Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2092(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0059/2020

Внесени текстове :

A9-0059/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0107

Приети текстове
PDF 196kWORD 55k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
P9_TA-PROV(2020)0107A9-0059/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година (2019/2092(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0059/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по‑специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0059/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година (2019/2092(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0059/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по‑специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0059/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година (2019/2092(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0059/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари(1) („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 44 191 067 EUR, което представлява увеличение с 5,02% спрямо 2017 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (26,59%), вноски от националните надзорни органи на държавите членки (46,44%) и такси, получени от поднадзорни организации (25,78%);

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява леко намаление с 0,01% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 88,87%, което представлява намаление с 0,89% спрямо предходната година;

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата Органът налага такси на агенциите за кредитен рейтинг съгласно приложимия регламент за таксите и че тези такси следва да покриват единствено разходите на Органа за регистрация, сертификация и надзор на агенциите за кредитен рейтинг; отбелязва, че през 2017 г. Органът е събрал от агенциите за кредитен рейтинг такси, чийто размер надхвърля разходите му с 853 950 EUR, и че Органът е изразходвал излишъка за други дейности, докато през 2018 г. разходите са надхвърлили таксите, събирани от агенциите за кредитен рейтинг, с 224 664 EUR; отбелязва, че общата разлика за периода 2015 – 2018 г. възлиза на 540 412 EUR; отбелязва освен това, че Органът налага такси на регистри на трансакции съгласно приложимия регламент за таксите и че тези такси следва да покриват единствено разходите за регистрация и надзор на регистрите на трансакции; отбелязва, че през 2017 г. разходите на Органа за регистрация и надзор на регистрите на трансакции са надхвърлили събраните такси с 452 466 EUR и че през 2018 г. разходите на Органа в същата област са надхвърлили събраните такси с 30 882 EUR; отбелязва, че общата разлика за периода 2015 – 2018 г. възлиза на 545 735 EUR (или 6%); отбелязва, че въпреки че Органът е следвал насоките, предоставени от Комисията, излишъците и дефицитите могат да доведат до годишно кръстосано финансиране на дейностите; отбелязва отговора на Органа, че през 2017 г. е трябвало да преразпредели ресурси, за да работи по определен риск, свързан с регистрите на трансакции, което е довело до разлика между събраните такси и действителните разходи, като винаги е използвал насоките на Комисията относно модела на бюджетиране за своите такси, и че всеки краткосрочен дисбаланс трябва да бъде компенсиран в дългосрочен план; призовава Органа да продължи да ограничава подобно кръстосано финансиране, при условие че не възникват повтарящи се значителни отклонения в бюджета на Органа;

3.  отбелязва, че кумулираните излишъци за периода 2015 – 2018 г., произтичащи от таксите, заплащани от агенциите за кредитен рейтинг във връзка с регистрацията, сертифицирането и надзора на тези субекти, възлизат на 0,5 милиона EUR ; счита, че тези излишъци следва да бъдат временни и не следва да се използват за постоянно кръстосано финансиране на други дейности;

Резултати от дейността

4.  отбелязва, че Органът е изпълнил 90% от дейностите, включени в годишната му работна програма;

5.  отбелязва, че изпълнението на ДПФИ II е най-големият проект, завършен от Органа през 2018 г.; отбелязва освен това, че едно от основните предизвикателства и една от основните цели за Органа беше подготовката за организиран процес за справяне с излизане на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, като бяха необходими по-големи усилия в контекста на несигурност;

6.  отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и включва както регулаторни задачи, така и изпълнението и прилагането на правото на Съюза;

7.  отбелязва, че Органът, заедно с Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), е част от съвместен комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси, и че един счетоводител обслужва Органа и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, като освен това Органът е участвал в много съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с други агенции, търсейки винаги постигането на ефективност чрез сътрудничество; настоятелно насърчава Органа да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;

8.  отбелязва с оглед на коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с извършената през 2017 г. външна оценка на трите европейски надзорни органа (ЕНО) успешното приключване на законодателния процес относно „прегледа на ЕНО“ през пролетта на 2019 г. и отбелязва, че промените както в Регламент (ЕС) № 1095/2010(2), така и в съответното секторно законодателство на Съюза, се прилагат подобаващо;

9.  приветства разследването на Органа във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като Cum-Ex и Cum-Cum; насърчава Органа да направи конкретни изводи от посоченото разследване, за да спре текущите и да предотврати бъдещи практики, застрашаващи целостта на финансовите пазари на Съюза;

10.  приветства доклада на Органа от юли 2019 г., озаглавен „Preliminary findings on multiple withholding tax reclaim schemes“ (Предварителни констатации относно схемите за възстановяване на повече от един данък, удържан при източника), в отговор на резолюцията на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно скандала със сделките Cum/Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP)), с която Парламентът поиска от Органа да разследва схеми като Cum-Ex и Cum-Cum; приветства освен това факта, че Съветът на надзорниците на Органа одобри започването на официално разследване съгласно член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010; насърчава Органа да направи конкретни изводи от посоченото разследване, за да спре текущите и да предотврати бъдещи практики, застрашаващи целостта на финансовите пазари на Съюза;

11.  изтъква, че ролята на Органа за насърчаване на въвеждането на общ надзорен и регулаторен режим в рамките на цялата европейска финансова система е съществена за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-безопасен финансов пазар, както и висока степен на защита на потребителите в Съюза, чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и на пазарите на финансови услуги;

12.  подчертава, че при извършването на своите дейности Органът трябва да обръща особено внимание на гарантирането на съвместимост с правото на Съюза, на зачитането на принципа на пропорционалност и на спазването на основните принципи на вътрешния пазар;

13.  изразява загриженост, че прилагането на разпоредбите за надзор на Регламент (ЕО) № 1060/2009(3) под формата на насоки и въпроси и отговори би могло да представлява прекомерна тежест за по-малките участници и по този начин да намали конкуренцията на пазара(4);

14.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да се придържа към възложените му от Парламента и от Съвета задачи и мандат и да ги използва пълноценно, като не трябва при никакви обстоятелства да се опитва да надхвърля обхвата на своя мандат; посочва, че съсредоточаването върху мандата, възложен от Парламента и от Съвета, ще доведе до по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите;

Политика относно персонала

15.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е изпълнено на 95,51%, като са назначени 149 срочно наети служители от общо 156-те работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 150 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Органа са работили 68 договорно наети служители и 14 командировани национални експерти;

16.  изразява съмнение, че предоставените на Органа ресурси са достатъчни, за да може той да изпълнява своите нарастващи задачи, например в областта на секюритизацията, Проспект 3 и фондовете на паричния пазар, при условие че работното натоварване се увеличи, но не бяха разпределени нови служители;

17.  отбелязва със задоволство отчетения от страна на Органа постигнат баланс между половете по отношение на висшето ръководство (един мъж и една жена) и по отношение на Управителния съвет (трима мъже и три жени);

18.  отбелязва, че текучеството на персонала е 6,9%, което съответства на определената от Органа цел от максимум 10%;

19.  отбелязва, че Органът е приел политика за защита на личното достойнство и за предотвратяване на тормоза и че е актуализирал своите предишни правила с решение, прието от Управителния съвет през декември 2018 г., в съответствие с модела на Комисията; отбелязва, че Органът назначава доверени съветници и организира редовни сеанси за повишаване на осведомеността;

20.  повдига въпроса дали използването на временни работници и външни консултанти вместо увеличаването на броя на собствените му служители е най‑доброто използване на ресурсите в дългосрочен план;

21.  отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава за намаляване във възможно най-голяма степен на зависимостта от външен персонал в тази важна и чувствителна сфера с цел ограничаване на потенциалните рискове;

Обществени поръчки

22.  отбелязва, че според доклада на Палатата Органът използва договори с дружества за ИТ услуги, които са формулирани така, че биха могли да доведат до наемане на временни работници, вместо до предоставяне на точно определени ИТ услуги или продукти, като същевременно следва да се прилагат специфични правила в съответствие с Директива 2008/104/ЕО(5), а наемането на временни работници е възможно само чрез договори с оторизирани агенции за временна заетост; отбелязва, че използването на договори за ИТ услуги за наемането на работници не съответства на правилата на Съюза в областта на социалните въпроси и заетостта и създава правни рискове, както и рискове за репутацията на Органа; призовава Органа да гарантира, че с договорите се избягва всяко възможно объркване между поръчките за услуги в областта на информационните технологии и наемането на временни работници;

23.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Органът е стартирал процедура за възлагане на обществена поръчка за наемане на нови офисни помещения в Париж; отбелязва, че първоначално Органът е планирал съвместна процедура с други органи на Съюза, като ЕБО, който към този момент се е подготвял за преместване от Лондон в Париж; отбелязва, че Органът и ЕБО са стигнали до заключението, че очакваните ползи от организирането на съвместна процедура няма да се реализират, и че Органът и ЕБО са провели отделни процедури за наемане на офисни помещения и за други свързани с това услуги, като са пропуснали възможността за икономии от мащаба и за по-голяма ефективност; призовава Органа да задълбочи сътрудничеството си с другите агенции и да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, когато това е възможно, за да не се пропускат възможности за икономии от мащаба и за повишаване на ефективността;

24.  отбелязва, че въпреки че Органът е положил значителни усилия по отношение на изготвянето на тръжната документация за наемането на нови офис помещения и по отношение на методологията си за оценка на офертите, все още е необходимо да се подобри документирането и проследимостта на оценките на офертите, като по-специално тъй като докладите за оценка служат като основна референтна точка за различните етапи на процедурите за възлагане на обществени поръчки, тяхното съдържание следва да бъде изчерпателно и да предоставя всички необходими подробности;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

25.  отбелязва, че 28% от бюджета на Органа са от такси, събрани от поднадзорните организации; отбелязва, че са приложени мерки за смекчаване на конфликтите на интереси и че тези мерки са били одитирани; призовава Органа да продължи да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите от Органа мерки с цел предотвратяване на възникването на конфликти на интереси; отбелязва освен това, че според Органа, ако таксите се събират от Комисията, ще възникне неефективност, а рискът от неточности и неправилни изчисления, със следващо от това накърняване на репутацията, ще нарасне;

26.  приветства публикуването на протоколи за срещите със заинтересовани лица, както беше поискано от Европейския омбудсман; призовава Органа да последва предложението на Европейския омбудсман да включва в информацията, която предоставя за обществеността, указание дали съществуват подробни протоколи от конкретна среща със заинтересовани лица, които следователно биха могли да са предмет на искане за публичен достъп до документи, при условие че съдържанието на тези протоколи не е чувствително от търговска гледна точка;

27.  подчертава значението на открита, ефикасна и независима администрация за всички агенции на Съюза и за Съюза като цяло; припомня проблема с конфликтите на интереси, породени от ситуациите на „кадрова въртележка“, и подчертава необходимостта от единна правна рамка за справяне с тези проблеми;

Вътрешен контрол

28.  отбелязва с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с одита на партньорските проверки на националните компетентни органи, проведен от Службата за вътрешен одит на Комисията, че всички свързани действия са приключени;

29.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Службата за вътрешен одит е изготвила одитен доклад, озаглавен „Revenues and Activity Based Management in the European Securities and Markets Authority“ (Приходи и управление по дейности в Европейския орган за ценни книжа и пазари) и че Органът е изготвил план за действие за областите, в които е възможно да се извършат подобрения; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

Други коментари

30.  отбелязва, че през 2018 г. очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза е оказало значително въздействие върху планираната работа и планираните резултати от дейността на Органа и е довело до много подготвителна работа, особено в областта на сближаването на надзорните практики, предотвратяването на фрагментацията и регулаторния арбитраж и прекия надзор и оценката на риска; отбелязва, че Органът е анализирал задълбочено какво ще е оперативното въздействие на очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза върху организацията на Органа и че е определил служители специално за предоставянето на консултации и за редовно докладване по тези въпроси;

31.  призовава Органа да се съсредоточи върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

32.  подчертава отговорността на финансовата система за посрещане на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и за гарантиране, че Съюзът ще изпълни задълженията, поети по силата на Парижкото споразумение в контекста на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; подчертава ключовата роля на Органа за интегрирането на свързаните с околната среда, социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната уредба и за мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към устойчиви инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно ресурси, за да се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на финансовите институции и националните компетентни органи;

o
o   o

33.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 19, 15.1.2019 г., стр. 3.
(2) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(3) Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.).
(4) Въз основа на информация, получена от Creditreform Rating AG.
(5) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(6) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.

Последно осъвременяване: 15 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност