Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2068(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0070/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0070/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0115

Usvojeni tekstovi
PDF 166kWORD 56k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava
P9_TA-PROV(2020)0115A9-0070/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. (2019/2068(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0035/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0070/2020),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 53, 22.2.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019, str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. (2019/2068(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0035/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0070/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 53, 22.2.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7)SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. (2019/2068(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0070/2020),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 22 960 429 EUR, što predstavlja neznatno povećanje od 0,47 % u odnosu na 2017.; budući da proračun Agencije gotovo isključivo čine proračunska sredstva Unije(2);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je isti postotak kao 2017.; primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila niskih 76,20 %, ali priznaje da to predstavlja malo povećanje od 4,09 % u odnosu na 2017.;

2.  primjećuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, razina prenesenih odobrenih sredstava bila visoka za operativne rashode, uglavnom zbog prirode aktivnosti koje uključuju financiranje studija za koje je potrebno nekoliko mjeseci i koje često prelaze u sljedeću godinu; primjećuje da je Agencija uvela postupke planiranja kako bi pratila neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja; primjećuje da je, prema odgovoru Agencije, odstupanje između prvotno planiranog iznosa i onoga koji je u konačnici prenesen iznosilo otprilike 10 %, što je unutar dopuštenog odstupanja, te da je prijašnja aplikacija za praćenje potrošnje proračuna zamijenjena novom; poziva Agenciju da unaprijedi svoje proračunsko planiranje;

Uspješnost

3.  napominje da Agencija koristi 31 ključni pokazatelj uspješnosti kao dio svojeg okvira za mjerenje uspješnosti kako bi procijenila rezultate i učinak svojih aktivnosti te pet dodatnih ključnih pokazatelja uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  pozdravlja suradnju Agencije s drugim agencijama, osobito s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Europskim institutom za ravnopravnost spolova, Agencijom Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Agencijom Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i Europskim potpornim uredom za azil, kako bi ostvarila ciljeve zajedničke politike; pozdravlja činjenicu da Agencija usto redovito pruža potporu drugim agencijama Unije da u svojem radu odražavaju obveze koje proizlaze iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima (Povelja); smatra da je potrebno da Agencija nastavi razvijati snažne veze s drugim relevantnim institucijama Unije; potiče Agenciju da istraži mogućnosti dijeljenja resursa i osoblja za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima;

5.  napominje da je 2018. uspostavljena nova operativna jedinica za jačanje međuresorne suradnje na projektima i poboljšanje sposobnosti odgovora u stvarnom vremenu;

6.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

7.  prima na znanje da je Parlament od Agencije zatražio da do rujna 2018. podnese stručno mišljenje o provedbi Povelje u institucijskom okviru Unije; prima na znanje da je Agenciji na temelju Uredbe (EU) 2018/1240(3) povjerena formalna uloga u nadzoru nad kriterijima koji se upotrebljavaju za pregled zahtjeva osoba koje žele ući u Uniju, ali im nije potrebna viza, te joj je za to dodijeljen mehanizam;

8.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost barem uspostave zajedničke sinergije s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE), ako ne i mogućnost njihova potpuna spajanja; poziva Komisiju da ocijeni dva scenarija: preseljenje Agencije u sjedište EIGE-a u Vilniusu i preseljenje sjedišta EIGE-a u sjedište Agencije u Beču; napominje da bi to podrazumijevalo dijeljenje korporacijskih usluga i usluga podrške te upravljanje zajedničkim prostorima, kao i zajedničku informacijsko-komunikacijsku, telekomunikacijsku i internetsku infrastrukturu, čime bi se mnogo uštedjelo, a taj bi se novac mogao iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija;

9.  pozdravlja napore koje je Agencija uložila kako bi se uravnotežila geografska raspodjela pri zapošljavanju kvalificiranih kandidata za razne uloge, imajući na umu teškoće s kojima se suočava kako bi odabrala prave kandidate za određene profile;

10.  u pogledu nabave studija potvrđuje da proračunska ograničenja ne bi trebala dovoditi do neuspješnih postupaka javne nabave; smatra da je obveza Agencije da razmotri provođenje istraživanja tržišta prije nego što objavi pozive na podnošenje ponuda, da prema potrebi preispita tehničke zahtjeve i da, ako je to moguće, ponovno procijeni prioritet studija koje će se provesti, korak u pravom smjeru kako bi se poboljšao uspjeh natječajnih postupaka u budućnosti;

11.  potiče Agenciju da intenzivira suradnju s međunarodnim organizacijama kao što su Vijeće Europe i Ujedinjeni narodi kako bi se, kad god je to moguće, pronašle i koristile sinergije;

12.  potvrđuje složenost studija koje je Agencija provela u području prava i prakse svih država članica; ističe vrijednost tih studija i mišljenja za sastavljanje pravnih akata Unije i važnost odgovarajućih financijskih sredstava koja se pružaju Agenciji kako bi ona mogla bolje izvršavati svoje zadaće; pozdravlja kontinuirano istraživanje i izvješćivanje Agencije o svim vrstama diskriminacije u Uniji, čime se doprinosi poboljšanju strategija inkluzije i povezanim politikama Unije i država članica; posebno pozdravlja predanost Agencije zaštiti ugroženih skupina provođenjem posebnih studija, kao što su izvješća o pravu na neovisan život osoba s invaliditetom, o socijalnoj uključenosti mladih Roma te o rasnoj diskriminaciji i rasističkim zločinima nad osobama afričkog podrijetla; izražava žaljenje zbog činjenice da trenutačni mandat Agencije ograničava njezinu sposobnost djelovanja i provedbe studija u određenim tematskim područjima; naglašava činjenicu da bi se nadležnost Agencije trebala proširiti na sva prava zaštićena Poveljom, uključujući pitanja policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, i smatra da bi Agencija trebala moći dati mišljenja o zakonodavnim prijedlozima na vlastitu inicijativu;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 98,61 % plana radnih mjesta, odnosno imenovan je 71 privremeni djelatnik od 72 privremena djelatnika čije je zapošljavanje odobreno u okviru proračuna Unije (u odnosu na 72 odobrena radna mjesta 2017.); također primjećuje da je 2018. za Agenciju radio 31 ugovorni djelatnik i 8 upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  s odobravanjem konstatira ujednačenu rodnu ravnotežu kod višeg rukovodećeg osoblja (tri muškarca i tri žene) i zadovoljavajuću rodnu ravnotežu među članovima upravnog odbora (28 muškaraca i 25 žena);

Javna nabava

15.  primjećuje da su, s obzirom na povezane primjedbe tijela nadležnog za davanje razrješnice, alati za e-javnu nabavu postali obvezni tek 2019. i da je Agencija uvela sve alate za e-javnu nabavu osim elektroničkog podnošenja ponuda, čije je uvođenje bilo predviđeno za četvrto tromjesečje 2019.; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time najkasnije do lipnja 2020. obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  pozdravlja postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore povezane s osiguravanjem transparentnosti, sprečavanjem i postupanjem u slučaju sukoba interesa te zaštitom zviždača; primjećuje da je u 2018. postojao niz slučajeva mogućih i uočenih sukoba interesa koji su procijenjeni i ublaženi, te da nijedan nije bio prijavljen; cijeni činjenicu da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora i direktora objavljeni na internetskim stranicama Agencije;

17.  sa zadovoljstvom primjećuje da, s obzirom na primjedbe i opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice i nakon reorganizacije 2018., računovodstveni službenik sada odgovara izravno direktoru;

18.  napominje, s obzirom na primjedbe tijela nadležnog za davanje razrješnice u odnosu na razrješnicu za 2017. u vezi sa sudskim postupcima koji su proteklih godina protiv Agencije pokrenuti u pogledu nepravilnih odluka o zapošljavanju, da je Opći sud odbacio oba slučaja; prima na znanje da Agencija više nije u ugovornom odnosu s bivšim privremenim sucem Službeničkog suda i primjećuje da je provela nekoliko mjera da ublaži svaki mogući sukob interesa;

19.  prima na znanje nekoliko tekućih pravnih postupaka u pogledu kršenja Pravilnika o osoblju i kršenja prava na dobru upravu(4); naglašava da bi Agencija trebala zajamčiti ispunjenje zahtjeva i ističe da bi Agencija trebala služiti kao primjer u savjetovanju o temeljnim pravima i njihovu poštovanju; žali zbog činjenice da takva kršenja mogu imati štetan učinak na javno mnijenje i na ugled Unije; žali zbog toga što su takvi pravni postupci skupi za Agenciju i što se njima rasipa novac poreznih obveznika;

Unutarnje kontrole

20.  sa zadovoljstvom primjećuje da je, nakon uspješne provedbe strategije za borbu protiv prijevara koja je donesena u prosincu 2014. i dovršetka akcijskog plana tijekom 2015. i 2016., Agencija dovršila reviziju strategije za borbu protiv prijevara koja je donesena na sastanku upravnog odbora u prosincu 2018. i nadopunjena posebnim akcijskim planom;

21.  primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju 2018. objavila izvješće o reviziji o etici i upravljanju u kojem je procijenila strukturu i učinkovitu provedbu okvira Agencije za upravljanje i kontrolu u području etike te zaključila da je okvir za upravljanje i kontrolu općenito primjereno strukturiran;

Druge primjedbe

22.  primjećuje da Agencija prati aktivnosti Komisije u okviru „Groupe Interinstitutionnel de Management Environnemental” (GIME) i da je u istraživanju iz 2019. izrazila interes za pridruživanje koordiniranom pristupu članova GIME-a u pogledu mjera koje će dovesti do smanjenja emisija CO2;

23.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(5) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 120/40, 29.3.2019., str. 200.
(2) SL C 120/40, 29.3.2019., str. 198.
(3) Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).
(4) Predmet T-632/19 DD/ FRA; predmet T-703/19 DD/ FRA; predmet T-31/19 AF/ FRA; predmet C-601/19 P BP/ FRA; predmet C-699/19 P – BP/ FRA; predmet C-682/19 P – BP/ FRA.
(5) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti