Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2089(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0058/2020

Indgivne tekster :

A9-0058/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0106

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 54k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles Foreløbig udgave
Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
P9_TA-PROV(2020)0106A9-0058/2020
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018 (2019/2089(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til beslutning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0058/2020),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 128.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018 (2019/2089(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til beslutning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0058/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417 af 11.12.2019, s. 128.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018 (2019/2089(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til beslutning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0058/2020),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ("instituttet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 7 981 001,45 EUR, hvilket er et fald på 3,34 % i forhold til 2017; der henviser til, at hele instituttets budget stammer fra Unionens budget(2);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for instituttet for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,38 %, hvilket er en stigning på 0,46 % i forhold til 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 81,15 %, hvilket er en stigning på 0,20 % i forhold til det foregående år;

Performance

2.  glæder sig over, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer i forbindelse med operationelle mål og forvaltning af finansielle og menneskelige ressourcer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen; bemærker endvidere, at instituttet gennemførte 98,80 % af det samlede programmeringsdokuments aktiviteter for 2018;

3.  bemærker, at instituttet stod i spidsen for netværket af agenturer for retlige og indre anliggender og koordinerede regelmæssige opdateringer og udveksling af oplysninger mellem agenturerne; bemærker, at instituttet sammen med andre agenturer ved udgangen af 2018 blev enige om at undersøge mulighederne for et styrket samarbejde mellem agenturer i forbindelse med gennemførelsen af fælles kapacitetsopbygningsprojekter med tredjelande; roser dette samarbejde som et eksempel for andre agenturer, der er værd at følge; opfordrer instituttet til at søge yderligere og bredere samarbejde med EU-agenturerne; opfordrer instituttet til at indlede drøftelser om ressourcedeling om overlappende opgaver mellem andre agenturer med lignende aktiviteter;

4.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på at vurdere muligheden for i det mindste at etablere fælles synergier med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), hvis de ikke skal sammenlægges fuldt ud; opfordrer Kommissionen til at evaluere to scenarier: overførslen af instituttet til FRA's hovedsæde i Wien og overførslen af FRA til instituttets hovedsæde i Vilnius; bemærker, at en sådan handling vil indebære deling af virksomhedstjenester og støttetjenester og forvaltning af de fælles lokaler samt fælles IKT, telekommunikations- og internetbaserede infrastrukturer, hvilket vil betyde enorme besparelser, der vil blive brugt til at finansiere instituttet og FRA yderligere;

5.  tilskynder instituttet til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger;

6.  opfordrer instituttet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

7.  minder om, at instituttet blev oprettet med henblik på at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionen, herunder integration af kønsaspektet i alle Unionens politikker og i de heraf følgende nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn samt forøgelse af unionsborgernes bevidsthed om ligestilling;

8.  glæder sig over det igangværende samarbejde mellem instituttet og Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ("FEMM-udvalget") og glæder sig over instituttets bidrag til FEMM-udvalgets igangværende bestræbelser, herunder vedrørende den kønsbestemte digitale kløft, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, kønsbudgettering, bekæmpelse af vold mod kvinder, kvinders sundhed, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, kvinders rettigheder og udvikling af et kønssensitivt parlamentsværktøj; bemærker det værdifulde bidrag, som instituttet kan yde til alle Parlamentets udvalg med henblik på i forbindelse med Unionens politikudformning at sikre en bedre horisontal integration af kønsperspektivet i Unionens politikker og foranstaltninger ved f.eks. at give andre udvalg uddannelse og data;

9.  noterer sig den nye strategi for videnstyring og kommunikation 2019-2021, der har til formål at inddrage interessenter inden for ligestilling og overvåge instituttets kommunikationskanaler;

10.  støtter kraftigt instituttets arbejde, som gennem undersøgelser og forskning gør det muligt for FEMM-udvalget at indhente data, som er absolut nødvendige, for at det kan udføre sit arbejde ordentligt ved at stille officielle objektive data af høj kvalitet til rådighed;

11.  glæder sig over instituttets resultater i 2018 og opfordrer det til at ajourføre ligestillingsindekset fra 2017 hvert år fra 2020 og fremover; opfordrer til, at der udvikles mere metodiske redskaber med henblik på en bedre sikring af integration af kønsaspektet i alle politikker og foranstaltninger;

12.  insisterer på, at instituttet i kraft af sin rolle som Unionens ekspertisecenter for ligestilling mellem kønnene skal overvåge gennemførelsen af Istanbulkonventionen;

13.  udtrykker bekymring over påstande fremsat af tidligere midlertidigt ansatte og over afgørelserne fra distriktsdomstolen i Vilnius by og regionaldomstolen i Vilnius; opfordrer til, at der etableres en klar rekrutteringsproces, og anmoder instituttet om at træffe foranstaltninger til at løse problemet;

Personalepolitik

14.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 100 % pr. 31. december 2018, med 27 midlertidigt ansatte ud af de 27 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 27 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at 14 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter arbejdede for instituttet i 2018;

15.  bemærker, at distriktsdomstolen i Vilnius by i februar 2019 traf afgørelse til fordel for fem tidligere ansatte ved instituttet, som havde anklaget instituttet for at have udnyttet deres status som "midlertidigt ansatte" i en periode på fem år med henblik på at betale dem mindre end personale med status som langtidsansatte; opfordrer Kommissionen til at foretage en oversigtsanalyse af de måder, hvorpå agenturerne ansætter deres personale og af instituttet selv, og til at underrette dechargemyndigheden om det endelige resultat af analysen;

16.  bemærker, at en af de vigtigste forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF(3) og Litauens arbejdsmarkedslovgivning ifølge Revisionsrettens beretning består i, at vikaransatte skal have de samme arbejdsvilkår som personale, der er ansat direkte af brugervirksomheden; bemærker imidlertid, at kontrakterne ikke fastsatte eksplicit, at vikarbureauerne skulle leve op til denne forpligtelse, og at der ikke er bevis for, at instituttet selv sammenlignede arbejdsvilkårene for sine egne ansatte med vikaransattes arbejdsvilkår, hvilket skaber risici for retstvister og omdømmemæssige risici; opfordrer instituttet til at analysere arbejdsvilkårene for sine vikaransatte og sikre, at de er i overensstemmelse med EU-retten og den nationale arbejdsmarkedsret;

17.  bemærker med beklagelse den skæve fordeling af mænd (syv medlemmer) og kvinder (23 medlemmer) i bestyrelsen;

18.  bemærker, at instituttet offentliggør stillingsopslag på sit eget websted og på de sociale medier, men ikke på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted;

Udbud

19.  bemærker med bekymring, at instituttet ved udgangen af regnskabsåret 2017 var den sagsøgte part i fire sager vedrørende tre udbud, som blev indbragt for Den Europæiske Unions Domstol ("EU-Domstolen") af afviste tilbudsgivere; bemærker, at EU-Domstolen i 2018 traf afgørelse i to af de fire sager og afviste sagsøgernes søgsmål, idet det blev fastslået, at instituttet ikke var ansvarligt, og at EU-Domstolen i 2019 traf afgørelse i de to resterende sager i forbindelse med samme tildelingsbeslutning og -kontrakt; bemærker, at instituttet ifølge sine svar yderligere forbedrede sine udbudsprocedurer med henblik på at minimere risikoen for eventuel utilfredshed blandt afviste tilbudsgivere og for fremtidige retssager;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

20.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; glæder sig over offentliggørelsen af CV'erne for instituttets øverste ledelse på dets websted;

Intern revision

21.  noterer sig, at den endelige revisionsrapport, som blev offentliggjort den 17. oktober 2017, af den interne revisionstjeneste om forvaltningen af interessenter og ekstern kommunikation ikke afdækkede nogen kritiske eller meget vigtige problemer; bemærker imidlertid, at der i revisionsrapporten blev fremsat anbefalinger til yderligere forbedringer på en række områder, herunder en strategi for videnforvaltning og kommunikation, centrale præstationsindikatorer, overvågning og rapportering, forvaltning af de vigtigste projekter vedrørende interessenter og ekstern kommunikation; bemærker, at instituttet har udarbejdet en handlingsplan for alle anbefalinger og delanbefalinger, der skal gennemføres i perioden 2017-2018, og at flere delanbefalinger blev gennemført i 2017 og resten i 2018;

22.  noterer sig instituttets bestræbelser på at sikre et omkostningseffektivt og miljøvenligt arbejdssted; bemærker, at instituttet ikke har nogen specifikke foranstaltninger til at reducere eller kompensere for CO2-emissioner, men at det deltager i møder, høringer og præsentationer med dette formål, og at det også har parkeringspladser til cykler;

23.  opfordrer instituttet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
o   o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 14. maj 2020(4) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 128 af 5.4.2019, s. 16.
(2) EUT C 128 af 5.4.2019, s. 18.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9).
(4) Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0121.

Seneste opdatering: 18. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik