Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2089(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0058/2020

Ingivna texter :

A9-0058/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0106

Antagna texter
PDF 159kWORD 49k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet
P9_TA-PROV(2020)0106A9-0058/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 (2019/2089(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0058/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 128.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 (2019/2089(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0056/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0058/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 128.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018 (2019/2089(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0058/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet(1) uppgick institutets slutgiltiga budget för budgetåret 2018 till 7 981 001,45 EUR, vilket innebär en ökning med 3,34 % jämfört med 2017. Institutets budget kommer helt och hållet från unionens budget(2).

B.  I sin rapport om Europeiska jämställdhetsinstitutets årsredovisning för budgetåret 2018 förklarar revisionsrätten att man uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,38 %, vilket är en ökning med 0,46 % jämfört med 2017. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 81,15 %, vilket innebär en ökning med 0,20 % jämfört med föregående år.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet noterar att institutet använder vissa centrala resultatindikatorer för verksamhetsmål och förvaltningen av finansiella och mänskliga resurser för att bedöma mervärdet av sin verksamhet och för att förbättra budgetförvaltningen. Parlamentet noterar vidare att institutet slutförde 98,80 % av verksamheterna inom ramen för det samlade programdokumentet under 2018.

3.  Europaparlamentet noterar att institutet var ordförande för byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor och samordnade regelbundna uppdateringar och informationsutbyten mellan byråerna. Parlamentet noterar att institutet i slutet av 2018 tillsammans med andra byråer gick med på att undersöka möjligheterna till utökat samarbete mellan byråerna i samband med genomförandet av gemensamma projekt för kapacitetsuppbyggnad med tredjeländer. Parlamentet lovordar detta samarbete som ett exempel som andra byråer kan följa. Parlamentet uppmanar institutet att sträva efter att upprätta nya och mer omfattande former av samarbete med unionens byråer. Parlamentet uppmanar institutet att inleda diskussioner om resursdelning för överlappande uppgifter med andra byråer som har liknande verksamhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra en genomförbarhetsstudie för att bedöma möjligheten att åtminstone – om inte en fullständig sammanslagning är möjlig – skapa gemensamma synergier med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera två scenarier, nämligen möjligheten att flytta institutet till FRA:s huvudkontor i Wien, och möjligheten att flytta FRA:s huvudkontor till institutets huvudkontor i Vilnius. Parlamentet konstaterar att detta skulle innebära att man delar service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna, liksom IKT, telekommunikation och internetbaserad infrastruktur, för att spara enorma belopp som skulle användas för att ytterligare finansiera institutet och FRA.

5.  Europaparlamentet uppmanar institutet att genomföra revisionsrättens rekommendationer.

6.  Europaparlamentet uppmanar institutet att fortsätta digitaliseringen av sina tjänster.

7.  Europaparlamentet påminner om att institutet inrättades för att bidra till och stärka jämställdhetsarbetet i EU, vilket inbegriper integrering av jämställdhetsperspektivet i unionens alla politikområden och i den därav följande nationella politiken, bekämpning av könsdiskriminering samt medvetenhet om jämställdhetsfrågor bland EU-medborgarna.

8.  Europaparlamentet välkomnar det pågående samarbetet mellan institutet och parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM-utskottet), och välkomnar institutets bidrag till FEMM-utskottets pågående arbete, bland annat i fråga om den digitala klyftan mellan kvinnor och män, balansen mellan arbete och privatliv, löne- och pensionsklyftan mellan kvinnor och män, jämställdhetsbudgetering, bekämpning av våld mot kvinnor, kvinnors hälsa – däribland sexuell och reproduktiv hälsa och tillhörande rättigheter – kvinnors rättigheter och utvecklingen av ett jämställdhetsmedvetet parlamentsverktyg. Parlamentet konstaterar att institutet kan lämna ett värdefullt bidrag till alla parlamentsutskott för att bättre integrera jämställdhetsperspektivet horisontellt och bättre förverkliga jämställdhetsintegrering i politik och åtgärder (t.ex. genom att erbjuda andra utskott utbildning och data) i unionens beslutsfattande.

9.  Europaparlamentet noterar den nya strategin för kunskapshantering och kommunikation 2019–2021, som syftar till att involvera jämställdhetsaktörer och övervaka institutets kommunikationskanaler.

10.  Europaparlamentet stöder kraftfullt institutets arbete, som genom studier och forskning och genom att tillhandahålla objektiva officiella uppgifter av hög kvalitet gör det möjligt för FEMM-utskottet att få fram uppgifter som är nödvändiga för att det ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

11.  Europaparlamentet välkomnar institutets insatser under 2018 och uppmanar det att årligen från 2020 uppdatera jämställdhetsindexet för 2017. Parlamentet efterlyser fler metodredskap för att förbättra jämställdhetsintegreringen i all politik och alla åtgärder.

12.  Europaparlamentet framhåller att institutet i egenskap av unionens kompetenscentrum för jämställdhet bör ges rollen att övervaka genomförandet av Istanbulkonventionen.

13.  Europaparlamentet uttrycker oro över påståendena från tidigare tillfällig bemanningspersonal och över domarna från Vilnius distriktsdomstol respektive Vilnius regionala domstol. Parlamentet efterlyser en tydlig rekryteringsprocess och uppmanar institutet att vidta åtgärder för att råda bot på situationen.

Personalpolitik

14.  Europaparlamentet noterar att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 27 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 27 godkända tjänster 2017) hade 27 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 14 kontraktsanställda och fyra utstationerade nationella experter arbetade för institutet 2018.

15.  Europaparlamentet noterar domen från Vilnius distriktsdomstol i februari 2019 till förmån för fem tidigare anställda vid institutet som anklagade institutet för att i fem års tid ha utnyttjat statusen som ”tillfälligt anställda” för att betala dem mindre än anställda med långtidskontrakt. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en översiktlig analys av hur byråerna anställer sin personal och av själva institutet, och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det slutliga resultatet av ärendet.

16.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att en viktig skyldighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG(3) och Litauens arbetsrätt är att tillfälliga arbetstagare ska ha samma arbetsvillkor som anställda vid kundföretaget. Parlamentet noterar dock att det i avtalen inte uttryckligen krävdes att bemanningsföretagen skulle vara skyldiga att respektera dessa villkor, och att det inte finns belägg för att institutet själv skulle ha jämfört arbetsvillkoren för den egna personalen och de tillfälligt anställda arbetstagarna, vilket skapar rättstvistrisker och anseenderisker. Parlamentet uppmanar institutet att analysera de tillfälligt anställdas arbetsvillkor och se till att de följer europeisk och nationell arbetsrätt.

17.  Europaparlamentet noterar oroat den ojämna fördelningen mellan män (7 ledamöter) och kvinnor (23 ledamöter) i styrelsen.

18.  Europaparlamentet noterar att institutet offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sin egen webbplats och på sociala medier för att öka publiciteten, men inte på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats.

Upphandling

19.  Europaparlamentet noterar med oro att institutet i slutet av 2017 var svarande i fyra mål rörande tre upphandlingsförfaranden som hade anmälts till Europeiska unionens domstol (domstolen) av anbudsgivare vars anbud hade förkastats. Parlamentet konstaterar att domstolen 2018 meddelade avgöranden i två av de fyra målen och avvisade fordringsägarnas krav, efter att man konstaterat att institutet inte var skadeståndsskyldigt, och att domstolen 2019 slog fast att de två återstående fallen var kopplade till samma tilldelningsbeslut och kontrakt. Parlamentet noterar utifrån institutets svar att det ytterligare förbättrat upphandlingsförfarandena för att minimera risken för missnöje bland de anbudsgivare som inte valts ut liksom risken för framtida mål inför domstolen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

20.  Europaparlamentet noterar institutets befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av meritförteckningarna för institutets högsta ledning på dess webbplats.

Internrevision

21.  Europaparlamentet noterar att den slutliga revisionsrapporten, utfärdad den 17 oktober 2017, om internrevisionstjänstens granskning av hanteringen av förbindelserna med intressenterna och den externa kommunikationen, inte identifierade några kritiska eller mycket viktiga frågor. Parlamentet noterar dock att det i revisionsrapporten rekommenderades ytterligare förbättringar på ett antal områden, bland annat kunskapshantering och kommunikationsstrategi, centrala resultatindikatorer, övervakning och rapportering, förvaltning av centrala projekt och extern kommunikation. Parlamentet noterar att institutet utarbetade en handlingsplan på grundval av alla rekommendationer och delrekommendationer som skulle genomföras under 2017–2018 och att flera delrekommendationer genomfördes under 2017 och resten under 2018.

22.  Europaparlamentet noterar institutets insatser för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet konstaterar att även om institutet inte har några särskilda åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp, deltar det i möten, samråd och presentationer i detta syfte och förfogar också över parkeringsplatser för cyklar.

23.  Europaparlamentet uppmanar institutet att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till denna via sociala medier och andra medier.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 128, 5.4.2019, s. 16.
(2) EUT C 128, 5.4.2019, s. 18.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).
(4) Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0121.

Senaste uppdatering: 18 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy