Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2086(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0063/2020

Pateikti tekstai :

A9-0063/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0111

Priimti tekstai
PDF 176kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra
P9_TA-PROV(2020)0111A9-0063/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2086(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(5), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0063/2020),

1.  patvirtina Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 57.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2086(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(5), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0063/2020),

1.  pritaria Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 57.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2086(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0063/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 118 760 709 EUR, t. y. 7,45 proc. didesnis negu 2017 m.; kadangi maždaug 72,47 proc. Agentūros biudžeto sudaro mokesčiai ir rinkliavos, o 26,18 proc. lėšų gaunama iš Sąjungos ir trečiųjų šalių(2);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  prašo, kad Agentūrai, kaip vienai iš Sąjungos agentūrų, kurios atsakingos už reguliuojamųjų produktų vertinimą, būtų skiriamas pakankamas finansavimas jos užduotims vykdyti;

2.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,92 proc., t. y. 1,25 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87,04 proc., t. y. buvo 0,59 proc. mažesnis negu 2017 m.;

3.  pabrėžia, kad Agentūra iš dalies finansuojama mokesčiais, gaunamais iš įmonių, kurios kreipiasi dėl cheminių medžiagų registravimo, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(3); pažymi, kad taikomi mokesčiai priklauso nuo įmonių dydžio ir nuo registruojamų cheminių medžiagų kiekio; pažymi, kad Agentūra nustatė, jog apie 52 proc. įmonių neteisingai nurodė savo dydį ir atitinkamai sumokėjo mažiau mokesčių; pabrėžia, kad šis nustatytas faktas rodo sistemos, kai remiamasi tik pačių pareiškėjų deklaracijomis, trūkumus; pažymi, kad Agentūra per kelerius metus išrašė sąskaitų faktūrų už pakoreguotus mokesčius ir administracinius mokesčius, kurių suma sudaro 17,9 milijono eurų, ir kad Agentūra padarė didelę pažangą susigrąžindama neteisėtai sumažintus mokesčius ir surinkdama vėluojančius administravimo mokesčius; tačiau pažymi, kad ateityje dar reikės atlikti didelį su patikrinimais susijusį darbą, o likusi būtinų mokesčių pataisymų suma 2018 m. pabaigoje nebuvo žinoma; primygtinai ragina Agentūrą taip pat vykdyti nuodugnius ex ante patikrinimus siekiant kuo labiau sumažinti nesąžiningų savideklaracijų riziką; be to, primygtinai ragina nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas stiprinti tikrinimo sistemas, naudojamas tikrinant ir skelbiant įmonių deklaruotą cheminių medžiagų kiekį; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie savo pastangas ir pasiektus rezultatus, kad ir toliau būtų mažinamas didelis neatliktų patikrų skaičius ir įgyvendintos mokesčių korekcijos bei susigrąžinti nesumokėti mokesčiai; ragina Komisiją pasiūlyti priemones šiai padėčiai ištaisyti, kad būtų išvengta sukčiavimo pareiškėjams deklaruojant įmonių dydį ir kad Agentūra galėtų stabiliau planuoti savo biudžetą;

4.  pažymi, kad pramonės įmonių mokami mokesčiai kiekvienais metais labai skiriasi, ir kad dėl šios priežasties Agentūra negali pagrįstai įvertinti, kokio dydžio paramos jos biudžetui reikės iš Sąjungos biudžeto, o tai apsunkina biudžeto planavimą; ragina pradėti dialogą, kaip būtų galima pertvarkyti Agentūros finansavimo mechanizmą, kad jis būtų tvarus;

5.  pažymi, kad Agentūros įplaukos gaunamos tiek iš pramonės mokamų mokesčių ir rinkliavų, tiek iš paramos iš Sąjungos biudžeto; susirūpinęs pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, trečiajam registracijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 terminui pasibaigus 2018 m. gegužės mėn., pajamos iš mokesčių ir rinkliavų nuo 2019 m. turėtų gerokai sumažėti; atkreipia dėmesį į tai, kad esama rizikos, jog santykinai stabilios išlaidos ir ne tokios nuspėjamos pajamos gali turėti neigiamos įtakos Agentūros operacijoms ir biudžeto vykdymui; pabrėžia, kad būtina sukurti naują, perspektyvų ir išsamų finansavimo modelį, dėl kurio, kaip matyti iš Agentūros atsakymo, ji jau pradėjo diskusijas su Komisija; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

Veiklos rezultatai

6.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su poreikiu parengti daugiau į rezultatus ir poveikį orientuotų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, pagal kuriuos vertinama Agentūros veiklos pridėtinė vertė peržiūrint bendrą veiklos rezultatų valdymo sistemą, pažymi, kad 2018 m. Agentūra atnaujino savo veiklos rezultatų valdymo modelį 2019 m. darbo programos požiūriu, siekdama geriau nurodyti darbo poveikį ir rezultatus; pažymi, kad 2019 m. darbo programoje dabar nurodoma rodiklio rūšis (poveikis, rezultatai, sąnaudos, įplaukos), o skirtingų rūšių darbui nebenaudojami tos pačios rūšies rodikliai, tačiau pateikiami pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, pritaikyti susijusiems veiklos procesams;

7.  pažymi, kad, nepaisant rizikos ir apribojimų kai kuriose srityse, Agentūra įvykdė 58 iš 69 savo pagrindinių veiklos rodiklių tikslų; primygtinai ragina Agentūrą siekti įvykdyti visus pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių tikslus;

8.  pažymi, kad Agentūra užbaigė registracijos etapą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 nesukeldama rinkos sutrikimų ir kad ji teikė paramą bendrovėms rengiant ir registruojant 28 357 dokumentų rinkinius;

9.  pažymi, kad Agentūra tęsia dalijimąsi savo vidaus audito pajėgumais su Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos agentūra ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis agentūromis, įskaitant dalijimąsi paslaugomis per agentūrų tinklą ir dalijimąsi ištekliais, sudarant susitarimo memorandumus; giria Agentūrą už šį bendradarbiavimą ir mano, kad kitos agentūros turėtų sekti jos pavyzdžiu; ragina Agentūrą siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su Sąjungos agentūromis; ragina Agentūrą pradėti diskusijas išteklių dalijimosi klausimu vykdant sutampančias užduotis su kitoms panašią veiklą vykdančioms agentūroms;

10.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad vykdant preliminariosios sutarties dėl IT infrastruktūros paslaugų teikimo procedūrą, penkios įmonės pateikė pasiūlymus, kurių vertė buvo nuo 10 iki 38,2 milijono eurų, ir kad Agentūra sudarė 30 milijonų eurų vertės preliminariąją sutartį su konkurso dalyviu, kuris pateikė 12 milijonų eurų vertės pasiūlymą; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad didelis sutarties ir faktinio pasiūlymo verčių skirtumas kelia susirūpinimą dėl patikimo finansų valdymo; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, ji iš pradžių apskaičiavo vertę pagal Komisijos viešojo pirkimo vadovą; pažymi, kad Agentūra pasirinko konkurso procedūrą su derybomis, kad paskatintų kuo didesnę konkurenciją, siekdama gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą; ragina Agentūrą taikyti griežtą IT sutarčių finansinį valdymą;

11.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

12.  primena, kad Agentūra yra varomoji reguliavimo institucijų jėga įgyvendinant Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktus, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką ir sudaryti sąlygas inovacijoms ir konkurencingumui; pažymi, kad Agentūra padeda įmonėms laikytis Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktų, skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą, teikia informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia klausimus dėl susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų;

13.  prašo, kad Agentūrai, kaip vienai iš Sąjungos agentūrų, kurios atsakingos už reguliuojamųjų produktų vertinimą, būtų skiriamas pakankamas finansavimas jos užduotims vykdyti;

14.  primena, kad 2018 m. baigėsi galutinis registracijos terminas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006; pabrėžia, kad Agentūra tais metais gavo 37 400 bylų, t. y. 135 proc. daugiau, palyginti su 2017 m.; palankiai vertina tai, kaip Agentūra suvaldė per pastaruosius metus smarkiai padidėjusį registracijų skaičių;

15.  palankiai vertina Agentūros pastangas 2018 m. racionalizuoti organizacinę struktūrą, kuria siekiama sudaryti sąlygas didesniam veiksmingumui geriau susiejant ir koordinuojant užduotis; pažymi, kad Agentūra sugebėjo pasiekti didžiąją dalį nustatytų tikslų;

16.  ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi reaguojant į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 antrosios peržiūros rekomendacijas, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi registracijos dokumentacijos reikalavimų;

17.  prašo suteikti informacijos apie duomenų bazės prototipo pagal Direktyvą 2008/98/EB(4), kuris turėtų būti įdiegtas pirmoje 2020 m. pusėje, rengimo būklę;

18.  prašo suteikti informacijos apie veiksmus, kurių ėmėsi Agentūra, reaguodama į Komisijos suvestinę ataskaitą dėl REACH reglamento taikymo ir dėl priemonių, kurių toje ataskaitoje Agentūrai pasiūlyta imtis;

Darbuotojų politika

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,29 proc. ir iš 458 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 460 etatų), buvo įdarbintas 441 laikinasis darbuotojas; taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 122 sutartininkai ir 14 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

20.  pažymi, kad Agentūra vadovaujasi kovos su priekabiavimu politika ir susijusiomis gairėmis, kurios buvo atnaujintos 2018 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra rengė mokymus ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant plačiau paskleisti informaciją apie laisvas darbo vietas pranešimai apie darbo vietas skelbiami Agentūros interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir specialioje ES agentūrų tinklo svetainėje; ragina Agentūrą skelbti laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje;

22.  palankiai vertina tai, kad Agentūra savo svetainėje skelbia visų valdančiosios tarybos ir jos komitetų narių, taip pat pirmininkų, kurie yra Agentūros personalo nariai, vykdomojo direktoriaus ir visų apeliacinės tarybos narių gyvenimo aprašymus;

23.  džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta vyresniųjų vadovų (keturi vyrai ir trys moterys) lyčių pusiausvyra, tačiau pažymi, kad valdančiosios tarybos narių lyčių pusiausvyra tokiu pat mastu pasiekta nebuvo (15 vyrų ir 21 moteris);

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

24.  pasak Agentūros, jos 2018 m. biudžete numatytos pajamos iš mokesčių sudaro apie 73 proc. visų pajamų; atkreipia dėmesį į Agentūros pavyzdinę stebėsenos ir interesų konfliktų prevencijos sistemą ir į jos nuomonę, kad nėra tokių konfliktų pavojaus, nes išlaidoms padengti yra skirti mokesčiai, o Agentūros darbuotojai, dalyvaujantys rengiant nuomones, yra nuolat vertinami siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą; pažymi, kad Agentūra pritartų sprendimui, pagal kurį Komisija Agentūros vardu rinktų mokesčius, nes tai sudarytų palankesnes sąlygas Agentūros finansų valdymui ir padėtų sumažinti trūkumų riziką;

25.  palankiai vertina tai, kad Agentūra iš visų darbuotojų ir išorės ekspertų renka kasmet atnaujinamas interesų deklaracijas ir jas skelbia Agentūros interneto svetainėje;

26.  atkreipia dėmesį į tolesnius veiksmus, kurių imtasi siekiant padidinti skaidrumą ir informatorių apsaugą; Agentūros duomenimis, visi jos vyresniosios vadovybės susitikimai su suinteresuotomis šalimis yra registruojami ir skelbiami interneto svetainėje, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą;

Vidaus auditas

27.  pažymi, kad Agentūra patvirtino ir 2019 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti svarbių pareigybių politiką, pagal kurią nustatomos svarbios funkcijos, jos nuolat atnaujinamos ir nustatomos tinkamos priemonės, kuriomis mažinama asmeninių interesų rizika;

28.  pažymi, kad 2018 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Interesų konfliktas ir etika Europos cheminių medžiagų agentūroje“ ir kad 2018 m. rugsėjo mėn. Agentūra parengė veiksmų planą, skirtą kai kurioms sritims patobulinti, ir kad 2019 m. viduryje visi veiksmai buvo įvykdyti;

Kitos pastabos

29.  pažymi, kad po to, kai 2017 m. buvo pasirinktas naujas pastatas ir pasirašyta nuomos sutartis, nes ankstesnė nuomos sutartis baigė galioti 2019 m. gruodžio 31 d., Agentūra 2020 m. sausio mėn. ketino persikelti į naujas patalpas Helsinkyje; pažymi, kad persikėlimas į naujas patalpas užbaigtas 2020 m. sausio 7 d.;

30.  ragina Agentūrą ir toliau vertinti galimą savo pajamų dalies mažėjimą dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, jog šis poveikis veikiausiai bus nedidelis dėl to, kad Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas registracijos reikalavimas, kurį vykdant buvo gaunamos gana didelės pajamos iš mokesčių, nustojo galioti;

31.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

32.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(5) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 120, 2019 3 29, p. 209.
(2) OL C 120, 2019 3 29, p. 210.
(3) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
(4) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
(5) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 15 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika