Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2082(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0062/2020

Předložené texty :

A9-0062/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0109

Přijaté texty
PDF 178kWORD 53k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018 (2019/2082(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0062/2020),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018 (2019/2082(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0062/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst.  L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018 (2019/2082(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0062/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (dále jen „CEPOL“ či „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 10 416 720 EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2017 pokles o 1,02 %; vzhledem k tomu, že agentura je financována zejména z příspěvku Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu 97,97 %, čímž oproti roku 2017 došlo k nárůstu o 0,88 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 76,51 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 7,51 %;

Výkonnost

2.  bere na vědomí, že agentura používá k měření své výcvikové činnosti a jejího dopadu, zejména spokojenosti účastníků, klíčové ukazatele výkonnosti s cílem posoudit přidanou hodnotu, kterou tato činnost přináší, a že využívá ukazatele výkonnosti ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2018 úspěšně plnila svůj mandát a v některých případech překročila cíle stanovené ve svém pracovním programu na rok 2018;

4.  konstatuje, že agentura zahájila dva nové projekty financované Unií, a to druhé partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky v oblasti protiteroristického výcviku a projekt výcviku v oblasti finančního šetření na západním Balkáně, přičemž oba projekty svědčí o tom, že agentura si získává stále větší uznání jako klíčový aktér Unie, který prostřednictvím vnější činnosti přispívá k evropské bezpečnosti;

5.  bere na vědomí, že agentura v roce 2018 provedla pilotní hodnocení strategických vzdělávacích potřeb EU a že více než 87 % rezidenčních a online vzdělávacích akcí agentury (rezidenční činnosti, webináře, online kurzy) se věnovalo nedostatkům v oblasti schopností souvisejících s kritickými bezpečnostními hrozbami, které vyplynuly z Evropského programu pro bezpečnost;

6.  vítá skutečnost, že agentura i nadále úzce spolupracuje se sítí agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a s devíti agenturami, které jsou jejími členy, a to zejména s Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž; bere na vědomí, že tyto agentury sdílejí výcvik a pořádají kurzy; důrazně agenturu vybízí, aby aktivně usilovala o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie; naléhavě agenturu žádá, aby prozkoumala možnosti sdílení zdrojů na překrývající se úkoly (např. IT a jiné služby) s agenturami ve své blízkosti, zejména s Agenturou Evropské unie pro základní práva ve Vídni a s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti v Bratislavě;

7.  žádá Komisi, aby vypracovala studii proveditelnosti, která by posoudila možnost, pokud ne úplného sloučení, tak přinejmenším zajištění součinnosti s Europolem; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila oba scénáře, tj. přesunutí agentury do sídla Europolu v Haagu a přesunutí sídla Europolu do sídla agentury v Budapešti; podotýká, že takovýto krok by znamenal sdílení korporátních a podpůrných služeb, správu společných prostor a sdílení IKT, telekomunikační a internetové infrastruktury, což by přineslo značnou úsporu finančních prostředků, které by byly použity na další financování obou agentur;

8.  konstatuje, že po pětiletém periodickém externím hodnocení, které bylo dokončeno v lednu 2016 a v souvislosti s nímž musela agentura do konce roku 2018 provést nápravná opatření, přijala agentura hodnotící zprávu zahrnující 17 doporučení, která pokrývají pět oblastí týkajících se struktury a pracovních postupů agentury; konstatuje, že od přijetí akčního plánu bylo dokončeno 24 činností, 3 činnosti týkající se dalšího rozvoje sítě e-net stále probíhají, 4 činnosti již nejsou považovány za relevantní a 1 činnost byla pozastavena;

9.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

10.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2018; připomíná, že oproti roku 2017 vzrostl rozpočet agentury z 9 na 10 milionů EUR (+11 %) a počet zaměstnanců se snížil z 53 na 51 (–4 %); kriticky však vnímá skutečnost, že agentura musela odmítnout řadu platných a legitimních žádostí členských států o školení v klíčových oblastech prosazování práva z důvodu rozpočtových omezení; je znepokojen tím, že agentura v současné době nemůže dostatečně pokrýt poptávku členských států, pokud jde o vzdělávání a školení odborníků v oblasti prosazování práva v Unii a v jejím sousedství;

Personální politika

11.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 %, přičemž z 32 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 31 schválenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 32; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 18 smluvních zaměstnanců a 4 vyslaní národní odborníci;

12.  konstatuje, že v důsledku přemístění agentury ze Spojeného království do Maďarska a výsledného nižšího opravného koeficientu uplatňovaného na platy zaměstnanců byla fluktuace zaměstnanců vysoká a nebyla vždy dodržena zeměpisná rovnováha, neboť se snížil počet uchazečů o zaměstnání z jiných členských států, než je hostitelská země; bere na vědomí, že agentura v roce 2018 dostávala i nadále značný počet žádostí od maďarských občanů a státní příslušníci hostitelské země byli stále v celkovém počtu zaměstnanců nadměrně zastoupení; konstatuje, že Tribunál ukončil rozsudkem v roce 2018(2) právní spor týkající se přemístění agentury a že byl potvrzen původní rozsudek; zdůrazňuje, že nízký opravný koeficient uplatňovaný na platy zaměstnanců může vést ke složitým situacím, které mohou ohrozit schopnost agentury efektivně vykonávat své každodenní povinnosti; zdůrazňuje, že agentury se sídlem v zemích, v nichž se uplatňuje nízký opravný koeficient, by měly od Komise získat další podporu na provádění dodatečných opatření, aby byly atraktivnější pro stávající i potenciální zaměstnance; vyzývá Komisi, aby posoudila dopad a proveditelnost uplatňování opravných koeficientů na platy v budoucnosti;

13.  připomíná návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad; dále bere na vědomí, že agentura v roce 2018 rovněž zveřejnila všechna oznámení o volných pracovních místech na meziagenturní vývěsce s volnými pracovními místy vytvořené sítí agentur EU; připomíná však, že aby se předešlo vysokým nákladům na překlad, měla by agentura podniknout první krok v tomto směru a využít možnost zveřejňovat názvy volných pozic ve všech úředních jazycích Unie s odkazem na plné znění, které je k dispozici pouze v anglickém jazyce;

14.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2018 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích (3 muži a 3 ženy), ale je znepokojen tím, že na úrovni správní rady je zastoupení mužů (17 členů) a žen (9 členek) nevyvážené;

Zadávání zakázek

15.  na základě zprávy Účetního dvora připomíná, že agentura nezavedla do konce roku 2017 všechny nástroje předložené Komisí, jejichž cílem je vytvořit jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí odpověď agentury, že zavedla elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek a hodlá přijmout systém elektronického podávání nabídek; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o pokroku v tomto ohledu do června 2020;

16.  se znepokojením konstatuje, že agentura uzavřela rámcovou smlouvu na služby spojené s cestováním vlastních zaměstnanců a účastníků odborné přípravy, aniž by od vítězného uchazeče požadovala vysvětlení potenciálně mimořádně nízké nabídky; konstatuje, že z odpovědi agentury vyplývá, že hodnotící výbor o vysvětlení nepožádal, jelikož na základě své každodenní práce již znal ceny, které si účtovala společnost, jíž byla zadána předchozí zakázka; bere na vědomí, že agentura souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že tato skutečnost nebyla v hodnotící zprávě formálně uvedena; vyzývá agenturu, aby u potenciálně mimořádně nízkých nabídek požadovala a analyzovala jejich důvody a aby zajistila, aby byla v budoucích hodnotících zprávách řádně formálně uvedena veškerá posouzení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  oceňuje stávající opatření přijatá agenturou a její pokračující úsilí o zajištění transparentnosti, pokud jde o předcházení střetům zájmů a jejich řešení a o ochranu oznamovatelů; vyjadřuje uspokojení nad tím, že agentura stanovila a uplatňovala interní pravidla pro whistleblowing a že zveřejnila životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady a výkonného ředitele;

Další připomínky

18.  vítá skutečnost, že ve snaze o zlepšení a zřetelnější prokázání svého úsilí o zajištění kvality agentura v únoru 2017 úspěšně dokončila certifikaci ISO 9001:2015 svého řídicího systému; konstatuje, že agentura si na základě pozitivních výsledků auditů v oblasti dohledu provedených v roce 2018 a na začátku roku 2019 udržela svou certifikaci;

19.  se znepokojením bere na vědomí, že agentura nenásledovala většinu ostatních agentur a neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Unie na její organizaci, činnost a účetnictví; na základě odpovědi agentury konstatuje, že o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie se jednalo na schůzích vedení, v diskusích v rámci meziagenturní sítě pro úředníky pověřené zadáváním zakázek a v rámci meziagenturní právní sítě a že agentura rovněž podrobně sledovala sdělení Komise a související rizika byla vyhodnocena jako omezená;

20.  bere na vědomí úsilí agentury, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; vyjadřuje politování nad tím, že agentura nemá systém kompenzace emisí uhlíku, avšak na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že náklady na zapojení do takového systému nemůže pokrýt z vlastních omezených finančních zdrojů; a bere na vědomí, že agentura vybízí své pracovníky, aby v zájmu snižování emisí používali veřejnou dopravu;

21.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 7, 9.1.2019, s. 1.
(2) Rozsudek Tribunálu ze dne 25. října 2018, FN a ostatní v. CEPOL, T-334/16/P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0121.

Poslední aktualizace: 18. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí