ozbiljnom zabrinutošću iz izvješća Revizorskog suda primjećuje da je Institut plaćao plaću člana Upravnog odbora pogrešnoj osobi tijekom jedne i pol godine te da je tu pogrešku uočio tek nakon što mu se ta osoba obratila; prima na znanje odgovor Instituta da je to jednokratna pogreška zbog nesporazuma i da su uvedene odgovarajuće kontrole kako bi se spriječile slične situacije; snažno potiče Institut da uvede mjere kojima će se u budućnosti spriječiti takve znatne pogreške;

Druge primjedbe

27.  primjećuje da je Institut tijekom 2018. aktivno surađivao s ključnim dionicima, uključujući u pogledu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira Unije i njezina Okvirnog programa za istraživanje i inovacije; prima na znanje da je Komisija za program Obzor Europa predložila proračun od 100 milijardi EUR, uključujući proračun od 3 milijarde EUR za Institut;

28.  poziva Institut da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

29.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020. o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija(2).

(1) SL C 120, 29.3.2019., str. 213.
(2)Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti