Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2061(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0071/2020

Testi mressqa :

A9-0071/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0116

Testi adottati
PDF 179kWORD 66k
Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020 - Brussell Verżjoni proviżorja
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kumitat tar-Reġjuni
P9_TA-PROV(2020)0116A9-0071/2020
Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2019/2061(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0056/2019)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kumitat tar-Reġjuni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom)  2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 59, 118, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0071/2020),

1.  Jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat tar-Reġjuni għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.02.2018.
(2) ĠU C 327, 30.09.2019, p. 1.
(3) ĠU C 340, 08.10.2019, p. 1.
(4) ĠU C 340, 08.10.2019, p. 9.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Mejju 2020 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2019/2061(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0071/2020),

A.  billi, fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza, l-awtorità ta' kwittanza tixtieq tisħaq fuq l-importanza partikolari li tissaħħaħ aktar il-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni permezz ta' titjib fit-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont u permezz tal-implimentazzjoni tal-kunċett ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni u governanza tajba tar-riżorsi umani;

1.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fir-rapport annwali tagħha għall-2018, il-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") ma tidentifika l-ebda dgħjufijiet serji fir-rigward tas-suġġetti awditjati b'rabta mar-riżorsi umani u mal-proċeduri ta' akkwist għall-Kumitat tar-Reġjuni (il-"Kumitat");

2.  Jilqa' l-konklużjoni tal-Qorti li l-pagamenti kollha għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2018 għan-nefqa amministrattiva tal-Kumitat kienu ħielsa minn żbalji materjali u li s-sistemi ta' sorveljanza u kontroll eżaminati kienu effettivi;

3.   Jiddispjaċih, bħala osservazzjoni ġenerali, li l-Kapitolu 10, "Amministrazzjoni", tar-Rapport Annwali 2018 tal-Qorti għandu kamp ta' applikazzjoni u konklużjonijiet pjuttost limitati, minkejja l-fatt li l-Intestatura 5, "Amministrazzjoni", tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali titqies li għandha riskju baxx;

4.  Jinnota li l-Qorti għażlet kampjun ta' 45 tranżazzjoni li jikkorrispondu għall-Intestatura 5, “Amministrazzjoni” tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni; jinnota li l-kampjun tfassal biex ikun rappreżentattiv tal-firxa ta' nfiq fl-ambitu tal-Intestatura 5, li tirrappreżenta 6,3 % tal-baġit tal-Unjoni; jinnota li l-ħidma tal-Qorti tindika li n-nefqa amministrattiva hija waħda ta’ riskju baxx; jikkunsidra, madankollu, li numru ta' tranżazzjonijiet magħżula b'rabta mal-"istituzzjonijiet l-oħra" mhuwiex suffiċjenti u jitlob lill-Qorti żżid l-għadd ta' tranżazzjonijiet li għandhom jiġu eżaminati tal-inqas b'10 %;

5.  Jinnota li fl-2018 il-baġit tal-Kumitat ammonta għal EUR 96 101 000 meta mqabbel ma' EUR 93 295 000 tal-2017, li jikkorrispondi għal żieda ta' 3 %; jinnota li 99,3 % tal-approprjazzjonijiet kollha kienu impenjati sa tmiem l-2018 (meta mqabbel ma' 98 % fl-2017 u 98,7 % fl-2016), u li 91 % tħallsu fl-2018 (meta mqabbel ma' 89,9 % fl-2017 u 89,6 % fl-2016);

6.  Jilqa' l-ġestjoni finanzjarja, li b'mod ġenerali hija prudenti u soda, tal-Kumitat fil-perjodu tal-baġit tal-2018; jilqa' l-fatt li r-rata ta' impenn għat-Titolu 1,"Infiq relatat ma' persuni li jaħdmu mal-Kumitat," kienet 99,1 % u għat-Titolu 2, "Il-bini, it-tagħmir u l-infiq operattiv mixxellanju" kienet, 99,6 %;

7.  Jinnota r-risposta tal-Kumitat b'rabta mar-rati ta' eżekuzzjoni tal-pagamenti (76,9 % fl-2018, 77,1 % fl-2017 u 74,5 % fl-2016) għat-Titolu 2; jinnota li l-fatturi prinċipalment għall-manutenzjoni u l-konsum tal-enerġija jaslu biss fil-bidu tas-sena ta' wara; jitlob lill-Kumitat itejjeb is-sitwazzjoni, fejn possibbli billi jistabbilixxi termini ta' ħlas ibbilanċjati matul is-sena fil-kuntratti ta' servizz rilevanti;

8.  Jinnota l-approprjazzjonijiet mhux użati għal diversi linji baġitarji, bħal 59,0 % għall-korsijiet għall-membri (il-partita 105), 33,3 % għall-missjonijiet għall-persunal (il-partita 162), 77,9 % għas-servizzi mediċi (il-partita 1634) u 92,7 % għas-sistemazzjoni tal-bini (il-partita 2007); ifakkar fil-ħtieġa ta' miżuri biex jiġi evitat li l-baġit jiġi sovrastimat;

9.  Jenfasizza li l-baġit tal-Kumitat, minkejja l-attivitajiet politiċi tiegħu, huwa meqjus purament amministrattiv u jammonta għal 1 % tal-Intestatura 5 "Amministrazzjoni" tal-baġit tal-Unjoni; jilqa' l-isforzi tal-Kumitat fl-applikazzjoni ta' prinċipji tal-baġit ibbażati fuq il-prestazzjoni fl-operazzjonijiet ta' kuljum tiegħu u r-rieda tiegħu biex ikompli jtejjeb il-ħidma tiegħu flimkien ma' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni; jinnota l-għodod ta' suċċess, bħar-riżamijiet tal-eżekuzzjoni tal-baġit, biex jiġu mmonitorjati r-rati tal-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Kumitati u biex iservu ta' għajnuna biex jitjiebu; jilqa' b'mod ġenerali l-approċċ tal-Kumitat orjentat lejn il-prestazzjoni;

10.  Jinnota li l-Kumitat iżomm reġistru ċentrali tal-eċċezzjonijiet ta' rappurtar relatati man-nuqqas ta' konformità mal-proċeduri interni u l-miżuri korrettivi; jilqa' l-fatt li l-għadd globali ta' eċċezzjonijiet finanzjarji naqas b'6,8 % (meta mqabbel mal-2017);

11.  Jilqa' l-isforzi tal-Kumitat biex jonqos iż-żmien medju għall-ħlas (skont ir-Regolament Finanzjarju, il-pagamenti jridu jsiru fi żmien 30 jum) għal 16-il jum bħala medja fl-2018, li hija l-aħjar rata f'10 snin (meta mqabbla ma' 23 jum fl-2017, 26 jum fl-2016 u 20 jum fl-2015); jinnota li fl-2018 ma ġie rrapportat l-ebda każ ta' mgħax ta' inadempjenza obbligatorju;

12.  Jinnota li l-Kumitat nieda eżerċizzju għal 16-il Standard ta' Kontroll Intern (ICS) permezz ta' kwestjonarju, imfassal biex jevalwa l-konformità u l-effikaċja tar-rekwiżiti speċifikati għal kull ICS; jinnota l-eżitu pożittiv ta’ dik l-evalwazzjoni u l-konklużjonijiet tagħha li jiffukaw b'qawwa fuq l-ICS 3, l-allokazzjoni tal-persunal, l-ICS 10, il-kontinwità operattiva u l-ICS 12, l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, minħabba l-isfidi futuri bħall-mandat ġdid u l-25 anniversarju tal-Kumitat;

13.  Jirrikonoxxi li l-monitoraġġ tal-kapaċità tal-awditjar intern huwa pprovdut minn kumitat tal-awditjar magħmul minn membru wieħed għal kull grupp politiku tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Finanzjarji u Amministrattivi tal-Kumitat u konsulent estern ta' livell għoli; jinnota li l-objettiv għall-2018 li 75 % tar-rakkomandazzjonijiet importanti ħafna jingħalqu wara 6 xhur intlaħaq b'rata ta' 50 %, u l-objettiv li 100 % tar-rakkomandazzjonijiet importanti ħafna jingħalqu wara 12-il xahar intlaħaq b'rata ta' 100 %;

14.  Itenni l-importanza tal-kooperazzjoni interistituzzjonali, bħal ftehimiet dwar il-livell ta' servizz għall-politiki tar-riżorsi umani u ftehimiet amministrattivi oħra; jistieden lill-Kumitat jinforma lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament dwar l-ammonti mħallsa fl-ambitu ta' ftehimiet bħal dawn fir-rapport annwali tal-attività li jmiss;

15.  Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali minħabba r-rwol tagħhom fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni; 

16.  Jinnota li fil-31 ta' Diċembru 2019 wasal fi tmienu l-ftehim ta' kooperazzjoni amministrattiva tal-2014 bejn il-Kumitat, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u l-Parlament; jinnota li sal-lum il-ftehim tal-2014 la reġa' ġie nnegozjat u lanqas estiż; huwa tal-opinjoni li l-ftehim tal-2014 kien żbilanċjat ħafna għall-Kumitat u l-KESE (il-"Kumitati"), li b'kollox ittrasferew 60 traduttur lill-Parlament (24 mill-Kumitat) u bi skambju kisbu biss l-użu tas-servizzi tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS); jinnota bi tħassib li bħala konsegwenza, il-Kumitati kellhom jingaġġaw persunal kuntrattwali u jesternalizzaw is-servizzi ta' traduzzjoni tagħhom; jinnota bi tħassib li biex jikkumpensa għat-tnaqqis fil-persunal tat-traduzzjoni, il-Parlament ipprovda lill-Kumitat fondi addizzjonali (EUR 1 200 000 mill-2015 sal-2016) biex tiġi koperta l-esternalizzazzjoni tas-servizzi ta' traduzzjoni u li dawn il-fondi jistgħu jiġu riallokati lejn oqsma oħra ta' politika jekk ma jintużawx kollha għat-traduzzjoni esternalizzata; huwa tal-opinjoni li dawn iċ-ċirkostanzi mhumiex konformi mal-kriterji ta' ġestjoni finanzjarja ġenerali tajba u prudenti, u għandhom jerġgħu jiġu riveduti fil-każ ta' estensjoni ta' dan il-ftehim jew fin-negozjati ta' ftehim ġdid; jirrikonoxxi li mil-lat politiku, il-ftehim għandu jiġi aġġornat biex jingħelbu l-isfidi attwali, bħall-Qafas Finanzjarju Pluriennali il-ġdid jew ir-regoli l-ġodda dwar il-politika ta' koeżjoni;

17.  Jilqa' l-kampanja "Nirriflettu dwar l-Ewropa/il-Futur tal-Ewropa" li tammonta għal aktar minn 209 avvenimenti li saru kollha (sa Frar 2019); jinnota li l-Kumitat qed jagħti segwitu lil dan is-suċċess billi jiżviluppa mudell, flimkien ma' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni, għal konsultazzjonijiet li tibqa’ għaddejja maċ-ċittadini tal-Unjoni bil-għan li jiġu kkombinati d-dibattiti lokali ma' mekkaniżmu ta' feedback biex jiġu infurmati dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-Unjoni; jistieden lill-Kumitat jirrapporta dwar ir-riżultati li nkisbu fir-rapport annwali tal-attività tiegħu li jmiss;

18.  Jilqa', għal raġunijiet ta' trasparenza, il-lista ta' avvenimenti għall-2017 u l-2018 fil-kuntest tal-kampanja "Nirriflettu dwar l-Ewropa/il-Futur tal-Ewropa" fir-rapport annwali tal-attività tal-Kumitat; jinnota l-ismijiet tal-membri tal-Kumitat involuti, it-titlu, id-data u l-post ta’ kull avveniment, u l-ispiża globali, li tammonta għal EUR 41 747,87 fl-2018 (meta mqabbla ma' EUR 45 505,93 fl-2017);

19.  Japprezza s-suċċess tal-Kumitat fuq il-midja soċjali bi 12 658 "likes" tal-paġna ta' Facebook fl-2018 (meta mqabbel ma' 9 013 fl-2017) u 3 727 segwaċi fuq Twitter fl-2018 (meta mqabbel ma' 3 425 fl-2017); jirrikonoxxi l-użu b'suċċess ta' stħarriġ online/applikazzjonijiet mobbli "Have your say on Europe!" (Semma' leħnek dwar l-Ewropa!) madwar l-Unjoni; jifraħ lill-Kumitat għas-sit web ġdid tiegħu b'101 983 viżwalizzazzjoni tal-paġna fl-2018 (meta mqabbel ma' 43 748 fl-2017); jilqa' l-kors online li fetaħ f'Jannar 2018 bit-titolu ‘Make the most of EU resources for your region or city’ (Nagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi tal-UE għar-reġjun jew għall-belt tiegħek) bi kważi 15 000 parteċipant (meta mqabbel ma' 8 500 fl-2015 u 5 500 fl-2016);

20.  Jilqa' b'sodisfazzjon is-suċċess tal-Kumitat meta żied il-pubblikazzjoni tal-istudji tiegħu li ammontaw għal 27 u qabżu l-objettiv ta' 15; jinnota li dawn l-istudji kollha ġew ippubblikati fuq is-sit web tal-Kumitat;

21.  Jinnota li l-ftehim bejn il-Kumitati u l-Kummissjoni dwar l-iskambju tal-binja VMA tal-Kummissjoni mal-binjiet tal-Kumitati BEL68/TRE 74 ġie ffirmat fit-28 ta' Awwissu 2019; jinnota li l-iskambju se jsir effettiv fis-16 ta' Settembru 2022; jinnota bi tħassib li l-prijorità ewlenija identifikata mill-politika immobiljari tal-Kumitati hija l-konċentrazzjoni ġeografika tal-binjiet; jinnota bi tħassib li dan l-iskambju jirriżulta f'telf ta' spazju għall-uffiċċji ta' 10 440 m2 għall-Kumitati u, għaldaqstant, il-ħtieġa li jinstabu aktar uffiċċji biex jakkomodaw madwar 200 membru tal-persunal wara l-iskambju, liema ħtieġa ma tistax tiġi kkumpensata kompletament b'miżuri alternattivi fuq perjodu qasir, bħal użu iktar intensiv tal-ispazju fil-bini l-ieħor jew żieda fl-użu tat-telexogħol, iżda se jirrikjedu x-xiri ta' binja oħra maġenb il-bini l-ieħor biex jiġi kkumpensat dan it-tnaqqis; jinnota wkoll il-ħtieġa li jiġi rinnovat il-binja VMA fuq perjodu qasir sa medju; jibża' mill-konsegwenzi li dan il-ftehim se jkollu mhux biss għall-finanzi tal-Kumitat iżda wkoll għall-benesseri tal-persunal ikkonċernat; jiddispjaċih li s-servizz legali ma ġiex ikkonsultat dwar kwistjoni ta' portata u importanza bħal din għall-Kumitat;

22.   Jinnota li l-Kumitati reċentement stabbilew grupp ta' ħidma konġunt bil-għan li titħejja analiżi oħra sabiex jinstabu soluzzjonijiet adegwati; jinnota li grupp ta' ħidma ieħor għandu l-kompitu li jirrifletti dwar modi ġodda ta' ħidma; jenfasizza li l-benesseri , il-modalità ta' xogħol u l-ispazju tax-xogħol tal-persunal bl-ebda mod ma għandhom ibatu l-konsegwenzi negattivi li jirriżultaw mill-iskambju tal-bini; ifakkar fil-ħtieġa li l-membri tal-persunal jiġu kkonsultati dwar l-iskambju tal-bini u li għandha titqies l-opinjoni tagħhom; jistieden lill-Kumitati jinformaw lill-Kumitat Parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Baġit dwar ir-riżultati li nkisbu;

23.  Jesprimi tħassib serju dwar il-konferma tal-preżenza ta' asbestos f'postijiet kritiċi tal-binja VMA inkluża ż-żona ta' parkeġġ; jiddeplora l-fatt li f'Settembru 2019 kuntrattur estern speċjalizzat għamel inventarju xahar biss wara l-iffirmar tal-ftehim mal-Kummissjoni; jiddeplora l-fatt li l-ftehim ġie ffirmat mingħajr ma ġew infurmati l-partijiet ikkonċernati kollha fi żmien xieraq dwar il-possibbiltà ta' preżenza ta' asbestos fil-binja VMA; jiddeplora wkoll il-fatt li l-membri u l-persunal ma ġewx infurmati dwar is-sitwazzjoni u jqis li mhuwiex biżżejjed li l-informazzjoni ġiet ippubblikata fuq l-intranet tal-Kumitat fejn huwa diffiċli li wieħed isibha;

24.   Jinnota li l-Kumitati rċevew ċertifikat ta' sikurezza rigward l-asbestos għall-binja VMA f'Settembru 2019 u li dan iċ-ċertifikat jispeċifika li l-bini fih asbestos mingħajr riskju għall-użu normali tal-bini; filwaqt li jitqies b'mod speċjali li l-użu li jmiss tal-bini mhux se jkun użu normali, iżda sitwazzjoni ta' kostruzzjoni, jinsab imħasseb ħafna dwar l-iżviluppi futuri relatati ma' din il-kwistjoni;

25.  Jinnota li l-effetti ta' esponiment fit-tul u mhux sikur għall-asbestos fuq is-saħħa tal-bniedem huma dokumentati sew u huma dejjem sors ta' tħassib u allarm fost il-popolazzjoni b'mod ġenerali; jitlob lill-Kumitati jattwaw politika ta' trasparenza totali u proattiva u jagħtu informazzjoni dwar il-ġestjoni tas-sitwazzjoni qabel u wara l-okkupazzjoni effettiva tal-binja VMA filwaqt li fl-istess ħin jiġi evitat l-allarm ;

26.  Jirrikonoxxi l-istrateġija immobiljari tal-Kumitat approvata fid-29 ta' Novembru 2017 li fiha ngħatat prijorità lill-"konċentrazzjoni ġeografika" u l-"konnessjoni fiżika" fil-bini prinċipali tal-Kumitati, Jacques Delors, li jipprovdi benefiċċji finanzjarji u mhux finanzjarji sinifikanti; jinnota li l-binja VMA se jeħtieġ rinnovazzjoni minuri malajr kemm jista' jkun (2020 sa 2022) u rinnovazzjoni aktar bir-reqqa ladarba l-Kumitati jkunu l-propjetarji sħaħ tal-binja VMA fl-2028; jinnota li l-ispejjeż se jiġu koperti mill-Kumitati skont l-iskema ta' kondiviżjoni applikabbli taħt il-ftehim ta' kooperazzjoni amministrattiva;

27.  Jilqa' l-miżuri kollha implimentati s'issa biex jiżguraw standards ta' (ċiber)sigurtà adegwati; jinnota li wara l-installazzjoni tat-tagħmir il-ġdid għall-kontroll tal-aċċess u l-azzjonijiet għas-Sigurtà tal-IT, l-istandards tas-sigurtà relatati laħqu l-istess livell bħall-istandards tal-Parlament u tal-Kummissjoni;

28.  Jiddispjaċih għall-fatt li l-Kumitat għad m'għandux qafas ġrudiku biex jittratta każijiet ta' fastidju li jinvolvu l-membri tiegħu; itenni l-appell tal-Ombudsman Ewropew biex l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jadottaw regoli dwar il-fastidju li japplikaw għall-membri tagħhom; jitlob lill-Kumitat jadotta b'urġenza regoli bħal dawn, skont id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament tat-2 ta' Lulju 2018 dwar l-ilmenti ta' fastidju; jistieden lill-Kumitat jirrapporta lill-Parlament dwar l-azzjonijiet ta' segwitu;

29.  Iħeġġeġ lill-Kumitat isaħħaħ l-isforzi tiegħu relatati mal-kodiċi ta' kondotta ppjanat għall-membri tiegħu b'rabta mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kunflitti ta' interess; jitlob lill-Kumitat jiżgura l-pubblikazzjoni tar-regoli u l-proċeduri kkonċernati fuq is-siti web tiegħu;

30.  Jirrikonoxxi l-mekkaniżmu robust li l-Kumitat għandu fis-seħħ biex jiġu indirizzati każijiet ta' fastidju li jinvolvu membri tal-persunal b'regoli interni li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti tal-Persunal biss; jilqa' d-dispożizzjoni tat-taħriġ għall-membri tal-persunal kollu dwar is-suġġett tal-prevenzjoni tal-fastidju, li jiffoka fuq ir-regoli, id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri fis-seħħ fir-rigward tal-ilmenti ta' fastidju; jinnota li l-Kumitat għandu tim funzjonanti ta' esperti tal-assistenza psikoloġijakunfidenzjali (bħalissa nħatru sitta u tnejn huma mniżżla f'lista ta' riżerva) li kollha rċevew taħriġ qabel ma ħadu l-funzjoni tagħhom;

31.  Jinnota li l-approprjazzjonijiet għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni żdiedu fil-kuntest tal-ftehim ta' kooperazzjoni ffirmat mal-Parlament u t-tnaqqis sussegwenti fil-persunal tat-traduzzjoni; jinnota li fl-2018 l-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni laħqet l-20,2 %, kemxejn ogħla mill-objettiv ta' 20 %, li ġiet ikkawżata parzjalment ukoll minħabba l-ammont kbir ta' xogħol (21 % ogħla mill-istess perjodu fl-2017); jinnota wkoll li l-ispiża totali tat-traduzzjoni esternalizzata fl-2018 kienet EUR 3 251 855 (meta mqabbla ma' EUR 5 263 108 li kieku kienet tkun l-ispiża totali tat-traduzzjoni interna);

32.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kumitati li wasslu għal riorganizzazzjoni sinifikanti taħt strateġija ġdida għal multilingwiżmu aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi; jiddispjaċih li, bejn l-2014 u l-2017, it-trasferimenti ta' postijiet tax-xogħol mis-servizzi lingwistiċi għas-servizzi tal-Parlament, kellhom jiġu kkumpensati minn numru akbar ta' aġenti kuntrattwali; jistieden lill-Kumitat jinforma lill-Parlament regolarment dwar l-iżviluppi relatati;

33.  Jinnota r-rapport ta' evalwazzjoni dwar il-proġett pilota ta' ġestjoni komuni ta' xi unitajiet tat-traduzzjoni li ġew identifikati, apparti minn tnaqqis fl-ispejjeż ġenerali tal-ġestjoni, is-sinerġiji addizzjonali fil-livell ta' assistenza għat-traduzzjoni ladarba l-unitajiet kollha tat-traduzzjoni jingħaqdu u l-kundizzjonijiet tekniċi kollha meħtieġa jkunu fis-seħħ; jinnota li l-bureau tal-Kumitat ta mandat lis-segretarju ġenerali tiegħu biex ifassal u jipproponi tabella tal-persunal ġdida, f'kooperazzjoni mas-segretarju ġenerali tal-KESE; jinnota li l-fużjoni tal-unitajiet pilota hija kkonfermata u li għandhom isiru żewġ fużjonijiet oħra fl-2019; jistieden lill-Kumitat jirrapporta lura lill-Parlament dwar l-azzjonijiet kollha li jkunu ttieħdu biex il-produzzjoni tat-traduzzjoni tkun sostenibbli;

34.  Jinnota l-isforzi biex il-proċessi tar-riżorsi umani jiġu ssemplifikati aktar, b'mod partikolari permezz tal-introduzzjoni gradwali ta' flussi tax-xogħol mingħajr karti bħall-fatturi, il-missjonijiet u l-fajls; jistieden lill-Kumitat isaħħaħ l-isforzi tiegħu fil-modernizzazzjoni tal-proċessi ta' akkwist tiegħu b'rabta ma' għodod tal-IT, billi jinħoloq fluss tax-xogħol elettroniku li jippermetti modalità mingħajr karti; jinnota l-progress tajjeb li sar bil-fatturazzjoni elettronika li issa hija kompletament operattiva mil-lat informatiku;

35.  Jinnota tabella tal-persunal ta' 538 membru tal-persunal fl-2018 (meta mqabbel ma' 533 fl-2017); jilqa' r-rata ta' pożizzjonijiet vakanti aktar baxxa fl-2018 (inqas minn 2 %) milli fl-2017 (madwar 2,5 %); jilqa' l-fatt li, fl-2018, beda eżerċizzju ta' valutazzjoni tal-ammont ta' xogħol biex ikun hemm stampa ġenerali tal-użu effiċjenti tar-riżorsi umani fi ħdan il-Kumitat u biex jiġu identifikati lakuni possibbli; jinnota li r-rapport finali se jiġi ppreżentat fir-rebbiegħa tal-2019; jitlob li jingħata segwitu dettaljat fir-rapport annwali tal-attività li jmiss tal-Kumitat;

36.  Jilqa' l-introduzzjoni ta' sistema ġdida ta' valutazzjoni li tiffoka fuq il-prestazzjoni individwali u skema ġdida ta' promozzjoni meritokratika li kienu s-suġġett ta' djalogu soċjali intensiv fl-2018; jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni wara stħarriġ ta' sodisfazzjon tal-persunal organizzat tard fl-2016 irriżultat fi programm ta' ġestjoni għal maniġers fil-livelli intermedji u inferjuri li jkopru suġġetti li huma marbuta mas-sodisfazzjon tal-persunal;

37.   Jilqa' l-fatt li r-rata ta' assenteiżmu naqset matul is-snin (minn 4,86 % fl-2015, 4,6 % fl-2016 u 4,5 % fl-2017, għal 4,29 % fl-2018); jinnota, madankollu, li 23 membru tal-persunal kienu fuq liv tal-mard għal aktar minn 90 jum fl-2018, inklużi tliet każijiet li kienu fuq liv tal-mard fit-tul, rispettivament, ta’ 352, 296,5, u 280,5 jum, u jikkorrispondu għal mard serju; jirrikonoxxi l-politika komprensiva tal-Kumitat dwar il-ġestjoni tal-assenteiżmu, inkluż is-segwitu tal-assenzi u l-implimentazzjoni ta' politika strutturata għar-ritorn għax-xogħol;

38.  Jilqa', b'rabta mal-opportunitajiet indaqs, il-miżuri kollha li ttieħdu fir-rigward tad-diżabbiltà, tad-diversità u tal-bilanċ bejn il-ġeneri, bħan-netwerk tal-punti ta' kuntatt lokali għal opportunitajiet indaqs fid-direttorati rispettivi għas-sensibilizzazzjoni u jiġu implimentati azzjonijiet fid-dipartimenti kollha tal-Kumitat; jilqa' l-isforzi tal-Kumitat fir-rigward tal-kundizzjonijiet flessibbli tax-xogħol tiegħu, sabiex jippermetti lill-kollegi taż-żewġ sessi jaqdu d-dmirijiet maniġerjali billi jirrikonċiljaw aħjar ir-responsabbiltajiet familjari u professjonali tagħhom;

39.  Jinnota b'interess li l-Kumitat adotta strateġija integrata ta' ġestjoni tat-talenti li tkopri firxa wiesgħa ta' oqsma u politiki biex, fl-aħħar mill-aħħar, jikkontribwixxu għall-prestazzjoni tal-persunal u l-impenn tal-persunal; jinnota li l-livell ta' viċi kapijiet tal-unità, kapijiet tas-settur u kapijiet ta' timijiet ġie rikonoxxut uffiċjalment bħala livell ta' ġestjoni ġdid u li l-Kumitat organizza taħriġ intern relatat;

40.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kumitat biex jinkiseb il-bilanċ ġeografiku għall-maniġers tal-Kumitat, b'mod partikolari fir-rigward tal-Istati Membri li aderew mal-Unjoni fl-2014 jew wara, li waslu għal persentaġġ tal-maniġers minn dawk l-Istati Membri sabiex jilħaq it-22,2 % (meta mqabbel mal-mira ta' 20 %), li huwa kemxejn ogħla mill-proporzjon tal-popolazzjoni tagħhom fl-Unjoni;

41.  Jinnota d-diffikultajiet tal-Kumitat biex jiżdied is-sehem tan-nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali intermedji u superjuri (35,6 % nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali); jirrikonoxxi l-fatt li l-Kumitat huwa istituzzjoni ta' daqs limitat bi grupp relattivament żgħir ta' maniġers ta' livell intermedju; jinnota l-isforzi bħall-Gwida għal Prattika Tajba relatati mar-Reklutaġġ, rielaborata f'istruzzjoni ta' servizz, bl-introduzzjoni ta' regola vinkolanti għall-inklużjoni ta' membri tal-bord irġiel kif ukoll nisa f'kull bord ta' reklutaġġ; jistieden lill-Kumitat isaħħaħ aktar l-isforzi tiegħu u jirrapporta lura lill-Parlament dwar kwalunkwe titjib miksub;

42.  Itenni l-ħtieġa li tiġi armonizzata u aċċelerata l-proċedura ta' kwittanza; jipproponi, f'dan ir-rigward, li tiġi stabbilita l-iskadenza tal-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara s-sena kontabilistika għall-preżentazzjoni tar-rapporti annwali tal-attività; jilqa' r-rieda tal-Kumitat li jsegwi din l-aħjar prattika li għandha tgħin biex tappoġġa t-talba biex jitqassar iż-żmien għall-proċedura ta' kwittanza;

43.  Jilqa' l-fatt li, b'mod ġenerali, il-valutazzjoni ta' nofs it-terminu li tlestiet fil-bidu tal-2018 ikkonkludiet li l-ftehim ta' kooperazzjoni interistituzzjonali bejn il-Kumitati qed jaħdem tajjeb; jinnota li s-servizzi konġunti jservu liż-żewġ Kumitati fl-oqsma tat-traduzzjoni, l-infrastruttura, il-loġistika u l-IT; jinnota li, flimkien mal-ispejjeż relatati mas-salarji kkonċernati, il-valur monetarju annwali tas-servizzi konġunti jaqbeż il-EUR 100 miljun;

44.   Jinnota li l-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Kumitati, iffirmat fl-2016, jistabbilixxi qafas ġuridiku sod għal kooperazzjoni fit-tul, effiċjenti u effettiva, u juri li l-Kumitati qed jaġixxu fi sħubija filwaqt li jirrispettaw is-setgħat u l-prerogattivi ta' xulxin; jinnota li l-ftehim intemm fil-31 ta' Diċembru 2019 u li kien ġie deċiż li jiġi estiż għal sena filwaqt li jkun qed jiġi nnegozjat ftehim ġdid; jitlob lill-Kumitati jagħmlu l-isforzi meħtieġa biex jikkonkludu ftehim ġdid malajr kemm jista' jkun sabiex jippermettu aktar sinerġiji u ffrankar;

45.   Ifakkar li għal darb'oħra l-Kumitati ddedikaw inqas minn 3 % tal-baġit totali tagħhom għall-IT u li proġetti u tagħmir tal-IT sofrew minn nuqqas ta' finanzjament strutturali għal diversi snin; jinnota bi tħassib li biex jiġi indirizzat l-akkumulu ta' proġetti u sistemi tal-IT, il-Kumitati qed ikomplu jużaw eżerċizzji ta' tlaqqit fi tmiem is-sena biex jiffinanzjaw proġetti tal-IT; jitlob lill-Kumitati jimplimentaw mill-aktar fis possibbli l-istrateġija diġitali l-ġdida u l-pjan pluriennali ta' nefqa tal-IT;

46.  Jistieden lill-Kumitat ikompli janalizza s-sitwazzjoni biex jiġu identifikati oqsma oħra għas-servizzi konġunti mal-KESE; jenfasizza li dan it-tip ta' kooperazzjoni interistituzzjonali jista' jnaqqas b'mod sinifikanti n-nefqa globali tal-Kumitat; jistieden lill-Kumitat jgħarraf lill-Kumitat Parlamentari għall-Kontroll tal-Baġit dwar kull riżultat li nkiseb;

47.  Jifraħ lill-Kumitat għat-taħriġ tiegħu dwar it-tagħlim elettroniku b'qasam speċifiku ddedikat għall-etika mfassal prinċipalment għal persunal ġdid u mqiegħed fl-ewwel paġna tal-intranet tal-Kumitat biex kulħadd ikun jista' jaċċedi faċilment għalih; japprezza, fl-interess tat-trasparenza, il-pubblikazzjoni ta' politiki, bħal proċeduri ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u politiki dwar attivitajiet okkupazzjonali ta' ex uffiċjali għolja, fuq is-sit web tal-Kumitat; jinkoraġġixxi lill-Kumitat ikompli jaħdem fuq politika vera favur id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tiegħu;

48.   Ifakkar li fit-23 ta' Awwissu 2018, ex awditur intern ressaq ilment quddiem l-awtorità tal-ħatra kontra l-Kumitat abbażi tal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, wara d-deċiżjoni tal-Kumitat tal-24 ta' Mejju 2018 li jirrifjuta li jirrikonoxxih bħala informatur in bona fide; jiddispjaċih ħafna dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat li tikkontradixxi l-pożizzjoni tal-Parlament li l-awditur intern huwa informatur in bona fide, ikkonfermata fir-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-Parlament għall-2001(1); iħeġġeġ lill-Kumitat jirrikonoxxi bis-sħiħ l-istatus tal-awditur intern u jitlob skuża pubblika talli l-każ tiegħu ġie ttrattat ħażin;

49.  Jinnota li fl-20 ta' Diċembru 2019, il-Kumitat għamel proposta lil ex awditur intern għal soluzzjoni bil-qorti soġġetta għal ftehim dwar il-protezzjoni tas-segretezza, liema proposta l-ex awditur intern irrifjuta abbażi tan-nuqqas ta' trasparenza; iħeġġeġ lill-Kumitat jirrevedi l-proposta tiegħu sabiex jirrikonoxxi formalment l-ex awditur intern bħala informatur in bona fide u jippermetti li kwalunkwe ftehim ta' konċiljazzjoni jkun pubbliku fl-interess tat-trasparenza;

50.  Jiddispjaċih li t-tnedija ta' proċess ta' medjazzjoni bejn il-Kumitat u l-ex awditur intern, mitluba fir-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-Parlament għal 2017(2), għadha ma seħħitx u hija ppjanata biss għall-bidu tal-2020; jiddispjaċih ukoll li l-Kumitat dam aktar minn 20 sena biex jidħol fi proċess ta' medjazzjoni mal-ex awditur intern; itenni l-appoġġ qawwi tiegħu, kif espress f'bosta riżoluzzjonijiet tal-Parlament, għal soluzzjoni ġusta u imparzjali mal-ex awditur intern u għal skuża pubblika mill-Kumitat għall-għemil ħażin tiegħu fit-trattament tal-każ;

51.  Jinnota d-deċiżjoni tat-tielet kumitat tal-invalidità, li jikkonferma b'mod unanimu li l-awditur intern kien invalidat minħabba raġunijiet okkupazzjonali u kien suġġett għal bullying mill-Kumitat;

52.  Jinnota li, fl-20 ta' Diċembru 2019, il-Kumitat ippreżenta proposta għal soluzzjoni bonarja u abbozz ta' stqarrija pubblika, li ġew irrifjutati mill-ex awditur intern, li esprima x-xewqa li l-proċess ta' medjazzjoni jiġi attivat bħala l-aktar strument adattat għar-riżoluzzjoni ġusta tal-każ;

53.  Jilqa' l-ħatra tal-Membru tal-Parlament Sophie in t'Veld bħala medjatur fil-każ bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim ta' kompromess bejn l-ex awditur intern u l-Kumitat; ifakkar fit-talba tiegħu li tali medjazzjoni għandha tindirizza wkoll l-istatus tal-informatur in bona fide tal-ex awditur intern (kif rikonoxxut mill-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħu għall-2001) u l-fatt li kien qed jaġixxi fl-interessi tal-Unjoni billi jirrapporta irregolaritajiet fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

54.   Jitlob li l-Kumitat jaċċetta minnufih il-medjazzjoni sabiex jimplimenta d-deċiżjoni tat-tielet kumitat tal-invalidità, filwaqt li jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex iwieġeb t-talbiet li saru fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Parlament;

55.  Jinnota li l-Kumitat, fil-kuntest tal-politika tiegħu ta' "revolving doors", jiżgura li l-persunal kollu li jitlaq mis-servizz, b’mod partikolari l-maniġers superjuri, jiġu mfakkra b'mod proattiv u sistematiku dwar l-obbligu tagħhom li jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali; jilqa' l-fatt li l-Kumitat ukoll ifakkar lill-persunal li jitlaq mis-servizz b'mod temporanju għal liv bla ħlas (CCP) jew għal invalidità, fl-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal u d-deċiżjoni interna Nru 66/2014 tal-Kumitat dwar attivitajiet u inkarigi esterni;

56.  Jinnota li l-Kunsill stabbilixxa li mid-data li fiha l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni jsir legalment effettiv, tlieta mill-24 siġġu li huma attribwiti lir-Renju Unit se jiġu attribwiti lill-Estonja, lil Ċipru u lil-Lussemburgu; jinnota li għaldaqstant, in-numru ta' siġġijiet tal-Kumitat jitnaqqas biss b'21;

57.  Jenfasizza l-ħidma kollha li nkisbet fl-aħħar snin f'oqsma bħall-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni, il-qafas etiku bir-regoli u l-proċeduri kollha relatati tiegħu, l-attivitajiet ta' komunikazzjoni msaħħa u l-ammont dejjem jiżdied ta' miżuri biex titjieb it-trasparenza; jilqa' l-għadd sinifikanti ta' ftehimiet interistituzzjonali dwar is-servizzi u l-kooperazzjoni; jissottolinja l-importanza tal-kollaborazzjoni u l-kondiviżjoni tal-esperjenzi fost l-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej; jissuġġerixxi li l-Kumitat janalizza l-possibbiltà ta' attivitajiet formalizzati ta' netwerking f'oqsma differenti biex jikkondividi l-aħjar prattiki u jiżviluppa soluzzjonijiet komuni.

(1) Resolution of the European Parliament of 29 January 2004 containing the comments accompanying the decision concerning the discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 2001 financial year — Section VII — Committee of the Regions (OJ L 57, 25.2.2004, p. 8).
(2) Riżoluzzjoni (UE) 2019/1429 tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (ĠU L 249, 27.9.2019, p. 123).

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Mejju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza