Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2086(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0063/2020

Esitatud tekstid :

A9-0063/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0111

Vastuvõetud tekstid
PDF 159kWORD 52k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
P9_TA-PROV(2020)0111A9-0063/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2086(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(5), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud ELi toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0063/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 57.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2086(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(5), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud ELi toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0063/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 57.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2086(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0063/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 118 760 709 eurot, mis tähendab 2017. aastaga võrreldes 7,45 % suurust kasvu; arvestades, et ligikaudu 72,47 % ameti eelarvest tuleb lõivudest ja tasudest ning 26,18 % liidult ja kolmandatelt riikidelt(2);

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  palub, et ametile, mis kuulub reguleeritud toodete hindamise eest vastutavate liidu ametite hulka, eraldataks tema ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid;

2.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,92 %, mis oli 2017. aasta määrast 1,25 % võrra kõrgem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,04 %, mis oli 2017. aasta määrast 0,59 % võrra madalam;

3.  rõhutab, et ametit rahastatakse osaliselt lõivudest, mida ta saab ettevõtetelt, kes taotlevad kemikaalide registreerimist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006(3); märgib, et kohaldatavad tasud sõltuvad ettevõtte suurusest ja registreeritud kemikaalide hulgast; märgib, et amet tegi kindlaks, et umbes 52 % ettevõtetest olid näidanud oma suurust valesti ja maksnud seetõttu väiksemaid lõive; rõhutab asjaolu, et nimetatud leid näitab puudusi süsteemis, mis tugineb liigselt taotlejate endi esitatud andmetele; märgib, et amet on aastate jooksul esitanud korrigeeritud lõivude ja haldustasude kohta arveid summas 17,9 miljonit eurot ning et amet on teinud märkimisväärseid edusamme ebaõigesti vähendatud lõivude ja tähtajaks tasumata halduskulude sissenõudmisel; märgib siiski, et edaspidi tuleb teha märkimisväärses mahus täiendavaid kontrolle ja et 2018. aasta lõpus ei olnud veel teada, kui suures summas tuleb tasusid korrigeerida; nõuab tungivalt, et amet kehtestaks samasugused põhjalikud eelkontrollid, et vähendada valeandmete esitamise ohtu; nõuab lisaks tungivalt, et riiklikud täitevasutused tõhustaksid kontrollisüsteeme, mida kasutatakse ettevõtete deklareeritud kemikaalide koguste kontrollimiseks ja avaldamiseks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida ta on ette võtnud ja mida saavutanud, et jätkata kontrollimist ootavate dokumentide märkimisväärse hulga vähendamist ja korrigeerida tasusid ning nõuda sisse tasumata lõivud; kutsub komisjoni üles kavandama meetmeid selle olukorra lahendamiseks, et vältida taotlejate suurust käsitlevates deklaratsioonides esinevaid pettusi ja võimaldada ametil oma eelarvet stabiilsemalt kavandada;

4.  märgib, et tööstusharu makstavad tasud varieeruvad aasta-aastalt märkimisväärselt, mistõttu ei ole ametil võimalik mõistlikult hinnata vajadust liidu eelarvest makstava tasakaalustava toetuse järele, ning see raskendab eelarve planeerimist; nõuab dialoogi selle üle, kuidas reformida ameti rahastamismehhanismi, et viia see kestlikule alusele;

5.  märgib, et amet saab tulu nii ettevõtete makstavatest lõivudest ja tasudest kui ka liidu eelarvest makstavast tasakaalustavast toetusest; märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt peaks lõivudest ja tasudest saadav tulu alates 2019. aastast märkimisväärselt vähenema, kuna määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohane kolmas registreerimistähtaeg möödus 2018. aasta mais; juhib tähelepanu ohule, et suhteliselt stabiilsed kulud ja tunduvalt väiksemad prognoositavad tulud võivad avaldada negatiivset mõju ameti tegevusele ja eelarve täitmisele; rõhutab vajadust kehtestada uus toimiv ja põhjalik rahastamismudel, mille üle on amet oma vastuse kohaselt algatanud komisjoniga arutelu; palub ametil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni toimuvaga kursis;

Tulemused

6.  märgib asjaolu, et võttes arvesse eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni märkusi ja tähelepanekuid seoses vajadusega töötada välja rohkem tulemus- ja mõjupõhiseid tulemuslikkuse põhinäitajaid, millega hinnatakse ameti tegevuse antavat lisaväärtust üldise tulemusjuhtimissüsteemi läbivaatamisel, töötas amet 2018. aastal oma tulemusjuhtimise mudeli 2019. aasta tööprogrammi jaoks ümber, et näidata paremini oma töö mõju ja tulemusi; märgib, et 2019. aasta tööprogrammis on nüüd märgitud näitaja liik (mõju, tulemus, väljund, sisend) ning eri liiki töö puhul ei kasutata enam sama liiki näitajaid, vaid tööprogramm sisaldab peamisi tulemusnäitajaid, mis sobivad vastava äriprotsessiga;

7.  võtab teadmiseks asjaolu, et vaatamata mõnes valdkonnas esinevatele riskidele ja piirangutele saavutas amet oma tulemuslikkuse põhinäitajate 69 peamisest eesmärgist 58; nõuab tungivalt, et amet püüaks saavutada oma tulemuslikkuse põhinäitajate eesmärgid sajaprotsendiliselt;

8.  võtab teadmiseks, et amet viis lõpule määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohase registreerimisetapi, põhjustamata turuhäireid, ning toetas äriühinguid 28 357 toimiku ettevalmistamisel ja registreerimisel;

9.  märgib, et amet jagab endiselt oma siseauditi üksust Euroopa GNSSi Agentuuriga ning teeb tihedat koostööd ka teiste ametitega, jagades teenuseid ametite võrgustiku kaudu ning jagades vahendeid vastastikuse mõistmise memorandumite alusel; tunnustab seda koostööd ja peab seda teistele asutustele eeskujuks, mida tasub järgida; ergutab ametit tegema liidu asutustega täiendavat ja laiemat koostööd; julgustab ametit algatama arutelusid selle üle, kuidas saaks kattuvate ülesannete täitmisel jagada ressursse ametitega, kellel on sarnane tegevus;

10.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt esitasid IT-infrastruktuuri teenuse raamlepingu hankemenetluses viis äriühingut pakkumused vahemikus 10–38,2 miljonit eurot ning et amet sõlmis 30 miljoni euro suuruse raamlepingu pakkujaga, kes oli esitanud 12 miljoni euro suuruse pakkumuse; märgib siiski, et suur erinevus lepingu summa ja tegeliku pakkumuse vahel tekitab kahtlusi finantsjuhtimise usaldusväärsuse suhtes; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet hindas algselt maksumust kooskõlas komisjoni riigihangete teatmikuga; märgib, et amet valis välja konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse, et soodustada võimalikult laialdast konkurentsi ja saavutada parim hinna ja kvaliteedi suhe; kutsub ametit üles rakendama IT-lepingute suhtes ranget finantsjuhtimissüsteemi;

11.  ergutab ametit jätkama oma teenuste digiteerimist;

12.  tuletab meelde, et amet on reguleerivate asutuste hulgas tõukejõuks, kes aitab rakendada kemikaale käsitlevaid liidu õigusakte inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel kemikaale käsitlevaid liidu õigusakte järgida, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab kemikaalide kohta teavet ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimusi;

13.  palub, et ametile, mis kuulub reguleeritud toodete hindamise eest vastutavate liidu ametite hulka, eraldataks tema ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid;

14.  tuletab meelde, et 2018. aasta oli määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt registreerimise lõpptähtaeg; rõhutab, et 2018. aastal sai amet 37 400 registreerimistoimikut, mida oli 135 % rohkem kui 2017. aastal; märgib rahuloluga seda, kuidas amet on möödunud aasta jooksul toime tulnud registreerimiste järsu kasvuga;

15.  kiidab heaks 2018. aasta tehtud pingutused ameti organisatsioonilise struktuuri parandamiseks, mis ülesannete parema sidumise ja koordineerimise varal peaks ameti töö veelgi tõhusamaks muutma; märgib, et amet on suutnud täita valdava enamiku oma eesmärkidest;

16.  palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru meetmetest, mida on võetud määruse (EL) nr 1907/2006 teise läbivaatamise käigus antud soovituste järgimiseks ja registreerimistoimikute vastavuse tagamiseks;

17.  nõuab teavet selle kohta, kuidas edeneb direktiivi 2008/98/EÜ(4) kohase prototüüpide andmebaasi ettevalmistamine, mida kavatsetakse tutvustada 2020. aasta alguses;

18.  nõuab üksikasjalikke andmeid meetmete kohta, mida amet on võtnud vastuseks komisjoni kokkuvõtvale aruandele REACH-määruse rakendamise kohta, samuti meetmete kohta, mida on selles aruandes ametil soovitatud võtta;

Personalipoliitika

19.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,29 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 458 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 441 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 460); märgib, et 2018. aastal töötas ametis ka 122 lepingulist töötajat ja 14 lähetatud riiklikku eksperti;

20.  märgib, et amet on kehtestanud ahistamisvastase poliitika ja sellega seotud suunised, mida ajakohastati 2018. aastal; võtab teadmiseks, et amet korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

21.  märgib, et amet avaldab vabade ametikohtade teated oma veebisaidil, sotsiaalmeedias ja ELi ametite võrgustiku spetsiaalsel veebisaidil, et neid laiemalt avalikustada; kutsub ametit üles avaldama vabade ametikohtade teateid ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil;

22.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet avaldab oma veebisaidil kõigi haldusnõukogu ja komiteede liikmete elulookirjeldused, samuti ameti töötajate hulka kuuluvate esimeeste, tegevdirektori ja kõigi apellatsiooninõukogu liikmete elulookirjeldused;

23.  märgib rahuloluga, et 2018. aastal saavutati hea sooline tasakaal kõrgema juhtkonna ametikohtadel (neli meest ja kolm naist), kuid märgib siiski, et soolist tasakaalu ei saavutatud haldusnõukogus (15 meest ja 21 naist);

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

24.  ameti andmetel moodustas tasudest laekuv eelarvetuludesse kantud tulu 2018. aastal umbes 73 % ameti kogutulust; võtab teadmiseks, et ametil on huvide konfliktide jälgimiseks ja vältimiseks eeskujulik süsteem ja ameti arvates ei saa selliseid konflikte tekkida, sest tasusid kasutatakse kulude katmiseks ja arvamuse koostamises osalevaid ameti töötajaid hinnatakse pidevalt, et tagada nende sõltumatus; märgib, et amet laseks meelsasti enda nimel tasusid koguda komisjonil, mis hõlbustaks ameti finantsjuhtimist ja aitaks vähendada puudujääkide ohtu;

25.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet kogub kõigilt töötajatelt ja välisekspertidelt igal aastal ajakohastatavaid huvide deklaratsioone, mis kõik avaldatakse ameti veebisaidil;

26.  võtab teadmiseks edasised sammud, mis on võetud läbipaistvuse ja rikkumisest teatajate kaitse parandamiseks; märgib, et ameti andmetel on kõik kõrgema juhtkonna kohtumised sidusrühmadega salvestatud ja ameti veebisaidil avaldatud, et tagada täielik läbipaistvus;

Siseaudit

27.  märgib, et amet võttis 2019. aasta septembris vastu tundlike ametikohtade poliitika ja alustas selle rakendamist; märgib, et selle poliitikaga määratletakse tundlikud funktsioonid, hoitakse neid ajakohasena ja määratletakse asjakohased meetmed erahuvide riski maandamiseks;

28.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus avaldas 2018. aastal auditiaruande teemal „Huvide konflikt ja eetika ECHAs“ ning et 2018. aasta septembris koostas amet tegevuskava mõnede võimalike parandamist vajavate valdkondade käsitlemiseks ja arutas seda, ning et 2019. aasta keskpaigaks olid kõik meetmed ellu viidud;

Muud märkused

29.  märgib, et olles 2017. aastal valinud välja uue hoone ja sõlminud üürilepingu, kuna eelmine üürileping pidi lõppema 31. detsembril 2019, plaanis amet kolida 2020. aasta jaanuaris uutesse ruumidesse Helsingis; võtab teadmiseks, et 7. jaanuaril 2020 lõppes kolimine uutesse ruumidesse;

30.  innustab ametit jätkama oma tulude võimaliku edaspidise vähenemise kalkuleerimist, mis tuleneb Ühendkuningriigi otsusest Euroopa Liidust välja astuda; märgib, et mõju näib olevat piiratud, kuna määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud registreerimisnõue, mis tõi märkimisväärseid lõivutulusid, on lõppenud;

31.  kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning pöörduma avalikkuse poole sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

32.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(5) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 120, 29.3.2019, lk 209.
(2) ELT C 120, 29.3.2019, lk 210.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
(5) Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika