Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2068(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0070/2020

Předložené texty :

A9-0070/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0115

Přijaté texty
PDF 168kWORD 53k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva
P9_TA(2020)0115A9-0070/2020
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 (2019/2068(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0035/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007, ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0070/2020),

1.  uděluje absolutorium řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 (2019/2068(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0035/2020),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007, ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(7), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0070/2020),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7)[1] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018 (2019/2068(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0070/2020),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 22 960 429 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje mírný nárůst o 0,47 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury vychází téměř výhradně z rozpočtu Unie(2);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, tedy stejná jako v roce 2017; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla pouze 76,20 %, nicméně uznává, že ve srovnání s rokem 2017 to představuje mírné zvýšení o 4,09 %;

2.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje vysokou míru převedených prostředků na závazky u provozních výdajů, což je dáno především povahou činnosti, jež zahrnuje financování studií, které probíhají několik měsíců a často pokračují do dalšího roku; bere na vědomí, že agentura zavedla plánovací postupy umožňující monitorovat zpoždění mezi podpisem smlouvy, dodávkou a platbou, která jsou nevyhnutelná; na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že odchylka mezi původně plánovaným a konečným objemem přenosů činila přibližně 10 %, což je v přijatelném rozmezí a že starší aplikace pro sledování čerpání rozpočtu byla nahrazena novou; vyzývá agenturu, aby rozpočtové plánování zlepšila;

Výkonnost

3.  bere na vědomí, že agentura ve svém rámci pro měření výkonnosti používá 31 klíčových ukazatelů výkonnosti k posouzení výsledků a dopadu svých činností a dalších pět klíčových ukazatelů výkonnosti ke zlepšení svého rozpočtového řízení;

4.  vítá spolupráci agentury s dalšími agenturami, zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Evropským institutem pro rovnost žen a mužů, Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody (eu-LISA), bezpečnosti a práva, Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, za účelem dosažení společných cílů politiky; vítá skutečnost, že mimoto agentura pravidelně podporuje činnost dalších agentur Unie v souladu s povinnostmi zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“); považuje za nezbytné, aby agentura pokračovala v rozvíjení úzkých vazeb s jinými příslušnými orgány Unie; vybízí agenturu, aby prověřila možnosti sdílení zdrojů a zaměstnanců na překrývající se úkoly s jinými agenturami, které vykonávají podobné činnosti;

5.  bere na vědomí, že v roce 2018 byla zřízena nová operační jednotka s cílem posílit meziresortní spolupráci na projektech a zlepšit schopnost reakce v reálném čase;

6.  vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

7.  konstatuje, že Parlament požádal agenturu, aby do září 2018 předložila odborné stanovisko k provádění Listiny v institucionálním rámci Unie; konstatuje, že podle nařízení (EU) 2018/1240(3) byla agentuře svěřena formální úloha dohledu nad kritérii pro kontrolu žádostí osob, které chtějí vstoupit do Unie, ale nepotřebují víza, a byl jí poskytnut mechanismus, aby tak mohla činit;

8.  žádá Komisi, aby vypracovala studii proveditelnosti s cílem posoudit, zda je možné přinejmenším zajistit vzájemnou součinnost s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE), nebo dokonce tyto dva subjekty plně sloučit; žádá Komisi, aby zvážila dva scénáře: přesunutí sídla agentury do sídla EIGE ve Vilniusu a přesunutí sídla EIGE do sídla agentury ve Vídni; podotýká, že takový krok by znamenal sdílení korporátních a podpůrných služeb, správu společných prostor a sdílení informační, telekomunikační a internetové infrastruktury, což by přineslo značnou úsporu finančních prostředků, které by byly použity na další financování obou subjektů;

9.  vítá úsilí agentury o vyvážené zeměpisné rozložení při přijímání kvalifikovaných kandidátů na různé pozice, vzhledem k obtížím, kterým čelí při obsazování některých profilů vhodnými kandidáty;

10.  pokud jde o zadávání zakázek na studie, tvrdí, že rozpočtová omezení by neměla vést k neúspěšnosti zadávacích řízení; domnívá se, že závazek agentury zvážit před zahájením zadávacích řízení provedení průzkumu trhu s cílem přezkoumat technické požadavky, je-li to nutné, a případně přehodnotit prioritu prováděných studií je krok správným směrem, který zlepší úspěšnost zadávacích řízení;

11.  vybízí agenturu, aby zintenzivnila spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy a Organizace spojených národů, za účelem nalezení a uplatňování součinnosti, kdykoli to bude možné;

12.  uvědomuje si složitost studií prováděných agenturou, které pokrývají právo a praxi všech členských států; zdůrazňuje hodnotu těchto studií a stanovisek pro tvorbu právních aktů Unie a nutnost poskytnout agentuře dostatečné finanční zdroje, aby mohla lépe plnit své povinnosti; vítá systematické úsilí agentury, pokud jde o zjišťování a oznamování všech druhů diskriminace v Unii, čímž přispívá ke zlepšování strategií pro začleňování a souvisejících politik Unie a členských států; zejména vítá závazek agentury k ochraně znevýhodněných skupin vypracováváním zvláštních studií, jako je například zpráva o právu osob se zdravotním postižením na samostatné bydlení, o sociálním začleňování mladých Romů a o rasové diskriminaci a rasově motivované trestné činnosti namířené proti osobám afrického původu; vyjadřuje politování nad tím, že stávající mandát agentury omezuje její schopnost jednat a vypracovávat studie v některých tematických oblastech; zdůrazňuje, že působnost agentury by se měla rozšířit na všechna práva chráněná Listinou, včetně otázek soudní a policejní spolupráce v trestních věcech, a domnívá se, že agentura by měla mít možnost vydávat stanoviska k legislativním návrhům z vlastního podnětu.

Personální politika

13.  bere na vědomí, že k 31. prosinci 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 98,61 %, přičemž ze 72 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (v roce 2017 bylo schváleno 72 míst) jich bylo jmenováno 71; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2018 pracovalo 31 smluvních zaměstnanců a osm vyslaných národních odborníků;

14.  s uspokojením bere na vědomí plnou genderovou vyváženost mezi vedoucími pracovníky (tři muži a tři ženy) a uspokojivou genderovou vyváženost v rámci správní rady (28 mužů a 25 žen);

Zadávání zakázek

15.  s ohledem na související připomínky orgánu příslušného pro udělení absolutoria konstatuje, že nástroje pro elektronické zadávání zakázek jsou povinné až od roku 2019 a že agentura zavedla všechny nástroje pro elektronické zadávání zakázek s výjimkou elektronických podání, jejichž zavedení bylo naplánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2019; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria podala zprávu o pokroku v tomto ohledu do června 2020;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  vítá stávající opatření agentury a její pokračující úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů (whistleblowers); bere na vědomí, že v roce 2018 nastal určitý počet případů možného a vnímaného střetu zájmů, které byly posouzeny a omezeny, přičemž žádný nebyl ohlášen; s uspokojením konstatuje, že životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady a vysokých vedoucích pracovníků jsou zveřejněny na internetových stránkách agentury;

17.  s ohledem na zjištění a připomínky orgánu příslušného pro udělení absolutoria s uspokojením konstatuje, že v návaznosti na reorganizaci provedenou v roce 2018 je nyní účetní odpovědný přímo řediteli;

18.  s ohledem na připomínky orgánu příslušného pro udělení absolutoria s odkazem na udělení absolutoria za rok 2017, které se týkají soudních řízení zahájených proti agentuře v posledních letech, pokud jde o rozhodnutí týkající se náboru zaměstnanců, která byla údajně v rozporu s platnými předpisy, konstatuje, že Tribunál oba případy zamítl; bere na vědomí, že agentura již není ve smluvním vztahu s bývalým dočasným soudcem Soudu pro veřejnou službu, a konstatuje, že přijala několik opatření k omezení možného střetu zájmů;

19.  bere na vědomí několik probíhajících soudních řízení týkajících se porušování služebního řádu a řádné správy věcí veřejných(4); zdůrazňuje, že agentura by měla zajistit splnění požadavků a že by měla jít příkladem a poskytovat poradenství ohledně základních práv a jejich dodržování; vyjadřuje politování nad tím, že toto porušování může mít nepříznivý dopad na veřejné mínění a na pověst Unie; vyjadřuje politování nad tím, že taková soudní řízení jsou pro agenturu nákladná a představují plýtvání penězi daňových poplatníků;

Vnitřní kontrola

20.  s uspokojením konstatuje, že po úspěšném zavedení strategie boje proti podvodům v prosinci 2014 a dokončení akčního plánu v letech 2015 a 2016 dokončila agentura revizi strategie boje proti podvodům, kterou správní rada schválila na své schůzi v prosinci 2018 a která je doplněna zvláštním akčním plánem;

21.  bere na vědomí, že v roce 2018 vydal útvar interního auditu zprávu o auditu etiky a řízení, která hodnotila koncepci a účinnost provádění rámce agentury pro řízení a kontrolu v oblasti etiky a dospěla k závěru, že tento rámec je z celkového hlediska koncipován adekvátně;

Další připomínky

22.  bere na vědomí, že agentura provádí opatření v návaznosti na činnost interinstitucionální skupiny Komise pro environmentální řízení (GIME) a že v průzkumu prováděném v roce 2019 vyjádřila zájem připojit se ke koordinovanému přístupu členů GIME, pokud jde o opatření, jež povedou ke snížení emisí CO2;

23.  vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 2020(5) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 197.
(2) Úř. věst. C 120, 29.3.2019, s. 198.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).
(4) Věc T-632/19 DD vs FRA; Věc T-703/19, DD vs FRA; Věc T-31/19 AF vs FRA; Věc C-601/19 P BP vs FRA; Věc C-699/19 P – BP vs FRA; Věc C-682/19 P vs FRA;
(5) Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí