Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2079(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0065/2020

Předložené texty :

A9-0065/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0112

Přijaté texty
PDF 164kWORD 54k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
P9_TA(2020)0112A9-0065/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 (2019/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(5), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, (7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0065/2020),

1.  uděluje absolutorium ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2018 (2019/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(5), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0065/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 (2019/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0065/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 58 030 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje mírný pokles o 0,02 %; vzhledem k tomu, že 97,82 % rozpočtu střediska se odvíjí od rozpočtu Unie(2);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 dosáhla míra plnění rozpočtu 98,53 %, což oproti roku 2017 představuje pokles o 1,25 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 81,21 %, což oproti předcházejícímu roku představuje mírný pokles o 0,50 %;

Výkonnost

2.  konstatuje, že středisko používá ve svém jednotném programovém dokumentu na období let 2019–2021 několik klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro posouzení přidané hodnoty svých činností a mimo jiné používá seznam KPI uvedený v pracovním dokumentu útvarů Komise z roku 2015 s cílem zlepšit své rozpočtové řízení; konstatuje, že v roce 2018 středisko přidalo 7 KPI a 12 víceletých KPI a že v rámci dlouhodobé strategie na období 2021–2027 mělo v roce 2019 provést systematický přezkum svých ukazatelů;

3.  bere na vědomí, že středisko v roce 2018 splnilo 89 % klíčových výstupů uvedených v jeho pracovním programu (tj. překročilo plánovaných 85 %);

4.  bere na vědomí, že středisko v roce 2018 zahájilo proces reorganizace svých systémů pro sledování nemocí, externalizovalo své IT služby, změnilo systém včasného varování a reakce a prohloubilo spolupráci s vnějšími partnery a ostatními agenturami Unie;

5.  vítá, že středisko i nadále sdílí osvědčené postupy a pravidelně spolupracuje s jinými agenturami, především s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost; dále bere na vědomí, že se středisko účastní interinstitucionálních zadávacích řízení pořádaných jinými agenturami; důrazně středisko vybízí, aby aktivně usilovalo o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie;

6.  konstatuje, že externí hodnocení za období 2013–2017 bylo provedeno v letech 2018 a 2019 a závěrečná zpráva z tohoto hodnocení se očekávala v červenci 2019 a musí být předána Parlamentu, jakmile ji schválí správní rada střediska; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledku externího hodnocení;

7.  podotýká, že úkolem střediska je rozpoznávat a vyhodnocovat současné i vznikající hrozby pro lidské zdraví, které představují infekční nemoci, a informovat o nich; zdůrazňuje, že v roce 2018 středisko odpovědělo na 31 formálních žádostí Komise o vědecké posouzení, z nichž 10 bylo od poslanců Evropského parlamentu, a zveřejnilo celkem 214 zpráv včetně 35 rychlých posouzení rizik týkajících se hrozeb onemocnění; poukazuje na to, že jeho význam dále poroste v souvislosti se změnou klimatu, protože jedním z negativních dopadů změny klimatu jsou měnící se „areály rozšíření“ nejrůznějších patogenů, takže se nemoci šíří do regionů, kde se dříve nevyskytovaly;

8.  konstatuje, že v roce 2018 přijala správní rada revidovanou politiku nezávislosti externích pracovníků a schválila příslušný interní postup;

9.  lituje toho, že nebyla podána všechna roční prohlášení o zájmech, jak požaduje politika nezávislosti střediska, což se týká zejména členů správní rady (96 %) a členů poradního sboru (89 %); vyzývá proto k důslednému dodržování pravidel a interních postupů; připomíná, že vzhledem k důležitosti úkolů, které středisko plní, má nezávislost a transparentnost jeho činnosti zásadní význam; vyzývá k vytvoření mechanismu, který zajistí, aby byla okamžitě podána veškerá chybějící prohlášení o zájmech a aby tato prohlášení byla napříště podávána včas, a vyzývá středisko, aby zvážilo, zda by nemělo svým členům povolovat výkon jejich činnosti až poté, co budou tyto velmi důležité informace podány a ověřeny;

10.  zdůrazňuje, že středisko zahájilo své třetí externí hodnocení, které koordinoval řídící výbor tvořený členy správní rady, a že výsledky hodnocení měly být k dispozici v polovině roku 2019;

11.  upozorňuje na úlohu střediska při vývoji nástrojů digitalizace zdravotní péče v Unii, zejména v souvislosti s potlačováním pandemie;

12.  připomíná, že středisko má jakožto agentura Unie rozpočet vyjádřený v eurech; avšak vzhledem k tomu, že se jeho sídlo nachází mimo eurozónu (ve Švédsku), mnoho výdajů se uskutečňuje ve švédských korunách (SEK); středisko je také vystaveno kolísání směnných kurzů – nejenže má bankovní účty ve švédských korunách, ale některé transakce navíc provádí i v jiných měnách;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 96,11 %, přičemž ze 180 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání se 182 schválenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 173; bere na vědomí, že mimoto pro středisko v roce 2018 pracovalo 92 smluvních zaměstnanců a dva vyslaní národní odborníci;

14.  bere na vědomí, že středisko informovalo o poměrně vyváženém zastoupení žen a mužů ve vysokých řídících funkcích v roce 2018 (čtyři muži a dvě ženy) a ve správní radě (12 mužů a 15 žen);

Zadávání zakázek

15.  bere na vědomí, že mimo jiné díky elektronickému pracovnímu postupu pro zadávání zakázek, který je založen na aplikaci e-PRIOR generálního ředitelství Komise DIGIT, se podařilo v roce 2018 dokončit 142 zadávacích řízení a že středisko zavedlo čtyři nové interní elektronické postupy v dalších oblastech s cílem zrychlit a zefektivnit procesy;

16.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora Komise podepsala v roce 2014 interinstitucionální rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem na nákup softwaru a licencí a na poskytování souvisejících konzultantských služeb v oblasti IT a že středisko systematicky nekontrolovalo ceny a zvýšení účtovaná v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami vystavenými rámcovému dodavateli; konstatuje, že podle odpovědi střediska bylo provádění takových kontrol v praxi obtížné, jelikož dodavatel není smluvně vázán předkládat původní ceny a svá navýšení odděleně; vyzývá středisko, aby kontroly ex ante podle rámcových smluv upravilo a zajistilo soutěžní podmínky ve všech zadávacích řízeních;

17.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byly podobné nedostatky týkající se kontrol zjištěny v provádění další rámcové smlouvy na poskytování konferenčního a multimediálního zařízení a služeb a že středisko dostatečně nezkontrolovalo, zda před podáním objednávek podle této rámcové smlouvy byla na produktový ceník hlavních dodavatelů rámcového dodavatele uplatněna smluvní sleva; konstatuje, že středisko se rozhodlo neobnovit kontrolovanou smlouvu ke dni jejího konce v říjnu 2019 a že smlouva bude nahrazena novou interinstitucionální rámcovou smlouvou spravovanou Komisí; vyzývá středisko, aby upravilo kontroly ex ante týkající se objednávek;

18.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla při auditu zjištěna nesrovnalost ve struktuře a dokumentaci kontrol a sesouhlasení objednávek, výstupů a faktur u dvou plateb souvisejících se zasedáními; poukazuje na to, že podle odpovědi střediska nebyly ve dvou kontrolovaných operacích sice zjištěny žádné chyby, nicméně středisko přezkoumá strukturu a dokumentaci kontrol a prováděná sesouhlasení u zasedání;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

19.  ve světle připomínek a poznámek, které vyjádřil orgán příslušný pro udělení absolutoria ohledně chybějících prohlášení o zájmech a životopisů některých členů správní rady a poradního sboru, konstatuje, že prohlášení o zájmech předložili všichni členové a náhradníci, kteří se fyzicky účastnili schůzi správní rady a poradního sboru či uplatnili své hlasovací právo; konstatuje, že v roce 2018 bylo dosaženo dalšího zlepšení ohledně nezávislosti zaměstnanců a externistů, a to včetně externích odborníků; poukazuje na to, že středisko zveřejňuje životopisy členů správní rady, vyšších vedoucích pracovníků a externích odborníků;

20.  bere na vědomí stávající opatření střediska a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; konstatuje, že v roce 2018 bylo identifikováno a dále prošetřováno deset relevantních případů potenciálního střetu zájmů, z nichž pět mělo vztah k určitému bodu na pořadu jednání některé ze schůzí, přičemž dané osoby byly požádány, aby se diskuse a hlasování o tomto bodu neúčastnily; žádá středisko, aby vedlo záznamy o schůzkách s lobbisty;

Vnitřní kontrola

21.  konstatuje, že ve světle připomínek a poznámek, které v minulém roce vyjádřil orgán příslušný pro udělení absolutoria, byly provedeny dvě ze tří akcí uvedených v akčním plánu s cílem snížit počet případů překrývání kontrol a odchylek od procesů a postupů a že u zbývající akce týkající se poplatků za otevřený přístup v případě publikace odborných článků v nečlenských státech se nyní hledá permanentní řešení;

22.  konstatuje, že ve světle připomínek a poznámek, které v minulém roce vyjádřil orgán příslušný pro udělení absolutoria, byly pro účely schůzek se zástupci farmaceutického průmyslu vypracovány návrhy postupů a vzorové dokumenty a byla uzavřena a memoranda o porozumění a dohody o spolupráci se třetím zeměmi a že právě probíhá proces formálního interního schválení vnitřního postupu pro schůzky s obchodními organizacemi;

Další připomínky

23.  konstatuje, že středisko se v dubnu 2018 přestěhovalo do nových prostor, které zaměstnancům i návštěvníkům poskytují bezpečné, ekologické a nákladově efektivní pracovní prostředí, a že stěhování proběhlo hladce a podle původního harmonogramu;

24.  vyzývá středisko, aby se zaměřilo na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovalo prostřednictvím sociálních sítí a dalších sdělovacích prostředků;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. 160, 10.5.2019, s. 8.
(2) Úř. věst. 160, 10.5.2019, s. 7.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí