Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2082(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0062/2020

Esitatud tekstid :

A9-0062/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0109

Vastuvõetud tekstid
PDF 157kWORD 57k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
Euroopa Liidu 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2082(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0049/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0062/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2082(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0049/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0062/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2082(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0062/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (edaspidi „CEPOL“ või „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 10 416 720 eurot, st 2017. aasta eelarvest 1,02 % väiksem; arvestades, et ametit rahastatakse peamiselt liidu rahalisest toetusest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aastaaruandes ameti raamatupidamisaruande kohta eelarveaastal 2018 (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,97 %, mis oli 2017. aasta määrast 0,88 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 76,51 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 7,51 % võrra madalam;

Tulemuslikkus

2.  märgib, et amet kasutab oma koolitustegevuse ja selle mõju, eelkõige osalejate rahulolu taseme mõõtmiseks võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata niisuguse tegevuse pakutavat lisaväärtust, ning eelarve haldamise parandamiseks kasutab amet tulemusnäitajaid;

3.  märgib rahuloluga, et amet täitis talle antud ülesandeid edukalt kogu 2018. aasta jooksul ja mõnel juhul ületas 2018. aasta tööprogrammis seatud eesmärke;

4.  märgib, et amet käivitas kaks uut liidu rahastatavat projekti – ELi ning Lähis‑Ida ja Põhja‑Aafrika terrorismivastase võitluse teise koolituspartnerluse ning finantsuurimise täiendusõppe programmi Lääne‑Balkani riikides –, kusjuures mõlemad projektid näitavad, et ametit tunnustatakse üha rohkem liidu olulise osalejana, kes panustab välistegevuse kaudu Euroopa julgeolekusse;

5.  märgib, et 2018. aastal viis amet läbi ELi strateegilise koolitusvajaduse katsehindamise ning rohkem kui 87 % ametis kohapeal ja veebis toimunud koolitusüritustest (kohapealne tegevus, veebiseminarid, veebikursused) olid suunatud suutlikkuse puudujääkide kõrvaldamisele seoses Euroopa julgeoleku tegevuskavast tulenevate kriitiliste julgeolekuohtudega;

6.  väljendab heameelt, et amet jätkab tihedat koostööd justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite võrgustikuga ja sellesse kuuluva üheksa ametiga, sealhulgas eelkõige Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga; märgib, et need ametid jagavad koolitusi ja korraldavad koos kursusi; soovitab tungivalt, et amet teeks kõigi liidu ametitega veelgi tihedamat ja ulatuslikumat koostööd; nõuab tungivalt, et amet uuriks võimalusi jagada kattuvate ülesannetega seotud ressursse (nt IT ja muud teenused) ameti läheduses asuvate ametitega, eelkõige Viinis asuva Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Bratislavas asuva Euroopa Tööjõuametiga;

7.  kutsub komisjoni üles tegema teostatavusuuringu, et hinnata vähemalt võimalust luua ühine sünergia Europoliga (kui mitte neid ameteid täielikult ühendada); kutsub komisjoni üles hindama mõlemat stsenaariumi, nimelt ameti üleviimist Europoli peakorterisse Haagis ja Europoli peakorteri üleviimist ameti peakorterisse Budapestis; märgib, et see tähendaks korporatiiv- ja tugiteenuste jagamist ning ühiste ruumide haldamist, samuti ühist IKT-, telekommunikatsiooni- ja internetipõhist taristut, millega hoitaks kokku märkimisväärseid rahasummasid, mida muidu kasutataks mõlema ameti edasiseks rahastamiseks;

8.  märgib, et amet võttis vastu hindamisaruande, mis koostati viit aastat hõlmava korrapärase välishindamise alusel, mis viidi lõpule 2016. aasta jaanuaris ja millega seoses pidi amet võtma 2018. aasta lõpuks parandusmeetmeid; see hindamisaruanne sisaldas 17 soovitust, mis hõlmasid ameti struktuuri ja töökorraldusega seotud viite valdkonda; märgib, et alates tegevuskava vastuvõtmisest on 24 tegevust lõpule viidud, kolm e‑Neti edasiarendamisega seotud tegevust on veel pooleli, nelja tegevust ei peeta enam asjakohaseks ja üks tegevus on pandud ootele;

9.  ergutab ametit jätkama teenuste digiteerimist;

10.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas CEPOLi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja korrektseteks ning leidis, et ameti finantsseisundist 31. detsembri 2018. aasta seisuga on antud tõepärane pilt; tuletab meelde, et ameti eelarve kasvas 2017. aastaga võrreldes üheksalt miljonilt eurolt kümnele miljonile eurole (+11 %), samas kui töötajate arv kahanes 53‑lt 51‑le töötajale (‑4 %); taunib siiski asjaolu, et CEPOL pidi eelarvepiirangute tõttu jätma õiguskaitse olulistes valdkondades rahuldamata paljud liikmesriikide nõuetekohased ja õiguspärased koolitustaotlused; on mures, et CEPOL ei suuda praegu piisavalt katta liikmesriikide nõudlust liidu ja selle naaberriikide õiguskaitseasutustele vajaliku hariduse ja koolituse järele;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 100 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 32 ajutise teenistuja ametikohast oli täidetud 32 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 31); märgib, et 2018. aastal töötas ametis ka 18 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti;

12.  märgib, et ameti Ühendkuningriigist Ungarisse ümberpaigutamise ja sellest tulenevalt töötajate palkade suhtes kohaldatava väiksema paranduskoefitsiendi tõttu on tööjõu voolavus olnud suur ja geograafiline tasakaal ei ole alati tagatud, kuna kandideerimistaotlused muudest liikmesriikidest peale vastuvõtva riigi on vähenenud; märgib, et 2018. aastal sai amet jätkuvalt märkimisväärse arvu kandideerimistaotlusi Ungari kodanikelt ja vastuvõtva liikmesriigi kodanikud olid töötajate koguarvus jätkuvalt ülekaalus; täheldab, et Üldkohus lõpetas ümberpaigutamisega seotud õigusvaidluse kohtuotsusega 2018. aastal(2) ja algne kohtuotsus kinnitati; rõhutab, et töötajate palkade suhtes kohaldatav väike paranduskoefitsient võib tekitada keerulisi olukordi, mis võivad takistada ametil igapäevaste ülesannete tulemuslikku täitmist; rõhutab, et ametid, mis asuvad riikides, kus kohaldatakse väikest paranduskoefitsienti, peaksid saama komisjonilt rohkem toetust lisameetmete rakendamiseks, et teha need ametid praegustele ja tulevastele töötajatele atraktiivsemaks; kutsub komisjoni üles hindama edaspidi palga paranduskoefitsientide kohaldamise mõju ja elujõulisust;

13.  tuletab meelde kontrollikoja soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti vastust sellise avaldamisega kaasnevate suurte tõlkekulude kohta; võtab ühtlasi teadmiseks, et amet avaldas 2018. aastal kõik tööpakkumised ka ELi ametite võrgustiku välja töötatud ametitevahelises tööportaalis; kordab siiski, et amet peaks (vältimaks suuri tõlkekulusid) astuma esimese sammu selles suunas ja kasutama võimalust avaldada selliste vabade ametikohtade nimetused kõigis liidu ametlikes keeltes koos lingiga ainult inglise keeles olevale terviktekstile;

14.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal saavutati võrdne sooline tasakaal kõrgema juhtkonna ametikohtadel (kolm meest ja kolm naist), kuid on mures, et juhatuse tasandil meeste (17 liiget) ja naiste (üheksa liiget) vahel tasakaal puudub;

Hanked

15.  tuletab kontrollikoja aruande põhjal meelde, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta riigihankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e‑riigihange); märgib, et ameti vastuse kohaselt on ta võtnud kasutusele e‑arved ja e‑hanked ning kavatseb hakata kasutama ka dokumentide elektroonilist esitamist; palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele 2020. aasta juuniks aruande selles valdkonnas tehtud edusammude kohta;

16.  märgib murelikult, et amet sõlmis oma töötajate ja koolitusel osalejate reiside korraldamiseks raamlepingu, ilma et ta oleks küsinud edukalt pakkujalt selgitusi potentsiaalselt põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse kohta; märgib, et ameti vastuse kohaselt ei küsinud hindamiskomisjon selgitusi, sest oma igapäevatöös olid nad juba teadlikud eelmise lepingu sõlminud ettevõtte hindadest; märgib, et amet on oma vastuses nõustunud kontrollikoja tähelepanekuga, et see hinnang ei olnud hindamisaruandes ametlikult välja toodud; kutsub ametit üles nõudma ja analüüsima potentsiaalselt ebaharilikult madala maksumusega pakkumuste põhjuseid ning tagama, et kõik hinnangud oleksid tulevastes hindamisaruannetes piisavalt ametlikult esitatud;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

17.  tunnustab ameti praegusi meetmeid ja jätkuvaid pingutusi, mis on seotud läbipaistvuse tagamise, huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise ning rikkumisest teatajate kaitsega; väljendab rahulolu selle üle, et amet on kehtestanud sise‑eeskirja rikkumisest teatamise kohta ja rakendab seda ning on avaldanud haldusnõukogu liikmete ja tegevdirektori elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

Muud märkused

18.  tunneb heameelt asjaolu üle, et amet viis 2017. aasta veebruaris edukalt lõpule oma juhtimissüsteemile ISO 9001:2015 sertifikaadi taotlemise protsessi, et parandada kvaliteeti ja paremini näidata oma pühendumist kvaliteedile; märgib, et 2018. aastal ja 2019. aasta alguses tehtud järelevalveauditite positiivsete tulemuste alusel on amet oma sertifikaadi säilitanud;

19.  märgib murega, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei teinud amet põhjalikku analüüsi Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse võimaliku mõju kohta oma organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele; märgib, et ameti vastuse kohaselt on Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda arutatud juhtkonna koosolekutel ning ametitevahelises hankeametnike võrgustikus ja ametitevahelises õigusvõrgustikus ning komisjonilt saadud teatisi on jälgitud tähelepanelikult ning asjaomased riskid on hinnatud piiratuks;

20.  võtab teadmiseks pingutused, mida amet on teinud selleks, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik töökeskkond; kahetseb, et ametil ei ole süsinikdioksiidi kompensatsiooni süsteemi, kuid võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et sellises süsteemis osalemise kulusid ei ole võimalik katta ameti piiratud rahaliste vahenditega; võtab teadmiseks, et amet julgustab oma töötajaid kasutama heitkoguste vähendamiseks ühistransporti;

21.  kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning pöörduma üldsuse poole sotsiaalmeedia ja muude meediakanalite kaudu;

o
o   o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 7, 9.1.2019, lk 1.
(2) Üldkohtu otsus, 25. oktoober 2018, FN jt vs. Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL), T‑334/16 P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA‑PROV(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 18. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika