Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2086(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0063/2020

Texte depuse :

A9-0063/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0111

Texte adoptate
PDF 170kWORD 56k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
P9_TA-PROV(2020)0111A9-0063/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2086(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(5), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0063/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 57.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2086(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(5), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0063/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 57.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2086(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0063/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 118 760 709 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 7,45 % față de bugetul pe 2017; întrucât aproximativ 72,47 % din bugetul Agenției provine din taxe și comisioane, iar 26,18 % de la Uniune și de la țări terțe(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  cere ca Agenției, care este una dintre agențiile Uniunii care se ocupă de evaluarea produselor reglementate, să i se aloce fonduri suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,92 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,25 % față de exercițiul 2017; ia act, de asemenea, de faptul că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,04 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,59 % în comparație cu 2017;

3.  subliniază că Agenția este finanțată parțial din comisioanele pe care le încasează de la întreprinderile care solicită înregistrarea substanțelor chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006(3); ia act de faptul că comisioanele aplicabile depind de dimensiunile întreprinderilor și de cantitatea de substanțe chimice înregistrate; reține că Agenția a descoperit că aproximativ 52 % din întreprinderi și-au declarat incorect mărimea, pentru a plăti taxe mai mici; subliniază că această constatare demonstrează limitările unui sistem care se bazează excesiv pe declarații pe propria răspundere date de solicitanți; observă că Agenția a facturat de-a lungul anilor corecții de comisioane și taxe administrative în valoare de 17,9 milioane de euro și că a făcut progrese considerabile în recuperarea reducerilor de comisioane necuvenite și în colectarea taxelor administrative neplătite la timp; observă, cu toate acestea, că volumul de muncă corespunzător verificărilor care trebuie efectuate în continuare rămâne considerabil și că la sfârșitul anului 2018 nu se știa suma exactă aferentă corecțiilor care trebuie aplicate la cuantumul comisioanelor; îndeamnă Agenția să introducă verificări ex ante la fel de riguroase pentru a reduce la minimum riscul declarațiilor false pe propria răspundere; îndeamnă, în plus, autoritățile naționale de asigurare a aplicării legii să îmbunătățească sistemele de verificare utilizate pentru a verifica și publica volumele de substanțe chimice declarate de întreprinderi; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre eforturile depuse și rezultatele obținute, să reducă și mai mult numărul considerabil de verificări restante și să aplice corecțiile la comisioane și să recupereze comisioanele neîncasate; invită Comisia să propună măsuri pentru a rezolva această situație, cu scopul de a evita falsul în declarațiile solicitanților care își declară mărimea și de permite Agenției să își planifice bugetul pe o bază mai stabilă;

4.  constată că comisioanele plătite de acest sector variază substanțial de la un an la altul și că, prin urmare, Agenția nu are posibilitatea să estimeze cu o marjă rezonabilă cuantumul necesar de subvenții de echilibrare de la bugetul Uniunii, ceea ce complică planificarea bugetară; pledează pentru un dialog despre cum trebuie reformat mecanismul de finanțare a Agenției, cu scopul de a-l pune pe o bază sustenabilă;

5.  ia act de faptul că Agenția dispune de venituri care provin atât din comisioanele și taxele pe care trebuie să le plătească întreprinderile din sector, cât și dintr-o subvenție de echilibrare de la bugetul UE; observă cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții și având în vedere că cel de-al treilea termen pentru înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 a expirat în mai 2018, este probabil ca veniturile provenite din comisioane și taxe să scadă semnificativ începând cu 2019; atrage atenția că există riscul ca cheltuielile relativ stabile și veniturile mult mai puțin previzibile să aibă un efect negativ asupra funcționării Agenției și asupra execuției bugetului său; subliniază că trebuie introdus un nou model de finanțare, viabil și complet, în legătură cu care Agenția, după cum susține în răspunsul său, a început discuții cu Comisia; invită Agenția să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu evoluția acestei situații;

Performanța

6.  observă, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune legate de necesitatea elaborării, în cadrul revizuirii sistemului global de gestionare a performanței, a unor indicatori-cheie de performanță axați într-o măsură mai mare pe rezultate și impact, prin care să fie apreciată valoarea adăugată generată de activitățile Agenției, faptul că, în 2018, Agenția și-a revizuit modelul de gestionare a performanței pentru programul său de lucru pe 2019 în sensul enunțării mai clare a impactului și rezultatelor activității sale; constată că programul de lucru pe 2019 menționează deja tipul de indicator (impact, rezultat, produs, intrare) și nu mai utilizează același tip de indicatori pentru diferite tipuri de activitate, ci conține indicatori-cheie de performanță ce se potrivesc procesului în cauză;

7.  ia act de faptul că, în pofida riscurilor și a constrângerilor din anumite domenii, Agenția a îndeplinit 58 dintre cele 69 de obiective asociate cu indicatori-cheie de performanță; îndeamnă Agenția să depună eforturi pentru a-și îndeplini în proporție de 100 % obiectivele asociate cu indicatori-cheie de performanță;

8.  ia act de faptul că Agenția a finalizat faza de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 fără a cauza perturbarea pieței și că a oferit sprijin întreprinderilor la pregătirea și înregistrarea a 28 357 de dosare;

9.  ia act de faptul că Agenția își împarte în continuare capacitatea de audit intern cu Agenția GNSS European și colaborează îndeaproape cu alte agenții, inclusiv prin partajarea serviciilor într-o rețea inter-agenții și prin partajarea resurselor în baza unor memorandumuri de înțelegere; salută această cooperare ca pe un exemplu pentru alte agenții, care merită urmat; încurajează Agenția să încerce să își extindă și să își diversifice cooperarea cu agențiile Uniunii; încurajează Agenția să inițieze discuții pe tema punerii în comun a resurselor în cazul sarcinilor care se suprapun cu alte agenții cu activități similare;

10.  constată, pe baza raportului Curții, că în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract-cadru pentru furnizarea de servicii de infrastructură informatică, cinci societăți au prezentat oferte ale căror valori variau de la 10 la 38,2 milioane de euro, iar Agenția a atribuit contractul-cadru, în valoare de 30 de milioane EUR, unui ofertant care a depus o ofertă de 12 milioane EUR; observă, însă, că diferența semnificativă dintre valoarea contractului și cea a ofertei ridică semne de întrebare în privința bunei gestiuni financiare; ia act, pe baza răspunsului Agenției, de faptul că aceasta a estimat inițial valoarea în conformitate cu Vademecumul Comisiei privind achizițiile publice; observă că Agenția a selectat procedura competitivă cu negociere pentru a încuraja cea mai mare concurență posibilă și a obține, astfel, cel mai bun raport calitate-preț; invită Agenția să aplice o gestiune financiară riguroasă contractelor informatice;

11.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

12.  reamintește că Agenția este forța motrice în rândul autorităților de reglementare în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, dar și al inovării și competitivității; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația Uniunii privind substanțele chimice, promovează utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

13.  solicită ca Agenția, care este una dintre agențiile Uniunii responsabile de evaluarea produselor reglementate, să primească fonduri suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;

14.  reamintește că 2018 a fost ultimul an de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; subliniază că Agenția a primit 37 400 de dosare în acel an, ceea ce reprezintă o creștere de 135 % față de 2017; ia act cu satisfacție de modul în care Agenția a făcut față creșterii dramatice a numărului de înregistrări din ultimul an;

15.  salută eforturile întreprinse în 2018 pentru a simplifica structura organizațională, care urmărește să asigure creșterea eficienței printr-o mai bună corelare și coordonare a sarcinilor; constată că Agenția a reușit să îndeplinească marea majoritate a obiectivelor sale;

16.  invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a răspunde recomandărilor din cea de a doua revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și să asigure conformitatea dosarului de înregistrare;

17.  solicită să se furnizeze informații cu privire la stadiul pregătirilor pentru o bază de date prototip în temeiul Directivei 2008/98/CE(4), care urmează să fie prezentată la începutul anului 2020;

18.  solicită detalii ale măsurilor luate de Agenție în urma Raportului de sinteză al Comisiei privind implementarea REACH și acțiunile propuse în respectivul raport pentru a fi întreprinse de Agenție;

Politica de personal

19.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 96,29 %, fiind ocupate 441 de posturi de agenți temporari din cele 458 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 460 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 122 de agenți contractuali și 14 experți naționali detașați;

20.  constată că Agenția are o politică de combatere a hărțuirii și orientări conexe, care au fost actualizate în 2018; ia act de faptul că Agenția a organizat ședințe de formare și a pus la dispoziție consilieri confidențiali;

21.  ia act de faptul că Agenția publică pe site-ul său de internet, în rețelele de socializare și pe site-ul rețelei agențiilor UE anunțurile de posturi vacante, pentru a face mai multă publicitate acestor anunțuri; invită Agenția să publice anunțurile de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului;

22.  felicită Agenția pentru că publică pe site-ul său de internet CV-urile tuturor membrilor consiliului de administrație și ai comitetelor sale, inclusiv ale președinților de comitete care fac parte din personalul Agenției, ale directorului executiv și ale tuturor membrilor camerei de recurs;

23.  constată cu satisfacție că în 2018 s-a realizat un bun echilibru de gen în posturile de conducere de nivel superior (4 bărbați și 3 femei); cu toate acestea, constată că nu s-a ajuns la același echilibru în consiliul de administrație (15 bărbați și 21 de femei);

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

24.  potrivit Agenției, veniturile din comisioane înscrise în buget pentru 2018 reprezintă aproximativ 73 % din venitul total; ia act de sistemul exemplar al Agenției de monitorizare și prevenire a conflictelor de interese și de opinia sa potrivit căreia nu există pericolul de apariție a unor astfel de conflicte datorită faptului că taxele au scopul de a acoperi costurile și datorită evaluării periodice a personalului Agenției implicat în elaborarea avizelor, pentru a asigura independența; ia act de faptul că Agenția ar saluta o soluție prin care Comisia ar colecta comisioanele în numele Agenției, ceea ce ar facilita gestiunea financiară a Agenției și ar contribui la reducerea riscului de deficiențe;

25.  salută faptul că Agenția colectează declarații de interese actualizate anual de la întregul personal și de la toți experții externi, care sunt toate publicate pe site-ul internet al Agenției;

26.  ia act de măsurile întreprinse suplimentar pentru a îmbunătăți transparența și protecția avertizorilor de integritate; potrivit Agenției, toate reuniunile conducerii cu părțile interesate sunt înregistrate și publicate pe site-ul său, pentru a asigura o transparență deplină;

Auditul intern

27.  ia act de faptul că Agenția a adoptat și a început să aplice o politică privind funcțiile sensibile, în septembrie 2019, care ar urma să identifice funcțiile sensibile, să le actualizeze și să definească măsurile adecvate pentru a reduce riscul asociat cu interesele particulare;

28.  ia act de faptul că în 2018 Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit despre „Conflicte de interese și etică la ECHA” și că, în septembrie 2018 Agenția a elaborat și a discutat un plan de acțiune pentru a aborda anumite domenii care pot fi îmbunătățite și că, începând cu jumătatea anului 2019, toate acțiunile au fost puse în aplicare;

Alte observații

29.  constată că, după ce a ales noua clădire și a semnat un contract de închiriere în 2017 ca urmare a expirării contractului de închiriere anterior, la 31 decembrie 2019, Agenția a planificat să se mute în noul sediu de la Helsinki în ianuarie 2020; ia act de faptul că mutarea în noul sediu a fost finalizată la 7 ianuarie 2020;

30.  încurajează Agenția să țină seama în continuare de o posibilă reducere în viitor a veniturilor sale ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că impactul pare să fie limitat, având în vedere că cerința de înregistrare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care genera venituri considerabile din comisioane, a expirat;

31.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

32.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(5) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 120, 29.3.2019, p. 209.
(2) JO C 120, 29.3.2019, p. 210.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
(4) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(5) Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ultima actualizare: 15 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate