Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2068(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0070/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0070/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0115

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 61k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P9_TA(2020)0115A9-0070/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2068(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0035/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0070/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2068(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0035/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0070/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2068(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0070/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 22 960 429 EUR, ποσό που συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,47 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2017· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν χαμηλό με 76,20 %, αλλά αναγνωρίζει ότι συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 4,09 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό για τις επιχειρησιακές δαπάνες, κυρίως λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση μελετών που καλύπτουν πολλούς μήνες και συχνά υπερβαίνουν το τέλος του οικονομικού έτους· σημειώνει ότι ο Οργανισμός καθιέρωσε διαδικασίες προγραμματισμού για την παρακολούθηση των αναπόφευκτων καθυστερήσεων μεταξύ της υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, η απόκλιση μεταξύ του αρχικά προγραμματισμένου και του τελικού ποσού που μεταφέρθηκε ήταν περίπου 10 %, εντός του περιθωρίου ανοχής και ότι η παλιά εφαρμογή για την παρακολούθηση της διάθεσης του προϋπολογισμού είχε αντικατασταθεί με νέα· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί 31 βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) δυνάμει του πλαισίου μέτρησης των επιδόσεων που χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του, και 5 επιπλέον ΒΔΕ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

4.  χαιρετίζει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, επιπλέον, ο Οργανισμός στηρίζει τακτικά άλλους οργανισμούς της Ένωσης ώστε να αντανακλούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») στο έργο τους· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ο Οργανισμός να συνεχίσει την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με άλλα συναφή όργανα της Ένωσης· παροτρύνει τον Οργανισμό να διερευνήσει τρόπους κοινής χρήσης των πόρων και του προσωπικού σε αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα μεταξύ οργανισμών με παρόμοιες δραστηριότητες·

5.  σημειώνει ότι, το 2018, δημιουργήθηκε μια νέα επιχειρησιακή μονάδα για την ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας σε έργα και την ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο·

6.  προτρέπει τον Οργανισμό να επιδιώξει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

7.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από τον Οργανισμό να υποβάλει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης έως τον Σεπτέμβριο του 2018· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240(3), ανατέθηκε στον Οργανισμό επίσημος ρόλος για την επίβλεψη των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αιτήσεων ατόμων που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ένωση αλλά δεν χρειάζονται θεώρηση και του παρασχέθηκε μηχανισμός για την επιτέλεση του εν λόγω ρόλου·

8.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα, αν όχι πλήρους συγχώνευσης, τουλάχιστον δημιουργίας κοινών συνεργειών με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει δύο σενάρια: τη μεταφορά του Οργανισμού στην έδρα του EIGE στο Βίλνιους και τη μεταφορά της έδρας του EIGE στην έδρα του Οργανισμού στη Βιέννη· επισημαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την από κοινού χρήση εταιρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και διαχείριση κοινών εγκαταστάσεων, καθώς και κοινή υποδομή στους τομείς των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω χρηματοδότηση αμφότερων των οργανισμών·

9.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός για να εξισορροπήσει τη γεωγραφική κατανομή των προσλήψεων υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για διάφορες θέσεις, έχοντας κατά νου τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσον αφορά την πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων για ορισμένα καθήκοντα·

10.  υποστηρίζει, σε σχέση με την ανάθεση της εκπόνησης μελετών, ότι οι περιορισμοί του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ανεπιτυχείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· πιστεύει ότι η δέσμευση του Οργανισμού να εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας αγοράς πριν από τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προσφορών, να επανεξετάζει, εφόσον είναι αναγκαίο, τις τεχνικές απαιτήσεις, και να επαναξιολογεί, ει δυνατόν, την προτεραιότητα των προς ανάληψη μελετών αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να είναι πιο επιτυχείς οι διαδικασίες υποβολής προσφορών στο μέλλον·

11.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εντείνει τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ, με σκοπό την εύρεση και την αξιοποίηση συνεργειών, όποτε αυτό είναι δυνατόν·

12.  αναγνωρίζει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των μελετών που εκπονεί ο Οργανισμός, οι οποίες καλύπτουν τη νομοθεσία και τις πρακτικές όλων των κρατών μελών· επισημαίνει την αξία που έχουν οι εν λόγω μελέτες και γνωμοδοτήσεις για την ανάπτυξη των νομικών πράξεων της Ένωσης και τη σημασία που έχει η διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων στον Οργανισμό για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός συνεχώς διεξάγει έρευνα και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με όλους τους τύπους διακρίσεων στην Ένωση, συμβάλλοντας στη βελτίωση των στρατηγικών ένταξης και των συναφών πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Οργανισμού να προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες διεξάγοντας ειδικές μελέτες, όπως οι εκθέσεις σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην ανεξάρτητη διαβίωση, σχετικά με την κοινωνική ένταξη των νέων Ρομά, και σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις και τα ρατσιστικά εγκλήματα σε βάρος ατόμων αφρικανικής καταγωγής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η τρέχουσα εντολή του Οργανισμού περιορίζει τη δυνατότητά του να ενεργεί και να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σε ορισμένους θεματικούς τομείς· τονίζει ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα δικαιώματα που προστατεύονται από τον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και πιστεύει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών προτάσεων με δική του πρωτοβουλία·

Πολιτική προσωπικού

13.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 98,61 %, με την κάλυψη 71 θέσεων έκτακτων υπαλλήλων από τις 72 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 72 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 31 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 8 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών (τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες) και την ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο (28 άνδρες και 25 γυναίκες)·

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

15.  σημειώνει, υπό το φως των σχετικών παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, ότι τα εργαλεία των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κατέστησαν υποχρεωτικά μόλις από το 2019 και ότι ο Οργανισμός εισήγαγε όλα τα εργαλεία για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις με την εξαίρεση της ηλεκτρονικής υποβολής, που αναμενόταν να εφαρμοστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2019· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο έως τον Ιούνιο του 2020·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  επιδοκιμάζει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των καταγγελτών· σημειώνει ότι υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις δυνητικών και εικαζόμενων συγκρούσεων συμφερόντων που αξιολογήθηκαν και μετριάστηκαν και ότι δεν αναφέρθηκε καμία το 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των στελεχών δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού·

17.  σημειώνει με ικανοποίηση, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και μετά την αναδιοργάνωση το 2018, ότι ο υπόλογος αναφέρεται τώρα απευθείας στον διευθυντή·

18.  σημειώνει, υπό το φως των παρατηρήσεων που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την απαλλαγή του 2017 σχετικά με τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν τα τελευταία χρόνια κατά του Οργανισμού όσον αφορά εικαζόμενες παράτυπες αποφάσεις πρόσληψης, ότι το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε και τις δύο υποθέσεις· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός δεν διατηρεί πλέον συμβατική σχέση με πρώην αναπληρωτή δικαστή του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και σημειώνει ότι έλαβε διάφορα μέτρα για τον μετριασμό δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων·

19.  σημειώνει διάφορες εν εξελίξει νομικές διαδικασίες σχετικά με παραβιάσεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και παραβιάσεις του δικαιώματος χρηστής διοίκησης(4)· τονίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και τονίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα όσον αφορά την παροχή συμβουλών και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εν λόγω παραβιάσεις μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινή γνώμη και στη φήμη της Ένωσης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εν λόγω νομικές διαδικασίες είναι δαπανηρές για τον Οργανισμό και αποτελούν σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

20.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε μια αναθεώρηση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2018 και συμπληρώθηκε από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης·

21.  σημειώνει ότι, το 2018, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξέδωσε έκθεση ελέγχου σχετικά με τη δεοντολογία και τη διακυβέρνηση, η οποία αξιολόγησε τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου διακυβέρνησης και ελέγχου του Οργανισμού στον τομέα της δεοντολογίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο διακυβέρνησης και ελέγχου ήταν συνολικά επαρκώς σχεδιασμένο·

Λοιπές παρατηρήσεις

22.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας για την περιβαλλοντική διαχείριση (GIME) και ότι εξέφρασε το ενδιαφέρον του στο πλαίσιο της έρευνας του 2019 να συμμετάσχει στη συντονισμένη προσέγγιση των μελών του GIME όσον αφορά τις ενέργειες που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών CO2·

23.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o
o   o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(5) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) EE C 120 της 29.3.2019, σ. 197.
(2) EE C 120 της 29.3.2019, σ. 198.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).
(4) Υπόθεση T-632/19 DD κατά FRA· Υπόθεση T-703/19 DD κατά FRA· Υπόθεση T-31/19 AF κατά FRA· Υπόθεση C-601/19 P BP κατά FRA· Υπόθεση C-699/19 P - BP κατά FRA· Υπόθεση C-682/19 P - BP κατά FRA.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου