Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2090(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0060/2020

Předložené texty :

A9-0060/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0108

Přijaté texty
PDF 181kWORD 53k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví
P9_TA-PROV(2020)0108A9-0060/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 (2019/2090(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0060/2020),

1.  uděluje absolutorium úřadujícímu výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, úřadujícímu výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2018 (2019/2090(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0060/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí úřadujícímu výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018 (2019/2090(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru(1),

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0060/2020),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgán“) na rozpočtový rok 2018 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(2) 42 584 409 EUR, což oproti roku 2017 představuje navýšení o 10,84 %; vzhledem k tomu, že toto navýšení souviselo s procesem přemístění orgánu do Paříže; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (16 142 578 EUR, což představuje 37,91 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států a pozorovatelů (26 441 831 EUR, což představuje 62,09 %)(3);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu 99,85 %, čímž oproti roku 2017 došlo k nárůstu o 3,94 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 88,23 %, což oproti předcházejícímu roku představuje mírný nárůst o 0,96 %;

Výkonnost

2.  bere na vědomí, že orgán používá čtrnáct klíčových ukazatelů výkonnosti k posuzování výsledků svých činností (jsou-li tyto výsledky pod jeho kontrolou) a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

3.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán dodal většinu svých regulačních produktů v souladu se svým pracovním programem a dosáhl všech cílů v rámci uplatňování dohod orgánu o poskytování služeb;

4.  vítá skutečnost, že orgán sdílí postupy, iniciativy a šablony s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, s nimiž má pravidelné schůzky; důrazně orgán vybízí, aby aktivně usiloval o rozšíření a prohloubení spolupráce se všemi agenturami Unie;

5.  připomíná novou roli, úkoly a zdroje orgánu v boji proti praní peněz a financování terorismu; je přesvědčen, že efektivní plnění této úlohy a úkolů závisí na podpoře rady orgánů dohledu; v této souvislosti lituje zamítnutí návrhu prošetřit případ praní peněz v Danske Bank;

6.  připomíná, že orgán dosud nezahájil šetření ve věci obchodování spočívajícího v dividendové arbitráži, jako jsou metody „cum-ex“ nebo „cum-cum“, k němuž jej vyzval Parlament; vybízí orgán, aby společně s orgánem ESMA tyto metody dividendové arbitráže prošetřil s cílem zastavit současné praktiky ohrožující integritu finančních trhů Unie a zabránit jejich používání v budoucnu;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že byla zastavena spolupráce mezi orgánem a orgánem ESMA, jež se týkala přípravy společného zadávacího řízení na pronájem kancelářských prostor v Paříži, a že orgán a orgán ESMA nakonec uskutečnily samostatná zadávací řízení, která se netýkala jen kancelářských prostor, ale také dalších souvisejících služeb; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o tom, jaké důvody jej vedly k nevyužití příležitosti k úsporám z rozsahu a ke zvýšení efektivity; naléhavě vyzývá orgán, aby zvážil myšlenku, že by s agenturami, jež vykonávají podobnou činnost nebo se nacházejí v blízkosti jeho sídla, uskutečňoval společná zadávací řízení a v případě překrývajících se úkolů s nimi sdílel zdroje;

8.  vyzývá orgán, aby zlepšil a zintenzivnil komunikaci s členskými státy; naléhavě vyzývá orgán, aby zlepšil a zintenzivnil svou spolupráci s členskými státy a s národními bankami a subjekty zastupujícími komerční banky v členských státech; zdůrazňuje význam takovéto hladké spolupráce pro splnění cíle orgánu, kterým je vytvoření jednotného souboru bankovních pravidel;

9.  vyzdvihuje zásadní úlohu orgánu při prosazování společného režimu dohledu nad celým evropským finančním systémem, který má zajistit finanční stabilitu, integrovanější, efektivnější a bezpečnější finanční trh a vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v Unii podporou rovných podmínek a transparentnosti na trhu produktů a finančních služeb;

10.  připomíná význam dohledu nad finančním sektorem, který je nezbytným a skutečně efektivním nástrojem v boji proti daňovým podvodům a praní peněz;

11.  konstatuje, že v rámci nových legislativních návrhů, o nichž bylo dosaženo politické dohody v březnu 2019, budou posíleny úloha, pravomoci a zdroje orgánu v boji proti praní peněz a financování terorismu(4); zdůrazňuje, že by orgán měl hrát vedoucí úlohu při předcházení praní peněz, k čemuž využije nových pravomocí a zřízení nového interního výboru pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a mělo by se mu proto dostat zvýšené kapacity, pokud jde o lidské i materiální zdroje, aby mohl účinně přispívat k soustavnému a efektivnímu předcházení využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu;

12.  zdůrazňuje, že orgán musí v rámci své činnosti věnovat zvláštní pozornost zajišťování souladu s právními předpisy Unie a dodržování zásady proporcionality a základních zásad vnitřního trhu;

13.  naléhavě vyzývá orgán, aby předložil návrhy na zmírnění zátěže, kterou představuje podávání zpráv o výkonu dohledu pro malé a nepříliš složité instituce, ve lhůtě stanovené Parlamentem a Radou za účelem dosažení větší proporcionality(5); žádá orgán, aby zajistil jednotné používání definic ve všech regulačních i neregulačních dokumentech(6);

14.  konstatuje, že pracovní vytížení orgánu se stále vyvíjí a zahrnuje jak regulační úkoly, tak vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie; podotýká, že v zájmu usnadnění tohoto vývoje byly vnitřně přerozděleny rozpočtové a personální zdroje orgánu; zdůrazňuje, že orgán se nesmí nikdy pokusit překročit svůj mandát; poukazuje na to, že pokud se orgán bude soustředit na mandát stanovený Parlamentem a Radou, zvýší se účinnost a účelnost využívání zdrojů;

15.  požaduje, aby orgán provedl šetření obchodování spočívajícího v dividendové arbitráži, jako je cum-ex, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a pro státní rozpočty, zjistit povahu a velikost aktérů v těchto systémech, posoudit, zda došlo k porušení unijního nebo vnitrostátního práva, zhodnotit kroky orgánů finančního dohledu v členských státech a vydat patřičná doporučení pro reformu a pro postup dotčených příslušných orgánů;

Personální politika

16.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 97,93 %, což znamenalo 145 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 134 povolenými místy v roce 2017); konstatuje, že kromě toho pro orgán v roce 2018 pracovalo 42 smluvních zaměstnanců a 16 vyslaných národních odborníků;

17.  konstatuje, že orgán zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových stránkách a na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu a za účelem zvýšení publicity i prostřednictvím jiných souvisejících kanálů;

18.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora využíval orgán v roce 2018 kromě svých vlastních zaměstnanců 42 dočasných pracovníků, z nichž 27 vykonávalo úkoly týkající se IT, přičemž vlastních zaměstnanců orgánu pracujících ve sféře informačních technologií bylo pouze 13, což vedlo ke kritické závislosti na agentuře práce v oblasti, která je pro činnost orgánu klíčová; naléhavě orgán vyzývá, aby toto významné riziko pro kontinuitu činnosti řešil s Parlamentem a Radou, až s nimi bude projednávat přidělování zaměstnanců pro své potřeby;

19.  se znepokojením si všímá nerovnoměrného zastoupení žen a mužů vykázaného za rok 2018 u vyšších vedoucích pracovníků (pět mužů a jedna žena) i skutečnosti, že ve správní radě není ani jedna žena (pět mužů);

Zadávání zakázek

20.  konstatuje, že se orgán zúčastnil několika interinstitucionálních zadávacích řízení společně s generálními ředitelstvími Komise a s dalšími agenturami;

21.  vítá skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora vyvinul orgán značné úsilí, pokud jde o přípravu zadávací dokumentace a metodiku hodnocení nabídek; konstatuje však, že stále existuje prostor pro uplatňování smysluplnějších kritérií pro přidělení zakázky a že v případě zadávacího řízení týkajícího se budoucích prostor orgánu získali uchazeči při hodnocení body navíc, pokud uvedli, že by mohli ve stejné budově nabídnout i dostatečné prostory pro umístění orgánu ESMA; vítězný uchazeč tyto body obdržel, ale nakonec se zadávacího řízení na sídlo orgánu ESMA nezúčastnil;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

22.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevenci a řešení střetů zájmů a ochranu oznamovatelů; konstatuje, že jsou potřebné další kroky ve snaze předcházet střetům zájmu a řešit je a zvýšit transparentnost činností orgánu tím, že budou podávány zprávy o schůzkách zaměstnanců orgánu s externími zúčastněnými stranami, které by pak byly k dispozici na internetových stránkách orgánu;

23.  připomíná, že Parlament ve svém usnesení ze dne 16. ledna 2020 o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru hovořil o svém znepokojení v souvislosti se střetem zájmů, který vznikl v důsledku jmenování výkonného ředitele orgánu generálním ředitelem Asociace finančních trhů v Evropě (AFME) od 1. února 2020 a který nebyl dostatečně vyřešen omezeními, jež stanovila rada orgánů dohledu; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že rada orgánů dohledu EBA rovněž na funkci výkonného ředitele navrhla kandidáta, který byl dříve zaměstnán v AFME jako výkonný ředitel pro prosazování zájmů; zdůrazňuje, že situace, kdy dochází ke střetu zájmů po skončení pracovního poměru ve veřejném sektoru nebo z důvodu tzv. „otáčivých dveří“, jsou společným problémem u řady institucí a jiných subjektů v celé Unii, což postihuje jejich dobré jméno; vybízí orgán, aby posílil svou politiku v oblasti střetů zájmů;

24.  konstatuje, že v návaznosti na vypracování strategie orgánu pro boj proti podvodům na období 2015–2017 pokračoval tým boje proti podvodům v její koordinaci a provádění;

Vnitřní kontroly

25.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora je jednou z hlavních povinností plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES(7) a z pracovního práva Spojeného království zajistit, aby dočasní pracovníci měli stejné pracovní podmínky jako zaměstnanci přímo zaměstnaní příslušným subjektem; konstatuje však, že ve smlouvách se výslovně nepožadovalo, aby agentury práce tyto podmínky dodržovaly, a nic nenasvědčuje tomu, že by orgán samotný porovnal pracovní podmínky svých vlastních zaměstnanců a dočasných pracovníků, což vedlo k soudním sporům a ohrožení dobrého jména; vyzývá orgán, aby analyzoval pracovní podmínky svých dočasných pracovníků a zajistil, aby byly v souladu s unijním a vnitrostátním pracovním právem;

26.  konstatuje, že orgán v návaznosti na auditní zprávu „Jednotný soubor pravidel – otázky a odpovědi v Evropském orgánu pro bankovnictví“, kterou v roce 2018 vydal útvar interního auditu Komise, vypracoval akční plán s cílem zabývat se některými potenciálními oblastmi pro zlepšení; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalším vývoji v této věci;

Další připomínky

27.  konstatuje, že v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie bylo od března roku 2019 postupně přesunuto sídlo orgánu do Paříže (Francie); konstatuje, že v účetní závěrce orgánu jsou zaúčtovány rezervy na související náklady ve výši 4,7 milionu EUR a částka 10,4 milionu EUR na zbývající budoucí smluvní platby za kanceláře v Londýně;

28.  zdůrazňuje, že finanční systém musí řešit otázky udržitelnosti a zajistit, aby Unie plnila závazky přijaté v rámci Pařížské dohody v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu; poukazuje na klíčovou úlohu orgánu při integraci faktorů týkajících se životního prostředí, sociálních aspektů a řádné správy do regulačního a dohledového rámce a při mobilizaci a řízení toků soukromého kapitálu směrem k udržitelným investicím; zdůrazňuje proto, že jsou zapotřebí dostatečné zdroje na sledování toho, jak tento rámec naplňují finanční instituce a příslušné vnitrostátní orgány;

29.  je toho názoru, že by Účetní dvůr měl provést audit účinnosti a nákladové efektivnosti přestěhování orgánu, jakmile budou jasné veškeré náklady na stěhování, s cílem určit osvědčené postupy a zabývat se oblastmi, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení;

30.  vyzývá orgán, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

31.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(8) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2020)0017.
(2) Úř. věst. C 419, 19.11.2018, s. 3.
(3) Úř. věst. C 419, 19.11.2018, s. 2.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_19_1655
(5) Z podnětu Průmyslové a obchodní komory v Mnichově a svazu Genossenschaftsverband Bayern.
(6) Z podnětu člena Evropského hospodářského a sociálního výboru Michaela Ikratha.
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).
(8) Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0121.

Poslední aktualizace: 18. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí