Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2086(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0063/2020

Внесени текстове :

A9-0063/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0111

Приети текстове
PDF 184kWORD 55k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали
P9_TA-PROV(2020)0111A9-0063/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година (2019/2086(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0053/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 97 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0063/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 57.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година (2019/2086(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0053/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 41/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 97 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0063/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 57.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година (2019/2086(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0063/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 118 760 709 EUR, което представлява увеличение със 7,45% спрямо 2017 г.; като има предвид, че приблизително 72,47% от бюджета на Агенцията са от такси и плащания, а 26,18% – от Съюза и трети държави(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  призовава на Агенцията, като една от агенциите на Съюза, които отговарят за оценката на регулираните продукти, да се предостави достатъчно финансиране, за да може да изпълнява своите задачи;

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,92%, което представлява увеличение с 1,25% спрямо 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 87,04%, което представлява намаление с 0,59% спрямо 2017 г.;

3.  подчертава, че Агенцията се финансира частично от таксите, които получава от дружествата, които са подали искане за регистрацията на химикали съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006(3); отбелязва, че приложимите такси зависят от големината на дружествата и количеството на регистрираните химикали; отбелязва, че Агенцията е установила, че около 52% от дружествата са декларирали неправилно големината си, в резултат на което са платили по-ниски такси; подчертава, че тази констатация показва ограниченията на една система, която зависи извънредно много от информацията в декларациите на кандидатите; отбелязва, че в продължение на няколко години Агенцията е фактурирала коригиращи и административни такси в размер на 17,9 милиона евро и че е постигнала значителен напредък в събирането на неоснователно намалени такси и просрочени административни такси; въпреки това отбелязва, че все още има значителен обем проверки, които следва да бъдат извършени, и че оставащата сума на дължимите коригиращи такси не е била известна към края на 2018 г.; настоятелно призовава Агенцията да въведе също така задълбочени предварителни проверки, за да сведе до минимум риска от измами в личните декларации; освен това настоятелно призовава националните правоприлагащи органи да подобрят системите за проверка, които се използват за проверка и публикуване на декларираните от дружествата количества химикали; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно усилията си и постигнатите резултати, да продължи да намалява значителното изоставане в проверките и да приложи корекциите на таксите и възстановяването на незаплатените такси; призовава Комисията да предложи мерки за разрешаване на тази ситуация, за да се избегнат измамите в декларациите за големината на кандидатите и за да се позволи на Агенцията да планира бюджета си на по-стабилна основа;

4.  отбелязва, че плащаните от отрасъла такси варират значително през годините, поради което Агенцията не може да направи разумна преценка за необходимостта от балансираща субсидия от бюджета на Съюза, което усложнява бюджетното планиране; призовава за диалог относно начините за реформиране на механизма за финансиране на Агенцията с цел осигуряване на устойчива основа за нея;

5.  отбелязва, че Агенцията разполага с приходи от такси и плащания от отрасъла и с балансираща субсидия от бюджета на Съюза; отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата, тъй като третият краен срок за регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 е изтекъл през май 2018 г., приходите от такси и плащания се очаква да намалеят значително от 2019 г. нататък; посочва, че съществува риск сравнително стабилните разходи и много по-малко предвидимите приходи да имат негативно отражение върху дейността и изпълнението на бюджета на Агенцията; подчертава необходимостта от въвеждане на нов, устойчив и цялостен модел на финансиране, във връзка с което Агенцията, според дадения от нея отговор, е започнала дискусии с Комисията; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

Резултати от дейността

6.  отбелязва, с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с необходимостта от разработване на повече показатели за ефективност за резултатите и въздействието, които оценяват осигурената от дейностите на Агенцията добавена стойност при прегледа на цялостната система за управление на изпълнението, че през 2018 г. Агенцията е преработила модела си за управление на изпълнението за работната програма за 2019 г. с цел по-добро описване на въздействието и резултатите от работата си; отбелязва, че сега работната програма за 2019 г. посочва вида показател (въздействие, резултати, крайни продукти, вложени ресурси) и вече не използва същия вид показатели за различни видове работа, а съдържа ключови показатели за ефективността, които съответстват на въпросния бизнес процес;

7.  отбелязва, че въпреки рисковете и ограниченията в някои области Агенцията е постигнала 58 от общо 69-те цели на ключовите си показатели за ефективност; настоятелно призовава Агенцията да се стреми към постигане на 100% от целите на ключовите си показатели за ефективност;

8.  отбелязва, че Агенцията е приключила фазата на регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, без да причини смущения на пазара, и че е предоставила подкрепа на дружествата при подготовката и регистрацията на 28 357 досиета;

9.  отбелязва, че Агенцията продължава да споделя структурата си за вътрешен одит с Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи и си сътрудничи тясно с други агенции, включително посредством съвместно ползване на услуги в рамките на междуведомствена мрежа и посредством споделяне на ресурси чрез меморандуми за разбирателство; приветства това сътрудничество като пример, който заслужава да бъде последван от други агенции; насърчава Агенцията да се стреми към по-нататъшно и по-широко сътрудничество с агенциите на Съюза; насърчава Агенцията да започне обсъждане на темата за споделянето на ресурси при припокриващи се задачи между други агенции с подобни дейности;

10.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че при процедура за възлагане на поръчки за рамково споразумение за предоставяне на ИТ инфраструктурни услуги пет дружества са представили оферти на стойност между 10 и 38,2 милиона евро и че Агенцията е сключила рамковото споразумение на стойност 30 милиона евро с оферента, представил оферта в размер на 12 милиона евро; отбелязва обаче, че значителната разлика между стойността на договора и действителната оферта поражда опасения по отношение на доброто финансово управление; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя първоначално е оценила стойността в съответствие с Наръчника за обществените поръчки на Комисията; отбелязва, че Агенцията е избрала състезателната процедура с договаряне, за да се насърчи възможно най-широка конкуренция с цел постигане на най-доброто съотношение между качество и цена; призовава Агенцията да прилага строга система за финансовото управление на договорите в областта на информационните технологии;

11.  насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

12.  припомня, че Агенцията е движещата сила сред регулаторните органи за прилагането на законодателството на Съюза в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията помага на дружествата да спазват законодателството на Съюза в областта на химикалите, насърчава безопасното използване на химикалите, предоставя информация относно химикалите и се занимава с химикалите, които пораждат безпокойство;

13.  призовава Агенцията, като една от агенциите на Съюза, които отговарят за оценката на регулираните продукти, да получи достатъчно финансиране, за да може да изпълнява своите задачи;

14.  припомня, че през 2018 г. изтече крайният срок за регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006; подчертава, че Агенцията е получила 37 400 досиета през тази година, което представлява увеличение със 135% в сравнение с 2017 г.; отбелязва със задоволство начина, по който Агенцията се справи с драматичното нарастване на броя на регистрациите през последната година;

15.  приветства усилията за рационализиране на организационната структура през 2018 г., чиято цел е да се постигне по-голяма ефикасност чрез по-добра връзка и координация между различните задачи; отбелязва, че Агенцията е успяла да постигне по-голямата част от своите цели;

16.  призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети в отговор на препоръките от втория преглед на Регламент (ЕО) № 1907/2006, и да гарантира, че регистрационните досиета отговарят на изискванията;

17.  призовава за предоставяне на информация относно положението във връзка с подготовката за прототип на база данни съгласно Директива  2008/98/ЕО(4), който трябва да бъде представен в началото на 2020 г.;

18.  призовава за предоставяне на подробна информация относно мерките, които Агенцията е предприела в отговор на обобщаващия доклад на Комисията относно прилагането на Регламента REACH, и действията, които се предлага да бъдат предприети от Агенцията в този доклад;

Политика относно персонала

19.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,29%, като са били назначени 441 срочно наети служители от общо 458-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 460 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 122 договорно наети служители и 14 командировани национални експерти;

20.  отбелязва, че Агенцията е въвела политика за борба с тормоза и съответните насоки, които са били актуализирани през 2018 г.; признава, че Агенцията е организирала обучения и е осигурила възможности за провеждане на поверителни консултации;

21.  отбелязва публикуването на обявленията за свободни работни места на Агенцията на нейния уебсайт, в социалните медии и на специалния уебсайт на мрежата на агенциите на ЕС, за да може тези обявления да получат по-голяма публичност; призовава Агенцията да публикува обявленията за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал;

22.  приветства факта, че Агенцията публикува на уебсайта си автобиографиите на всички членове на управителния съвет и комисиите си, включително автобиографиите на своите председатели, които са служители на Агенцията, изпълнителния директор и всички членове на апелативния съвет;

23.  отбелязва със задоволство, че през 2018 г. е постигнат добър баланс между половете по отношение на висшите ръководни длъжности (4 мъже и 3 жени), но посочва, че балансът не е постигнат в същата степен по отношение на управителния съвет (15 мъже и 21 жени);

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

24.  според Агенцията заложените в бюджета приходи от такси за 2018 г. представляват около 73% от общите ѝ приходи; отбелязва образцовата система на Агенцията за мониторинг и предотвратяване на всякакви конфликти на интереси и мнението ѝ, че не съществува опасност от възникване на такива конфликти поради свързаната с покриването на разходите цел на таксите и редовната оценка на персонала на Агенцията, който участва в изготвянето на становища с цел гарантиране на независимост; отбелязва, че Агенцията би приветствала едно решение, при което Комисията събира таксите от името на Агенцията, което би улеснило финансовото управление на Агенцията и би спомогнало за намаляване на риска от дефицит;

25.  приветства факта, че Агенцията събира ежегодно актуализирани декларации за интереси от всички служители и външни експерти, като всяка от тях е публикувана на уебсайта на Агенцията;

26.  отбелязва по-нататъшните стъпки, предприети с цел повишаване на прозрачността и защитата на лицата, сигнализиращи за нередности; според Агенцията всички заседания на висшето ѝ ръководство със заинтересовани страни се регистрират и публикуват на уебсайта ѝ, за да се гарантира пълна прозрачност;

Вътрешен одит

27.  отбелязва, че през септември 2019 г. Агенцията е приела и започнала да прилага политика за чувствителните длъжности, която ще определи кои длъжности са чувствителни, ще ги актуализира и ще набелязва съответните мерки, насочени към смекчаване на риска от влиянието на лични интереси;

28.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е изготвила одитен доклад на тема „Conflict of Interest and Ethics in ECHA“ („Конфликт на интереси и етични норми в ECHA“) и че през септември 2018 г. Агенцията е изготвила и обсъдила план за действие за някои области, в които е възможно да се извършат подобрения, както и че считано от средата на 2019 г. всички действия са изпълнени;

Други коментари

29.  отбелязва, че след като избра новата сграда и подписа договор за наем през 2017 г. поради изтичането на срока на предишния договор за наем на 31 декември 2019 г., Агенцията планираше да се премести в новите помещения в Хелзинки през януари 2020 г.; отбелязва, че преместването в новите помещения е приключило на 7 януари 2020 г.;

30.  насърчава Агенцията да продължи да измерва възможния бъдещ спад на част от приходите си вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че въздействието изглежда остава ограничено поради изтичането на изискването за регистрация, което е предвидено в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и което е генерирало значителни приходи от такси;

31.  призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o
o   o

32.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(5) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 120, 29.3.2019 г., стр. 209.
(2) OВ C 120, 29.3.2019 г., стр. 210.
(3) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OB L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(5) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.

Последно осъвременяване: 15 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност