Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2082(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0062/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0062/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0109

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 53k
Torstai 14. toukokuuta 2020 - Bryssel Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2082(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05761/2020 – C9‑0049/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0062/2020),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (CEPOL) unionin lainvalvontakoulutusviraston varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä (2019/2082(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05761/2020 – C9‑0049/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(7) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0062/2020),

1.  hyväksyy Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2082(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0062/2020),

A.  toteaa, että Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston, jäljempänä ’CEPOL’ tai ’virasto’, tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 10 416 720 euroa, mikä merkitsee 1,02 prosentin vähennystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että viraston toiminta rahoitetaan pääosin unionin rahoitusosuudella;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa vuosikertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,97 prosenttia eli 0,88 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2017; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 76,51 prosenttia, mikä merkitsee 7,51 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Tuloksellisuus

2.  panee merkille, että virasto käyttää keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa koulutustoimintojaan ja niiden vaikutusta, etenkin osallistujien tyytyväisyysastetta, voidakseen arvioida toimintojen tuottamaa lisäarvoa ja että se käyttää tulosindikaattoreita parantaakseen talousarviohallintoaan;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto suoritti tehtävänsä vuonna 2018 ja että joissakin tapauksissa se jopa ylitti vuoden 2018 työohjelmassa asetetut tavoitteet;

4.  toteaa, että virasto aloitti kaksi unionin rahoittamaa hanketta, EU:n ja MENA-alueen terrorismintorjunnan koulutuskumppanuus 2 ja Talousrikostutkinnan ammatillinen täydennyskoulutus Länsi-Balkanilla, jotka molemmat ovat osoitus siitä, että virasto tunnustetaan yhä laajemmin keskeiseksi unionin toimijaksi, joka edistää Euroopan turvallisuutta ulkoisilla toimilla;

5.  panee merkille, että virasto toteutti vuonna 2018 EU:n strategisten koulutustarpeiden arvioinnin (EU-STNA) pilottihankkeen ja että yli 87 prosenttia virastossa ja verkossa järjestetystä koulutuksesta (koulutustoimet virastossa, verkkoseminaarit, verkkokurssit) oli kohdistettu paikkaamaan puutteita, jotka liittyvät valmiuksiin torjua Euroopan turvallisuusagendasta johtuvia kriittisiä turvallisuusuhkia;

6.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto jatkaa tiivistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston ja sen muodostavien yhdeksän viraston, erityisesti Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan raja- ja merivartioviraston, kanssa; toteaa niiden tarjoavan yhteistä koulutusta ja järjestävän kursseja yhdessä; kannustaa voimakkaasti virastoa pyrkimään aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä kaikkien unionin virastojen kanssa; kehottaa virastoa tutkimaan mahdollisuuksia jakaa resursseja päällekkäisissä tehtävissä, kuten tietotekniikka- ja muissa palveluissa, viraston lähellä olevien virastojen ja erityisesti Wienissä toimivan Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Bratislavassa toimivan Euroopan työviranomaisen kanssa;

7.  kehottaa komissiota suorittamaan toteutettavuustutkimuksen, jossa arvioidaan mahdollisuutta vähintäänkin (jos virastoja ei yhdistetä täysin) kehittää yhteisiä synergioita Europolin kanssa; kehottaa komissiota arvioimaan molempia skenaarioita eli viraston siirtämistä Europolin päätoimipaikkaan Haagiin sekä Europolin päämajan siirtämistä viraston Budapestin päätoimipaikkaan; toteaa, että näin virastot voisivat jakaa hallinto- ja tukipalvelut sekä yhteisten tilojen hallinnoinnin ja käyttää yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan, televiestinnän ja internetin infrastruktuureja, jolloin säästettäisiin suuri määrä varoja, jotka voitaisiin käyttää molempien virastojen muuhun rahoitukseen;

8.  toteaa, että vuoden 2016 tammikuussa saatettiin päätökseen viisivuotinen ulkopuolinen kausiarviointi, jonka perusteella viraston oli toteutettava korjaavia toimia vuoden 2018 loppuun mennessä, ja että virasto hyväksyi arviointikertomuksen, joka sisälsi 17 suositusta viideltä viraston rakenteeseen ja työskentelykäytäntöihin liittyvältä alalta; panee merkille, että toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen 24 toimea on saatettu päätökseen, kolme e-Netin jatkokehittämiseen liittyvää toimea on edelleen meneillään, neljää toimea ei enää pidetä tarpeellisina ja yksi toimi on keskeytetty;

9.  kannustaa virastoa jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

10.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan CEPOLin varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; muistuttaa, että viraston talousarvio kasvoi 9 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon (+11 prosenttia) kun taas sen henkilöstömäärä väheni 53:sta 51:een (–4 prosenttia) vuoteen 2017 verrattuna; pitää kuitenkin valitettavana, että CEPOL joutui talousarviorajoitteiden vuoksi epäämään lukuisia jäsenvaltioiden esittämiä päteviä ja perusteltuja koulutuspyyntöjä keskeisillä lainvalvonnan aloilla; on huolissaan siitä, ettei CEPOL kykene tällä hetkellä vastaamaan riittävällä tavalla jäsenvaltioilta tulevaan, unionin ja sen naapurialueiden lainvalvontaviranomaisille annettavaa koulutusta koskevaan kysyntään;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 100 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 32 väliaikaisesta toimesta 32 oli täytettynä (verrattuna 31 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, että vuonna 2018 viraston palveluksessa työskenteli lisäksi 18 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 4 kansallista asiantuntijaa;

12.  panee merkille viraston siirtämisen Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin ja siitä johtuvan henkilöstön palkkoihin sovellettavan alhaisemman korjauskertoimen ja toteaa, että siirtämisen seurauksena henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta eikä maantieteellistä tasapainoa ole kyetty aina ylläpitämään, sillä hakemukset muista jäsenvaltioista kuin isäntämaasta ovat vähentyneet; panee merkille, että virasto sai vuonna 2018 edelleen huomattavan määrän hakemuksia Unkarin kansalaisilta ja että isäntäjäsenvaltion kansalaiset ovat edelleen yliedustettuina henkilöstön kokonaismäärässä; toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin päätti siirtämistä koskevan oikeusriidan käsittelyn vuonna 2018(2) ja vahvisti alkuperäisen tuomion; korostaa, että henkilöstön palkkoihin sovellettava alhainen korjauskerroin voi aiheuttaa vaikeita tilanteita, jotka voivat haitata viraston kykyä hoitaa tehokkaasti päivittäisiä tehtäviään; korostaa, että komission olisi annettava täydentävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten lisätukea virastoille, jotka sijaitsevat maissa, joissa sovelletaan alhaista korjauskerrointa, jotta ne olisivat nykyisen ja tulevan henkilöstön kannalta houkuttelevampia; kehottaa komissiota arvioimaan palkkojen korjauskertoimien soveltamisen vaikutuksia ja toteutettavuutta tulevaisuudessa;

13.  muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, joka koskee tällaisesta julkaisemisesta aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia; panee lisäksi merkille, että virasto julkaisi vuonna 2018 kaikki avoimet toimensa myös unionin virastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla; toistaa kuitenkin kantanaan, että viraston olisi otettava ensiaskel tähän suuntaan ja julkaistava avoimien toimien nimikkeet kaikilla unionin virallisilla kielillä sekä linkki koko tekstiin, joka julkaistaan ainoastaan englannin kielellä, jotta voidaan välttää mittavat käännöskustannukset;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 saavutettiin sukupuolten tasapuolinen edustus ylemmissä johtotehtävissä (kolme miestä ja kolme naista), mutta on huolissaan siitä, että hallintoneuvostossa miehet (17 jäsentä) ja naiset (yhdeksän jäsentä) eivät ole tasapuolisesti edustettuina;

Hankinnat

15.  palauttaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta mieliin, ettei virasto ollut vuoden 2017 loppuun mennessä vielä ottanut käyttöön kaikkia komission käynnistämiä välineitä, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön yhteinen ratkaisu tietojen vaihtamiseksi sähköisesti julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa (sähköiset hankintamenettelyt); toteaa, että viraston vastauksen mukaan virasto on ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen ja sähköiset tarjouskilpailut ja aikoo ottaa käyttöön sähköisen tarjousten toimittamisen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä kesäkuuhun 2020 mennessä;

16.  panee huolestuneena merkille, että virasto teki puitesopimuksen oman henkilöstönsä ja koulutukseen osallistujien matkajärjestelyistä pyytämättä tarjouskilpailun voittajalta selitystä sen mahdollisesti poikkeuksellisen alhaiseen tarjoukseen; panee merkille, että viraston vastauksen mukaan arviointikomitea ei pyrkinyt selvittämään asiaa, koska se päivittäisen työnsä ansiosta oli tietoinen edellisen sopimuksen saaneen yrityksen veloittamista hinnoista; panee merkille, että virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen siitä, että kyseisestä arvioinnista ei ollut muodollista mainintaa arviointikertomuksessa; kehottaa virastoa pyytämään ja analysoimaan mahdollisesti poikkeuksellisen alhaisten tarjousten taustalla olevia syitä ja varmistamaan, että kaikki arvioinnit mainitaan riittävän muodollisesti tulevissa arviointikertomuksissa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  arvostaa viraston toteuttamia nykyisiä toimia ja jatkuvia pyrkimyksiä avoimuuden varmistamisen, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun osalta; suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto on ottanut käyttöön ja pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset säännöt ja että se on julkaissut hallintoneuvoston jäsenten ja pääjohtajan ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset;

Muita huomautuksia

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto sai helmikuussa 2017 onnistuneesti päätökseen hallintojärjestelmänsä ISO 9001:2015 -sertifioinnin, jotta se voi parantaa laatua ja osoittaa paremmin sitoutuneensa siihen; toteaa, että vuonna 2018 ja vuoden 2019 alussa suoritettujen valvontatarkastusten myönteisten tulosten perusteella virasto on säilyttänyt sertifiointinsa;

19.  panee huolestuneena merkille, että useimmista muista virastoista poiketen virasto ei analysoinut kattavasti todennäköisiä vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; panee merkille, että viraston vastauksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota Euroopan unionista on keskusteltu johdon kokouksissa, hankintavirkailijoiden virastojen välisessä verkostossa ja virastojen välisessä oikeudellisessa verkostossa ja että komissiosta saatuja tiedonantoja on seurattu tarkasti ja kyseiset riskit on arvioitu vähäisiksi;

20.  panee merkille, että virasto on pyrkinyt varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; pitää valitettavana, ettei virastolla ole käytössä hiilidioksidin kompensointijärjestelmää, mutta toteaa viraston vastauksen perusteella, että tällaiseen järjestelmään osallistumisen kustannuksia ei voida kattaa viraston rajallisista rahoitusvaroista; panee merkille, että virasto kannustaa henkilöstöään käyttämään julkista liikennettä päästöjen vähentämiseksi;

21.  kehottaa virastoa keskittymään tutkimustulostensa levittämiseen suurelle yleisölle ja pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien kautta;

o
o   o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 14. toukokuuta 2020(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1) EUVL C 7, 9.1.2019, s. 1.
(2) Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25. lokakuuta 2018, valittajina FN ym. ja muuna osapuolena CEPOL, T-334/16/P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0121.

Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö