Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2089(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0058/2020

Внесени текстове :

A9-0058/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0106

Приети текстове
PDF 174kWORD 53k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете
P9_TA-PROV(2020)0106A9-0058/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година (2019/2089(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0056/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(5), и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0058/2020),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 128.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година (2019/2089(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0056/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(5), и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0058/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 128.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година (2019/2089(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0058/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския институт за равенство между половете („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 7 981 001,45 EUR, което представлява увеличение с 3,34% в сравнение с 2017 г.; като има предвид, че целият бюджет на Института се осигурява от бюджета на Съюза(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Института за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,38%, което представлява увеличение с 0,46% в сравнение с 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 81,15%, което представлява увеличение с 0,20% в сравнение с предходната година;

Резултати от изпълнението

2.  отбелязва факта, че Институтът използва някои ключови показатели за ефективност във връзка с оперативните цели и управлението на финансовите и човешките ресурси, за да оцени добавената стойност от своите дейности и да подобри управлението на бюджета си; освен това отбелязва, че през 2018 г. Институтът е завършил 98,80% от дейностите по единния програмен документ;

3.  отбелязва, че Институтът е бил председател на мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и е координирал редовна актуализация и обмен на информация между агенциите; отбелязва, че в края на 2018 г. Институтът, заедно с други агенции, се е съгласил да проучи възможностите за засилено междуведомствено сътрудничество при осъществяването на съвместни проекти за изграждане на капацитет с трети държави; приветства това сътрудничество като пример, който заслужава да бъде последван от други агенции; насърчава Института да се стреми към по-нататъшно и по-широко сътрудничество с агенциите на Съюза; насърчава Института да започне обсъждане на темата за споделянето на ресурси при припокриващи се задачи между други агенции с подобни дейности;

4.  призовава Комисията да извърши проучване за осъществимост, за да прецени дали е възможно ако не пълно сливане, то поне установяване на споделени полезни взаимодействия с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA); призовава Комисията да направи оценка на два сценария: прехвърляне на Института към седалището на FRA във Виена и прехвърляне на седалището на FRA към седалището на Института във Вилнюс; отбелязва, че подобно действие би означавало споделяне на вътрешни и спомагателни услуги и управление на общите помещения, както и общи инфраструктури, свързани с информационните и комуникационните технологии, телекомуникациите и интернет, т.е. спестяване на огромни суми пари, които биха били използвани за допълнително финансиране на Института и FRA;

5.  насърчава Института да изпълни препоръките на Палатата;

6.  насърчава Института да продължи цифровизацията на своите услуги;

7.  припомня, че Институтът беше създаден с цел да допринася за и да укрепва насърчаването на равенството между половете в Съюза, включително интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики на Съюза и в националните политики, които произтичат от тях, борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете;

8.  приветства продължаващото сътрудничество между Института и комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете („комисията FEMM“) и приветства приноса на Института към работата на комисията FEMM, включително в областта на неравенството между половете в областта на цифровите технологии, равновесието между професионалния и личния живот, разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, бюджетирането, съобразено с равенството между половете, борбата с насилието срещу жените, здравето на жените, в т.ч. сексуалното и репродуктивното здраве и права, правата на жените и разработването на парламентарен инструмент, чувствителен към аспектите на пола; отбелязва ценния принос, който Институтът може да предложи на всички комисии на Парламента с цел по-добро хоризонтално интегриране на принципа за равенство между половете и по-добро постигане на интегрирането на този принцип в политиките и дейностите при изработването на политиките на Съюза, например чрез предоставяне на обучение и данни за други комисии;

9.  отбелязва новата стратегия за управление на знанията и комуникацията за периода 2019 – 2021 г., насочена към приобщаване на заинтересованите страни в областта на равенството между половете и мониторинг на комуникационните канали на Института;

10.  подкрепя силно работата на Института, която посредством проучвания и изследвания позволява на комисията FEMM да получава данни от незаменимо значение за правилното извършване на дейността ѝ, като предоставя официални, висококачествени и обективни данни;

11.  приветства постиженията на Института през 2018 г. и изисква от него от 2020 г. да актуализира ежегодно индекса за равенство между половете от 2017 г.; призовава за разработване на повече методологични инструменти, за да се гарантира по-добро интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики и действия;

12.  настоява на ролята на Института, като експертен център на Съюза по въпросите на равенството между половете, който да наблюдава прилагането на Конвенцията от Истанбул;

13.  изразява загриженост във връзка с някои твърдения на бивши служители, наети чрез агенции за временна заетост, и във връзка с решенията на Градския съд на Вилнюс и Окръжния съд на Вилнюс; призовава за ясна процедура на набиране на персонал и изисква от Института да приеме мерки за разрешаване на ситуацията;

Политика относно персонала

14.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било запълнено на 100%, като са били назначени 27 срочно наети служители от общо 27-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 27 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Института са работили 14 договорно наети служители и четири командировани национални експерта;

15.  отбелязва решението на Градския съд на Вилнюс от февруари 2019 г. в полза на петима бивши служители на Института, които го обвиняват, че в продължение на пет години е използвал статута на „временно наети служители“, за да им плаща по-малко, отколкото на дългосрочно наетите служители; призовава Комисията да направи обзорен анализ на начините, по които агенциите и самият Институт наемат своя персонал, и да информира органа, отговарящ за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, за окончателния резултат от анализа;

16.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата едно от основните задължения, произтичащо от Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) и трудовото законодателство на Литва, е временните работници да работят при същите условия на труд, както и служителите, наети пряко от съответното предприятие ползвател; отбелязва обаче, че договорите не са изисквали от агенциите за временна заетост да спазват изрично тези условия и че няма данни Институтът сам да е извършил сравнение между условията на труд за своите собствени служители и за временните работници, което създава риск от съдебни спорове и риск за репутацията на Института; призовава Института да анализира условията на работа на своите временни работници и да се увери, че те съответстват на законодателството на Съюза и на националното трудово законодателство;

17.  отбелязва със загриженост небалансираното представителство на мъжете (7) и жените (23) в управителния съвет;

18.  отбелязва, че Институтът публикува обявленията за свободна длъжност на своя уебсайт и в социалните мрежи, за да увеличи публичността, но не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал;

Обществени поръчки

19.  отбелязва със загриженост, че в края на 2017 г. Институтът е бил ответник по четири дела, свързани с три тръжни процедури, които са били заведени пред Съда на Европейския съюз („Съдът“)от неспечелили оференти; отбелязва, че през 2018 г. Съдът се е произнесъл по две от четирите дела и е отхвърлил исковете, като е постановил, че Институтът не е отговорен, и че през 2019 г. Съдът се е произнесъл по останалите две дела, свързани с едно и също решение за възлагане; отбелязва от отговора на Института, че той допълнително е подобрил процедурите си за възлагане на обществени поръчки, за да намали до минимум риска от потенциално недоволство сред неспечелилите оференти и риска от съдебни дела в бъдеще;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

20.  отбелязва съществуващите мерки и текущите усилия на Института за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; приветства публикуването на автобиографиите на висшето ръководство на Института на неговия уебсайт;

Вътрешен одит

21.  отбелязва, че в окончателния одитен доклад от 17 октомври 2017 г. относно одита на Службата за вътрешен одит на управлението на заинтересованите страни и външната комуникация не са посочени никакви критични или много важни проблеми; отбелязва обаче, че в одитния доклад са препоръчани допълнителни подобрения в редица области, включително стратегия за управление на знанията и комуникация, ключови показатели за ефективност, мониторинг и докладване, управление на основните проекти на заинтересованите страни и външна комуникация; отбелязва, че Институтът е разработил план за действие относно всички препоръки и „подпрепоръки“, които да бъдат изпълнени през периода 2017 – 2018 г., и че няколко „подпрепоръки“ са изпълнени през 2017 г., а останалите през 2018 г.;

22.  отбелязва усилията на Института за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; отбелязва, че въпреки че Институтът няма конкретни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2, той участва в срещи, консултации и презентации за тази цел и че разполага също с места за паркиране на велосипеди;

23.  призовава Института да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 128, 5.4.2019 г., стр. 16.
(2) OВ C 128, 5.4.2019 г., стр. 18.
(3) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(4) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.

Последно осъвременяване: 18 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност