Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2089(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0058/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0058/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0106

Usvojeni tekstovi
PDF 165kWORD 50k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolova
P9_TA-PROV(2020)0106A9-0058/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018. (2019/2089(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0058/2020),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 128.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019, str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018. (2019/2089(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018, kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0058/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacijeEuropskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 128.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018. (2019/2089(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0058/2020),

A.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2018. iznosio 7 981 001,45 EUR, što predstavlja povećanje od 3,34 % u odnosu na 2017. godinu; budući da cijeli proračun Instituta dolazi iz proračuna Unije(2);

B.  budući da je Revizorski sud, u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”), izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,38 %, što je povećanje od 0,46 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 81,15 %, što je povećanje od 0,20 % u odnosu na prethodnu godinu;

Uspješnost

2.  napominje činjenicu da Institut primjenjuje određene ključne pokazatelje uspješnosti koji se odnose na operativne ciljeve i upravljanje financijskim i ljudskim resursima za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom; nadalje napominje da je 2018. Institut dovršio 98,80 % aktivnosti predviđenih u jedinstvenom programskom dokumentu;

3.  napominje da je Institut predsjedao mrežom agencija za pravosuđe i unutarnje poslove te da je koordinirao redovito ažuriranje i razmjenu informacija među agencijama; napominje da je krajem 2018. Institut, s drugim agencijama, pristao istražiti mogućnosti za pojačanu međuagencijsku suradnju u provedbi zajedničkih projekata izgradnje kapaciteta s trećim zemljama; pohvaljuje tu suradnju kao primjer koji bi i druge agencije trebale slijediti; potiče Institut da nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; potiče Institut da pokrene rasprave o temi dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima;

4.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost barem uspostave zajedničke sinergije s Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA), ako ne i mogućnost njihova potpuna spajanja; poziva Komisiju da ocijeni dva scenarija: preseljenje Instituta u sjedište FRA u Beču ili preseljenje FRA u sjedište Instituta u Vilniusu; napominje da bi se time dijelilo korporacijske usluge i usluge podrške i upravljanje zajedničkim prostorima, kao i zajednička informacijska-komunikacijska, telekomunikacijska i internetska infrastruktura, čime bi se ostvarile goleme uštede, a taj bi se novac mogao iskoristiti za dodatno financiranje Instituta i FRA;

5.  potiče Institut da provede preporuke Revizorskog suda;

6.  potiče Institut da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

7.  podsjeća na to da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja rodne ravnopravnosti u Uniji, što se odnosi na poticanje rodne osviještenosti u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbu protiv diskriminacije na temelju roda te podizanje razine osviještenosti građana EU-a o rodnoj ravnopravnosti;

8.  pozdravlja aktualnu suradnju između Instituta i Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost („Odbor FEMM”) te pozdravlja doprinos koji Institut daje tekućim naporima Odbora FEMM, među ostalim na temu rodnog digitalnog jaza, ravnoteže između privatnog i poslovnog života, rodne razlike u plaćama i mirovinama, izrade proračuna kojom se obuhvaća rodna perspektiva, borbe protiv nasilja nad ženama, zdravlja žena, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje i prava, prava žena i razvoja rodno osjetljivog parlamentarnog instrumenta; prima na znanje vrijedan doprinos koji Institut može dati svim odborima Parlamenta radi boljeg horizontalnog uvrštavanja rodne perspektive i poboljšanja uključivanja rodne osviještenosti u politike i mjere pri donošenju politika Unije, na primjer pružanjem osposobljavanja i podataka za druge odbore;

9.  prima na znanje novu Strategiju za upravljanje znanjem i komunikaciju za razdoblje 2019. – 2021., čiji je cilj uključivanje dionika rodne ravnopravnosti i praćenje komunikacijskih kanala Instituta;

10.  snažno podržava rad Instituta koji studijama i istraživanjima omogućuje Odboru FEMM da pribavi podatke koji su neophodni za njegov pravilan rad pružanjem službenih, visokokvalitetnih i objektivnih podataka;

11.  pozdravlja postignuća Instituta tijekom 2018. te traži da se od 2020. Indeks rodne ravnopravnosti iz 2017. ažurira jednom godišnje; poziva na razvoj više metodoloških alata kako bi se osiguralo bolje uključivanje rodne osviještenosti u sve politike i mjere;

12.  ustraje u tome da Institut, kao centar Unije za stručnost u području rodne ravnopravnosti, treba nadzirati provedbu Istanbulske konvencije;

13.  izražava zabrinutost u vezi s tvrdnjama bivših privremenih radnika te u vezi s presudama Okružnog suda grada Vilniusa i presudom Regionalnog suda Vilniusa; poziva na jasan postupak zapošljavanja te od Instituta traži da donese mjere za rješavanje te situacije;

Politika povezana s osobljem

14.  napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 100 % plana radnih mjesta, tj. imenovana su 27 privremena djelatnika od 27 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 27 odobrena radna mjesta 2017. godine); također primjećuje da je 2018. za Institut radilo 14 ugovornih djelatnika i četvero upućenih nacionalnih stručnjaka;

15.  prima na znanje presudu koju je u veljači 2019. Okružni sud grada Vilniusa donio u korist pet bivših zaposlenika Instituta koji su optužili Institut da je pet godina iskorištavao njihov status „zaposlenika na određeno vrijeme” kako bi ih platio manje nego osoblje sa statusom dugotrajnih zaposlenika; poziva Komisiju da izvrši pregled načina na koji agencije, ali i Institut, zapošljavaju svoje osoblje te da o konačnom ishodu analize obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

16.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, jedna od glavnih obveza koja proizlazi iz Direktive 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(3) i radnog prava Litve ta da vanjski privremeni djelatnici rade pod istim radnim uvjetima kao i radnici koje izravno zapošljava poduzeće korisnik; napominje, međutim, da se u ugovoru od agencije za privremeno zapošljavanje nije izričito tražilo da se pridržava tih uvjeta te nema dokaza koji bi potvrdili da je Institut proveo ikakvu usporedbu radnih uvjeta vlastitog osoblja i vanjskih privremenih djelatnika, što sa sobom nosi rizike od sudskih postupaka i rizike za ugled; poziva Institut da analizira radne uvjete svojih privremenih djelatnika i zajamči da su oni u skladu s radnim pravom Unije i nacionalnim radnim pravom;

17.  sa zabrinutošću napominje neuravnoteženu zastupljenost muškaraca (sedam članova) i žena (23 članice) u upravnom odboru;

18.  napominje da Institut objavljuje oglase za slobodna radna mjesta na svojim internetskim stranicama i društvenim medijima kako bi povećao vidljivost, ali ne i na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO);

Javna nabava

19.  sa zabrinutošću napominje da se do kraja 2017. godine Institut našao u ulozi tuženika u četiri predmeta pred Sudom Europske unije („Sud”) koje su pokrenuli neuspješni ponuditelji u vezi s trima postupcima javne nabave; napominje da je Sud 2018. donio presudu u dvama predmetima od njih ukupno četiri i odbio tužbu tužitelja, utvrdivši da Institut nije odgovoran te napominje da je Sud 2019. donio presudu u preostala dva predmeta povezana s istom odlukom o dodjeli ugovora; prima na znanje iz odgovora Instituta da je dodatno unaprijedio postupke javne nabave kako bi smanjio rizik potencijalnog nezadovoljstva među neuspješnim ponuditeljima i budućih sudskih postupaka;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

20.  prima na znanje postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; pozdravlja objavljivanje životopisa višeg rukovodstva na internetskim stranicama Instituta;

Unutarnja revizija

21.  napominje da u završnom izvješću o reviziji upravljanja odnosima sa zainteresiranim stranama i vanjske komunikacije objavljenom 17. listopada 2017. Služba za unutarnju reviziju (IAS) nije utvrdila nijedno kritično ili vrlo važno pitanje; napominje, međutim, da se u izvješću o reviziji preporučuju daljnja poboljšanja u nizu područja, uključujući upravljanje znanjem i komunikacijsku strategiju, ključne pokazatelje uspješnosti, praćenje i izvješćivanje, upravljanje glavnim projektima dionika i vanjsku komunikaciju; napominje da je Institut izradio akcijski plan o svim preporukama i podpreporukama koje su se trebale provoditi 2017. i 2018. te da je 2017. provedeno nekoliko podpreporuka, a preostale tijekom 2018. godine;

22.  prepoznaje napore Instituta da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; primjećuje da, iako Institut nema nikakve konkretne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2, on sudjeluje na sastancima, savjetovanjima i prezentacijama s tim ciljem te ima parkirališna mjesta za bicikle;

23.  poziva Institut da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL L 128, 5.4.2019., str. 16.
(2) SL L 128, 5.4.2019., str. 18.
(3) Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti