Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2089(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0058/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0058/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0106

Hyväksytyt tekstit
PDF 156kWORD 50k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2018: Euroopan tasa-arvoinstituutti
P9_TA-PROV(2020)0106A9-0058/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2089(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05761/2020 – C9‑0056/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0058/2020),

1.  myöntää Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 128.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2089(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05761/2020 – C9‑0056/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0058/2020),

1.  hyväksyy Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 128.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2089(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0058/2020),

A.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukon mukaan(1) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 7 981 001,45 euroa, mikä merkitsee 3,34 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että instituutin koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta(2);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että instituutin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,38 prosenttia, mikä merkitsee 0,46 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 81,15 prosenttia, mikä merkitsee 0,20 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Tuloksellisuus

2.  toteaa, että instituutti käyttää toiminnan tavoitteisiin ja taloudellisten ja henkilöresurssien hallinnointiin liittyviä tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen talousarviohallintoa; toteaa lisäksi, että instituutti toteutti 98,80 prosenttia yhtenäisen ohjelma-asiakirjan sisältämistä toimista vuonna 2018;

3.  toteaa, että instituutti johti oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkostoa sekä koordinoi säännöllisiä päivityksiä ja virastojen välistä tiedonvaihtoa; panee merkille, että vuoden 2018 lopussa instituutti päätti yhdessä muiden virastojen kanssa tutkia mahdollisuuksia tehostaa virastojen välistä yhteistyötä, joka koski yhteisten valmiuksien kehittämiseen tähtäävien hankkeiden täytäntöönpanoa kolmansien maiden kanssa; suosittelee tällaista yhteistyötä esimerkkinä, jota muidenkin virastojen kannattaisi noudattaa; kehottaa instituuttia pyrkimään lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä unionin virastojen kanssa; kehottaa instituuttia käynnistämään keskustelut päällekkäisiin tehtäviin liittyvien resurssien jakamisesta samantyyppisiä tehtäviä hoitavien virastojen kanssa;

4.  kehottaa komissiota suorittamaan toteutettavuustutkimuksen, jossa arvioidaan mahdollisuutta vähintäänkin kehittää yhteisiä synergioita Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa, tai jopa yhdistää ne; kehottaa komissiota arvioimaan kahta skenaariota: instituutin siirtäminen FRAn päätoimipaikkaan Wieniin ja FRAn siirtäminen instituutin päätoimipaikkaan Vilnaan; toteaa, että tällainen päätös tarkoittaisi hallinto- ja tukipalvelujen ja yhteisten tilojen hallinnoinnin jakamista sekä yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan ja televiestinnän infrastruktuureja ja verkkopohjaisia infrastruktuureja, mikä merkitsisi valtavia säästöjä, jotka voitaisiin käyttää sekä instituutin että FRAn toiminnan rahoittamiseen;

5.  kehottaa instituuttia panemaan tilintarkastustuomioistuimen suositukset täytäntöön;

6.  kannustaa instituuttia jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

7.  palauttaa mieliin, että instituutin tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen unionissa ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa asiaankuuluvissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen ja unionin kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten tasa-arvosta;

8.  suhtautuu myönteisesti instituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvaan yhteistyöhön ja pitää myönteisenä, että instituutti on edistänyt valiokunnan meneillään olevia toimia, jotka liittyvät muun muassa sukupuolten väliseen digitaaliseen kuiluun, työ- ja yksityiselämän tasapainoon, sukupuolten palkka- ja eläke-eroihin, sukupuolitietoiseen budjetointiin, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan, naisten terveyteen, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet mukaan luettuna, naisten oikeuksiin ja sukupuolinäkökulman huomioon ottavan parlamentin välineen kehittämiseen; panee merkille arvokkaan panoksen, jonka instituutti voi antaa kaikille Euroopan parlamentin valiokunnille esimerkiksi tarjoamalla muille valiokunnille koulutusta ja tietoa, jotta sukupuolinäkökulma voidaan sisällyttää paremmin horisontaalisesti EU:n politiikkaan ja jotta sukupuolten tasa-arvo voidaan ottaa paremmin huomioon toimintaperiaatteissa ja toimissa;

9.  panee merkille uuden vuosien 2019–2021 tietämyksenhallinta- ja viestintästrategian, jonka tavoitteena on ottaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvät sidosryhmät mukaan toimintaan ja valvoa instituutin tiedotuskanavia;

10.  antaa vahvan tukensa instituutin työlle, sillä sen tutkimukset ja selvitykset antavat naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalle mahdollisuuden saada käyttöönsä virallisia, laadukkaita ja objektiivisia tietoja, joita se välttämättä tarvitsee voidakseen tehdä työnsä asianmukaisesti;

11.  panee tyytyväisenä merkille instituutin saavutukset vuonna 2018 ja pyytää saattamaan tasa-arvoindeksin 2017 vuosittain ajan tasalle vuodesta 2020 alkaen; pyytää kehittämään järjestelmällisempiä välineitä, jotta sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen voidaan paremmin varmistaa kaikissa toimintapolitiikoissa ja toimissa;

12.  korostaa instituutin roolia sukupuolten tasa-arvoa koskevana unionin asiantuntijakeskuksena Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanon seurannassa;

13.  on huolissaan entisten vuokratyöntekijöiden vaatimuksista sekä Vilnan kaupungin käräjäoikeuden ja Vilnan alueellisen tuomioistuimen päätöksistä; vaatii selkeää palvelukseenottomenettelyä ja pyytää instituuttia hyväksymään toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 100 prosenttia ja että kaikki unionin talousarviossa hyväksyttyä 27 väliaikaista tointa olivat täytettyinä (vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli myös 27); panee merkille, että vuonna 2018 instituutissa työskenteli lisäksi 14 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa;

15.  panee merkille Vilnan alueellisen tuomioistuimen helmikuussa 2019 antaman tuomion, jossa se asettui tukemaan viittä instituutin entistä työntekijää, jotka syyttivät sen käyttäneen hyväksi määräaikaisten työntekijöiden asemaa viiden vuoden ajan ja maksaneen heille huonompaa palkkaa kuin vakituisessa työsuhteessa oleville; kehottaa komissiota toteuttamaan selvityksen tavoista, joilla eri virastot palkkaavat henkilöstönsä, ja selvittämään erikseen instituutin toiminnan sekä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle selvityksen lopputuloksista;

16.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2008/104/EY(3) sekä Liettuan työlainsäädännöstä johtuvista tärkeimmistä velvoitteista on se, että tilapäistyöntekijöillä olisi oltava samat työehdot ja -olot kuin niitä käyttävän yrityksen suoraan palkkaamilla työntekijöillä; toteaa kuitenkin, että sopimuksissa ei vaadittu työvoiman vuokrausyrityksiä nimenomaisesti noudattamaan kyseisiä työehtoja ja -oloja ja että saatavilla ei ole näyttöä siitä, että instituutti itse olisi vertaillut millään lailla oman henkilöstönsä ja tilapäistyöntekijöiden työehtoja ja -oloja, mikä aiheuttaa oikeudenkäynteihin ja maineeseen liittyviä riskejä; kehottaa instituuttia perehtymään tilapäistyöntekijöidensä työehtoihin ja -oloihin ja huolehtimaan siitä, että ne ovat unionin työlainsäädännön ja kansallisen työlainsäädännön mukaisia;

17.  panee huolestuneena merkille, että miehet (7 jäsentä) ja naiset (23 jäsentä) eivät ole tasapainoisesti edustettuina hallintoneuvostossa;

18.  toteaa, että lisätäkseen näkyvyyttä instituutti julkaisee työpaikkailmoituksia omalla verkkosivustollaan ja sosiaalisessa mediassa mutta ei Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla;

Hankinnat

19.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuoden 2017 lopussa instituutti oli vastaajana neljässä oikeudenkäynnissä, jotka liittyivät kolmeen eri hankintamenettelyyn, ja toteaa, että hylättyjen tarjousten esittäjät veivät kyseiset asiat Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, käsittelyyn; toteaa, että vuonna 2018 unionin tuomioistuin teki päätökset kahdessa tapauksessa neljästä ja hylkäsi kantajien kanteet ja katsoi ettei instituutti ollut korvausvelvollinen, ja että vuonna 2019 unionin tuomioistuin teki päätökset jäljelle jääneissä kahdessa tapauksessa, jotka liittyivät samaan sopimuksentekopäätökseen ja sopimukseen; panee instituutin vastauksesta merkille, että se on parantanut entisestään hankintamenettelyjä minimoidakseen riskin, että hylättyjen tarjousten esittäjät saattaisivat olla tyytymättömiä ja panna vireille uusia oikeudenkäyntejä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  panee merkille instituutin nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; pitää myönteisenä sitä, että instituutin ylemmän johdon ansioluettelot julkistetaan instituutin verkkosivustolla;

Sisäinen tarkastus

21.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen 17. lokakuuta 2017 julkaisemassa lopullisessa tarkastuskertomuksessa, jossa käsiteltiin sidosryhmien hallintaa ja ulkoista viestintää, ei todettu kriittisiä tai erittäin merkittäviä ongelmia; toteaa kuitenkin, että tarkastuskertomuksessa annettiin parannussuosituksia monilla aloilla, joita ovat muun muassa tietämyksenhallinta- ja viestintästrategia, keskeiset tulosindikaattorit, seuranta ja raportointi, keskeisten sidosryhmähankkeiden hallinta sekä ulkoinen viestintä; toteaa, että instituutti laati toimintasuunnitelman kaikista suosituksista ja alasuosituksista, jotka oli pantava täytäntöön vuosina 2017–2018, ja että useita alasuosituksia pantiin täytäntöön vuonna 2017 ja loput vuoden 2018 aikana;

22.  panee merkille, että instituutti pyrki varmistamaan työpaikan kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden; toteaa, että vaikka instituutti ei ole toteuttanut erityistoimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä, se osallistuu kuitenkin tätä tarkoitusta varten järjestettäviin kokouksiin, kuulemisiin ja esittelytilaisuuksiin ja sillä on myös pysäköintialueita polkupyörille;

23.  kehottaa instituuttia keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja pyrkimään savuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o
o   o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan(4).

(1) EUVL C 128, 5.4.2019, s. 16.
(2) EUVL C 128, 5.4.2019, s. 18.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19. marraskuuta 2008, vuokratyöstä (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9).
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö