Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2095(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0054/2020

Texte depuse :

A9-0054/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0103

Texte adoptate
PDF 170kWORD 58k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European de Inovare și Tehnologie
P9_TA-PROV(2020)0103A9-0054/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2095(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0062/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0054/2020),

1.  acordă directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2095(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0062/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0054/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2095(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0054/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Institutului European de Inovare și Tehnologie („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 458 057 031,54 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 35,33 % față de bugetul pentru 2017, în principal din cauza importanței tot mai mari a comunităților de cunoaștere și inovare (CCI), în special EIT Health, EIT Raw Materials și EIT Food în activitățile lor de educație, inovare și creare de întreprinderi; întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Institutului pentru exercițiul financiar 2018 s-a ridicat la 312 886 716 EUR;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 92,05 %, reprezentând o creștere de 0,82 % față de 2017; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97,80 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,72 % în comparație cu 2017; observă că această ușoară creștere a ratei de execuție a angajamentelor se datorează în principal unei creșteri a execuției creditelor de angajament în ceea ce privește cheltuielile operaționale și, în special, a granturilor pentru CCI-urile Institutului;

2.  ia act de răspunsul Institutului la descărcarea de gestiune pe 2017, conform căruia trecerea la un acord multianual de grant cu CCI-urile Institutului în perioada de după 2020 depinde de alocările bugetare pentru perioada 2021-2027 și că temeiul juridic viitor al Institutului se află încă în curs de negociere;

3.  constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că Institutul a înregistrat întârzieri la plata prefinanțărilor către două comunități de cunoaștere și inovare; invită Institutul să gestioneze, împreună cu Comisia, necesarul de lichidități în timp util și să evite orice risc de a i se aplica dobânzi penalizatoare și orice risc de prejudiciere a reputației; constată, din răspunsul Institutului, că întârzierile la plata prefinanțărilor către CCI-uri au fost cauzate de indisponibilitatea lichidităților în contul bancar al Institutului și că acesta a planificat și a inițiat cererea de subvenție din partea Comisiei în conformitate cu procedurile relevante, dar de aici a rezultat o întârziere a plăților asupra căreia Institutul nu avea niciun control;

Performanța

4.  constată că Institutul utilizează indicatori-cheie de performanță (ICP) la nivel de instituție și la nivelul CCI-urilor, precum și ICP aferenți programului Orizont 2020 orientați pe gestionare și că utilizează, de asemenea, indicatori specifici prevăzuți în documentul unic de programare; observă, de asemenea, că Institutul recurge și la alți ICP pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; constată că, în urma evaluării la jumătatea perioadei de către Comisie și a studiului de impact din 2017 al Institutului, Institutul lucrează la stabilirea unui cadru de impact pentru a măsura impactul socioeconomic al activităților CCI-urilor sale;

5.  ia act de faptul că Institutul a externalizat serviciile de contabilitate către Comisie în octombrie 2019; încurajează ferm Institutul să se străduie activ să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii; îndeamnă Institutul să exploreze posibilități de punere în comun a resurselor în cazul sarcinilor care se suprapun cu cele ale altor agenții cu activități similare;

6.  ia act de rezultatele raportului intermediar al Comisiei, publicat în octombrie 2017, potrivit căruia Institutul este singurul organ al Uniunii care integrează pe deplin aspectele comerciale, cele de cercetare și educaționale, comunitatea afiliată Institutului oferă rezultate revoluționare și CCI-urile sale existente aduc soluții inovatoare;

7.  constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, progresele reale pentru asigurarea sustenabilității rămân limitate pentru CCI-uri, că situația celor trei CCI-uri din primul val este îngrijorătoare din cauza indicatorilor lor slabi de sustenabilitate financiară, care prezintă doar o creștere modestă, că situația este și mai îngrijorătoare în ceea ce privește EIT Climate, aceasta având scorul cel mai mic; observă că, potrivit răspunsului Institutului, veniturile generate de CCI-uri au crescut de la 23,7 milioane EUR în 2017 la 38,4 milioane EUR în 2018, că CCI-urile sunt în curs de a constitui active care vor asigura venituri viitoare, iar CCI-urile și partenerii contribuie în mod substanțial la cofinanțarea costurilor activităților CCI-urilor, că au fost stabilite plafoane pentru costurile suportate de Institut privind gestionarea CCI-urilor atât la nivelul CCI-urilor, cât și la nivelul membrilor individuali ai personalului; invită Institutul să se concentreze pe structuri simplificate de management („lean management”), să revizuiască portofoliul de activități desfășurate și să promoveze surse alternative de venituri;

8.  ia act de faptul că Comunitatea EIT a atins, de asemenea, o altă etapă importantă în 2018, prin extinderea la opt CCI-uri, astfel cum se prevede în Agenda strategică de inovare a EIT pentru perioada 2014-2020, inclusiv instituirea, în decembrie 2018, a EIT Manufacturing și a EIT Urban Mobility;

9.  încurajează institutul să continue digitalizarea serviciilor sale;

Politica de personal

10.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 97,73 %, fiind ocupate 43 de posturi de agenți temporari din cele 44 de posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 41 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Institutului au lucrat, de asemenea, 20 de agenți contractuali și un expert național detașat;

11.  constată că, în ceea ce privește echilibrul de gen în cadrul Consiliului de administrație, acesta era compus în 2018 din 4 bărbați și 8 femei;

12.  își reiterează îngrijorarea, pe baza raportului Curții, că resursele de personal limitate nu corespund creșterii bugetului Institutului și a numărului de CCI-uri, ceea ce periclitează capacitatea Institutului de a face față volumului de lucru extins și de a-și atinge obiectivele strategice;

13.  observă că Institutul a decis să adopte un manual de proceduri informale pentru cazurile de hărțuire și că decizia directorului Institutului de numire a unor consilieri confidențiali va fi adoptată până la sfârșitul anului 2019; salută faptul că Institutul oferă în fiecare an personalului sesiuni de formare cu privire la aspecte legate de etică și de integritate, o parte dintre acestea fiind dedicate hărțuirii;

14.  ia act de faptul că Institutul a solicitat Comisiei să îi acorde șapte posturi suplimentare începând cu 2020 pentru a rezolva problema deficitului structural de personal al Institutului și pentru a putea pune în aplicare pe deplin programul său de lucru planificat pentru 2020; constată cu îngrijorare că Comisia nu a acordat posturile suplimentare solicitate;

15.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, în conformitate cu statutul Institutului, acesta poate oferi doar contracte de agenți temporari pentru o perioadă de cel mult cinci ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă cinci ani; având în vedere că sunt membri importanți ai personalului care vor ajunge la perioada maximă de zece ani în 2020; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că continuitatea operațiunilor ar putea fi afectată; constată că Comisia nu a dat curs solicitărilor Institutului de a rezolva aceste probleme legate de contracte în temeiul statutului actual și că, prin urmare, Institutul nu a putut oferi prelungiri ale contractului unui număr de 10 membri ai personalului, Institutul luând măsurile necesare pentru a lansa cereri de exprimare a interesului în vederea ocupării acestor posturi-cheie, cu scopul de a asigura continuitatea operațiunilor;

16.  salută faptul că, potrivit răspunsului institutului, noul director a fost numit în conformitate cu decizia Consiliului de administrație al Institutului din 19 august 2019;

17.  ia act cu îngrijorare de faptul că Institutul a plătit alocații în valoare de aproape 3 000 EUR pentru cinci membri ai personalului pentru care Institutul plătea deja direct școlii taxe de școlarizare, ceea ce a constituit o dublă finanțare neregulamentară a costurilor de școlarizare; salută faptul că Institutul a regularizat situația printr-o revizuire amănunțită a indemnizațiilor pentru preșcolari, a stabilit sumele care trebuie recuperate de la fiecare membru al personalului și a instituit măsuri suplimentare de control privind drepturile personalului; constată că sumele plătite în mod necuvenit sunt preconizate a fi recuperate în cursul anului 2019; invită Institutul să informeze Curtea și autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la suma recuperată;

Achizițiile publice

18.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, în 2014, Comisia a semnat, în numele Institutului și al altor instituții și organe ale Uniunii, un contract-cadru pentru achiziționarea de programe informatice, licențe și furnizarea de servicii de mentenanță și consultanță în domeniul IT și că Institutul nu a verificat în mod sistematic, în cadrul controlului ex ante, prețurile și majorările aplicate de contractantul din contractul-cadru comparându-le cu ofertele furnizorilor; subliniază că plățile totale efectuate către contractantul în cauză s-au ridicat la 64 000 EUR; ia act de răspunsul Institutului conform căruia acesta a urmat mecanismul prevăzut în contractul-cadru și că contractul-cadru în cauză a expirat și a fost înlocuit cu unul nou, care prevede ca fiecare ofertă să indice în mod distinct prețul inițial și majorarea; subliniază faptul că este posibil ca contractul-cadru în sine să limiteze concurența, întrucât nu există nicio dovadă că contractantul alege furnizorii pe o bază concurențială; invită Comisia să ofere informații cu privire la modul în care se asigură competitivitatea în contractele-cadru; invită Institutul să adapteze controalele ex ante pentru plățile efectuate în temeiul contractelor de acest tip și să se asigure că are loc o procedură competitivă pentru toate achizițiile publice;

19.  salută faptul că Institutul a introdus licitația electronică și prezentarea ofertelor pe cale electronică în 2018 și a prelucrat mai multe cereri de oferte prin intermediul instrumentelor de achiziții publice electronice în 2019;

20.  ia act de răspunsul Institutului referitor la constatările Curții din 2016 cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților juridice din cadrul CCI și observă că Institutul a contractat experți externi pentru a revizui politicile și procedurile de achiziții publice în perioada 2016-2017; constată că Institutul a introdus noi dispoziții în acordurile specifice de grant ale CCI-urilor pentru 2018 cu scopul de a asigura alinierea politicilor de achiziții publice ale entităților juridice din cadrul CCI-urilor cu principalele cerințe ale dreptului Uniunii în domeniul achizițiilor publice; observă că, în 2019, Institutul a lansat o nouă activitate de monitorizare a politicilor și procedurilor de achiziții publice ale entităților juridice din cadrul CCI-urilor și ale centrelor de colocație ale acestora;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

21.  ia act de măsurile aplicate de Institut și efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, a preveni și a gestiona conflictele de interese, precum și pentru a proteja avertizorii de integritate; constată că, în 2018, au fost identificate și evaluate mai multe cazuri potențiale de conflicte de interese și au fost luate măsuri adecvate, inclusiv excluderea din activitățile relevante în cazul în care a fost identificat un conflict de interese;

22.  salută faptul că EIT publică o listă de experți externi, împreună cu remunerația plătită în fiecare an; invită Institutul să introducă cerința ca experții externi să declare conflictele de interese;

Controalele interne

23.  ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un control ex ante al plăților către CCI-uri, concluzionând că există deficiențe foarte grave în domeniul prevenirii și detectării fraudelor, deși procedurile de verificare ex ante a plăților către CCI-uri sunt, în general, eficace și în conformitate cu cerințele juridice ale programului Orizont 2020; observă că IAS a emis trei constatări, dintre care doar una a fost acceptată de Institut, dar că Institutul a elaborat un plan de acțiune adecvat pentru a pune în aplicare toate recomandările, inclusiv cele două constatări respinse;

24.  constată că evaluarea din 2018 privind punerea în aplicare a principiilor bunei guvernanțe de către CCI-uri, prin care se abordează recomandările IAS, a fost finalizată în septembrie 2018; ia act de faptul că evaluarea din 2019, ca parte a evaluării performanței CCI-urilor din 2018, a fost finalizată în iulie 2019; observă că cinci din cele șase CCI-uri aplică, în general, în mod corect principiile bunei guvernanțe;

25.  regretă numărul de chestiuni pendinte și de măsuri corective aflate în curs ca urmare a observațiilor Curții din 2014, 2015, 2016 și 2017, legate în special de condițiile de finanțare, de finanțarea din surse publice și private și cea din granturi; ia act de răspunsul Institutului conform căruia acesta a continuat să ia măsuri corective și a finalizat majoritatea acțiunilor deschise ca răspuns la observațiile Curții; recunoaște că anumite acțiuni rămase deschise nu depind de Institut și că unele observații în curs necesită o perspectivă pe termen lung pentru a fi pe deplin rezolvate;

26.  constată cu mare îngrijorare, din raportul Curții, că Institutul a plătit unei alte persoane, timp de un an și jumătate, remunerația care revenea unui membru al consiliului de conducere și că a luat cunoștință de această eroare numai după ce persoana în cauză a contactat Institutul; ia act de răspunsul Institutului potrivit căruia aceasta a fost o eroare punctuală de înțelegere și că există controale adecvate pentru a preveni apariția unor situații similare; îndeamnă insistent Institutul să instituie măsuri care să prevină astfel de erori semnificative în viitor;

Alte observații

27.  constată că, pe tot parcursul anului 2018, Institutul a colaborat activ cu principalele părți interesate, inclusiv în ceea ce privește următorul cadru financiar multianual al Uniunii și Programul-cadru pentru cercetare și inovare; ia act de faptul că Comisia a propus un buget de 100 miliarde EUR pentru Orizont Europa, inclusiv un buget de 3 miliarde EUR pentru Institut;

28.  invită Institutul să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

29.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020 referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor(2).

(1) JO C 120, 29.3.2019, p. 213.
(2) Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ultima actualizare: 18 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate