Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2079(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0065/2020

Внесени текстове :

A9-0065/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0112

Приети текстове
PDF 167kWORD 52k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
P9_TA(2020)0112A9-0065/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година (2019/2079(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0046/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(5), и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0065/2020),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година (2019/2079(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0046/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(5), и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0065/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година (2019/2079(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0065/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията(„Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 58 030 000 EUR, което представлява леко намаление с 0,02% спрямо 2017 г.; като има предвид, че 97,82% от бюджета на Центъра се осигурява от бюджета на Съюза(2);

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,53%, което представлява намаление с 1,25% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 81,21%, което представлява леко намаление с 0,50% спрямо предходната година;

Резултати от дейността

2.  отбелязва, че Центърът използва няколко от ключовите показатели за ефективност (КПЕ) в неговия единен програмен документ за 2019 – 2021 г за измерване на добавената стойност, осигурявана от дейностите му, и списъка от КПЕ, съдържащи се в работния документ на службите на Комисията от 2015 г., наред с другото, за подобряване на управлението на своя бюджет; отбелязва, че през 2018 г. Центърът е добавил 7 КПЕ и 12 многогодишни КПЕ и че като част от своята стратегия за периода 2021 – 2027 г. е планирал систематично да преразгледа показателите през 2019 г.;

3.  отбелязва, че през 2018 г. Центърът е изпълнил 89% от основните задачи, поставени в работната му програма (над целта от 85%);

4.  отбелязва, че през 2018 г. Центърът е започнал да модернизира своите системи за наблюдение на заболяванията, да възлага поддръжката на своя капацитет в областта на информационните технологии на външни изпълнители и да преструктурира Системата за ранно предупреждение и реагиране, и че е задълбочил сътрудничеството си с външните си партньори и с други агенции на Съюза;

5.  приветства факта, че Центърът продължава да споделя най-добри практики и редовно работи с други агенции, преди всичко с Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании; отчита освен това, че Центърът участва в междуинституционални процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от други агенции; решително насърчава Центъра да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;

6.  отбелязва, че между 2018 г. и 2019 г. е извършена външна оценка на периода 2013 – 2017 г., че окончателният доклад за тази оценка се е очаквал през юли 2019 г. и че той трябва да бъде изпратен на Парламента, след като бъде одобрен от управителния съвет на Центъра; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тази външна оценка;

7.  припомня, че мисията на Центъра е да установява, оценява и съобщава за съществуващи и нововъзникващи заплахи за човешкото здраве, свързани с инфекциозни заболявания; подчертава, че през 2018 г. Центърът е отговорил на 31 официални искания за научни становища от Комисията (от които 10 са били от членове на ЕП) и е публикувал общо 214 доклада, включително 35 бързи оценки на риска във връзка със заплахи от заболявания; отбелязва, че в контекста на изменението на климата неговата роля непрекъснато ще расте, поради промените в зоните за размножаване на различни патогени и разпространението на заболявания в райони, които досега не са били засегнати от тях;

8.  отбелязва, че през 2018 г. управителният съвет е приел преразгледана политика за независимост на служителите и е одобрил съответна вътрешна процедура;

9.  изразява съжаление във връзка с прилагането на политиката за независимост на Центъра, че не всички необходими годишни декларации за интереси са били представени, по-специално от членовете на управителния съвет (96%) и членовете на консултативния форум (89%); ето защо призовава за строго придържане към правилата и вътрешните процедури; припомня, че независимостта и прозрачността са от решаващо значение, като се имат предвид важните задачи на Центъра; призовава за създаването на механизъм, който да гарантира незабавното подаване на всички дължими декларации за интереси и своевременното им подаване в бъдеще, и призовава Центъра да обмисли възможността да не се позволява на членовете да поемат своите функции, преди тази ключова информация да бъде предоставена и проверена;

10.  подчертава, че Центърът стартира третата си външна оценка, която беше координирана от управителен комитет, съставен от членове на управителния съвет, и че резултатите от оценката се очакваха в средата на 2019 г.;

11.  насочва вниманието към ролята на Центъра в разработването на инструменти за цифровизация на здравното обслужване в Съюза, по-специално в контекста на справянето с пандемии;

12.  припомня, че като агенция на Съюза Центърът разполага с бюджет в евро; въпреки това, тъй като неговото седалище е извън еврозоната (в Швеция), много от разходите му са в шведски крони (SEK); освен това Центърът е изложен на колебанията в обменния курс, тъй като той не само има банкови сметки в шведски крони, но и осъществява някои трансакции, деноминирани в други чуждестранни валути;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е изпълнено 96,11%, като са били назначени 173 срочно наети служители на общо 180-те длъжности за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 182 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Центъра са работили 92 договорно наети служители и двама командировани национални експерти;

14.  отбелязва, че Центърът е отчел относително добро съотношение между половете за 2018 г. по отношение на висшия ръководен състав (четирима мъже и две жени) и управителния си съвет (12 мъже и 15 жени);

Обществени поръчки

15.  отчита, че използването на електронни работни процеси за обществените поръчки, основани на приложението e-PRIOR на ГД „Информатика“ на Комисията, е помогнало за приключването на 142 процедури за възлагане на обществени поръчки през 2018 г. и че Центърът е въвел четири нови вътрешни електронни работни процеса в други области, за да осигури по-бързи и по-ефикасни процеси;

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2014 г. Комисията е подписала междуинституционално рамково споразумение с един доставчик за закупуването на софтуер, лицензи и осигуряването на свързаните с тях ИТ поддръжка и консултантски услуги и че Центърът не е проверявал систематично цените и увеличенията, които изпълнителят на рамковия договор е начислявал; отбелязва, че в отговора си Центърът посочва, че на практика му е било трудно да налага такива проверки, тъй като не е имало договорно задължение за това изпълнителят да представя поотделно първоначалните цени и начислените от него надбавки; призовава Центъра да адаптира предварителните проверки по рамковите споразумения и да следи за провеждането на състезателни процедури за всички обществени поръчки;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата подобни слабости на контрола са открити при изпълнението на друго рамково споразумение, свързано с предоставянето на мултимедийно оборудване и услуги за провеждане на конференции, както и че Центърът не е извършвал достатъчни проверки дали към продуктовата ценова листа на основните доставчици на изпълнителя се прилага договореното намаление преди да бъдат направи поръчките, свързани с това рамково споразумение; отбелязва решението на Центъра, да не подновява споразумението след изтичането на срока му на действие през октомври 2019 г. и че това споразумение ще бъде заменено с ново междуинституционално рамково споразумение, управлявано от Комисията; призовава Центъра да адаптира предварителните проверки на формулярите за поръчка;

18.  отбелязва, че според доклада на Палатата при две плащания, свързани с организацията на срещи, са открити слабости в структурата и документацията на проверките и равняването на формуляри за поръчка, резултати и фактури; отбелязва, че според отговора на Центъра в двете одитирани дейности не са открити грешки и че Центърът ще преразгледа структурата и документирането на проверките, както и прилаганото равняване по отношение на срещи;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

19.  отбелязва, че с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с липсата на някои декларации за интереси и биографии на членове на управителния съвет и на консултативния форум, всички членове/заместници, които физически са присъствали на заседанията на управителния съвет и на консултативния форум, и/или са упражнили правото си на глас, са представили декларации за интереси; отбелязва, че през 2018 г. са направени по-нататъшни подобрения в политиката за независимостта на персонала и на лицата, които не са част от персонала, включително на външните експерти; отбелязва, че Центърът публикува биографиите на членовете на управителния съвет, членовете на висшето ръководство и външните експерти;

20.  отчита съществуващите мерки и продължаващите усилия на Центъра за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликти на интереси и предоставяне на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва, че през 2018 г. са били установени и допълнително проучени десет потенциални конфликта на интереси, от които пет са били установени като произтичащи от точка от дневния ред на заседание и че съответните лица са били помолени да се въздържат от обсъждане/гласуване по тази точка от дневния ред; отбелязва, че Центърът е регистрирал срещи с лобисти;

Вътрешен контрол

21.  отбелязва, че с оглед на миналогодишните констатации и коментари на органа по освобождаване от отговорност две от трите действия в плана за действие за намаляване на броя на дерогациите от правилата за контрол и отклоненията от установените процеси и процедури са изпълнени и че за третата дейност, свързана с таксите за свободен достъп за публикуване на статии в държави извън Съюза, се разглежда постоянно решение;

22.  отбелязва, че с оглед на миналогодишните коментари и констатации на органа по освобождаване от отговорност са изготвени проекти на процедури и образци за срещите с фармацевтичната промишленост и сключването на меморандуми за разбирателство и са приети споразумения за сътрудничество с трети страни, както и че предстои формалното вътрешно одобрение на процедура за срещи с търговски организации;

Други коментари

23.  отбелязва, че Центърът се е преместил в новите си помещения през април 2018 г., което осигурява на служителите и посещаващите го заинтересовани страни сигурно, екологично и ефективно по отношение на разходите работно пространство, и че преместването е протекло гладко и по график;

24.  призовава Центъра да постави акцент върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред широката общественост и да информира обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 160, 10.5.2019 г., стр. 6.
(2) ОВ C 160, 10.5.2019 г., стр. 7.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0121.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност