Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2090(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0060/2020

Esitatud tekstid :

A9-0060/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0108

Vastuvõetud tekstid
PDF 162kWORD 56k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
P9_TA-PROV(2020)0108A9-0060/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2090(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0057/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046(7) artiklis 70, eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0060/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2090(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0057/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046(7) artiklis 70, eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0060/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2090(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0060/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(2) kohaselt oli asutuse 2018. aasta lõplik eelarve 42 584 409 eurot, mis tähendab 2017. aastaga võrreldes 10,84 % suurust kasvu; arvestades, et kasv oli seotud asutuse ümberpaigutamisega Pariisi; arvestades, et asutust rahastatakse liidu rahalisest toetusest (16 142 578 eurot ehk 37,91 %) ja liikmesriikide riiklike järelevalveorganite ja vaatlejate rahalisest osalusest (26 441 831 eurot ehk 62,09 %)(3);

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,85 %, mis oli 2017. aastaga võrreldes 3,94 % kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,23 %, mis on eelnenud aasta määrast veidi (0,96 %) kõrgem;

Tulemused

2.  märgib, et asutus kasutab oma tegevuse tulemuste hindamiseks (niivõrd kui need tulemused on asutuse kontrolli all) ja eelarve haldamise parandamiseks 14 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat;

3.  märgib rahuloluga, et asutus koostas vastavalt oma tööprogrammile suurema osa regulatiivsetest dokumentidest ja saavutas kõik asutuse teenustaseme kokkulepete rakendamisel seatud eesmärgid;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et asutus jagab tavasid, algatusi ja mudeleid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega, kellega asutusel on korrapärased kohtumised; soovitab asutusel tungivalt püüda igati teha kõigi liidu ametitega veel rohkem ja ulatuslikumat koostööd;

5.  tuletab meelde asutuse uut rolli, ülesandeid ja vahendeid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses; on seisukohal, et selle rolli ja nende ülesannete tulemuslik täitmine sõltub järelevalvenõukogu toetusest; peab sellega seoses kahetsusväärseks Danske Banki rahapesujuhtumi uurimise ettepaneku tagasilükkamist.

6.  tuletab meelde, et asutus ei ole siiani algatanud uurimist selliste dividendiarbitraaži vormide kohta nagu cum‑ex ja cum‑cum, nagu nõudis parlament; soovitab asutusel uurida koos ESMAga dividendiarbitraaži vorme, et lõpetada praegused tavad ja ennetada tulevasi tavasid, mis võivad ohustada liidu finantsturgude terviklikkust;

7.  peab kahetsusväärseks, et asutuse ja ESMA koostöö Pariisis kontoriruumide rentimiseks ühise hankemenetluse ettevalmistamisel peatati ning et mõlemad asutused viisid läbi eraldi hankemenetlused mitte ainult kontoriruumide, vaid ka muude seotud teenuste jaoks; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru põhjustest, miks see mastaabisäästu ja tõhususe saavutamise võimalus jäeti kasutamata; nõuab tungivalt, et asutus kaaluks ühiste hankemenetluste ideed ja ressursside jagamist kattuvate ülesannete täitmiseks muude sarnaste tegevustega või ameti peakorteri läheduses asuvate asutuste vahel;

8.  kutsub asutust üles parandama ja intensiivistama teabevahetust liikmesriikidega; nõuab tungivalt, et asutus parandaks ja intensiivistaks koostööd liikmesriikide ning liikmesriikide riigipankade ja kommertspankadega; rõhutab, kui oluline on selline sujuv koostöö, et saavutada asutuse eesmärk luua ühtsed panganduseeskirjad;

9.  rõhutab, et asutusel on kogu Euroopa finantssüsteemis ühtse järelevalvekorra edendamisel suur roll, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, tõhusam ja turvalisem finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse, suurendades toodete ja finantsteenuste turul õiglust ja läbipaistvust;

10.  tuletab meelde finantssektori järelevalve tähtsust, kuna see on vajalik ja tõeliselt tõhus vahend maksupettuste ja rahapesu vastu võitlemisel;

11.  märgib, et uute seadusandlike ettepanekutega, mille suhtes jõuti 2019. aasta märtsis(4) poliitilisele kokkuleppele, tugevdatakse asutuse rolli, volitusi ja vahendeid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse valdkonnas; rõhutab, et asutus peaks võtma juhtrolli rahapesu tõkestamisel, kasutades ära uusi pädevusi ning uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sisekomitee loomist, ning seetõttu tuleks talle anda suuremad inim- ja materiaalsed ressursid, et ta saaks aidata tõhusalt kaasa sellele, et järjepidevalt ja tõhusalt välditaks finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil;

12.  rõhutab, et asutus peab oma tegevuses pöörama erilist tähelepanu selle tagamisele, et järgitaks liidu õigust, proportsionaalsuse põhimõtet ja siseturu aluspõhimõtteid;

13.  nõuab tungivalt, et asutus esitaks ettepanekud väikeste ja lihtsa struktuuriga asutuste järelevalvelise aruandluse koormuse vähendamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määratud aja jooksul, et saavutada suurem proportsionaalsus(5); palub asutusel tagada mõistete järjepidev kasutamine kõigis regulatiivsetes ja mitteregulatiivsetes dokumentides(6);

14.  märgib, et asutuse töökoormus suureneb pidevalt ning hõlmab nii reguleerimisülesandeid kui ka liidu õiguse kohaldamise ja täitmise tagamist; märgib, et sellise arengu hõlbustamiseks on eelarve- ja inimressursse asutuse sees ümber paigutatud; rõhutab, et asutus ei tohi kunagi püüda oma volitusi ületada; juhib tähelepanu sellele, et kui asutus keskendub parlamendi ja nõukogu antud volitustele, muutub ressursikasutus tõhusamaks ja tulemuslikumaks;

15.  nõuab, et asutus viiks läbi uurimise selliste dividendiarbitraaži kauplemisskeemide kohta nagu cum‑ex, et hinnata võimalikke ohte finantsturgude usaldusväärsusele ja riikide eelarvetele, teha kindlaks nendes skeemides osalejate olemuse ja suuruse, hinnata, kas riiklikku või liidu õigust on rikutud, hinnata liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste võetud meetmeid ning anda asjaomastele pädevatele asutustele asjakohaseid soovitusi reformideks ja meetmete võtmiseks;

Personalipoliitika

16.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust (liidu eelarves kinnitatud 145 ajutist teenistujat) täidetud 97,93 % (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 134); märgib, et 2018. aastal töötas asutuses ka 42 lepingulist töötajat ja 16 lähetatud riiklikku eksperti;

17.  märgib, et asutus avaldab teated vabade ametikohtade kohta oma veebisaidil, Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil ja muude seotud kanalite kaudu, et parandada teabe levikut;

18.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt kasutas asutus 2018. aastal lisaks oma töötajatele 42 ajutist töötajat, kellest 27 töötasid IT‑ga seotud ülesannete täitmisel (kusjuures asutusel endal on IT‑töötajaid ainult 13), ja see tekitas valdkonnas, mis on asutuse tegevuse jaoks keskse tähtsusega, kriitilise sõltuvuse ajutist tööjõudu pakkuvast büroost; nõuab tungivalt, et asutus käsitleks seda talitluspidevusega seotud olulist riski, kui ta arutab parlamendi ja nõukoguga asutusele töötajate määramist;

19.  märgib murega, et 2018. aasta kohta on teatatud ebaühtlasest soolisest tasakaalust juhtivatel ametikohtadel (viis meest ja üks naine) ning et juhatuses ei ole naisliiget (viis meest).

Hanked

20.  märgib, et asutus on osalenud mitmes institutsioonidevahelises hankemenetluses komisjoni peadirektoraatide ja teiste ametitega;

21.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoja aruande kohaselt tegi asutus märkimisväärseid pingutusi hankedokumentide koostamisel ja pakkumuste hindamise metoodikas; märgib siiski, et veel on ruumi lepingu sõlmimise suhtes sisukamate kriteeriumide kohaldamiseks ning et asutuse tulevaste ruumide hankemenetluses said pakkujad täiendavaid hindamispunkte, kui nad teatasid, et nad saavad pakkuda samas hoones ka piisavalt ruumi ESMA majutamiseks ja et edukas pakkuja sai need punktid, kuid ei osalenud lõpuks ESMA ruumide hankemenetluses;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

22.  tunnustab asutuse kehtestatud meetmeid ja jätkuvat tööd läbipaistvuse tagamiseks, huvide konfliktide vältimiseks ja haldamiseks ja rikkumistest teatajate kaitsmiseks; märgib, et on vaja võtta edasisi meetmeid, et vältida ja ennetada huvide konflikte ning suurendada asutuse tegevuse läbipaistvust, andes teavet asutuse töötajate kohtumiste kohta väliste sidusrühmadega ja tehes selle teabe asutuse veebisaidil kättesaadavaks;

23.  tuletas meelde, et parlament märkis oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist, et on mures huvide konflikti pärast, mis on tekkinud seoses ameti tegevdirektori nimetamisega Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni (AFME) tegevjuhiks alates 1. veebruarist 2020, mida järelevalvenõukogu kehtestatud piirangutega piisavalt ei käsitletud; väljendab muret selle pärast, et asutuse järelevalvenõukogu on nimetanud ka sellise kandidaadi tegevdirektori ametikohale, kes varem töötas AFME tegevdirektori ametikohal; rõhutab, et avalikus sektoris töötamise järgsed ja nn pöördukse efektiga seotud huvide konfliktid on paljude ELi ja selle liikmesriikide organite ja ametite ühine probleem, mis mõjutab nende mainet; ergutab ametit tõhustama oma poliitikat seoses huvide konfliktiga;

24.  märgib, et pärast asutuse pettustevastase strateegia väljatöötamist ajavahemikuks 2015–2017 on pettusevastase võitluse töörühm jätkanud strateegia koordineerimist ja elluviimist;

Sisekontroll

25.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on üks peamine kohustus (vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/104/EÜ(7) ja Ühendkuningriigi tööõigusele) tagada, et ajutistel töötajatel on samad töötingimused kui neid kasutava organisatsiooni otse palgatud töötajatel; märgib siiski, et lepingutes ei nõutud, et ajutist tööd pakkuvad bürood nimetatud tingimusi kindlasti järgiksid, ning puuduvad tõendid selle kohta, et asutus oleks ise oma otse värvatud töötajate töötingimusi ajutiste töötajate omadega võrrelnud, mis tekitas kohtuvaidluste ja mainega seotud riske; palub asutusel oma ajutiste töötajate töötingimusi analüüsida ning tagada, et need oleksid kooskõlas Euroopa ja liikmesriigi tööõigusega;

26.  märgib, et pärast komisjoni siseauditi talituse 2018. aasta auditiaruannet „Ühtsed eeskirjad – küsimused ja vastused Euroopa Pangandusjärelevalves“ koostas asutus tegevuskava, et käsitleda mõningaid võimalikke täiustamist vajavaid valdkondi; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada arengust selles valdkonnas;

Muud kommentaarid

27.  märgib, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumise otsuse tõttu on asutuse asukoht viidud alates 2019. aasta märtsist järk-järgult üle Prantsusmaale Pariisi; märgib, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne sisaldab eraldisi sellega seotud kulude katmiseks (4,7 miljonit eurot) ning asutuse Londoni ametiruumide järelejäänud lepinguliste kohustuste täitmiseks (10,4 miljonit eurot);

28.  rõhutab, et finantssüsteem vastutab kestlikkusega seotud probleemide lahendamise ja selle tagamise eest, et liit täidaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist tulenevad, Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustused; rõhutab, et asutusel on suur roll keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimisel õigus- ja järelevalveraamistikku ning erakapitali kaasamisel ja suunamisel kestlikesse investeeringutesse; rõhutab seetõttu, et vaja on piisavalt vahendeid, et jälgida, kuidas finantseerimisasutused ja riikide pädevad asutused raamistikku täidavad;

29.  on arvamusel, et kontrollikoda peaks läbi viima asutuse ümberpaigutamise tõhususe ja kulutasuvuse auditi, kui kõik kolimise kulud on selged, et teha kindlaks parimad tavad ja tegeleda parandamist vajavate valdkondadega;

30.  kutsub asutust üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning pöörduma avalikkuse poole sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

31.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(8) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0017.
(2) ELT C 419, 19.11.2018, lk 3.
(3) ELT C 419, 19.11.2018, lk 2.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_19_1655
(5) IHK Müncheni ja Genossenschaftsverband Bayerni esitatud andmete põhjal.
(6) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikme Michael Ikrathi esitatud andmete põhjal.
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT L 327, 5.12.2008, lk 9).
(8) Vastuvõetud tekstid, P9_TA‑PROV(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 18. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika