Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2090(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0060/2020

Pateikti tekstai :

A9-0060/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0108

Priimti tekstai
PDF 178kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija
P9_TA-PROV(2020)0108A9-0060/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2090(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0060/2020),

1.  patvirtina Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2090(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0060/2020),

1.  pritaria Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 34.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2090(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijų ir įstaigų: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0060/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestine(2), jos galutinis 2018 finansinių metų biudžetas buvo 42 584 409 EUR, t. y. 10,84 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi šis padidėjimas susijęs su Institucijos perkėlimo į Paryžių procesu; kadangi Institucija yra finansuojama iš Sąjungos įnašo (16 142 578 EUR, t. y. 37,91 proc.) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ir stebėtojų įnašų (26 441 831 EUR, t. y. 62,09 proc.)(3);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos bankininkystės institucijos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Institucijos metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,85 proc., t. y. 3,94 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 88,23 proc., t. y. 0,96 proc. mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Veikla

2.  pažymi, kad Institucija, siekdama įvertinti savo veiklos rezultatus ir pagerinti savo biudžeto valdymą, naudoja keturiolika pagrindinių veiklos rodiklių, tiek, kiek Institucija kontroliuoja šiuos rezultatus;

3.  džiaugdamasis pažymi, kad Institucija, vadovaudamasi savo darbo programa, pateikė didžiąją dalį savo reguliavimo produktų ir pasiekė visus Institucijos tikslus, nustatytus paslaugų lygmens susitarimų paraiškose;

4.  palankiai vertina tai, kad Institucija dalijasi patirtimi, iniciatyvomis ir šablonais su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, su kuriomis Institucija rengia reguliarius susitikimus; primygtinai ragina Instituciją aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

5.  primena Institucijos naują vaidmenį, užduotis ir išteklius kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu; mano, kad veiksmingas šio vaidmens ir šių užduočių vykdymas priklauso nuo Priežiūros tarybos paramos; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad atmestas pasiūlymas ištirti banko „Danske Bank“ pinigų plovimo atvejį.

6.  primena, kad Institucija iki šiol nepradėjo tirti dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“ arba „cum-cum“, kaip ragino Parlamentas; ragina Instituciją kartu su ESMA tirti spekuliacines dividendų prekybos schemas, siekiant sustabdyti grėsmę Sąjungos finansų rinkų vientisumui keliančią vykdomą ir užkirsti kelią būsimai veiklai;

7.  apgailestauja dėl to, kad sustabdytas Institucijos ir ESMA bendradarbiavimas rengiant bendrą viešojo pirkimo procedūrą dėl biuro patalpų nuomos Paryžiuje ir kad Institucija ir ESMA vykdė atskiras viešųjų pirkimų procedūras ne tik dėl biuro patalpų, bet ir dėl kitų susijusių paslaugų; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priežastis dėl kurių, nepasinaudota masto ekonomijos ir didesnio našumo galimybe; primygtinai ragina Instituciją apsvarstyti bendrų viešojo pirkimo procedūrų idėją ir galimybę kitoms agentūroms, vykdančioms panašią veiklą arba įsikūrusioms netoli Institucijos būstinės, dalytis ištekliais vykdant sutampančias užduotis;

8.  ragina Instituciją gerinti ir stiprinti ryšius su valstybėmis narėmis; primygtinai ragina Instituciją gerinti ir stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir valstybių narių nacionaliniais bankais bei komercinės bankininkystės įstaigomis; pabrėžia tokio sklandaus bendradarbiavimo svarbą siekiant Institucijos tikslo sukurti bendrą bankininkystės taisyklių sąvadą;

9.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą Europos finansų sistemos priežiūros tvarką yra labai svarbus, kad būtų galima užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje;

10.  primena finansų sektoriaus priežiūros svarbą, nes tai būtina ir tikrai veiksminga kovos su mokestiniu sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonė;

11.  pažymi, kad Institucijos vaidmuo, įgaliojimai ir ištekliai kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje bus sustiprinti atsižvelgiant į naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, dėl kurių 2019 m. kovo mėn. buvo pasiektas politinis susitarimas(4); pabrėžia, kad Institucija turėtų imtis vadovaujamo vaidmens pinigų plovimo prevencijos srityje, pasinaudodama nauja kompetencija ir sukurdama naują vidaus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu komitetą, todėl jai turėtų būti suteikti didesni žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, kad ji galėtų veiksmingai prisidėti prie to, kad nuosekliai ir veiksmingai būtų užkertamas kelias finansų sistemos naudojimui pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tikslais;

12.  pabrėžia, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti suderinamumo su Sąjungos teise užtikrinimui, taip pat laikytis proporcingumo principo ir pagrindinių vidaus rinkos principų;

13.  primygtinai ragina Instituciją per Parlamento ir Tarybos nustatytą laikotarpį pateikti savo pasiūlymus, kaip sumažinti priežiūros ataskaitų teikimo naštą mažoms ir nesudėtingoms įstaigoms, kad būtų galima geriau užtikrinti proporcingumą(5); prašo Institucijos užtikrinti nuoseklią apibrėžčių vartoseną visuose reguliuojamuosiuose ir nereguliuojamuosiuose dokumentuose(6);

14.  pažymi, kad Institucijos darbo krūvis nuolat kinta, o jos darbas apima tiek reguliavimo užduotis, tiek Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą ir taikymą; pažymi, kad, siekiant palengvinti šiuos pokyčius, buvo perskirstyti vidiniai biudžeto ir personalo ištekliai; pabrėžia, kad Institucija niekada neturi bandyti viršyti savo įgaliojimų; atkreipia dėmesį į tai, kad sutelkus dėmesį į Parlamento ir Tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą bus veiksmingiau ir efektyviau naudojami ištekliai;

15.  prašo Institucijos ištirti dividendų arbitražo prekybos schemas, pavyzdžiui, „cum-ex“, kad būtų įvertinta galima grėsmė finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir mastą, įvertinti, ar nebuvo pažeista Sąjungos arba nacionalinė teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat susijusioms kompetentingoms institucijoms pateikti deramas rekomendacijas dėl reformos ir veiksmų;

Personalo politika

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,93 proc. ir kad Institucijoje dirbo 145 laikinieji darbuotojai, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, palyginti su 134 patvirtintais etatais 2017 m.; pažymi, kad 2018 m. Institucijoje taip pat dirbo 42 sutartininkai ir 16 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

17.  pažymi, kad Institucija pranešimus apie laisvas darbo vietas skelbia savo svetainėje ir Europos personalo atrankos tarnybos svetainėje ir kitais susijusiais kanalais, kad jie pasiektų didesnę auditoriją;

18.  reiškia susirūpinimą, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2018 m., be nuolatinių darbuotojų, Institucijoje dirbo 42 laikinieji darbuotojai, iš kurių 27 atliko su IT susijusias funkcijas, o iš Institucijos nuolatinių darbuotojų tik 13 dirbo IT srityje, todėl srityje, kuri svarbi vykdant Institucijos operacijas, esama labai didelės priklausomybės nuo laikinojo įdarbinimo įmonių; primygtinai ragina Instituciją, aptariant jai skiriamų darbuotojų skaičių su Parlamentu ir Taryba, spręsti galimo pavojaus veiklos tęstinumui klausimą;

19.  susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pateikti duomenys rodo, jog nebuvo pasiekta lyčių pusiausvyra vyresniojoje vadovybėje (penki vyrai ir viena moteris), o valdančiojoje taryboje moterų nebuvo visai (ją sudaro penki vyrai);

Viešasis pirkimas

20.  pažymi, kad Institucija kartu su Komisijos generaliniais direktoratais ir kitomis agentūromis dalyvavo keliose tarpinstitucinėse viešojo pirkimo procedūrose;

21.  palankiai vertina tai, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Institucija įdėjo daug pastangų rengdama konkurso dokumentus ir konkurso vertinimo metodiką; vis dėlto pažymi, kad dar galima taikyti reikšmingesnius sutarties sudarymo kriterijus ir kad, vykdant viešųjų pirkimų procedūrą dėl būsimų Institucijos patalpų, konkurso dalyviams skirta papildomų taškų, jeigu jie nurodė taip pat galintys pasiūlyti patalpas, kad tame pačiame pastate galėtų įsikurti ESMA, ir kad laimėjęs dalyvis buvo gavęs tuos taškus, bet galiausiai nedalyvavo viešųjų pirkimų procedūroje dėl ESMA patalpų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

22.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti informatorius; pažymi, jog reikia tolesnių veiksmų, kad būtų galima išvengti interesų konfliktų ir juos valdyti, užtikrinti didesnį Institucijos veiklos skaidrumą pranešant apie Institucijos darbuotojų susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais ir skelbti tokius pranešimus Institucijos interneto svetainėje;

23.  primena, kad savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliucijoje „Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“ Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl interesų konflikto, kilusio dėl Institucijos vykdomojo direktoriaus paskyrimo Europos finansų rinkų asociacijos (AFME) generaliniu direktoriumi nuo 2020 m. vasario 1 d., nes tuo atveju nebuvo tinkamai laikomasi Priežiūros tarybos nustatytų apribojimų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Institucijos stebėtojų taryba taip pat pasiūlė kandidatą į vykdomojo direktoriaus pareigas, kuris anksčiau ėjo valdančiojo direktoriaus pareigas propaguojant AFME; pabrėžia, kad užimtumas pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje ir „sukamųjų durų“ reiškiniai yra bendra daugelio institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų visoje ES problema, daranti neigiamą poveikį jų reputacijai; ragina Instituciją sustiprinti savo interesų konfliktų politiką;

24.  pažymi, kad po to, kai buvo parengta Institucijos 2015–2017 m. kovos su sukčiavimu strategija, kovos su sukčiavimu grupė toliau ją koordinuoja ir įgyvendina;

Vidaus kontrolė

25.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, vienas iš pagrindinių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/104/EB(7) ir Jungtinės Karalystės darbo teisėje numatytų įpareigojimų – kad laikinieji darbuotojai dirbtų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip tiesiogiai darbdavio įdarbinti darbuotojai; vis dėlto pažymi, jog sutartyse nereikalaujama, kad laikinojo įdarbinimo įmonės aiškiai laikytųsi šių sąlygų, ir kad nėra įrodymų, jog pati Institucija atliko nuolatinių ir laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų palyginimą, ir dėl to buvo pateikta ieškinių ir kilo pavojus reputacijai; ragina Instituciją išanalizuoti savo laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos derėtų su Europos ir nacionaline darbo teise;

26.  pažymi, kad, remiantis 2008 m. Komisijos Vidaus audito tarnybos ataskaita „Bendras taisyklių sąvadas. Klausimai ir atsakymai Europos bankininkystės institucijoje“, Institucija parengė veiksmų planą, kaip galima pagerinti padėtį tam tikrose srityse; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius toje srityje;

Kitos pastabos

27.  pažymi, kad dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos Institucijos būstinė nuo 2019 m. kovo mėn. palaipsniui perkelta į Paryžių (Prancūzija); pažymi, kad į Institucijos finansines ataskaitas yra įtraukti susijusioms išlaidoms skirti atidėjiniai, kurie sudaro 4,7 mln. EUR, ir nurodomi 10,4 mln. EUR likę būsimi sutartiniai mokėjimai, suplanuoti biurams Londone;

28.  pabrėžia finansų sistemos atsakomybę įveikiant su tvarumu susijusius iššūkius ir užtikrinant, kad Sąjunga vykdytų Paryžiaus susitarime prisiimtus įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją; pabrėžia itin svarbų Institucijos vaidmenį integruojant su aplinka, socialiniais ir valdymo aspektais susijusius veiksnius į reguliavimo ir priežiūros sistemą ir sutelkiant bei nukreipiant privačiojo kapitalo srautus tvarioms investicijoms; todėl pabrėžia, kad reikia pakankamai išteklių skirti stebėsenai, kaip finansų įstaigos ir nacionalinės kompetentingos institucijos įgyvendina šią sistemą;

29.  laikosi nuomonės, kad Audito Rūmai turėtų atlikti Institucijos perkėlimo veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo auditą, kai tik paaiškės visos perkėlimo išlaidos, kad būtų galima nustatyti geriausią praktiką ir nustatyti tobulintinas sritis;

30.  ragina Instituciją sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

31.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(8) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.
(2) OL C 419, 2018 11 19, p. 3.
(3) OL C 419, 2018 11 19, p. 2.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_19_1655
(5) Remiamasi įstaigos „IHK München and Genossenschaftsverband Bayern“ pateikta informacija.
(6) Remiamasi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario Michaelio Ikratho pateikta informacija.
(7) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
(8) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika