Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2090(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0060/2020

Texte depuse :

A9-0060/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0108

Texte adoptate
PDF 174kWORD 57k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Bancară Europeană
P9_TA-PROV(2020)0108A9-0060/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2090(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0060/2020),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2090(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0060/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2090(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice(1),

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0060/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(2), bugetul definitiv al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 42 584 409 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 10,84 % față de bugetul pe 2017; întrucât creșterea a fost legată de procesul de relocare a Autorității la Paris; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (16 142 578 EUR, adică 37,91 %), și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre și a observatorilor (26 441 831 EUR, adică 62,09 %)(3);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,85 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,94 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,23 %, ceea ce reprezintă o creștere ușoară de 0,96 % în comparație cu exercițiul precedent;

Performanța

2.  constată că Autoritatea utilizează paisprezece indicatori-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele activităților sale, în măsura în care rezultatele pot fi controlate de Autoritate, și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3.  constată cu satisfacție că Autoritatea a furnizat majoritatea produselor de reglementare în conformitate cu programul său de lucru și a realizat toate obiectivele stabilite în acordurile privind nivelul serviciilor Autorității;

4.  salută faptul că Autoritatea împarte practici, inițiative și modele cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, cu care Autoritatea organizează reuniuni periodice; încurajează ferm Autoritatea să urmărească în mod activ continuarea și extinderea cooperării cu toate agențiile Uniunii;

5.  reamintește noul rol, precum și noile sarcini și resurse ale Autorității în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului; consideră că îndeplinirea eficace a acelui rol și a acelor sarcini depinde de sprijinul acordat de Consiliul supraveghetorilor; regretă, în contextul respectiv, respingerea unei propuneri de investigare a cazului de spălare a banilor în care este implicată „Danske Bank”;

6.  reamintește că Autoritatea nu a deschis, până în prezent, o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor, de tipul Cum-Ex sau Cum-Cum, astfel cum a solicitat Parlamentul; încurajează Autoritatea să investigheze, în cooperare cu ESMA, cazurile de utilizare a sistemelor de arbitraj al dividendelor, pentru a stopa actualele practici și a preveni practicile viitoare care amenință integritatea piețelor financiare ale Uniunii;

7.  regretă faptul că cooperarea dintre Autoritate și ESMA pentru pregătirea unei proceduri comune de achiziții publice pentru închirierea de spații de birouri în Paris a fost oprită și că Autoritatea și ESMA au desfășurat proceduri separate de achiziții publice, nu numai pentru spațiile de birouri, ci și pentru alte servicii conexe; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la motivele acestei ocazii ratate de a realiza economii de scară și de a crește eficiența; îndeamnă Autoritatea să ia în considerare ideea unor proceduri comune de achiziții publice și ideea partajării resurselor pentru sarcinile care se suprapun cu cele ale altor agenții cu activități similare sau situate în apropierea sediului Autorității;

8.  solicită Autorității să își îmbunătățească și să își intensifice comunicarea cu statele membre; îndeamnă Autoritatea să își îmbunătățească și să își intensifice cooperarea cu statele membre și cu băncile naționale și instituțiile bancare comerciale ale statelor membre; subliniază importanța unei colaborări cât mai armonioase pentru ca Autoritatea să-și îndeplinească obiectivul de a crea un cadru unic de reglementare în domeniul bancar;

9.  subliniază că rolul ce îi revine Autorității în promovarea unui regim comun de supraveghere în întregul sistem financiar european este determinant pentru asigurarea stabilității financiare și a unei piețe financiare mai bine integrate, mai eficiente și mai sigure, precum și a unui grad ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune prin promovarea echității și transparenței pieței produselor și serviciilor financiare;

10.  reamintește importanța supravegherii sectorului financiar, care constituie un instrument necesar și cu adevărat eficient pentru combaterea fraudei fiscale și a spălării de bani;

11.  subliniază faptul că rolul, competențele și resursele Autorității care sunt orientate către obiectivul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML-CFT) vor fi consolidate în contextul noilor propuneri legislative convenite în urma acordului politic încheiat în martie 2019(4); subliniază că Autoritatea ar trebui să își asume un rol de lider în domeniul prevenirii spălării banilor, profitând de noile competențe dobândite și de crearea unui nou comitet intern privind AML/CFT și ar trebui, prin urmare, să beneficieze de resurse umane și materiale suplimentare pentru a contribui în mod eficace la combaterea sistematică și eficientă a utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului;

12.  subliniază că, atunci când își desfășoară activitățile, Autoritatea trebuie să acorde o atenție deosebită asigurării compatibilității cu legislația Uniunii și respectării principiului proporționalității și a principiilor fundamentale ale pieței interne;

13.  îndeamnă Autoritatea să elaboreze propunerile sale vizând reducerea sarcinilor de raportare în scopuri de supraveghere care le revin instituțiilor mici și cu un grad redus de complexitate în termenul prevăzut de Parlament și de Consiliu, pentru a respecta în mai mare măsură cerințele referitoare la proporționalitate(5); solicită Autorității să asigure o utilizare consecventă a definițiilor în toate documentele cu sau fără caracter normativ(6);

14.  observă că sarcinile Autorității se află în continuă evoluție și includ atât sarcini de reglementare, cât și sarcini legate de aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii; remarcă faptul că, pentru a facilita această evoluție, resursele bugetare și de personal au fost realocate la nivel intern; subliniază că Autoritatea nu trebuie să încerce niciodată să depășească mandatul său; subliniază că utilizarea resurselor va fi mai eficientă și mai eficace dacă Autoritatea se va concentra pe mandatul încredințat de Parlament și de Consiliu;

15.  solicită Autorității să efectueze o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor, de tipul Cum-Ex, pentru a analiza eventualele amenințări care ar putea afecta integritatea piețelor financiare și a bugetelor naționale, să stabilească natura și importanța actorilor implicați în cadrul unor astfel de sisteme, să evalueze dacă au existat încălcări ale dreptului Uniunii sau ale dreptului național, să evalueze acțiunile întreprinse de autoritățile de supraveghere financiară din statele membre și să le transmită autorităților competente vizate recomandări adecvate privind măsurile de reformă și acțiunile necesare;

Politica de personal

16.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 97,93 %, fiind autorizate 145 de posturi de agenți temporari în temeiul bugetului Uniunii față de 134 de posturi autorizate în 2017; constată că, în 2018, în cadrul Autorității au lucrat, de asemenea, 42 de agenți contractuali și 16 experți naționali detașați;

17.  ia act de faptul că Autoritatea publică anunțurile de posturi vacante pe site-ul său și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, precum și pe alte canale conexe pentru mai multă publicitate;

18.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în 2018, potrivit raportului Curții, Autoritatea, pe lângă personalul propriu, a utilizat 42 de lucrători interimari, dintre care 27 pentru funcții legate de tehnologia informației, numai 13 din angajații proprii ai Autorității lucrând în domeniul IT, ceea ce conduce la o dependență critică față de agenția interimară într-un domeniu esențial pentru operațiunile Autorității; îndeamnă Autoritatea să abordeze acest risc considerabil pentru continuitatea activității împreună cu Parlamentul și cu Consiliul atunci când discută alocarea de personal pentru Autoritate;

19.  constată cu îngrijorare că, pentru 2018, s-a raportat un dezechilibru de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior (5 bărbați și 1 femeie) și că nu există nicio femeie printre membrii consiliului de administrație (5 bărbați);

Achizițiile publice

20.  ia act de faptul că Autoritatea a participat la mai multe proceduri de achiziții interinstituționale împreună cu direcțiile generale ale Comisiei și cu alte agenții;

21.  salută faptul că, potrivit raportului Curții, Autoritatea a depus eforturi semnificative pentru elaborarea documentației de atribuire și a metodologiei de evaluare a ofertelor; constată, cu toate acestea, că există în continuare posibilitatea de a aplica criterii de atribuire mai semnificative și că, pentru procedura de achiziție în vederea viitoarelor spații de birouri ale Autorității, ofertanții primeau puncte de evaluare suplimentare dacă declarau că puteau oferi suficient spațiu pentru a găzdui și ESMA în aceeași clădire și că ofertantul câștigător a primit aceste puncte, dar nu a participat, în cele din urmă, la procedura de achiziții pentru sediul ESMA;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

22.  ia act de măsurile deja aplicate de Autoritate și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese, precum și pentru a proteja avertizorii; observă că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a preveni și a gestiona conflictele de interese, și pentru a spori transparența activităților Autorității prin raportarea întâlnirilor dintre personalul Autorității și părțile interesate externe, precum și punerea acestor rapoarte la dispoziție pe site-ul Autorității;

23.  reamintește că în Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu conflictul de interese apărut ca urmare a numirii directorului executiv al Autorității în funcția de director executiv al Asociației pentru piețele financiare din Europa (AFME) începând cu 1 februarie 2020; observă că restricțiile impuse de Consiliul supraveghetorilor nu au fost suficiente pentru a soluționa acest conflict de interese; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Consiliul supraveghetorilor din cadrul Autorității a propus, de asemenea, pentru postul de director executiv un candidat care a fost angajat anterior în calitate de director însărcinat cu apărarea intereselor AFME; subliniază că situațiile de conflict de interese provocate de activitățile profesionale desfășurate după ocuparea unor funcții publice și fenomenul „ușilor turnante” constituie o problemă comună multor organisme și agenții de pe teritoriul UE care le afectează reputația; încurajează Autoritatea să își consolideze politica cu privire la conflictele de interese;

24.  ia act de faptul că, în urma elaborării strategiei antifraudă a Autorității pentru perioada 2015-2017, echipa antifraudă a continuat să coordoneze și să pună în aplicare această strategie;

Controalele interne

25.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, una dintre obligațiile principale în conformitate cu Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7) și cu dreptul muncii din Regatul Unit este ca lucrătorii interimari să lucreze în condiții de muncă identice cu cele aplicate lucrătorilor angajați direct de întreprinderea utilizatoare; observă, totuși, că contractele în cauză nu au impus în mod explicit agențiilor de muncă temporară să respecte aceste condiții și nu există nicio dovadă că Autoritatea a efectuat ea însăși o comparație între condițiile de lucru ale personalului propriu și cele aplicabile personalului interimar, ceea ce a determinat litigii și riscuri reputaționale; îndeamnă Autoritatea să analizeze condițiile de muncă ale lucrătorilor săi temporari și să se asigure că sunt conforme cu legislația Uniunii și legislația națională în domeniul muncii;

26.  ia act de faptul că, în urma raportului de audit al Serviciului de Audit Intern al Comisiei din 2018 privind „Cadrul unic de reglementare - Întrebări și răspunsuri în cadrul Autorității Bancare Europene”, Autoritatea a pregătit un plan de acțiune pentru a aborda unele potențiale domenii în care pot fi aduse îmbunătățiri; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile în această privință;

Alte observații

27.  constată că, din cauza deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune, sediul Autorității a fost mutat treptat la Paris, Franța, începând cu luna martie 2019; observă că conturile Autorității conțin provizioane în valoare de 4,7 milioane EUR pentru costurile aferente mutării și că în conturi este prezentată o sumă de 10,4 milioane EUR care corespunde plăților contractuale restante ce se vor efectua în viitor pentru birourile din Londra;

28.  subliniază responsabilitatea sistemului financiar de a soluționa problemele legate de sustenabilitate și de a asigura îndeplinirea de către Uniune a obligațiilor care îi revin în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; subliniază rolul esențial al Autorității în integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță în cadrul de reglementare și de supraveghere și în mobilizarea și orientarea fluxurilor de capital privat către investiții sustenabile; subliniază, prin urmare, necesitatea de a dispune de resurse suficiente pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui cadru de către instituțiile financiare și autoritățile naționale competente;

29.  este de părere că Curtea ar trebui să efectueze un audit privind eficiența și rentabilitatea relocării Autorității de îndată ce se stabilesc în mod clar costurile mutării, pentru a defini cele mai bune practici și a analiza domeniile care necesită îmbunătățiri;

30.  invită Autoritatea să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

31.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(8) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.
(2) JO C 419, 19.11.2018, p. 3.
(3) JO C 419, 19.11.2018, p. 2.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_1655
(5) Pe baza informațiilor furnizate de IHK München și Genossenschaftsverband Bayern.
(6) Pe baza informațiilor furnizate de Michael Ikrath, membru al Comitetului Economic și Social European.
(7) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(8) Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ultima actualizare: 18 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate