Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2079(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0065/2020

Texte depuse :

A9-0065/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0112

Texte adoptate
PDF 156kWORD 51k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
P9_TA(2020)0112A9-0065/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2079(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(5), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0065/2020),

1.  acordă directoarei Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2079(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(5), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0065/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(7) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2079(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0065/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor(1) sale, bugetul definitiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 58 030 000 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,02 % comparativ cu 2017; întrucât 97,82 % din bugetul Centrului provine de la bugetul Uniunii(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,53 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,25 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 81,21 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de exercițiul precedent, echivalentă cu 0,50 %;

Performanța

2.  ia act de faptul că Centrul utilizează mai mulți indicatori-cheie de performanță (ICP) înscriși în documentul său unic de programare pe 2019-2021, pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale, și indicatorii-cheie de performanță incluși în Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 2015, inclusiv pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; observă că Centrul a adăugat 7 ICP și 12 ICP multianuali în 2018 și urma să efectueze o analiză sistematică a indicatorilor în 2019, ceea ce face parte din strategia sa pe termen lung pentru 2021-2027;

3.  ia act de faptul că, în 2018, Centrul a concretizat 89 % din principalele rezultate vizate în programul său de lucru (procentaj superior obiectivului stabilit, de 85 %);

4.  ia act de faptul că, în 2018, Centrul a demarat procesul de restructurare a sistemelor sale de supraveghere a bolilor, de externalizare a capacității informatice și de revedere a sistemului de alertă precoce și răspuns rapid și a întărit colaborarea cu partenerii externi și cu alte agenții ale Uniunii;

5.  salută faptul că Centrul continuă să facă schimb de bune practici și să colaboreze în mod regulat cu alte agenții, în special cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie; constată, de asemenea, că Centrul participă la achiziții interinstituționale organizate de alte agenții; încurajează insistent Centrul să se străduie activ să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii;

6.  ia act de faptul că, în 2018 și 2019, a avut loc o evaluare externă pentru perioada 2013-2017, iar raportul final al evaluării urma să fie prezentat în iulie 2019, urmând să fie transmis Parlamentului după aprobarea sa de către consiliul de administrație al Centrului; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei evaluări externe;

7.  reamintește că Centrul are misiunea de a identifica bolile transmisibile, de a evalua amenințările actuale și emergente la adresa sănătății umane prezentate de acestea și de a comunica informații despre aceste boli; subliniază că, în 2018, Centrul a răspuns la 31 de solicitări științifice oficiale din partea Comisiei (dintre care 10 au fost transmise de membri) și a publicat un număr total de 214 rapoarte, inclusiv 35 de evaluări rapide ale riscurilor care abordează amenințările legate de boli; subliniază că rolul său va deveni din ce în ce mai important în contextul schimbărilor climatice, deoarece terenurile propice diverșilor agenți patogeni se schimbă, iar bolile se răspândesc în zone care nu au fost afectate de acestea anterior;

8.  ia act de faptul că, în 2018, consiliul de administrație a adoptat o politică revizuită privind independența celor care nu sunt membri ai personalului și a aprobat o procedură internă corespunzătoare;

9.  regretă, în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de independență a Centrului, că nu au fost prezentate toate declarațiile anuale de interese necesare, în special de către membrii consiliului de administrație (96 %) și membrii forumului consultativ (89 %); solicită, prin urmare, respectarea strictă a normelor și a procedurilor interne; reamintește că independența și transparența sunt esențiale, având în vedere sarcinile importante ale Centrului; solicită un mecanism care să asigure faptul că toate declarațiile de interese restante și cele viitoare sunt transmise fără întârziere și invită Centrul să ia în considerare posibilitatea de a nu permite membrilor să își preia funcția înainte ca aceste informații esențiale să fie prezentate și verificate;

10.  subliniază faptul că Centrul a lansat cea de-a treia evaluare externă, care a fost coordonată de un comitet director alcătuit din membri ai consiliului de administrație, și că rezultatul evaluării a fost așteptat la jumătatea anului 2019;

11.  atrage atenția asupra rolului Centrului în dezvoltarea instrumentelor de digitalizare a asistenței medicale în Uniune, în special în contextul abordării unei pandemii;

12.  reamintește că, în calitate de agenție a Uniunii, Centrul are un buget exprimat în euro; cu toate acestea, având în vedere că sediul său se află în afara zonei euro (în Suedia), o proporție importantă a cheltuielilor sale sunt suportate în coroane suedeze (SEK); în plus, Centrul este expus fluctuațiilor cursului de schimb, nu doar pentru că are conturile bancare în coroană suedeză, ci și pentru că își desfășoară anumite tranzacții în alte valute;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 96,11 %, fiind completate 173 de posturi de agenți temporari din cele 180 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 182 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 92 de agenți contractuali și doi experți naționali detașați;

14.  ia act de faptul că Centrul a raportat un echilibru de gen satisfăcător pentru 2018 la nivelul cadrelor de conducere (patru bărbați și două femei) și al consiliului său de administrație (12 bărbați și 15 femei);

Achizițiile publice

15.  ia act de faptul că recurgerea la fluxurile de lucru electronice pentru achiziții, care se bazează pe aplicația e-PRIOR elaborată de DG DIGIT din cadrul Comisiei, a contribuit la finalizarea în 2018 a 142 de proceduri de achiziții, iar Centrul a instituit patru noi fluxuri de lucru electronice interne în alte domenii, pentru a asigura rapiditatea și o mai mare eficiență a proceselor;

16.  constată, din raportul Curții, că, în 2014, Comisia a semnat un contract-cadru interinstituțional cu un contractant pentru achiziționarea de softuri și licențe și pentru furnizarea serviciilor aferente de consultanță informatică, iar Centrul nu a comparat în mod sistematic prețurile și majorările percepute de către contractantul cu care a fost semnat contractul-cadru cu ofertele de preț și facturile furnizorilor; constată că, potrivit răspunsului Centrului, aceste verificări erau dificil de aplicat în practică, deoarece nu exista nicio obligație contractuală privind prezentarea separată a prețului inițial și a majorării; invită Centrul să adapteze controalele ex ante pentru contractele-cadru și să asigure existența unei concurențe în toate procedurile de achiziții;

17.  constată că, potrivit raportului Curții, au fost găsite deficiențe de control asemănătoare și la executarea unui contract-cadru privind furnizarea echipamentelor și serviciilor multimedia și pentru conferințe și că Centrul nu a verificat în măsură suficientă dacă a fost aplicată reducerea contractuală listei de prețuri ale produselor de către principalii furnizori ai contractantului, înainte de transmiterea bonurilor de comandă aferente contractului-cadru; ia act de faptul că Centrul a decis să nu prelungească contractul după ce expiră în octombrie 2019, acest contract urmând să fie înlocuit cu un nou contract-cadru interinstituțional gestionat de Comisie; invită Centrul să adapteze controalele ex ante privind bonurile de comandă;

18.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în cazul a două plăți efectuate pentru reuniuni au fost depistate deficiențe în ceea ce privește structura și documentarea verificărilor și a reconcilierilor dintre bonurile de comandă, elementele livrabile și facturi; constată că, potrivit răspunsului Centrului, în cele două plăți supuse auditului nu au fost depistate erori și că Centrul va analiza structura și documentarea verificărilor și reconcilierilor prevăzute pentru reuniuni;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

19.  ia act de faptul că, în urma comentariilor și a observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu lipsa declarațiilor de interese și a CV-urilor unor membri ai consiliului de administrație și ai forumului consultativ, toți membrii și membrii supleanți care au fost prezenți efectiv la reuniunile consiliului de administrație și ale forumului consultativ și/sau au exercitat dreptul de vot au depus declarații de interese; constată că în 2018 au fost realizate noi îmbunătățiri ale politicii privind independența, care vizează personalul titular și netitular, inclusiv experții externi; constată că Centrul publică CV-urile membrilor consiliului de administrație, ale conducerii superioare și ale experților străini;

20.  ia act de măsurile în vigoare aplicate de Centru și de efortul constant pe care îl depune acesta pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese, precum și pentru a asigura protecția avertizorilor de integritate; constată că în 2018 au fost depistate și analizate mai amănunțit 10 potențiale conflicte de interese, cinci dintre care aveau legătură cu un punct de pe ordinea de zi a unei reuniuni, persoanele în cauză fiind rugate să nu participe la dezbateri și să nu voteze în legătură cu punctul respectiv de pe ordinea de zi; constată că Centrul a înregistrat întâlnirile cu grupurile de interese;

Controalele interne

21.  ia act de faptul că, în urma observațiilor și a comentariilor formulate în anul trecut de către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, au fost puse în practică două dintre cele trei acțiuni din planul de acțiuni privind reducerea numărului de cazuri în care nu se aplică controalele obișnuite și nu se respectă procesele și procedurile, și se caută o soluție definitivă pentru cea de a treia acțiune, care se referă la taxele de acces liber la articolele publicate în țările din afara Uniunii;

22.  ia act de faptul că, în urma observațiilor și a comentariilor formulate în anul trecut de către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, au fost elaborate proiecte de proceduri și modele pentru întâlnirile cu industria farmaceutică și pentru încheierea memorandumurilor de înțelegere și a acordurilor de colaborare cu părțile terțe; de asemenea, se află în curs de adoptare oficială la nivel intern o procedură internă privind întâlnirile cu organizațiile comerciale;

Alte observații

23.  ia act de faptul că Centrul s-a mutat în noul său sediu în aprilie 2018, care pune la dispoziția personalului și a părților interesate aflate în vizită un spațiu de lucru sigur, ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor, mutarea fiind realizată fără probleme și conform calendarului prevăzut;

24.  invită Centrul să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 160, 10.5.2019, p. 6.
(2) JO C 160, 10.5.2019, p. 7.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate