Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2090(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0060/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0060/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0108

Usvojeni tekstovi
PDF 171kWORD 52k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
P9_TA-PROV(2020)0108A9-0060/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. (2019/2090(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0060/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. (2019/2090(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0060/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. (2019/2090(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2020. o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe(1),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0060/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(2) konačni proračun Europskog nadzornog tijela za bankarstvo („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2018. iznosio 42 584 409 EUR, što je povećanje od 10,84 % u odnosu na 2017.; budući da se povećanje odnosilo na postupak premještanja Nadzornog tijela u Pariz; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (16 142 578 EUR, što odgovara udjelu od 37,91 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica i promatrača (26 441 831 EUR, što odgovara udjelu od 62,09 %)(3);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,85 %, što je povećanje od 3,94 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 88,23 %, što je povećanje od 0,96 % u odnosu na prethodnu godinu;

Uspješnost

2.  primjećuje da Nadzorno tijelo primjenjuje 14 ključnih pokazatelja uspješnosti za procjenu rezultata svojih aktivnosti, u mjeri u kojoj su rezultati u okviru nadzora Nadzornog tijela, te za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo isporučilo većinu svojih regulatornih proizvoda u skladu sa svojim programom rada te da je postiglo sve ciljeve navedene u zahtjevima iz sklopljenih sporazuma o razini usluga;

4.  pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo dijeli prakse, inicijative i obrasce s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, s kojima održava redovite sastanke; snažno potiče Nadzorno tijelo da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije;

5.  podsjeća na novu ulogu, zadaće i resurse Nadzornog tijela u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma; smatra da djelotvorno obavljanje te uloge i tih zadaća ovisi o potpori Odbora nadzornih tijela; u tom kontekstu izražava žaljenje zbog odbijanja prijedloga da se istraži slučaj pranja novca u banci Danske Bank;

6.  podsjeća da Nadzorno tijelo dosad nije pokrenulo istragu o trgovinskim praksama dividendne arbitraže, kao što su cum-ex i cum-cum, na što je pozivao Parlament; potiče Nadzorno tijelo da zajedno s ESMA-om istraži programe dividendne arbitraže kako bi se zaustavile postojeće i spriječile buduće prakse kojima se ugrožava integritet financijskih tržišta Unije;

7.  izražava žaljenje zbog činjenice da je suradnja između Nadležnog tijela i ESMA-e radi pripreme postupka zajedničke javne nabave za najam uredskog prostora u Parizu prekinuta te da su Nadzorno tijelo i ESMA proveli zasebne postupke nabave, ne samo uredskog prostora nego i drugih povezanih usluga; poziva Nadležno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o razlozima propuštene prilike za ekonomiju razmjera i povećanje učinkovitosti; apelira na Nadzorno tijelo da razmotri ideju o postupcima zajedničke javne nabave i dijeljenju resursa za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija sa sličnim aktivnostima ili koje se nalaze u blizini sjedišta Nadzornog tijela;

8.  poziva Nadzorno tijelo da poboljša i intenzivira komunikaciju s državama članicama; apelira na Nadzorno tijelo da poboljša i intenzivira suradnju s državama članicama i nacionalnim bankama država članica te komercijalnim bankarskim tijelima; naglašava važnost takve nesmetane suradnje na cilju Nadzornog tijela za stvaranje jedinstvenih pravila za bankarstvo;

9.  naglašava da je uloga Nadzornog tijela u promicanju zajedničkog nadzornog režima u cijelom europskom financijskom sustavu ključna za jamčenje financijske stabilnosti, povezanijih, učinkovitijih i sigurnijih financijskih tržišta kao i veće zaštite potrošača u Uniji promicanjem pravednosti i transparentnosti na tržištu proizvoda i financijskih usluga;

10.  podsjeća na važnost nadzora financijskog sektora kao nužnog i istinski djelotvornog instrumenta za borbu protiv poreznih prijevara i pranja novca;

11.  napominje da će uloga, ovlasti i sredstva Nadzornog tijela u području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma biti ojačani u kontekstu novih zakonodavnih prijedloga o kojima je u ožujku 2019. postignut politički dogovor(4); naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo preuzeti vodeću ulogu u sprečavanju pranja novca, iskorištavanju novih kompetencija i stvaranju novog unutarnjeg odbora za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te bi mu stoga trebalo osigurati povećane kapacitete u ljudskim i materijalnim resursima kako bi učinkovito doprinosio dosljednom i djelotvornom sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma;

12.  naglašava da bi Nadzorno tijelo pri izvršavanju svojih aktivnosti trebalo posvetiti posebnu pozornost jamčenju sukladnosti s pravom Unije, poštovanju načela proporcionalnosti i poštovanju temeljnih načela unutarnjeg tržišta;

13.  apelira na Nadzorno tijelo da radi postizanja veće proporcionalnosti dostavi svoje prijedloge za smanjenje opterećenja povezanog s nadzornim izvješćivanjem za male i jednostavne institucije u vremenskom okviru koji odrede Parlament i Vijeće(5); traži od Nadzornog tijela da osigura dosljednu uporabu definicija u svim regulatornim i neregulatornim dokumentima(6);

14.  napominje da se radno opterećenje Nadzornog tijela stalno mijenja te da uključuje regulatorne zadaće te provedbu i primjenu prava Unije; napominje da su proračunski i kadrovski resursi interno preraspodijeljeni kako bi se olakšao taj razvoj; ističe da Nadzorno tijelo nikada ne smije pokušati prijeći granice mandata koji mu je dodijeljen; ističe da će fokusiranje na mandat koji su mu dodijelili Parlament i Vijeće dovesti do djelotvornije i učinkovitije uporabe resursa;

15.  traži od Nadzornog tijela da provede istragu o trgovinskim praksama dividendne arbitraže, kao što je cum-ex, kako bi se procijenile moguće prijetnje integritetu financijskih tržišta i nacionalnim proračunima, utvrdile priroda i razmjer aktera u takvim praksama, ocijenilo je li došlo do kršenja nacionalnog prava ili prava Unije, ocijenile mjere koje su poduzela financijska nadzorna tijela u državama članicama te donijele odgovarajuće preporuke za reformu i djelovanje predmetnim nadležnim tijelima;

Kadrovska politika

16.  napominje da je na dan 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 97,93 % plana radnih mjesta, tj. odobreno je 145 privremenih djelatnika u okviru proračuna Unije (u odnosu na 134 odobrena radna mjesta 2017.); također napominje da su 2018. za Nadzorno tijelo radila 42 ugovorna djelatnika i 16 upućenih nacionalnih stručnjaka;

17.  napominje da Nadležno tijelo objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na svojim internetskim stranicama i na internetskim stranicama Europskog ureda za odabir osoblja te putem drugih povezanih kanala kako bi se povećao publicitet;

18.  sa zabrinutošću primjećuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Nadzorno tijelo 2018. osim svojeg osoblja zapošljavalo 42 vanjska djelatnika od kojih je 27 bilo zaposleno na funkcijama povezanima s informacijskom tehnologijom, pri čemu je samo 13 članova osoblja Nadzornog tijela radilo u sektoru IT-a, što je dovelo do ozbiljne ovisnosti o vanjskoj agenciji u području koje je od ključne važnosti za rad Nadzornog tijela; poziva Nadzorno tijelo da tijekom rasprave o dodjeli članova osoblja razmotri taj znatan rizik za kontinuitet poslovanja s Parlamentom i Vijećem;

19.  sa zabrinutošću konstatira da se u podacima za 2018. primjećuje rodna neuravnoteženost u pogledu višeg rukovodećeg osoblja (pet muškaraca i jedna žena) i da među članovima upravnog odbora nema žena (pet muškaraca);

Javna nabava

20.  primjećuje da je Nadzorno tijelo sudjelovalo u nekoliko međuinstitucijskih postupaka javne nabave zajedno s glavnim upravama Komisije i drugim agencijama;

21.  pozdravlja činjenicu da je, prema izvješću Revizorskog suda, Nadzorno tijelo uložilo znatne napore u pripremu natječajne dokumentacije i metode evaluacije ponuda; međutim, napominje da još ima mjesta za primjenu značajnijih kriterija za dodjelu i da su ponuditelji u postupku javne nabave za buduće prostorije Nadzornog tijela dobili dodatne bodove u evaluaciji ako su izjavili da mogu ponuditi prostor u istoj zgradi u koji je moguće smjestiti i ESMA-u te da su odabranom ponuditelju bili dodijeljeni ti bodovi, ali on naposljetku nije sudjelovao u postupku javne nabave za prostorije ESMA-e;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

22.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore radi osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; napominje da su potrebni daljnji koraci radi sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa te jačanja transparentnosti aktivnosti Nadzornog tijela izvješćivanjem o sastancima koje osoblje Nadzornog tijela održava s vanjskim dionicima te objavljivanjem tih izvješća na njegovim internetskim stranicama;

23.  podsjeća da je u svojoj Rezoluciji od 16. siječnja 2020. o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, Parlament izrazio zabrinutost zbog sukoba interesa koji je nastao kao posljedica imenovanja izvršnog direktora Nadzornog tijela glavnim direktorom Udruge za europska financijska tržišta (AFME) od 1. veljače 2020., na koje nije pružen dovoljan odgovor ograničenjima Odbora nadzornih tijela; izražava zabrinutost zbog činjenice da je Odbor nadzornih tijela Nadzornog tijela također predložio kandidata za položaj izvršnog direktora koji je prethodno bio zaposlen kao glavni direktor za zastupanje u AFME-u; ističe da su situacije sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe ili sukoba interesa kad je riječ o „rotirajućim vratima” problem koji je zajednički mnogim tijelima i agencijama u Uniji i koji utječe na njihov ugled; potiče Nadzorno tijelo da poboljša svoju politiku u vezi sa sukobom interesa;

24.  napominje da je nakon razvoja strategije Nadzornog tijela za borbu protiv prijevara za razdoblje od 2015. do 2017. tim za borbu protiv prijevara nastavio s koordinacijom i provedbom te strategije;

Unutarnje kontrole

25.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda jedna od glavnih obveza koje proizlaze iz Direktive 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7) i radnog prava Ujedinjene Kraljevine ta da vanjski djelatnici rade pod istim radnim uvjetima kao i radnici koje izravno zapošljava poduzeće korisnik; no napominje da se ugovorima od poduzeća za privremeno zapošljavanje nije zahtijevalo da izričito poštuju te uvjete i da ne postoje dokazi za to da je samo Nadzorno tijelo na bilo koji način usporedilo radne uvjete vlastitog osoblja i vanjskih djelatnika, što je dovelo do rizika od sudskog spora i rizika za ugled; poziva Nadzorno tijelo da analizira radne uvjete svojih vanjskih djelatnika i zajamči da su oni u skladu sa zakonodavstvom o radu Unije i nacionalnim zakonodavstvom o radu;

26.  napominje da je Nadzorno tijelo nakon izvješća o reviziji za 2018. Službe za unutarnju reviziju Komisije naslovljenog „Jedinstvena pravila – pitanja i odgovori u Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo” sastavilo akcijski plan za moguća poboljšanja u određenim područjima; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

Druge primjedbe

27.  napominje da se zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije sjedište Nadzornog tijela od ožujka 2019. postupno seli u Pariz (Francuska); napominje da računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela obuhvaća rezervacije za povezane troškove u iznosu od 4,7 milijuna EUR i da je u njoj prikazano 10,4 milijuna EUR preostalih budućih ugovornih plaćanja za uredske prostorije u Londonu;

28.  ističe odgovornost financijskog sustava u pružanju odgovora na izazove u pogledu održivosti i osiguravanju toga da Unija ispunjava obveze preuzete Pariškim sporazumom u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama; ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u uključivanju okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u regulatorni i nadzorni okvir te u mobiliziranju i usmjeravanju tokova privatnog kapitala prema održivim ulaganjima; stoga naglašava da su potrebni dostatni resursi kako bi financijske institucije i nacionalna nadležna tijela mogli pratiti provedbu tog okvira;

29.  smatra da bi Revizorski sud trebao provesti reviziju učinkovitosti i isplativosti preseljenja Nadzornog tijela nakon što budu jasni svi troškovi preseljenja kako bi se utvrdile najbolje prakse i odgovorilo na područja u kojima su moguća poboljšanja;

30.  poziva Nadzorno tijelo da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

31.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(8) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0017.
(2) SL C 419, 19.11.2018., str. 3.
(3) SL C 419, 19.11.2018., str. 2.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_19_1655
(5) Na temelju podataka koje su dostavila udruženja IHK München i Genossenschaftsverband Bayern.
(6) Na temelju podataka koje je dostavio Michael Ikrath, član Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora.
(7) Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje (SL L 327, 5.12.2008., str. 9.).
(8) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti