Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2089(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0058/2020

Pateikti tekstai :

A9-0058/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0106

Priimti tekstai
PDF 170kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas
P9_TA-PROV(2020)0106A9-0058/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2089(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0058/2020),

1.  patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktorei, kad Instituto 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 128.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2089(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0058/2020),

1.  pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 128.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2089(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0058/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto (toliau – Institutas) pajamų ir išlaidų suvestinėmis(1), jo galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 7 981 001,45 EUR, tai yra 3,34 proc. didesnis už 2017 m. biudžetą; kadangi visą Instituto biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto(2);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Instituto metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,38 proc., t. y. 0,46 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 81,15 proc., taigi, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 0,20 proc.;

Veikla

2.  pažymi tai, kad Institutas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kiek tai susiję su veiklos tikslais ir finansinių bei žmogiškųjų išteklių valdymu, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą; taip pat pažymi, kad 2018 m. Institutas baigė vykdyti 98,80 proc. pagal bendrąjį programavimo dokumentą numatytos veiklos;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas pirmininkavo Teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklui ir koordinavo reguliarius atnaujinimus ir agentūrų informacijos mainus; pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Institutas kartu su kitomis agentūromis susitarė ieškoti naujų galimybių vykdyti glaudesnį agentūrų bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus pajėgumų didinimo projektus su trečiosiomis šalimis; giria už šį bendradarbiavimą ir mano, kad kitos agentūros turėtų sekti jo pavyzdžiu; ragina Institutą siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su Sąjungos agentūromis; ragina Institutą pradėti diskusijas išteklių dalijimosi klausimu vykdant sutampančias užduotis su kitoms panašią veiklą vykdančioms agentūroms;

4.  ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę bent jau įtvirtinti sąveikos ryšius su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), jei ne visiškai sujungti agentūras; ragina Komisiją įvertinti dvi galimybes: perkelti Institutą į FRA būstinę Vienoje arba perkelti FRA būstinę į Instituto būstinę Vilniuje; pažymi, kad tai padarius būtų galima dalytis palaikomosiomis bei paramos paslaugomis ir bendrai valdyti patalpas, taip pat dalytis IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos Institutui ir FRA finansuoti;

5.  ragina Institutą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas;

6.  ragina Institutą siekti skaitmeninti savo paslaugas;

7.  primena, kad Institutas buvo įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę ir stiprinti jos propagavimą Sąjungoje, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę;

8.  džiaugiasi vykstančiu Instituto ir Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komiteto bendradarbiavimu ir palankiai vertina Instituto indėlį į šiuo metu FEMM komiteto dedamas pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės takoskyros, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą, kovos su smurtu prieš moteris, moterų sveikatos, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, moterų teisių ir parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios priemonės kūrimo klausimais; atkreipia dėmesį į galimą vertingą Instituto indėlį į visų Parlamento komitetų darbą siekiant geresnės horizontalios lyčių aspekto integracijos ir geriau integruoti lyčių aspektą į politikos priemones ir veiksmus formuojant Sąjungos politiką, pvz., rengiant mokymus ir teikiant duomenis kitiems komitetams;

9.  atkreipia dėmesį į naują 2019–2021 m. žinių valdymo ir komunikacijos strategiją, kuria siekiama įtraukti lyčių lygybės srities suinteresuotuosius subjektus ir stebėti Instituto komunikacijos kanalus;

10.  tvirtai pritaria Instituto darbui, kuris, atlikdamas tyrimus ir mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti oficialius, kokybiškus ir objektyvius duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą komiteto veiklą;

11.  palankiai vertina Instituto 2018 m. pasiekimus ir prašo nuo 2020 m. kasmet atnaujinti 2017 m. lyčių lygybės indeksą; ragina sukurti daugiau metodinių priemonių siekiant geriau užtikrinti lyčių aspekto integravimą į visas politikos priemones ir veiksmus;

12.  primygtinai reikalauja, kad Institutas, kaip Sąjungos kompetencijos centras lyčių lygybės klausimais, stebėtų, kaip įgyvendinama Stambulo konvencija;

13.  reiškia susirūpinimą dėl buvusių laikinųjų Instituto darbuotojų ieškinių ir dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo bei Vilniaus apygardos teismo sprendimų; ragina nustatyti aiškų įdarbinimo procesą ir prašo Instituto imtis priemonių padėčiai ištaisyti;

Personalo politika

14.  pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas 100 proc.: iš 27 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 27 laikinieji darbuotojai (palyginti su 27 patvirtintomis pareigybėmis 2017 m.); taip pat pažymi, kad 2018 m. Institute dirbo 14 sutartininkų ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

15.  atkreipia dėmesį į 2019 m. vasario mėn. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, palankų penkiems buvusiems Instituto darbuotojams, kurie apkaltino Institutą piktnaudžiavimu laikinojo darbuotojo statusu penkerių metų laikotarpiu siekiant šiems darbuotojams mokėti mažiau nei ilgalaikes darbo sutartis pasirašiusiems darbuotojams; ragina Komisiją atlikti bendrą analizę, kaip agentūros ir pats Institutas įdarbina darbuotojus, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinius analizės rezultatus;

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, vienas iš pagrindinių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/104/EB(3) ir Lietuvos darbo teisėje numatytų įpareigojimų – kad laikinieji darbuotojai dirbtų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip tiesiogiai darbdavio įdarbinti darbuotojai; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad sutartyse nebuvo aiškiai reikalaujama, kad laikinojo įdarbinimo įmonės laikytųsi šių sąlygų, ir nėra įrodymų, kad Institutas pats atliko kokį nors savo ir laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų palyginimą – dėl to kyla ginčų nagrinėjimo rizika ir rizika reputacijai; ragina Institutą išnagrinėti savo laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos atitiktų Sąjungos ir nacionalinės darbo teisės aktus;

17.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nesubalansuotą vyrų (7 nariai) ir moterų (23 narės) atstovavimą Valdymo taryboje;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad, siekdamas didinti viešumą, Institutas skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas savo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, bet ne Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje;

Viešieji pirkimai

19.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Institutas buvo atsakovas keturiose su trimis viešųjų pirkimų procedūromis susijusiose bylose, kurias Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau - Teisingumo Teismas) iškėlė pralaimėję konkurso dalyviai; atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. Teisingumo Teismas priėmė sprendimus dviejose iš keturių bylų ir atmetė ieškovų ieškinius, nustatydamas, jog Institutas nėra atsakingas, ir kad 2019 m. Teisingumo Teismas priėmė sprendimus dviejose likusiose bylose, susijusiose su tuo pačiu sprendimu dėl sutarties skyrimo ir su sutartimi; atsižvelgdamas į Instituto atsakymą pažymi, kad jis dar labiau patobulino pirkimų procedūras siekdamas sumažinti nelaimėjusių konkurso dalyvių galimo nepasitenkinimo ir būsimų teisminių bylų riziką;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

20.  atkreipia dėmesį į esamas Instituto priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; palankiai vertina tai, kad Instituto interneto svetainėje skelbiami vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymai;

Vidaus auditas

21.  pažymi, kad 2017 m. spalio 17 d. paskelbtoje Vidaus audito tarnybos suinteresuotųjų subjektų valdymo ir išorės komunikacijos audito galutinėje ataskaitoje nebuvo nustatyta jokių kritinių ar labai svarbių problemų; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad audito ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnio tobulinimo įvairiose srityse, įskaitant žinių valdymo ir komunikacijos strategijos, pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, stebėsenos ir ataskaitų teikimo, pagrindinių suinteresuotųjų subjektų projektų valdymo ir išorės komunikacijos sritis; pažymi, kad Institutas parengė veiksmų planą dėl visų rekomendacijų ir papildomų rekomendacijų, kurios turi būti įgyvendintos 2017–2018 m., ir kad kai kurios papildomos rekomendacijos buvo įgyvendintos 2017 m., o likusios – 2018 m.;

22.  atkreipia dėmesį į Instituto pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; pažymi, kad nors Institutas netaiko konkrečių priemonių išmetamam CO2 kiekiui mažinti ar kompensuoti, jis dalyvauja posėdžiuose, konsultacijose bei pristatymuose šiuo tikslu ir turi stovėjimo vietų dviračiams;

23.  ragina Institutą sutelkti dėmesį į savo tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(4) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 128, 2019 4 5, p. 16.
(2) OL C 128, 2019 4 5, p. 18.
(3) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(4) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika