Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2092(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0059/2020

Texte depuse :

A9-0059/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0107

Texte adoptate
PDF 174kWORD 57k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
P9_TA-PROV(2020)0107A9-0059/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2092(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0059/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0059/2020),

1.  acordă directoarei executive a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2092(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0059/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0059/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2092(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0059/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 44 191 067 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 5,02 % față de bugetul pe 2017; întrucât Autoritatea este finanțată printr-o contribuție din partea Uniunii (26,59 %), prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (46,44 %) și prin taxele percepute de la entitățile supravegheate (25,78 %);

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,01 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,87 %, ceea ce reprezintă o scădere de 0,89 % față de exercițiul precedent;

2.  ia act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, Autoritatea, în conformitate cu regulamentul privind taxele aferente, percepe taxe de la agențiile de rating de credit și că aceste taxe ar trebui să acopere doar cheltuielile autorității legate de înregistrarea, certificarea și supravegherea agențiilor de rating de credit; ia act de faptul că, în 2017, taxele percepute de Autoritate agențiilor de rating de credit au depășit aceste cheltuieli cu 853 950 EUR, iar Autoritatea a cheltuit acest excedent în alte activități, în timp ce, în 2018, cheltuielile au depășit taxele percepute agențiilor de rating de credit cu 224 664 EUR; constată că deviația cumulată pentru perioada 2015-2018 se ridică la 540 412 EUR; constată, de asemenea, că Autoritatea percepe taxe de la registrele centrale de tranzacții în conformitate cu regulamentul privind taxele aferente și că aceste taxe ar trebui să acopere doar cheltuielile legate de înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții; constată că, în 2017, cheltuielile Autorității legate de înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții au depășit taxele aferente percepute cu 452 466 EUR și că, în 2018, cheltuielile Autorității în același domeniu au depășit taxele aferente percepute cu 30 882 EUR; constată că deviația cumulată pentru perioada 2015-2018 se ridică la 545 735 EUR (6 %); constată că, deși Autoritatea a respectat orientările furnizate pe această temă de Comisie, excedentele și deficitele pot duce la o finanțare încrucișată anuală a activităților; ia act de răspunsul Autorității conform căruia, în 2017, aceasta a trebuit să realoce resurse pentru a contracara un anumit risc legat de registrele centrale de tranzacții, ceea ce a dus la un decalaj între taxele percepute și cheltuielile efective, utilizând întotdeauna orientările Comisiei privind modelul de buget pentru taxele sale și că orice dezechilibru pe termen scurt trebuie să fie compensat pe termen lung; solicită Autorității să limiteze în continuare aceste finanțări încrucișate atâta timp cât abaterile semnificative nu sunt recurente în bugetul Autorității;

3.  constată că excedentele cumulate în perioada 2015-2018 care rezultă din taxele plătite de agențiile de rating de credit pentru înregistrarea, certificarea și supravegherea acestor entități se ridică la 0,5 milioane EUR; este de părere că aceste excedente ar trebui să fie temporare și nu ar trebui să fie utilizate pentru a finanța în permanență, în mod încrucișat, alte activități;

Performanța

4.  ia act de faptul că Autoritatea a finalizat 90 % din activitățile incluse în programul său anual de lucru;

5.  ia act de faptul că punerea în aplicare a MiFID II a fost cel mai mare proiect realizat de Autoritate în 2018; constată, de asemenea, că una dintre principalele provocări și obiective ale Autorității a fost pregătirea unui proces ordonat de retragere a Regatului Unit din Uniune fără un acord, acest context incert necesitând eforturi mai mari;

6.  constată că volumul de lucru al Autorității este în continuă evoluție și include atât sarcinile de reglementare, cât și punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului Uniunii;

7.  ia act de faptul că Autoritatea, împreună cu Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), face parte dintr-un comitet comun care are ca scop asigurarea coerenței transsectoriale și a pozițiilor comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și cu privire la alte chestiuni transsectoriale, precum și faptul că Autoritatea recurge la serviciile aceluiași contabil ca și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și că a participat la numeroase proceduri de achiziții publice comune cu alte agenții, urmărind întotdeauna creșterea eficienței prin cooperare; încurajează ferm Autoritatea să urmărească în mod activ continuarea și extinderea cooperării cu toate agențiile Uniunii;

8.  ia act, în lumina observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evaluarea externă a celor trei Autorități europene de supraveghere (AES) efectuate în 2017, de încheierea cu succes a procesului legislativ privind „revizuirea AES” în primăvara anului 2019 și ia act de faptul că modificările aduse atât Regulamentului (UE) nr. 1095/2010(2), cât și legislației sectoriale relevante a Uniunii sunt acum puse în aplicare în mod corespunzător;

9.  salută ancheta Autorității cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor precum Cum-ex și Cum-cum; încurajează Autoritatea să tragă concluzii concrete în urma acestei anchete pentru a stopa actualele practici și a preveni practicile viitoare care amenință integritatea piețelor financiare ale Uniunii;

10.  salută raportul Autorității din iulie 2019 privind constatările preliminare referitoare la schemele de recuperare a impozitelor reținute la sursă pentru a răspunde Rezoluției Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 referitoare la scandalul Cum-Ex; frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP)), prin care Parlamentul a solicitat Autorității să efectueze o anchetă privind sistemele de tipul Cum-Ex și Cum-Cum; salută, de asemenea, faptul că Consiliul de supraveghere al Autorității a aprobat lansarea unei anchete oficiale în temeiul articolului 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010; încurajează Autoritatea să tragă concluzii concrete în urma acestei anchete pentru a stopa actualele practici și a preveni practicile viitoare care amenință integritatea piețelor financiare ale Uniunii;

11.  subliniază că rolul Autorității în promovarea unui regim comun de supraveghere și de reglementare în întregul sistem financiar european este determinant pentru a asigura stabilitatea financiară și o piață financiară mai bine integrată, mai eficientă și mai sigură, precum și un grad ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune prin promovarea echității și a transparenței pe piața produselor și serviciilor financiare;

12.  subliniază că, atunci când își desfășoară activitățile, Autoritatea trebuie să acorde o atenție deosebită asigurării compatibilității cu legislația Uniunii și respectării principiului proporționalității și a principiilor fundamentale ale pieței interne;

13.  este preocupat de faptul că punerea în aplicare a dispozițiilor de supraveghere din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009(3) sub formă de orientări și întrebări și răspunsuri ar putea să constituie o povară excesivă pentru actorii mai mici și ar putea reduce, astfel, concurența pe piață(4);

14.  subliniază că Autoritatea trebuie să se asigure că își îndeplinește toate atribuțiile integral și în termenul stabilit, însă ar trebui să se limiteze la sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlament și de Consiliu, exploatându-le totodată pe deplin, și să nu încerce niciodată să își depășească mandatul; atrage atenția că utilizarea resurselor va fi mai eficientă și mai eficace dacă Autoritatea se va concentra pe mandatul încredințat de Parlament și de Consiliu;

Politica de personal

15.  constată că la 31 decembrie 2018 schema de personal era completată în proporție de 95,51 %, fiind ocupate 149 de posturi de agenți temporari din cele 156 de posturi autorizate de la bugetul Uniunii (față de 150 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, pentru Autoritate au mai lucrat și 68 de agenți contractuali și 14 experți naționali detașați;

16.  se întreabă dacă resursele alocate Autorității sunt suficiente pentru a-i permite acesteia să îndeplinească numărul din ce în ce mai mare de sarcini care îi sunt încredințate, de exemplu în domeniul securitizării, al Directivei privind prospectul 3 și al fondului de piață monetară, unde volumul de muncă a crescut, dar fără a fi alocat personal suplimentar;

17.  ia act cu satisfacție și de rapoartele privind egalitatea de gen ale Autorității referitoare la cadrele de conducere de nivel superior (un bărbat și o femeie) și Consiliul de administrație (trei bărbați și trei femei);

18.  remarcă că, în 2016, rata de rotație a personalului a fost de 6,9 %, obiectivul Autorității fiind de a nu depăși 10 %;

19.  ia act de faptul că Autoritatea a adoptat o politică de protejare a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii și și-a actualizat normele existente printr-o decizie adoptată de Consiliul de administrație în decembrie 2018, în conformitate cu modelul Comisiei; ia act de faptul că Autoritatea numește consilieri confidențiali și organizează sesiuni periodice de sensibilizare;

20.  se întreabă dacă recurgerea la lucrători temporari și la firme de consultanță externă, în loc de a crește numărul personalului propriu, este modul cel mai bun de a utiliza resursele pe termen lung;

21.  constată că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor de a angaja personal extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită ca acest domeniu important și sensibil să depindă cât mai puțin posibil de recrutarea externă pentru a limita eventualele riscuri;

Achizițiile publice

22.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Autoritatea recurge la contracte cu societățile informatice care sunt formulate astfel încât ar putea implica contractarea de lucrători temporari în locul furnizării de servicii sau produse informatice definite în mod clar, deși sunt aplicabile normele specifice prevăzute în Directiva 2008/104/CE(5), iar furnizarea de lucrători temporari se poate realiza numai prin intermediul unor contracte cu agenții de muncă temporară autorizate; constată că recurgerea la contracte de servicii informatice pentru furnizarea de forță de muncă nu ar fi conformă cu normele UE în domeniul social și al ocupării forței de muncă și expune autoritatea la riscuri juridice și reputaționale; invită Autoritatea să se asigure că modul în care sunt formulate contractele evită apariția oricărei confuzii între achiziția de servicii informatice și contractarea de lucrători temporari;

23.  constată că, potrivit raportului Curții, în 2018, Autoritatea a lansat o procedură de achiziții publice pentru închirierea de noi spații de birouri la Paris; constată că, inițial, Autoritatea planificase o procedură comună de achiziție cu alte organisme europene precum ABE, care, la momentul respectiv, se pregătea să își mute sediul de la Londra la Paris; constată, în urma unei analize, că Autoritatea și ABE au conchis că avantajele preconizate ale unei proceduri comune de achiziție nu se vor materializa și că ele au derulat proceduri de achiziții separate pentru închirierea spațiilor lor de birouri și pentru alte servicii conexe, ratând ocazia de a realiza economii de scară și o eficiență sporită; invită Autoritatea să își consolideze cooperarea cu celelalte agenții și să utilizeze procedurile comune de achiziții ori de câte ori este posibil, pentru a exploata toate posibilitățile de a realiza economii de scară și de a crește eficiența;

24.  observă că, deși Autoritatea a depus eforturi semnificative în ceea ce privește pregătirea documentelor de licitație pentru închirierea de noi spații de birouri și în ceea ce privește metodologia de evaluare a ofertelor, trebuie încă să îmbunătățească documentarea și trasabilitatea evaluărilor de oferte; în special, deoarece rapoartele de evaluare servesc drept referință principală pentru diferitele etape ale procedurilor de achiziții, conținutul acestora ar trebui să fie exhaustiv și să furnizeze toate detaliile relevante;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

25.  ia act de faptul că 28 % din bugetul Autorității a provenit din taxele percepute de la entitățile pe care aceasta le supraveghează; constată că au fost puse în aplicare măsuri pentru a atenua orice riscuri legate de conflicte de interese și că aceste măsuri au fost auditate; invită Autoritatea să continue să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a garanta faptul că nu vor apărea conflicte de interese; în plus, ia act de faptul că Autoritatea consideră că, în cazul în care Comisia ar percepe taxele, s-ar înregistra situații suboptime și ar crește riscul de inexactitate și de calcule greșite, cu efecte asupra reputației sale;

26.  salută publicarea documentelor privind reuniunile părților interesate, așa cum a solicitat Ombudsmanul European; solicită Autorității să urmeze sugestia Ombudsmanului European de a preciza în materialele sale informative destinate publicului dacă există evidențe detaliate ale unei reuniuni specifice cu părțile interesate și, prin urmare, dacă acestea ar putea face obiectul unei cereri de acces public la documente, cu condiția ca conținutul acestor documente să nu fie sensibil din punct de vedere comercial;

27.  subliniază importanța unei administrări deschise, eficiente și independente pentru toate agențiile Uniunii și pentru Uniune, în ansamblul său; reamintește problema conflictelor de interese generate de situațiile de tip „ușă turnantă” și subliniază necesitatea unui cadru juridic unificat care să abordeze astfel de probleme;

Controalele interne

28.  constată, având în vedere comentariile și observațiile autorității care acordă descărcarea de gestiune referitoare la auditul efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei privind evaluările inter pares ale autorităților naționale competente, că toate acțiunile conexe au fost închise;

29.  constată că, în conformitate cu raportul Curții, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit privind „Veniturile și gestiunea bazată pe activități în cadrul Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe” și că Autoritatea a pregătit un plan de acțiune pentru domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse în acest sens;

Alte observații

30.  ia act de faptul că, în cursul anului 2018, retragerea preconizată a Regatului Unit din Uniune a avut un impact semnificativ asupra activităților și rezultatelor preconizate ale Autorității și a generat numeroase lucrări pregătitoare, în special în ceea ce privește convergența în materie de supraveghere, prevenirea fragmentării, arbitrajul de reglementare, supravegherea directă și evaluarea riscurilor; ia act de faptul că Autoritatea a analizat în detaliu impactul operațional pe care retragerea preconizată a Regatului Unit din Uniune l-ar avea asupra organizării sale și că a alocat personal special pentru a oferi consiliere cu privire la aceste chestiuni și a raporta în mod regulat cu privire la acestea;

31.  invită Autoritatea să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

32.  subliniază responsabilitatea sistemului financiar în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de sustenabilitate și asigurarea îndeplinirii de către Uniune a obligațiilor care îi revin în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Organizația Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; subliniază rolul esențial al Autorității în integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță în cadrul de reglementare și de supraveghere și în mobilizarea și orientarea fluxurilor de capital privat către investiții sustenabile; subliniază, prin urmare, necesitatea de a dispune de resurse suficiente pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui cadru de către instituțiile financiare și autoritățile naționale competente;

o
o   o

33.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(6) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 19, 15.1.2019, p. 3.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p.1).
(4) Pe baza feedbackului primit de la Creditreform Rating AG.
(5) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(6) Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ultima actualizare: 15 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate