Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2082(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0062/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0062/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0109

Usvojeni tekstovi
PDF 169kWORD 53k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018. (2019/2082(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0062/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018. (2019/2082(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0062/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018. (2019/2082(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0062/2020),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL ili „Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 10 416 720 EUR, što predstavlja smanjenje od 1,02 % u odnosu na 2017.; budući da se Agencija financira uglavnom iz doprinosa Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,97 %, što predstavlja povećanje od 0,88 % u odnosu na 2017.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 76,51 %, što predstavlja smanjenje od 7,51 % u odnosu na prethodnu godinu;

Uspješnost

2.  primjećuje da se Agencija koristi ključnim pokazateljima uspješnosti za mjerenje svojih aktivnosti osposobljavanja i njihova utjecaja, osobito razinom zadovoljstva sudionika, kako bi ocijenila dodanu vrijednost koju pružaju te aktivnosti, te se koristi pokazateljima uspješnosti kako bi poboljšala upravljanje proračunom;

3.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija uspješno izvršila svoj mandat tijekom 2018. i da je u nekim slučajevima premašila ciljeve utvrđene u programu rada Agencije za 2018.;

4.  primjećuje da je Agencija pokrenula dva nova projekta koja financira Unija – Partnerstvo 2 za borbu protiv terorizma EU-a i zemalja regije MENA i Projekt za osposobljavanje zaposlenika za istrage u području financija u zemljama zapadnog Balkana, koji ukazuju na sve veće prepoznavanje Agencije kao ključnog aktera Unije koji pridonosi europskoj sigurnosti vanjskim djelovanjem;

5.  prima na znanje da je Agencija 2018. provela pilot-procjenu potreba za osposobljavanjem u EU-u (EU-STNA) te da je više od 87 % aktivnosti Agencije za osposobljavanje, bilo na radnom mjestu ili preko interneta (aktivnosti na radnom mjestu, internetski seminari, internetski tečajevi) bilo posvećeno manjku sposobnosti u pogledu kritičnih sigurnosnih prijetnji koje proizlaze iz Europskog programa sigurnosti;

6.  pozdravlja činjenicu da Agencija nastavlja blisko surađivati s mrežom agencija za pravosuđe i unutarnje poslove i devet agencija od kojih je sastavljena, osobito uključujući Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Europsku agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu; napominje da te agencije dijele programe osposobljavanja i zajedno organiziraju tečajeve; snažno potiče Agenciju da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; potiče Agenciju da istraži mogućnosti dijeljenja resursa za zadaće koje se preklapaju s drugim agencijama u svojoj blizini (kao što su informacijske tehnologije i druge usluge), posebno s Agencijom Europske unije za temeljna prava u Beču i Europskim nadzornim tijelom za rad u Bratislavi;

7.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost (ako cjelovito stapanje nije moguće) barem uspostave zajedničke sinergije s Europol-om; poziva Komisiju da ocijeni oba scenarija, odnosno preseljenje Agencije u sjedište Europola u Haagu ili preseljenje sjedišta Europola u sjedište Agencije u Budimpešti; napominje da bi taj čin značio dijeljenje korporacijskih usluga i usluga podrške i upravljanje zajedničkim prostorima, kao i zajedničku informacijsko-komunikacijsku, telekomunikacijsku i internetsku infrastrukturu, čime bi se mnogo uštedjelo, a taj bi se novac mogao iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija;

8.  primjećuje da je, nakon petogodišnje periodične vanjske evaluacije koja je zaključena u siječnju 2016. i za koju je Agencija morala poduzeti korektivne mjere do kraja 2018., Agencija usvojila evaluacijsko izvješće i njime obuhvatila 17 preporuka koje obuhvaćaju pet područja koja se odnose na strukturu i radne prakse Agencije; napominje da su od usvajanja akcijskog plana dovršene 24 aktivnosti, 3 aktivnosti koje se odnose na daljnji razvoj e-mreže i dalje su u tijeku, 4 aktivnosti više se ne smatraju relevantnima, a jedna je aktivnost stavljena na čekanje;

9.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

10.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija CEPOL-a za financijsku godinu 2018. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima te da je njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2018. objektivno prikazano; podsjeća na to da se proračun Agencije povećao s 9 na 10 milijuna EUR (+11 %) dok se broj zaposlenika smanjio s 53 na 51 (-4 %) u usporedbi s 2017.; žali, međutim, zbog toga što je CEPOL zbog proračunskih ograničenja morao odbiti niz valjanih i legitimnih zahtjeva država članica za obuku u ključnim područjima izvršavanja zakonodavstva; zabrinut je zbog toga što CEPOL trenutačno ne može u dovoljnoj mjeri zadovoljiti potrebe država članica u pogledu obrazovanja i osposobljavanja za zajednice za izvršavanje zakonodavstva u Uniji i njezinom susjedstvu;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 100 % plana radnih mjesta, tj. imenovana su 32 od 32 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 31 odobreno radno mjesto tijekom 2017.); usto napominje da je 2018. za Agenciju radilo 18 ugovornih djelatnika i 4 upućena nacionalna stručnjaka;

12.  napominje da je zbog preseljenja Agencije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku i znatno nižeg korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće osoblja povećana fluktuacija zaposlenih i da zemljopisna ravnoteža nije uvijek održana jer je smanjen broj prijava iz ostalih država članica osim zemlje domaćina; napominje da je Agencija tijekom 2018. nastavila primati znatan broj zahtjeva mađarskih državljana te su državljani država članica domaćina i dalje bili prezastupljeni u ukupnom broju osoblja; primjećuje da je pravni spor u vezi s preseljenjem Opći sud zaključio presudom tijekom 2018.(2), a početna je presuda potvrđena; ističe da bi nizak korekcijski koeficijent koji se primjenjuje na plaće osoblja mogao dovesti do problema zbog kojih bi Agencija mogla biti ograničena u uspješnom obavljanju svojih dužnosti; naglašava da bi agencije koje se nalaze u zemljama u kojima se primjenjuje niski korekcijski koeficijent trebale primati dodatnu potporu Komisije za provedbu dodatnih mjera kojima bi ih se učinilo atraktivnijima za sadašnje i buduće osoblje; poziva Komisiju da procijeni utjecaj i održivost primjene korekcijskog koeficijenta plaća u budućnosti;

13.  podsjeća na prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Agencije o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave; nadalje, prima na znanje da je Agencija 2018. objavila oglase o svim slobodnim radnim mjestima i na međuagencijskoj oglasnoj ploči s natječajima za posao koju je razvila mreža agencija EU-a; međutim, ponavlja da bi (kako bi se izbjegli visoki troškovi prijevoda) Agencija trebala poduzeti prvi korak u tom smjeru i iskoristiti mogućnost da se nazivi radnih mjesta objave na svim službenim jezicima Unije, s poveznicom na cijeli tekst koji je napisan samo na engleskom jeziku;

14.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 2018. postignuta rodna ravnoteža u pogledu viših rukovodećih položaja (3 muškaraca i 3 žena), no zabrinut je zbog neravnoteže kada je riječ o sudjelovanju muškaraca (17 članova) i žena (9 članova) u upravnom odboru;

Javna nabava

15.  podsjeća da se u izvješću Revizorskog suda navodi da Agencija do kraja 2017. još nije uvela sve alate koje je uspostavila Komisija u cilju uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da se u odgovoru Agencije navodi da je uvela elektroničko izdavanje računa i e-nadmetanje te da namjerava uvesti elektroničko podnošenje ponuda; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time najkasnije do lipnja 2020. obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

16.  sa zabrinutošću napominje da je Agencija dodijelila okvirni ugovor o putnim aranžmanima za svoje osoblje i za sudionike osposobljavanja, a da pritom od odabranog ponuditelja nije zatražila objašnjenje njegove potencijalno neuobičajeno niske ponude; prima na znanje da, prema odgovoru Agencije, odbor za evaluaciju nije zatražio objašnjenje jer su u svojem svakodnevnom radu već bili upoznati s cijenama koje je naplaćivalo društvo nositelj prethodnog ugovora; prima na znanje da Agencija prihvaća primjedbu Revizorskog suda da ta ocjena nije formalizirana u evaluacijskom izvješću; poziva Agenciju da zatraži i analizira razloge za potencijalno neuobičajeno niske cijene ponuditelja te da se pobrine za to da sve provjere u budućim izvješćima o ocjeni budu ispravno formalizirane;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

17.  cijeni postojeće mjere koje je poduzela Agencija i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa te zaštite zviždača; izražava zadovoljstvo zbog toga što je Agencija donijela i provela interna pravila o zviždačima i što je objavila životopise i izjave o nepostojanju sukoba interesa članova upravnog odbora i izvršnog direktora;

Druge primjedbe

18.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u veljači 2017. uspješno stekla certifikat ISO 9001:2015 za svoj sustav upravljanja kako bi poboljšala i još više pokazala svoju predanost kvaliteti; primjećuje da je na temelju pozitivnih rezultata nadzornih revizija koje su provedene 2018., kao i početkom 2019., Agencija zadržala certifikat;

19.  sa zabrinutošću napominje da Agencija, za razliku od većine drugih agencija, nije provela sveobuhvatnu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Unije na njezinu organizaciju, rad i račune; napominje da se u odgovoru Agencije navodi da se o odluci Ujedinjene Kraljevine o istupanju iz Europske unije raspravljalo na sastancima uprave te da su se rasprave u međuagencijskoj mreži službenika za javnu nabavu i u međuagencijskoj pravnoj mreži, kao i komunikacije primljene od Komisije, pomno pratile te da su povezani rizici ocijenjeni kao ograničeni;

20.  uviđa napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo radno okruženje; žali zbog toga što Agencija nema uspostavljen sustav neutralizacije učinka emisija ugljičnog dioksida, ali na temelju odgovora Agencije prima na znanje da se troškovi sudjelovanja u takvom programu ne mogu pokriti iz njezinih ograničenih financijskih sredstava; te prima na znanje da Agencija potiče osoblje na korištenje javnim prijevozom radi smanjenja emisija;

21.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da široj javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnosti preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 7, 9.1.2019., str. 1.
(2) Presuda Općeg suda od 25. listopada 2018., FN i dr./CEPOL, T-334/16/P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti