Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2078(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0068/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0068/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0113

Usvojeni tekstovi
PDF 163kWORD 51k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane
P9_TA-PROV(2020)0113A9-0068/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. (2019/2078(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0045/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(5), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0068/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 124.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. (2019/2078(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0045/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(5), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0068/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 124.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018. (2019/2078(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida(1),

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0068/2020),

A.  budući da je prema Izvještaju o prihodima i rashodima(2) konačni proračun Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 79 183 814,25 EUR, što predstavlja blago smanjenje od 0,47 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije(3);

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („Izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što predstavlja neznatno povećanje od 0,02 % u odnosu na 2017.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 91,31 %, što je smanjenje od 1 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  napominje da je Agencija u okviru svog sveobuhvatnog pristupa upravljanju na temelju uspješnosti uvela nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje dodane vrijednosti njezinih aktivnosti; nadalje napominje da Agencija koristi druge ključne pokazatelje uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  potvrđuje da je 2018. bila druga godina sveobuhvatnog pristupa upravljanju na temelju uspješnosti, mjerenja uspješnosti Agencije na temelju novih ključnih pokazatelja uspješnosti i provedbe strateškog plana Agencije za 2020.;

4.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija ostvarila dobre rezultate u pogledu pridržavanja rokova u pogledu proizvodnje u znanstvene svrhe; nadalje napominje da je u jednom području u kojem nije dosegnut cilj od 90 % u roku bilo pripremljeno 83,6 % proizvoda te da su kašnjenja bila ograničena na nekolicinu područja u kojima je došlo do vrlo visokog radnog opterećenja;

5.  napominje da je na temelju vanjske evaluacije Agencije koja je započela 2017. Agencija na svom sastanku u listopadu 2018. usvojila niz preporuka; napominje da su područja napretka iz izvješća o evaluaciji prvenstveno podrazumijevala nove mehanizme Agencije za suradnju s dionicima, njezinu suradnju s tijelima država članica i veću neovisnost; napominje da se poboljšanja istaknuta u evaluaciji odnose na pristup Agencije u pogledu davanja prioriteta resursima, gospodarskoj vidljivosti njezina sustava za zapošljavanje stručnjaka te potrebi da se njezini komunikacijski materijali bolje prilagode potrebama različitih publika;

6.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija dijeli resurse i aktivnosti s Europskom agencijom za kemikalije, Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti u pogledu procjene rizika, podataka i istraživanja; napominje da Agencija sve više dijeli resurse i aktivnosti sa Zajedničkim istraživačkim centrom, posebno u pogledu ekoloških podataka i karata; snažno potiče Agenciju da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije;

7.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

8.  pozdravlja činjenicu da Agencija doprinosi sigurnosti lanca hrane i hrane za životinje Unije kao i njezine velike napore da upraviteljima rizikom u Uniji pruži iscrpne, neovisne i najnovije znanstvene savjete o pitanjima u vezi s lancem hrane te da javnost jasno obavještava o svojim rezultatima i podacima na kojima se ti rezultati temelje, surađujući pritom sa zainteresiranim stranama i institucijskim partnerima u svrhu promicanja koherentnosti i povjerenja u sustav sigurnosti hrane u Uniji;

9.  naglašava da je Agencija tijekom 2018. odgovorila na 788 pitanja kroz znanstvena mišljenja, tehnička izvješća i popratne publikacije;

10.  smatra da bi Agencija i dalje trebala posvećivati posebnu pozornost mišljenju javnosti te da bi se trebala obvezati na otvorenost i transparentnost; s tim u vezi naglašava da Uredba (EU) 2019/1381(4) nadležnom tijelu dodjeljuje dodatne zadaće koje se odnose na procjenu sigurnosti i javne komunikacije, što će dovesti i do dodatnih troškova;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2018. stopa izvršenja plana radnih mjesta iznosila 97,49 %, tj. da je od 319 radnih mjesta odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na njih 323 2017. godine) zaposleno 5 dužnosnika i 306 privremenih djelatnika; također napominje da su 2018. u Agenciji bila zaposlena 122 ugovorna djelatnika i 14 upućenih nacionalnih stručnjaka;

12.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija, kao jedna od regulatornih agencija Unije odgovornih za procjenu rizika reguliranih proizvoda, ne dobiva dostatna sredstva za učinkovito izvršavanje svojih zadaća; ustraje u tome da se Agenciji dodijele dostatna sredstva za obavljanje njezinih zadaća;

13.  napominje da je Revizorski sud utvrdio horizontalni trend u svim agencijama koji se odnosi na upotrebu vanjskih suradnika zaposlenih u ulogama savjetnika za IT; poziva da se u tom važnom i osjetljivom području u što većoj mjeri smanji ovisnost o vanjskom zapošljavanju kako bi se ograničili mogući rizici;

14.  napominje da je Agencija usvojila oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanju uznemiravanja; nadalje napominje da je organizirala obvezne tečajeve za osoblje i rukovoditelje i omogućila povjerljivo savjetovanje te da je na internetu objavila izvješće o uznemiravanju u kojem se navode statistički podaci i službeni postupci u razdoblju od 2014. do 2018.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim nakon istrage o slučajevima uznemiravanja;

15.  potvrđuje da je rodna ravnoteža u višem rukovodstvu Agencije zadovoljavajuća te da ga sačinjavaju dva muška i tri ženska člana; međutim izražava zabrinutost zbog zemljopisne neravnoteže jer niti jedan član višeg rukovodstva nije građanin država koje su pristupile Uniji 2004. godine; traži od Agencije da poduzme mjere kako bi zajamčila veću zemljopisnu ravnotežu među svojim višim rukovodstvom;

16.  izražava žaljenje toga što u odnosu na razdoblje mirovanja od dvije godine politika neovisnosti za 2017. uključuje obvezu prikazivanja interesa stručnjaka samo u vezi s mandatom znanstvene skupine kojoj se stručnjak prijavljuje; poziva na to da se politika bez odgode ažurira kako bi se osiguralo da se interesi stručnjaka promatraju u kontekstu ukupne nadležnosti Agencije, kao što je u više navrata pozvao Parlament;

17.  izražava žaljenje zbog toga što se financiranje koje za istraživanja izdvajaju poduzeća u nadležnosti Agencije ne smatra relevantnim za razdoblje mirovanja sve dok dotični iznos ne prelazi 25% ukupnog proračuna za istraživanje, kojim upravlja stručnjak i/ili njegov istraživački tim te zbog toga što se taj prag primjenjuje na pojedinačne izvore, a ne sve privatne izvore zajedno; poziva na ukidanje praga za financiranje iz politike Agencije o neovisnosti, u skladu s opetovanim zahtjevima Parlamenta u tom području;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18.  napominje sa zabrinutošću da je Agencija imala problema sa slučajevima sukoba interesa i da su istraživanja pokazala da je udio stručnjaka u financijskom sukobu interesa iznosio 59 % 2013. i 49 % 2017. godine; napominje da je Revizorski sud zaključio da postoji potreba da se poveća neovisnost računovodstvenog službenika, ali nije dao mišljenje o neovisnosti stručnjaka; poziva Agenciju da uvede strogo razdoblje mirovanja u pogledu financijskih sukoba interesa i usvoji jasne smjernice o korištenju stručnjaka, čime bi se znanstvena stajališta Agencije zaštitila od nedopuštenih utjecaja;

19.  izražava žaljenje zbog činjenice da vanjski stručnjaci, kao što su stručnjaci koji sudjeluju na saslušanjima ili članovi savjetodavnog foruma, kontaktnih točaka ili znanstvenih mreža, nisu podložni provjeri sukoba interesa te da njihovi sukobi interesa u tom području mogu proći nezapaženo;

20.  podsjeća na preporuke iz Rezolucije Parlamenta od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida, a posebno na svoj poziv Agenciji da poboljša obavijesti o riziku, ažurira svoje smjernice u skladu s najnovijim kretanjima u svim relevantnim područjima, olakša korištenje informacija na svojim internetskim stranicama i rudarenje podataka, objavi mišljenje u stručno recenziranim časopisima i potakne više neovisnih nacionalnih stručnjaka i drugih znanstvenika na sudjelovanje u njezinu radu te da isključi iz sudjelovanja sve stručnjake koji su u sukobu interesa iz svih faza postupka stručnog recenziranja; prima na znanje iz odgovora Agencije da je Agencija u revidiranoj Uredbi (EZ) br. 178/2002 primijenila nekoliko preporuka, posebno u pogledu povećane transparentnosti i dostupnijih obavijesti o rizicima;

21.  podsjeća na to da će se revidiranom Uredbom (EZ) br. 178/2002 od Agencije zahtijevati da proaktivno stavlja regulatorne podatke, koje su podnijeli podnositelji zahtjeva, na raspolaganje za preuzimanje, ispis i čitanje u elektroničkom obliku; budući da će to Agenciji omogućiti da iskoristi pogodnosti opsežnije stručne recenzije unutar znanstvene zajednice; podsjeća da je taj zahtjev za transparentnosti neophodan za istraživanja koje financira industrija, ali da se ne može upotrijebiti kao argument za odbijanje pripadnicima akademske zajednice korištenja podacima koji su povjerljivi iz opravdanih razloga, kao što je to npr. osobna medicinska dokumentacija pacijenata;

Unutarnje kontrole

22.  pozdravlja činjenicu da je 2018. provedena provjera prikladnosti kako bi se procijenilo kako revidirati strategiju Agencije za borbu protiv prijevara tijekom 2019. i tijekom izvještajne godine te da Agencija nije morala OLAF izvijestiti ni o jednom slučaju sumnje na prijevaru niti poduzeti daljnje radnje u tom pogledu;

23.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Služba za unutarnju reviziju izradila revizijsko izvješće o upravljanju ljudskim resursima i etici u EFSA-i te da Agencija priprema akcijski plan koji obuhvaća neka moguća područja za poboljšanje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o poduzetim mjerama;

24.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(5) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0023.
(2) SL C 202, 12.6.2018., str. 1.
(3) SL C 202, 12.6.2018., str. 2.
(4) Uredba (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ (SL L 231, 6.9.2019., str. 1.).
(5) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti