Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2082(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0062/2020

Texte depuse :

A9-0062/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0109

Texte adoptate
PDF 173kWORD 55k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0062/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 319, 4.12.2015, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0062/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 319, 4.12.2015, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0062/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii („CEPOL” sau „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 10 416 720 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 1,02 % față de 2017; întrucât principala sursă de finanțare a Agenției este o contribuție din partea Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară în raportul său pentru conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,97 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,88 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 76,51 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,51 % față de exercițiul precedent;

Performanța

2.  constată că Agenția utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a-și evalua activitățile de formare și impactul lor, în special nivelul de satisfacție al participanților, cu scopul de a determina valoarea adăugată a respectivelor activități și utilizează, de asemenea, indicatori de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3.  constată cu satisfacție că Agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul pe parcursul anului 2018 și că, în unele cazuri, și-a depășit obiectivele stabilite în programul său de lucru pentru 2018;

4.  observă că Agenția a lansat două noi proiecte finanțate de Uniune, Programul de parteneriat UE-MENA pentru formare în domeniul combaterii terorismului 2 și Proiectul pentru formare continuă la locul de muncă cu privire la anchetele financiare desfășurat în Balcanii de Vest, ambele activități demonstrând recunoașterea tot mai mare de care se bucură Agenția ca actor-cheie al Uniunii care contribuie la securitatea europeană prin acțiune externă;

5.  ia act de faptul că, în 2018, Agenția a realizat o evaluare-pilot a UE a nevoilor strategice în materie de formare (EU-ENSF) și că peste 87 % din programele de formare rezidențiale și online ale Agenției (activități rezidențiale, seminare online, cursuri online) au acoperit lacunele în materie de capacități în ceea ce privește amenințările critice la adresa securității care decurg din Agenda europeană privind securitatea;

6.  salută faptul că Agenția continuă să coopereze îndeaproape cu rețeaua agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne și cu cele nouă agenții care o compun (inclusiv, în special, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă); constată că aceste agenții își pun în comun programele de formare și organizează cursuri; încurajează ferm Agenția să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii; îndeamnă Agenția să analizeze posibilitățile de partajare a resurselor pentru sarcinile care se suprapun (spre exemplu, serviciile IT și alte servicii) cu agenții aflate în proximitatea Agenției, în special Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene de la Viena și Autoritatea Europeană a Muncii de la Bratislava;

7.  invită Comisia să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea (dacă nu a unei fuzionări complete) cel puțin a creării de sinergii comune cu Europol; invită Comisia să evalueze ambele scenarii, adică transferul Agenției către sediul Europol de la Haga, precum și transferul sediului Europol la sediul Agenției de la Budapesta; observă că un astfel de demers ar însemna utilizarea în comun a serviciilor administrative și de sprijin și gestionarea sediilor comune, precum și a infrastructurilor TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind astfel sume imense care ar urma să fie utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții;

8.  constată că, în urma evaluării externe periodice realizate la un interval de cinci ani, care a fost încheiată în ianuarie 2016, și în urma căreia au fost elaborate măsuri corective pe care Agenția trebuia să le implementeze până la sfârșitul anului 2018, Agenția a adoptat un raport de evaluare, care a inclus 17 recomandări, vizând cinci domenii legate de structura și practicile de lucru ale Agenției; ia act de faptul că, de la adoptarea planului de acțiune, 24 de activități au fost finalizate, 3 activități legate de dezvoltarea în continuare a rețelei electronice E-net sunt încă în curs de desfășurare, 4 activități nu mai sunt considerate relevante și o activitate a fost suspendată;

9.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

10.  salută faptul că Curtea a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale CEPOL pentru exercițiul financiar 2018 sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este prezentată în mod corect; reamintește că bugetul Agenției a crescut de la 9 la 10 milioane EUR (+11 %), în timp ce numărul său de angajați a scăzut de la 53 la 51 (-4 %) în comparație cu 2017; regretă, cu toate acestea, faptul că CEPOL a trebuit să refuze numeroase cereri de formare valabile și legitime din partea statelor membre în domenii esențiale ale aplicării legii din cauza constrângerilor bugetare; este preocupat de faptul că CEPOL nu poate acoperi în prezent în mod suficient cererea din partea statelor membre în ceea ce privește instruirea și formarea pentru instituțiile de aplicare a legii din Uniune și din vecinătatea acesteia;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind ocupate 32 de posturi de agenți temporari, din totalul de 32 de posturi de agenți temporari autorizate în cadrul bugetului Uniunii (față de 31 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 18 agenți contractuali și 4 experți naționali detașați;

12.  observă că, drept urmare a transferului său din Regatul Unit în Ungaria și a coeficientului corector mai redus aplicat salariilor personalului în consecință, rata de rotație a personalului a fost ridicată, iar echilibrul geografic nu a fost întotdeauna asigurat, deoarece numărul candidaturilor din partea altor state membre decât țara gazdă a scăzut; constată că, în 2018, Agenția a continuat să primească un număr semnificativ de candidaturi din partea cetățenilor maghiari, iar resortisanții statului membru gazdă au continuat să fie suprareprezentați în numărul total de angajați; observă că litigiul privind transferul sediului a fost soluționat prin hotărârea Tribunalului în 2018(2), iar hotărârea inițială a fost confirmată; subliniază că un coeficient de corecție scăzut aplicat salariilor personalului poate genera situații dificile care pot afecta capacitatea unei agenții de a-și îndeplini în mod eficace sarcinile zilnice; subliniază că agențiile situate în țări în care se aplică un coeficient de corecție scăzut ar trebui să fie sprijinite mai mult de Comisie pentru a putea introduce măsuri complementare, astfel încât să devină mai atractive pentru personalul actual și viitor; invită Comisia să evalueze impactul și viabilitatea aplicării unor coeficienți de corecție pentru salarii în viitor;

13.  reamintește sugestia Curții, ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza pe scară mai largă aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Agenției, care a evidențiat costurile de traducere ridicate implicate; în plus, ia act de faptul că în 2018, Agenția și-a publicat, de asemenea, toate posturile vacante pe platforma de anunțuri de recrutare a Rețelei agențiilor UE; reamintește, cu toate acestea, că (pentru a evita costuri de traducere ridicate) Agenția ar trebui să facă un prim pas în această direcție și să utilizeze capacitatea de a publica titlurile acestor posturi vacante în toate limbile oficiale ale Uniunii, cu un link către textul integral numai în limba engleză;

14.  constată cu satisfacție că în 2018 s-a realizat un bun echilibru de gen în ceea ce privește posturile de conducere (trei bărbați și trei femei), însă este îngrijorat că la nivelul consiliului de administrație există un dezechilibru între participarea bărbaților (17 membri) și cea a femeilor (9 membri);

Achizițiile publice

15.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, până la sfârșitul lui 2017, Agenția nu introdusese încă toate instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act de faptul că, potrivit răspunsului Agenției, aceasta a introdus facturarea electronică și licitațiile electronice și intenționează să adopte instrumentele pentru publicarea în format electronic a documentelor aferente acestor procese; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens până în iunie 2020;

16.  ia act cu îngrijorare de faptul că Agenția a atribuit un contract-cadru pentru servicii de călătorie destinate personalului propriu și participanților la activități de formare fără a solicita o explicație din partea ofertantului câștigător privind oferta sa, în cazul căreia exista posibilitatea ca prețul să fie anormal de scăzut; ia act de faptul că, potrivit răspunsului Agenției, comisia de evaluare nu a solicitat clarificări, deoarece, în cadrul activității sale de zi cu zi, era deja la curent cu prețurile practicate de societatea cu care fusese încheiat contractul anterior; recunoaște că Agenția acceptă observația Curții conform căreia evaluarea legată de acest aspect nu a fost inclusă în mod formal în raportul de evaluare; invită Agenția să solicite și să analizeze motivele care stau la baza unor oferte ale căror prețuri ar putea fi calificate ca fiind anormal de scăzute și să se asigure că toate evaluările sunt formalizate în mod corespunzător în viitoarele rapoarte de evaluare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  apreciază măsurile în vigoare luate de Agenție și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Agenția a elaborat și a pus în aplicare norme interne privind avertizarea de integritate și că a publicat CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație și ale directorului executiv;

Alte observații

18.  salută faptul că, în februarie 2017, Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 9001:2015 a sistemului său de management, pentru a-și îmbunătăți și a-și demonstra mai bine angajamentul de asigurare a calității; observă că, pe baza rezultatelor pozitive ale auditurilor de supraveghere puse în aplicare în 2018, precum și la începutul anului 2019, Agenția și-a menținut certificarea;

19.  ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, Agenția nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; ia act de faptul că, în conformitate cu răspunsul Agenției, decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană a fost discutată în cadrul reuniunilor conducerii, în discuțiile din cadrul rețelei interagenții pentru responsabilii cu achizițiile publice și al rețelei juridice interagenții, și că, de asemenea, comunicările primite din partea Comisiei au fost urmate îndeaproape, iar riscurile aferente au fost evaluate ca fiind limitate;

20.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; regretă că Agenția nu dispune de un mecanism de compensare a emisiilor de dioxid de carbon, dar recunoaște, pe baza răspunsului Agenției, că costurile participării la un astfel de sistem nu pot fi acoperite din resursele sale financiare limitate; și recunoaște că Agenția își încurajează personalul să utilizeze mijloacele de transport public pentru a reduce emisiile;

21.  solicită Agenției să-și îndrepte atenția spre diseminarea rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să se adreseze populației prin intermediul platformelor de comunicare socială și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 7, 9.1.2019, p. 1.
(2) Hotărârea Tribunalului din 25 octombrie 2018, FN și alții / CEPOL, T-334/16/P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ultima actualizare: 18 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate