Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2082(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0062/2020

Ingivna texter :

A9-0062/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0109

Antagna texter
PDF 170kWORD 53k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 (2019/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0049/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF(5), särskilt artikel 20,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0062/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 (2019/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF(5), särskilt artikel 20,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0062/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018 (2019/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0062/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (nedan kallad Cepol eller byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 10 416 720 EUR, vilket innebär en ökning med 1,02 % jämfört med 2017. Byrån finansieras framför allt med bidrag från unionen.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2018 förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i en budgetgenomförandegrad på 97,97 %, vilket är en ökning med 0,88 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 76,51 %, vilket innebär en minskning med 7,51 % jämfört med föregående år.

Resultat

2.  Europaparlamentet noterar att byrån använder centrala resultatindikatorer för att mäta sin utbildningsverksamhet och dess effekt, särskilt deltagarnas tillfredsställelse, i syfte att bedöma mervärdet av denna, samt resultatindikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning.

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån framgångsrikt genomförde sitt uppdrag under 2018, och att i vissa fall överträffade den de mål den hade satt upp i sitt arbetsprogram för 2018.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån inledde två nya unionsfinansierade projekt, dels del 2 i partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och regionen Mellanöstern och Nordafrika, dels ett fortbildningsprogram för utredningar inom finansväsendet på Västra Balkan, vilka båda vittnar om byråns tilltagande erkännande som en ledande unionsaktör som bidrar till Europas säkerhet genom externa åtgärder.

5.  Europaparlamentet konstaterar att under 2018 genomförde byrån pilotprojektet för de strategiska behoven av utbildning i EU (EU-STNA) samt att över 87 % av byråns plats- och internetbaserade utbildningar (internatutbildningar, webbseminarier och internetkurser) rörde brister i samband med kritiska säkerhetshot och utgår från den europeiska säkerhetsagendan.

6.  Europaparlamentet välkomnar att byrån fortsätter att ha ett nära samarbete med EU‑byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor och de nio byråer som ingår i detta, i synnerhet Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Parlamentet noterar att dessa byråer delar utbildningsinsatser och anordnar kurser tillsammans. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att aktivt jobba för att hitta nya och mer omfattande former av samarbete med alla unionens byråer. Parlamentet uppmanar byrån att undersöka möjligheterna att dela resurser för överlappande uppgifter, såsom it och andra tjänster, med andra byråer i dess närhet, i synnerhet Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i Wien och Europeiska arbetsmyndigheten i Bratislava.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra en genomförbarhetsstudie för att bedöma möjligheten av att åtminstone – om inte en fullständig sammanslagning är möjlig – skapa gemensamma synergier med Europol. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera båda scenarierna, dvs. en flytt av byrån till Europols huvudkontor i Haag, respektive en flytt av Europols huvudkontor till byråns huvudkontor i Budapest. Parlamentet konstaterar att detta skulle innebära att man delar service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna, liksom IKT, telekommunikationsinfrastruktur och internetbaserad infrastruktur, vilket skulle medföra enorma besparingar som skulle användas för vidare finansiering av de båda byråerna.

8.  Europaparlamentet konstaterar att efter den femåriga regelbundna externa utvärdering som slutfördes i januari 2016, och som byrån tvingades vidta korrigerande åtgärder för i slutet av 2018, har utvärderingsrapporten antagits av byrån och införlivat 17 rekommendationer som omfattar fem områden rörande byråns struktur och arbetsmetoder. Parlamentet noterar att sedan handlingsplanen antogs har 24 aktiviteter slutförts, tre aktiviteter som rör ytterligare utveckling av E-net pågår fortfarande, fyra aktiviteter anses inte längre relevanta och en aktivitet har skjutits upp.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta digitaliseringen av sina tjänster.

10.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Cepols årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges på ett rättvisande sätt. Parlamentet påminner om att byråns budget ökade från 9 miljoner EUR till 10 miljoner EUR (+11 %) medan dess personal minskade från 53 till 51 (-4 %) jämfört med 2017. Parlamentet beklagar dock att Cepol var tvunget att avslå ett stort antal giltiga och legitima förfrågningar om utbildning från medlemsstaternas sida inom viktiga brottsbekämpningsområden på grund av budgetbegränsningar. Parlamentet är bekymrat över att Cepol för närvarande inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodose medlemsstaternas efterfrågan på utbildning för brottsbekämpande myndigheter i unionen och dess grannskap.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 32 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 31 tillåtna tjänster 2017) hade alla 32 tillsatts. Dessutom arbetade 18 kontraktsanställda och 4 utstationerade nationella experter för byrån 2018.

12.  Europaparlamentet konstaterar att personalomsättningen var hög till följd av byråns flytt från Förenade kungariket till Ungern och den därmed sammanhängande lägre korrigeringskoefficienten för personalens löner. Den geografiska balansen har inte alltid kunnat upprätthållas eftersom antalet ansökningar från andra medlemsstater än värdlandet har minskat. Parlamentet noterar att under 2018 fortsatte byrån att få in ett betydande antal ansökningar från ungerska medborgare, och att medborgare från värdmedlemsstaten fortfarande var överrepresenterade bland personalen som helhet. Parlamentet noterar att rättstvisten rörande flytten avslutades av tribunalens dom(2) 2018 och att den ursprungliga domen slogs fast. Parlamentet understryker att en låg korrigeringskoefficient för personalens löner kan leda till svåra situationer som kan hämma byråns förmåga att effektivt utföra sina dagliga uppgifter. Byråer som ligger i länder med en låg korrigeringskoefficient bör få ytterligare stöd från kommissionen för att vidta de kompletterande åtgärder som krävs för att göra dem mer attraktiva för befintlig och framtida personal. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera effekterna av lönekorrigeringskoefficienterna och hur praktiska de är i framtiden.

13.  Europaparlamentet påminner om förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar angående de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande. Parlamentet välkomnar att byrån under 2018 offentliggjorde alla sina lediga tjänster på den gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU-byråernas nätverk. Parlamentet upprepar dock att byrån bör kunna undvika höga översättningskostnader och ändå ta ett första steg i denna riktning genom att utnyttja möjligheten att publicera titlarna på dessa lediga tjänster på unionens alla officiella språk, med en länk till den fullständiga texten som då endast finns på engelska.

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att en jämn könsfördelning uppnåddes 2018 i fråga om ledande befattningar (tre män och tre kvinnor), men är bekymrat över att det på styrelsenivå råder obalans mellan antalet män (17 ledamöter) och kvinnor (9 ledamöter).

Upphandling

15.  Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport påminner Europaparlamentet om att byrån i slutet av 2017 ännu inte hade infört alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar att enligt byråns svar har den infört e-fakturering och e-upphandling, samt planerar att införa e-inlämning. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende senast i juni 2020.

16.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån tilldelade ett ramavtal för resor för dess egen personal och deltagare i utbildningar utan att begära en förklaring från den vinnande anbudsgivaren för det potentiellt onormalt låga anbudet. Parlamentet konstaterar att enligt byråns svar begärde inte utvärderingskommittén klargöranden eftersom den genom sitt dagliga arbete kände till de priser som togs ut av det företag som hade det föregående kontraktet. Parlamentet noterar att byrån godtar revisionsrättens iakttagelse om att denna bedömning inte formaliserades i utvärderingsrapporten. Parlamentet uppmanar byrån att begära och analysera orsakerna till potentiellt onormalt låga anbud samt att se till att alla utvärderingar formaliseras på ett vederbörligt sätt i framtida utvärderingsrapporter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

17.  Europaparlamentet välkomnar byråns befintliga åtgärder och dess pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet uppskattar att byrån har upprättat och infört interna bestämmelser om visselblåsning och att meritförteckningarna och intresseförklaringarna från styrelseledamöterna och den verkställande direktören offentliggörs på byråns webbplats.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet välkomnar att byrån i februari 2017 med framgång slutförde ISO 9001:2015-certifieringen för byråns administrationssystem för att förbättra och bättre synliggöra sitt kvalitetsåtagande. Parlamentet konstaterar att till följd av de positiva resultaten vid de kontrollrevisioner som genomfördes under 2018 och i början av 2019 har byrån kunnat behålla sin certifiering.

19.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån, till skillnad från de flesta övriga byråer, inte har gjort någon omfattande analys av vilka konsekvenser som Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen kan förväntas få för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet noterar att enligt byråns svar har Förenade kungarikets beslut att utträda ur Europeiska unionen diskuterats i styrelsen och man har noga följt diskussionerna i byråernas nätverk av upphandlingsansvariga och byråernas nätverk för rättsliga frågor samt i meddelandena från kommissionen. Riskerna i samband med utträdet har utvärderats och bedömts vara begränsade.

20.  Europaparlamentet noterar byråns arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet beklagar att byrån inte har något kompensationssystem för koldioxidutsläpp men noterar utifrån byråns svar att kostnaderna för att delta i ett sådant system inte kan täckas av byråns begränsade resurser, samt välkomnar att byrån uppmuntrar sin personal att använda kollektivtrafik för att minska utsläppen.

21.  Europaparlamentet uppmanar byrån att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala medier och andra medier.

o
o   o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 7, 9.1.2019, s. 1
(2) Tribunalens dom av den 25 oktober 2018, FN m.fl. mot Cepol, T-334/16/P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0121.

Senaste uppdatering: 18 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy