Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2082(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0062/2020

Teksty złożone :

A9-0062/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0109

Teksty przyjęte
PDF 180kWORD 57k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela Wersja tymczasowa
Absolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018 (2019/2082(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW(5), w szczególności jego art. 20,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0062/2020),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 319 z 4.12.2015, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018 (2019/2082(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy [2018] wraz z odpowiedziami agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW(5), w szczególności jego art. 20,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(7), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0062/2020),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(2) Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 319 z 4.12.2015, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(7) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018 (2019/2082(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0062/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (zwanej dalej „CEPOL” lub „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 10 416 720 EUR, co stanowi spadek o 1,02 % w porównaniu z rokiem 2017; mając na uwadze, że Agencja jest finansowana głównie z wkładu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,97 %, co oznacza wzrost o 0,88 % w porównaniu z rokiem 2017; odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 76,51 %, co oznacza spadek o 7,51 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2.  odnotowuje, że aby ocenić wartość dodaną swoich działań szkoleniowych, Agencja stosuje kluczowe wskaźniki efektywności do pomiaru tych działań i ich wpływu, w szczególności poziomu zadowolenia uczestników, a także stosuje wskaźniki efektywności w celu poprawy zarządzania budżetem;

3.  zauważa z zadowoleniem, że w ciągu 2018 r. Agencja z powodzeniem realizowała powierzony jej mandat, a w niektórych przypadkach przekroczyła cele określone w programie prac na rok 2018;

4.  zauważa, że Agencja rozpoczęła dwa nowe projekty finansowane przez Unię – partnerstwo szkoleniowe UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu 2 oraz projekt dotyczący szkoleń zawodowych w zakresie dochodzeń finansowych na Bałkanach Zachodnich – i oba te projekty dowodzą coraz powszechniejszego postrzegania Agencji jako kluczowego podmiotu unijnego, który przyczynia się do bezpieczeństwa europejskiego poprzez działania zewnętrzne;

5.  zauważa, że w 2018 r. Agencja przeprowadziła pilotażową unijną ocenę strategicznych potrzeb szkoleniowych (EU-STNA) oraz że ponad 87 % zorganizowanych przez Agencję szkoleń stacjonarnych i internetowych (działania stacjonarne, seminaria internetowe, kursy internetowe) miało na celu uzupełnienie braków w zdolności reagowania na krytyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa zgodnie z Europejską agendą bezpieczeństwa;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja nadal ściśle współpracuje z siecią agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i dziewięcioma agencjami, które ją tworzą (w tym w szczególności z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej); zauważa, że agencje te wspólnie uczestniczą w szkoleniach i organizują kursy; stanowczo zachęca Agencję do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; wzywa Agencję, by w przypadku pokrywających się zadań (np. usług IT i innych) zbadała możliwości wspólnego korzystania z zasobów z agencjami znajdującymi się w pobliżu, zwłaszcza z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu i Europejskim Urzędem ds. Pracy w Bratysławie;

7.  wzywa Komisję, aby przeprowadziła studium wykonalności i oceniła możliwość osiągnięcia co najmniej synergii – jeśli nie pełnej fuzji – z Europolem; wzywa Komisję, by oceniła oba scenariusze, tj. przeniesienie Agencji do siedziby Europolu w Hadze oraz przeniesienie siedziby Europolu do siedziby Agencji w Budapeszcie; zauważa, że oznaczałoby to wspólną obsługę administracyjną i wspólne usługi wsparcia oraz zarządzanie wspólnymi budynkami, a także wspólne korzystanie z infrastruktury ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, dzięki czemu można by zaoszczędzić ogromne kwoty pieniędzy, które zostałyby wykorzystane do dalszego finansowania obu agencji;

8.  zauważa, że po realizowanej co pięć lat okresowej ocenie zewnętrznej zakończonej w styczniu 2016 r., w wyniku której Agencja miała wdrożyć działania naprawcze do końca 2018 r., Agencja przyjęła sprawozdanie oceniające i uwzględniła 17 zaleceń obejmujących pięć obszarów związanych ze strukturą i praktykami roboczymi Agencji; odnotowuje, że od czasu przyjęcia planu działania zrealizowano 24 działania, trzy działania związane z dalszym rozwojem sieci elektronicznej są nadal w toku, czterech działań nie uznaje się już za istotne, a jedno działanie zostało wstrzymane;

9.  zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

10.  wyraża zadowolenie, że Trybunał uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego CEPOL za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została należycie przedstawiona; przypomina, że budżet Agencji wzrósł z 9 do 10 mln EUR (+11 %), podczas gdy liczba pracowników zmniejszyła się z 53 do 51 (-4 %) w porównaniu z 2017 r.; ubolewa jednak, że z powodu ograniczeń budżetowych CEPOL musiał odrzucić szereg ważnych i uzasadnionych wniosków państw członkowskich o szkolenie w kluczowych obszarach egzekwowania prawa; wyraża zaniepokojenie, że obecnie CEPOL nie może w wystarczającym stopniu pokryć zapotrzebowania państw członkowskich w zakresie edukacji i szkoleń dla organów ścigania w Unii i jej sąsiedztwie;

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 100 % – przyjęto 32 pracowników na czas określony, tak jak przewidziano w budżecie Unii (w porównaniu z 31 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. Agencja zatrudniała ponadto 18 pracowników kontraktowych i 4 oddelegowanych ekspertów krajowych;

12.  zauważa, że w wyniku przeniesienia Agencji ze Zjednoczonego Królestwa na Węgry i stosowania w związku z tym niższego współczynnika korygującego do wynagrodzeń personelu rotacja pracowników jest wysoka i nie zawsze udaje się zachować równowagę geograficzną ze względu na niższą liczbę zgłoszeń z państw członkowskich innych niż państwo przyjmujące; zauważa, że w 2018 r. do Agencji nadal wpływała znaczna liczba podań o pracę od obywateli Węgier i w łącznej liczbie pracowników nadal dominowali obywatele przyjmującego państwa członkowskiego; zauważa, że wyrokiem Sądu z 2018 r.(2) zakończono spór prawny dotyczący przeniesienia, a początkowy wyrok został potwierdzony; podkreśla, że niski współczynnik korygujący do wynagrodzeń pracowników może stwarzać skomplikowane sytuacje, które mogą utrudniać agencjom skuteczne wykonywanie codziennych obowiązków; podkreśla, że agencje z siedzibą w krajach, w których stosowany jest niski współczynnik korygujący, powinny otrzymać dodatkowe wsparcie ze strony Komisji, aby wdrożyć środki uzupełniające, które zwiększyłyby atrakcyjność tych agencji dla obecnych i przyszłych pracowników; wzywa Komisję, aby oceniła wpływ i zasadność stosowania w przyszłości współczynników korygujących dotyczących wynagrodzeń;

13.  przypomina o propozycji Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; ze zrozumieniem przyjmuje odpowiedź Agencji dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją; odnotowuje też, że w 2018 r. Agencja publikowała wszystkie ogłoszenia o wakatach również na międzyagencyjnym portalu ofert pracy opracowanym przez sieć agencji UE; powtarza jednak, że (aby uniknąć wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego) Agencja powinna zrobić pierwszy krok w tym kierunku i skorzystać z możliwości publikowania nazw takich wolnych stanowisk we wszystkich językach urzędowych Unii i zamieszczania linku do pełnego tekstu dostępnego wyłącznie w języku angielskim;

14.  zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. osiągnięto prawdziwą równowagę płci w odniesieniu do stanowisk kierowniczych wyższego szczebla (3 mężczyzn i 3 kobiety), ale wyraża zaniepokojenie z powodu braku równowagi w składzie zarządu: 17 mężczyzn i 9 kobiet;

Zamówienia publiczne

15.  na podstawie sprawozdania Trybunału przypomina, że do końca 2017 r. Agencja nie korzystała jeszcze ze wszystkich narzędzi udostępnionych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); zauważa, że według odpowiedzi Agencji wprowadziła ona już e-fakturowanie i e-przetargi oraz zamierza przyjąć elektroniczne składanie ofert; wzywa Agencję, aby do czerwca 2020 r. poinformowała organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w tej sprawie;

16.  z niepokojem zauważa, że Agencja zawarła umowę ramową na organizację podróży własnych pracowników i uczestników szkoleń, lecz nie zwróciła się do zwycięskiego oferenta o wyjaśnienie jego potencjalnie rażąco niskiej oferty; zauważa, że według odpowiedzi Agencji komisja oceniająca nie starała się uzyskać wyjaśnień, gdyż w toku codziennej pracy poznała już ceny stosowane przez firmę realizującą poprzednią umowę; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zgadza się z uwagą Trybunału, iż ocena ta nie została sformalizowana w sprawozdaniu oceniającym; wzywa Agencję, by żądała podania przyczyn potencjalnie rażąco niskich ofert i je analizowała oraz by zagwarantowała, że w przyszłych sprawozdaniach oceniających wszystkie oceny zostaną odpowiednio sformalizowane;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  docenia istniejące środki wprowadzone przez Agencję oraz aktualnie wdrażane działania związane z zapewnianiem przejrzystości, z zapobieganiem konfliktom interesów i zarządzaniem nimi oraz z ochroną sygnalistów; wyraża zadowolenie, że Agencja ustaliła i wdrożyła wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach oraz że opublikowała życiorysy i deklaracje interesów członków zarządu i dyrektora wykonawczego;

Inne uwagi

18.  wyraża zadowolenie, że aby zwiększyć i lepiej wykazać swoje zaangażowanie na rzecz jakości, w lutym 2017 r. Agencja z powodzeniem zakończyła certyfikację ISO 9001:2015 swojego systemu zarządzania; zauważa, że na podstawie pozytywnych wyników audytów nadzorczych przeprowadzonych w 2018 r. i na początku 2019 r. Agencja utrzymała swoją certyfikację;

19.  zauważa z niepokojem, że w przeciwieństwie do większości agencji Agencja nie przeprowadziła kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na swoją organizację, operacje i księgowość; zauważa, że według odpowiedzi Agencji decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej omawiano na posiedzeniach kierownictwa oraz podczas dyskusji w międzyagencyjnej sieci urzędników ds. zamówień publicznych i w międzyagencyjnej sieci prawnej, a także uważnie śledzono informacje otrzymywane od Komisji, i oceniono powiązane ryzyko jako ograniczone;

20.  odnotowuje starania Agencji, by stworzyć racjonalne pod względem kosztów i przyjazne dla środowiska miejsce pracy; ubolewa, że Agencja nie posiada systemu kompensacji emisji dwutlenku węgla, lecz przyznaje, na podstawie odpowiedzi Agencji, że kosztów udziału w takim systemie nie można pokryć z jej ograniczonych środków finansowych; ponadto dostrzega, że Agencja zachęca swoich pracowników do korzystania z transportu publicznego w celu redukcji emisji;

21.  wzywa Agencję, by skupiła się na rozpowszechnianiu wyników swoich badań wśród ogółu społeczeństwa i by docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o
o   o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 14 maja 2020 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 7 z 7.9.2019, s. 1.
(2) Wyrok Sądu z 25 października 2018 r., FN i in. przeciwko CEPOL, T-334/16 P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności