Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2086(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0063/2020

Ingivna texter :

A9-0063/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0111

Antagna texter
PDF 164kWORD 56k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten
P9_TA-PROV(2020)0111A9-0063/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 (2019/2086(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(5), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0063/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 57.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 (2019/2086(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(5), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(7), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0063/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 417, 11.12.2019, s. 57.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 (2019/2086(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0063/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 118 760 709 EUR, vilket är en ökning med 7,45 % jämfört med 2017. Ungefär 72,47 % av myndighetens budget kommer från avgifter och 26,18 % från EU och tredje länder(2).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om myndighetens årsredovisning för budgetåret 2018 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet begär att myndigheten, som är en av de EU-byråer som ansvarar för att bedöma reglerade produkter, ska beviljas tillräcklig finansiering för att den ska kunna utföra sina uppgifter.

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,92 %, vilket är en ökning med 1,25 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87,04 %, vilket är en minskning med 0,59 % jämfört med 2017.

3.  Europaparlamentet understryker att myndigheten delvis finansieras genom de avgifter den tar ut av företag som begär registrering av kemikalier i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006(3). Parlamentet noterar att de avgifter som tillämpas beror på företagens storlek och på volymen av de kemikalier som registreras. Parlamentet noterar att myndigheten har fastställt att omkring 52 % av företagen hade uppgett felaktiga uppgifter angående sin storlek, och därmed betalat lägre avgifter. Iakttagelsen visar på begränsningarna i ett system som i alltför stor utsträckning förlitar sig på de sökandes egna redogörelser. Parlamentet noterar att myndigheten genom åren har fakturerat avgiftskorrigeringar och administrationsavgifter på 17,9 miljoner EUR och att myndigheten har gjort avsevärda framsteg i fråga om att återkräva felaktigt beviljade avgiftsrabatter och inkassera administrativa avgifter som förfallit till betalning. Parlamentet noterar emellertid att ett stort antal kontroller återstår att utföra, och att det i slutet av 2018 var oklart hur stort belopp för avgiftskorrigeringar som återstår att ta ut. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheten att införa lika noggranna förhandskontroller för att minimera risken för att företagen lämnar falska uppgifter. Parlamentet uppmanar vidare eftertryckligen de nationella tillsynsmyndigheterna att stärka de kontrollsystem som används för att verifiera och offentliggöra de kemikalievolymer som företagen deklarerar. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina insatser – och om uppnådda resultat – för att fortsätta att minska den avsevärda eftersläpningen i kontrollarbetet, genomföra avgiftskorrigeringarna och driva in obetalda avgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att komma till rätta med denna situation, i syfte att undvika att företagen anger felaktiga uppgifter om sin storlek och ge myndigheten en stabilare grund att planera sin budget utifrån.

4.  Europaparlamentet noterar att de avgifter som betalas av industrin varierar avsevärt från år till år, och att det därför inte är möjligt för myndigheten att göra en rimlig uppskattning av behovet av ett utjämningsbidrag från unionens budget, vilket komplicerar budgetplaneringen. Parlamentet efterlyser en dialog om hur mekanismen för finansiering av myndigheten ska reformeras för att bli stabilare.

5.  Europaparlamentet noterar att myndighetens inkomster kommer både från avgifter som industrin måste betala och från ett utjämningsbidrag från EU:s budget. Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport noterar parlamentet bekymrat att eftersom den tredje tidsfristen för registrering enligt förordning (EG) nr 1907/2006 löpte ut i maj 2018 förväntas inkomsterna från avgifter att sjunka avsevärt från 2019 och framåt. Parlamentet påpekar att det finns en risk för att relativt stabila utgifter och betydligt mindre förutsägbara inkomster kan få en negativ inverkan på myndighetens verksamhet och budgetgenomförande. Parlamentet betonar behovet av att införa en ny, genomförbar och komplett finansieringsmodell, och enligt myndighetens svar har myndigheten inlett diskussioner om en sådan modell med kommissionen. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

Verksamhetsresultat

6.  Europaparlamentet konstaterar, i ljuset av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens synpunkter och kommentarer om behovet av att i översynen av det övergripande resultatstyrningssystemet ta fram mer resultat- och konsekvensorienterade centrala resultatindikatorer för att bedöma det mervärdet som myndighetens verksamhet tillför, att myndigheten under 2018 gjorde om sin resultatstyrningsmodell för arbetsprogrammet för 2019, i syfte att bättre ange konsekvenserna och resultatet av sitt arbete. Parlamentet noterar att det i arbetsprogrammet för 2019 nu anges vilken typ av indikator det rör sig om (konsekvens, resultat, output, input) och att man inte längre använder sig av samma typ av indikatorer för olika typer av arbete utan i stället använder centrala resultatindikatorer som är anpassade till de olika affärsprocesserna.

7.  Europaparlamentet noterar att myndigheten trots riskerna och begränsningarna på vissa områden uppfyllde 58 av de 69 målen för sina centrala resultatindikatorer. Parlamentet uppmanar med eftertryck myndigheten att sträva efter att uppfylla samtliga mål för de centrala resultatindikatorerna.

8.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har slutfört registreringsfasen enligt förordning (EG) nr 1907/2006 utan att förorsaka någon marknadsstörning och att den har tillhandahållit stöd till företag i samband med förberedelsen och registreringen av 28 357 ärenden.

9.  Europaparlamentet noterar att myndigheten fortsatt delar sin internrevisionsfunktion med Europeiska byrån för GNSS och har ett nära samarbete med andra byråer, inbegripet i fråga om gemensam användning av tjänster inom ramen för EU-byråernas nätverk och i fråga om resursdelning genom samförståndsavtal. Parlamentet rekommenderar detta samarbete som en förebild för andra byråer att ta efter. Parlamentet uppmanar myndigheten att försöka få till stånd nya och mer omfattande former av samarbete med unionens byråer. Parlamentet uppmanar myndigheten att inleda diskussioner om resursdelning för överlappande uppgifter mellan andra byråer med liknande verksamhet.

10.  Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport noterar Europaparlamentet att fem företag vid ett upphandlingsförfarande för ett ramavtal om tillhandahållande av it-infrastrukturtjänster lämnade in anbud på mellan 10 och 38,2 miljoner EUR och att myndigheten tilldelade ramavtalet på ett värde av 30 miljoner EUR till den anbudsgivare som hade lämnat in ett anbud på 12 miljoner EUR. Parlamentet noterar emellertid att den stora skillnaden mellan avtalets värde och det faktiska anbudet gör att det kan ifrågasättas om den ekonomiska förvaltningen är sund. Med utgångspunkt i myndighetens svar noterar parlamentet att myndigheten ursprungligen uppskattade värdet i enlighet med kommissionens handbok om offentlig upphandling. Parlamentet noterar att myndigheten valde det konkurrensutsatta förhandlade förfarandet just för att uppmuntra till största möjliga konkurrens i syfte att få bästa valuta för pengarna. Myndigheten uppmanas att tillämpa ett system för strikt finansiell förvaltning av it-avtal.

11.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta med digitaliseringen av sina tjänster.

12.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten är den drivande kraften bland tillsynsmyndigheterna när det gäller att genomföra unionens kemikalielagstiftning till förmån för människors hälsa och för miljön samt för innovation och konkurrenskraft. Parlamentet noterar att myndigheten hjälper företag att följa unionens kemikalielagstiftning, främjar en säker användning av kemikalier, tillhandahåller information om kemikalier och tar ställning till kemikalier som ger anledning till oro.

13.  Europaparlamentet begär att myndigheten, som är en av de EU-byråer som ansvarar för att bedöma reglerade produkter, ska få tillräcklig finansiering för att kunna utföra sina uppgifter.

14.  Europaparlamentet påminner om att 2018 var det sista året för registrering enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Parlamentet betonar att myndigheten tog emot 37 400 ärenden det året, vilket är en ökning med 135 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse det sätt på vilket myndigheten har hanterat den dramatiska ökningen av registreringar under det senaste året.

15.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjordes 2018 för att rationalisera organisationsstrukturen, vilket syftar till att uppnå ytterligare effektiviseringar genom bättre sammankoppling och samordning mellan olika uppgifter. Parlamentet noterar att myndigheten har lyckats uppnå de allra flesta av sina mål.

16.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att efterkomma rekommendationerna från den andra översynen av förordning (EG) nr 1907/2006 och för att säkerställa att registreringsunderlagen uppfyller kraven.

17.  Europaparlamentet efterlyser information om läget när det gäller utarbetandet av en prototypdatabas enligt direktiv 2008/98/EG(4), som ska presenteras i början av 2020.

18.  Europaparlamentet efterlyser närmare uppgifter om de åtgärder som myndigheten vidtagit som svar på kommissionens sammanfattande rapport om genomförandet av Reach och de åtgärder som man i rapporten föreslog att myndigheten skulle vidta.

Personalpolitik

19.  Europaparlamentet noterar att 96,29 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 458 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 460 tillåtna tjänster 2017) hade 441 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 122 kontraktsanställda och 14 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2018.

20.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har en strategi för att bekämpa trakasserier med tillhörande riktlinjer som uppdaterades 2018. Parlamentet konstaterar att myndigheten har anordnat kurser och erbjudit konfidentiell rådgivning.

21.  Europaparlamentet noterar att myndigheten offentliggör sina meddelanden om lediga tjänster på sin webbplats, på sociala medier och på den webbplats för lediga tjänster som EU-byråernas nätverk har tagit fram, i syfte att bättre synliggöra dessa meddelanden. Parlamentet uppmanar myndigheten att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats.

22.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten på sin webbplats offentliggör samtliga styrelseledamöters och kommittéledamöters meritförteckningar, inbegripet meritförteckningarna för de ordförande som ingår i myndighetens personalstyrka, den verkställande direktören och samtliga ledamöter i överklagandenämnden.

23.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att en jämn könsfördelning uppnåddes 2018 vad gäller myndighetens ledande befattningar (4 män och 3 kvinnor), men noterar att samma goda fördelning inte uppnåddes i styrelsen (15 män och 21 kvinnor).

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

24.  Enligt myndigheten står dess budgeterade inkomster från avgifter för 2018 för ca 73 % av dess totala intäkter. Europaparlamentet noterar att myndigheten har ett föredömligt system för övervakning och förebyggande av intressekonflikter och att myndigheten anser att det inte finns någon risk för att sådana konflikter ska uppstå tack vare avgifternas kostnadstäckande syfte och den regelbundna bedömningen av den myndighetspersonal som deltar i utarbetandet av utlåtanden för att säkerställa att oberoende föreligger. Parlamentet noterar att myndigheten skulle välkomna en lösning där kommissionen inkasserade avgifterna för myndighetens räkning, vilket skulle förenkla myndighetens ekonomiska förvaltning och bidra till att minska risken för underskott.

25.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten varje år begär in uppdaterade intresseförklaringar från samtliga anställda och externa experter, och att dessa intresseförklaringar offentliggörs på myndighetens webbplats.

26.  Europaparlamentet noterar de ytterligare åtgärder som vidtagits för att öka transparensen och skyddet av visselblåsare. Enligt myndigheten registreras alla möten mellan myndighetens ledning och berörda aktörer för att sedan offentliggöras på myndighetens webbsida i syfte att säkerställa full transparens.

Internrevision

27.  Europaparlamentet noterar att myndigheten i september 2019 antog och började genomföra en policy för känsliga befattningar, genom vilken känsliga befattningar identifieras och hålls uppdaterade och lämpliga åtgärder för att motverka risken för egenintressen utformas.

28.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision 2018 lade fram en granskningsrapport om intressekonflikter och etik vid Echa och att myndigheten i september 2018 förberedde och diskuterade en åtgärdsplan för att hantera olika punkter som skulle kunna förbättras samt att alla åtgärder hade genomförts i mitten av 2019.

Övriga kommentarer

29.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten efter att ha valt en ny byggnad och undertecknat ett hyresavtal 2017 – eftersom det föregående hyresavtalet löpte ut den 31 december 2019 – planerade att flytta till de nya lokalerna i Helsingfors i januari 2020. Parlamentet noterar att flytten till de nya lokalerna slutfördes den 7 januari 2020.

30.  Europaparlamentet uppmuntrar myndigheten att fortsätta att mäta det framtida inkomstbortfall som skulle kunna uppstå till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU. Parlamentet noterar att bortfallet förefaller bli begränsat, på grund av att det registreringskrav som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006 och som genererade avsevärda avgiftsbaserade inkomster inte längre gäller.

31.  Europaparlamentet uppmanar byrån att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala och andra medier.

o
o   o

32.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 14 maj 2020(5) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 120, 29.3.2019, s. 209.
(2) EUT C 120, 29.3.2019, s. 210.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(5) Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0121.

Senaste uppdatering: 15 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy