Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2090(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0060/2020

Внесени текстове :

A9-0060/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0108

Приети текстове
PDF 198kWORD 58k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейския банков орган
P9_TA-PROV(2020)0108A9-0060/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година (2019/2090(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0057/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0060/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския банков орган във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2018 година (2019/2090(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0057/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0060/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 34.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година (2019/2090(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация(1),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0060/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейския банков орган(2) („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 42 584 409 EUR, което представлява увеличение с 10,84% спрямо 2017 г.; като има предвид, че увеличението е свързано с процеса на преместване на седалището на Органа в Париж; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (16 142 578 EUR, представляващи 37,91%) и вноски от националните надзорни органи на държавите членки и наблюдателите (26 441 831 EUR, представляващи 62,09%)(3);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,85%, което представлява увеличение с 3,94% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 88,23%, което представлява леко увеличение с 0,96% спрямо предходната година;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че Органът използва четиринадесет ключови показателя за ефективност, за да оцени резултатите от своята дейност, доколкото Органът може да контролира тези резултати, и за да подобри управлението на бюджета си;

3.  отбелязва със задоволство, че Органът е изготвил повечето си регулаторни продукти в съответствие с работната си програма и е постигнал всички цели, посочени в заявленията по споразуменията на Органа за нивото на обслужване;

4.  приветства факта, че Органът споделя практики, инициативи и образци с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, с които Органът провежда редовни заседания; настоятелно насърчава Органа да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;

5.  припомня новата роля, задачи и ресурси на Органа в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; счита, че ефективното изпълнение на тази роля и на тези задачи зависи от подкрепата на Съвета на надзорниците; изразява съжаление в този контекст относно отхвърлянето на предложение за разследване на случая с изпирането на пари, свързан с Danske Bank;

6.  припомня, че към настоящия момент Органът не е започнал разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като Cum-Ex или Cum-Cum, каквото беше поискано от Парламента; насърчава Органа да извърши, съвместно с ESMA, разследване на схемите за арбитраж на дивиденти, за да спре текущите и да предотврати бъдещи практики, които застрашават целостта на финансовите пазари на Съюза;

7.  изразява съжаление, че сътрудничеството между Органа и ESMA за подготовката на съвместна процедура за възлагане на поръчка за наемането на офиси в Париж е било прекратено и че Органът и ESMA са провели отделни процедури за възлагане на поръчки не само за офисните помещения, но и за други свързани с това услуги; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно причините за пропуснатата възможност за икономии от мащаба и за повишаване на ефективността; настоятелно призовава Органа да взема предвид възможността за съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки и за споделяне на ресурси при припокриващи се задачи с други агенции с подобни дейности или които се намират в близост до седалището на Органа;

8.  призовава Органа да подобри комуникацията си с държавите членки и да повиши нейната интензивност; настоятелно призовава Органа да подобри и задълбочи сътрудничеството си с държавите членки и с националните и търговските банки на държавите членки; подчертава значението на подобно добро сътрудничество за целта на Органа за създаване на единна нормативна уредба в областта на банковото дело;

9.  изтъква, че ролята на Органа за насърчаване на въвеждането на общ надзорен режим в рамките на цялата европейска финансова система е съществена за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-безопасен финансов пазар, както и висока степен на защита на потребителите в Съюза, чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и на пазарите на финансови услуги;

10.  подчертава значението на осъществяването на надзор над финансовия сектор, който е необходим и наистина ефективен инструмент за борба с данъчните измами и изпирането на пари;

11.  отбелязва, че ролята, правомощията и ресурсите на Органа в областта на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма ще бъдат увеличени в контекста на новите законодателни предложения, по които беше постигнато политическо споразумение през март 2019 г.(4); подчертава, че Органът следва да поеме водеща роля в предотвратяването на изпирането на пари, като се възползва от новите правомощия и създаването на нова вътрешна комисия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и поради това следва да му бъде предоставен увеличен капацитет в областта на човешките и материалните ресурси, за да допринася ефективно за последователното и ефикасно предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

12.  подчертава, че при извършването на своите дейности Органът трябва да обръща особено внимание на осигуряването на съвместимост с правото на Съюза, на зачитането на принципа на пропорционалност и на спазването на основните принципи на вътрешния пазар;

13.  настоятелно призовава Органа да представи своите предложения за намаляване на тежестта на докладването в областта на надзора за малките и опростени институции в рамките на срока, определен от Парламента и Съвета, за да се постигне по-голяма пропорционалност(5); изисква от Органа да осигури последователното използване на определенията във всички регулаторни и нерегулаторни документи(6);

14.  отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и включва както регулаторни задачи, така и изпълнението и прилагането на правото на Съюза; отбелязва, че с цел да се улесни това развитие, бяха преразпределени вътрешно бюджетни и човешки ресурси; подчертава, че Органът не трябва при никакви обстоятелства да се опитва да надхвърля обхвата на своя мандат; посочва, че съсредоточаването върху мандата, възложен от Парламента и от Съвета, ще доведе до по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите;

15.  изисква от Органа да проведе разследване на схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като Cum-Ex, за да оцени потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети, да установи естеството и мащаба на участниците в тези схеми, да направи оценка на това дали има нарушения на правото на Съюза или на националното право, да направи оценка на действията, предприети от органите за финансов надзор в държавите членки, и да отправи подходящи препоръки за реформа и за предприемане на действия към съответните компетентни органи;

Политика относно персонала

16.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е изпълнено на 97,93%, като са назначени 145 срочно наети служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 134 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва освен това, че през 2018 г. за Органа са работили 42 договорно наети служители и 16 командировани национални експерти;

17.  отбелязва, че Органът публикува обявленията за свободни длъжности на своя уебсайт и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал, както и чрез други свързани канали, за да увеличи публичността;

18.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата през 2018 г. в допълнение към собствените си служители Органът е използвал 42 временни работници, 27 от които на длъжности, свързани с информационните технологии, докато само 13 от служителите на Органа са работили в тази област, което е създало критична зависимост от агенцията за временна заетост в област, която е ключова за дейността на Органа; настоятелно призовава Органа да разгледа този значителен риск за непрекъснатостта на дейността съвместно с Парламента и със Съвета при обсъждането на разпределението на служители за Органа;

19.  отбелязва със загриженост, че за 2018 г. е отчетен дисбаланс между половете по отношение на висшите ръководни длъжности (петима мъже и една жена) и че няма жена сред членовете на Управителния съвет (петима мъже);

Обществени поръчки

20.  отбелязва, че Органът е участвал в няколко междуинституционални процедури за възлагане на обществени поръчки с генерални дирекции на Комисията и с други агенции;

21.  приветства факта, че според доклада на Палатата Органът е положил значителни усилия за подготовката на тръжната документация и по отношение на методологията за оценка на офертите; отбелязва обаче, че все още са възможни подобрения в критериите за възлагане и че за процедурата, свързана с бъдещото седалище на Органа, оферентите са получавали допълнителни точки, ако декларират, че могат също така да предложат достатъчно пространство, за да настанят и ESMA в същата сграда, както и че спечелилият оферент е получил тези точки, но в крайна сметка не е участвал в процедурата за помещенията на ESMA;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

22.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряване на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва, че са необходими допълнителни стъпки за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и за повишаване на прозрачността на дейностите на Органа чрез докладване относно срещите на служителите на Органа с външни заинтересовани лица и чрез публикуването на тази информация на уебсайта на Органа;

23.  припомня, че в своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация, Парламентът изрази загриженост във връзка с конфликта на интереси, възникнал вследствие на назначаването на изпълнителния директор на Органа за главен изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME), считано от 1 февруари 2020 г. – положение, на което наложените от Съвета на надзорниците ограничения не дадоха задоволителен отговор; изразява загриженост, че Съветът на надзорниците на Органа номинира освен това кандидат за длъжността изпълнителен директор, който преди това е бил изпълнителен директор по въпросите на застъпничеството в AFME; подчертава, че ситуациите на конфликт на интереси, свързани с приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация или с „кадрова въртележка“ между държавния и частния сектор, са проблем, който е общ за много органи и агенции в целия Съюз и който уронва доброто им име; насърчава Органа да укрепи политиката си относно конфликтите на интереси;

24.  отбелязва, че след разработването на стратегията на Органа за борба с измамите за периода 2015 – 2017 г. екипът за борба с измамите е продължил да координира и прилага стратегията;

Вътрешен контрол

25.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата едно от основните задължения, произтичащи от Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) и от трудовото законодателство на Обединеното кралство, е временните работници да работят при същите условия на труд, както и служителите, наети пряко от съответното предприятие ползвател; отбелязва обаче, че договорите не са изисквали от агенциите за временна заетост да спазват изрично тези условия и че няма данни Органът сам да е извършил сравнение между условията на работа за своите собствени служители и за временните работници, което е създало риск от съдебни спорове и риск за репутацията; призовава Органа да анализира условията на работа на временните работници и да се увери, че те съответстват на законодателството на Съюза и на националното трудово законодателство;

26.  отбелязва, че след одитния доклад на Службата за вътрешен одит на Комисията от 2018 г., озаглавен „The Single Rulebook – Questions & Answers in the European Banking Authority“ (Единен наръчник – въпроси и отговори в Европейския банков орган), Органът е изготвил план за действие за областите, в които е възможно да се извършат подобрения; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

Други коментари

27.  отбелязва, че поради решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза постепенното преместване на седалището на Органа в Париж, Франция започна през март 2019 г.; отбелязва, че в отчетите на Органа са включени провизии за свързаните с това разходи в размер на 4,7 милиона евро и се посочва, че остават 10,4 милиона евро бъдещи плащания по договори за офисите в Лондон;

28.  подчертава отговорността на финансовата система за посрещане на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и за гарантиране, че Съюзът ще изпълни задълженията, поети по силата на Парижкото споразумение в контекста на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; подчертава ключовата роля на Органа за интегрирането на свързаните с околната среда, социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната уредба и за мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към устойчиви инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно ресурси, за да се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на финансовите институции и националните компетентни органи;

29.  счита, че Палатата следва да осъществи одит на ефикасността и на икономическата ефективност на преместването на Органа, след като всички разходи по преместването станат известни, за да се установят най-добрите практики и да се обърне внимание на областите, в които е необходимо подобрение;

30.  призовава Органа да се съсредоточи върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

31.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(8) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0017.
(2) ОВ C 419, 19.11.2018 г., стр. 3.
(3) ОВ C 419, 19.11.2018 г., стр. 2.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_1655.
(5) Въз основа на информация, предоставена от IHK München и Genossenschaftsverband Bayern.
(6) Въз основа на информация, предоставена от Михаел Икрат, член на Европейския икономически и социален комитет.
(7) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(8) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.

Последно осъвременяване: 18 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност