Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2083(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0072/2020

Внесени текстове :

A9-0072/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0117

Приети текстове
PDF 187kWORD 64k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
P9_TA-PROV(2020)0117A9-0072/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година (2019/2083(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0050/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624(6), и по-специално член 116 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0072/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година (2019/2083(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0050/2020),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624(6), и по-специално член 116 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0072/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година (2019/2083(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид Специален доклад № 24/2019 на Сметната палата, озаглавен „Предоставяне на убежище, преместване и връщане на мигранти – необходими са мерки за преодоляване на разминаването между цели и резултати“,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0072/2020),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана(1) („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 288 663 520 EUR, което представлява увеличение с 2,89% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,37%, което представлява леко увеличение с 0,74% спрямо 2017 г.; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е ниска и е в размер на 69,69%, което представлява увеличение с 3,27% спрямо 2017 г.;

2.  отбелязва, с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка със задължителния финансов оперативен резерв за финансиране на провеждането на действия за бърза гранична намеса и за намеса в областта на връщането, че въпреки че заделянето всяка година на предварително определен бюджет за покриване на евентуални действия за бърза гранична намеса е законодателно изискване, наложено на Агенцията, отрицателните странични ефекти от това бяха разгледани от съзаконодателите в рамките на преразглеждането на Регламент (ЕС) № 2016/1624(2); отбелязва, че с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2019/1896(3) оперативният резерв може да се освобождава всеки месец и да се използва за оперативни цели, а не единствено за бърза намеса или намеса в областта на връщането;

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2018 г. Агенцията е сключила споразумения за финансиране със сътрудничещи държави за оперативни дейности, които представляват 59% от бюджета на Агенцията; отбелязва въвеждането на нова, опростена схема за финансиране за разходите, свързани с разполагането на човешки ресурси, която се основава главно на разходи за единица, а в края на 2018 г. – въвеждането на нова система за последващ контрол, която обхваща всички видове разходи, както и промяната на системата Агенцията за предварителни проверки, включени във финансовите потоци; подчертава поставения от Палатата акцент върху факта, че възстановяването на разходи за оборудване продължава да се основава на действителните разходи и че проектът за преминаване към модел на възстановяване за този вид разходи на основата на единична цена е все така неуспешен; отбелязва освен това със загриженост констатацията на Палатата, че от 2014 г. насам доказателствата за действителните разходи, заявени от сътрудничещите държави за свързаните с оборудване разходи, продължават да бъдат недостатъчни и че предварителните проверки на тези разходи от страна на Агенцията не са ефективни, освен ако не са представени оправдателни документи; отбелязва липсата на последващи проверки на възстановените от Агенцията разходи, което допълнително увеличава риска от необосновано изплащане на средства; отбелязва със загриженост, че Агенцията е допуснала няколко разхода да бъдат възстановени по искане на сътрудничещи държави, въпреки че последните не са предоставили посочените и изискани от Агенцията доказателства; потвърждава въз основа на отговора на Агенцията, че от въпросните сътрудничещи държави са представени оправдателни документи, в които разходите са описани подробно; призовава Агенцията да посочва ясно в бъдеще вида оправдателни документи, които приема като необходими доказателства; освен това призовава Агенцията да възстановява само основателни от правна гледна точка разходи; очаква от Агенцията бързо да въведе стабилни последващи проверки на възстановяваните суми и до юни 2020 г. да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък в това отношение;

4.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че бюджетните преноси на Агенцията към 2019 г. възлизат на 83 000 000 EUR (29%), което е малко по-нисък процент спрямо предходната година; отбелязва, че размерът на отменените пренесени към 2018 г. бюджетни кредити е 11 000 000 EUR (12%), което е относително по-ниско спрямо предходната година; отбелязва, че основните причини за преноса на бюджетни кредити и за отмяната им са предизвикателствата във връзка с щатното разписание по отношение на броя и необходимия профил на служителите, закъснението при стартирането на проекта за строеж на новата сграда на Агенцията, многогодишното естество на проектите в областта на информационните и комуникационните технологии и надценяването от страна на сътрудничещите държави на мащаба и разходите за дейностите; отбелязва отговора на Агенцията, че през 2018 г. оперативните разходи са били основно под формата на безвъзмездни средства, които обхващат оперативния цикъл от февруари на година N до януари на година N+1, както и разходи по договори с плащане през N+1; настоятелно призовава Агенцията, заедно със сътрудничещите държави, да продължи да се стреми към по-точни разчети на разходите и бюджетни прогнози;

5.  призовава Агенцията да включва по-реалистични разчети за потребностите си от услуги в тръжната документация и да извършва стриктно финансово управление на договорите; припомня на Агенцията, че въпреки че рамковите споразумения не представляват задължение за закупуване до максималната стойност на договора, значителната разлика между максималната стойност на договора при една от процедурите за възлагане на обществена поръчка през 2018 г. (8 милиона евро) и печелившата оферта (5,8 милиона евро) би могла да създаде сериозен риск за доброто финансово управление;

Резултати от дейността

6.  отбелязва, че след одобрението през 2017 г. от страна на управителния съвет на реорганизацията на структурите на Агенцията, която засяга разпределението на ресурсите, през 2018 г. е приета актуализирана структура и тази структура, която е допълнена от нов вътрешен правилник, е приета от делегациите и подделегациите, за които е взето официално решение на изпълнителния директор;

7.  подчертава важната роля на Агенцията за насърчаване, координиране и развитие на европейското интегрирано управление на границите при пълно зачитане на основните права;

8.  отбелязва, че в контекста на европейското интегрирано управление на границите най-големите оперативни дейности са били 12-те съвместни операции по външните сухопътни, въздушни и морски граници, а основният оперативен акцент през 2018 г. е бил в централната, източната и западната част на Средиземноморието, които бяха подложени на най-съществения миграционен натиск; приветства освен това тясното междуведомствено сътрудничество в областта на митническото сътрудничество и сътрудничеството в областта на правоприлагането, особено в областта на бреговата охрана; настоятелно призовава Агенцията да предприеме бързо действия и да обезпечи качеството на своята работа в посока към определянето на подходящи количествени цели и специфични целеви стойности за съвместните операции, които се очаква да бъдат включени в единния програмен документ за периода 2021 – 2023 г.;

9.  отбелязва със загриженост, че в своя Специален доклад № 24/2019 Палатата констатира, че прилагането на процедурите за предоставяне на убежище, особено в Гърция и Италия, продължава да бъде засегнато от дълги периоди на обработка, затруднения и недостиг на съдебен капацитет; изисква от Агенцията да потърси възможности за сътрудничество с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Комисията в съответствие с препоръките на Палатата;

10.  отново призовава Агенцията да осигурява по-голяма прозрачност по отношение на своите дейности; приветства създаването на раздел, посветен на публичния достъп до документи, на уебсайта на Агенцията; настоятелно призовава Агенцията да създаде регистър на документите, което е правно задължение съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001(4);

11.  счита, че Агенцията следва проактивно да предоставя информация относно оперативните си дейности; приканва Агенцията да изпраща свои представители пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента, за да изпълнява специфичните си задължения за докладване пред членовете на Европейския парламент, като предоставя редовни подробни прегледи; призовава Агенцията да предостави доклада относно практическото прилагане на Регламент (ЕС) № 656/2014(5) за 2018 г., тъй като това е нейно правно задължение, и да предоставя в бъдеще по-конкретна информация, за да се осигури възможност за подходяща оценка на дейностите на Агенцията по море;

Политика относно персонала

12.  отбелязва със съжаление, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е изпълнено едва на 72,49%, като са назначени 303 срочно наети служители от общо 418 работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 352 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 187 договорно наети служители и 153 командировани национални експерти;

13.  отбелязва освен това въз основа на доклада на Палатата, че въпреки че Агенцията е продължила усилията си за набиране на персонал и през 2018 г. е увеличила броя на служителите си от 526 на 630, тя все още не е достигнала одобрения в щатното разписание брой за 2018 г. – 760 служители; отбелязва отговора на Агенцията, че са били заети общо 187 свободни длъжности, но поради високо вътрешно и външно текучество нетното увеличение на персонала през 2018 г. в сравнение с 2017 г. е 117, тъй като през годината са били освободени много длъжности; отбелязва освен това, че Агенцията е изправена пред предизвикателства, свързани с привличането на голям брой подходящи външни кандидати и постигане на добър географски баланс, главно поради ниския корекционен коефициент, който е най-ниският сред агенциите на Съюза; подчертава, че агенциите, намиращи се в държави, за които се прилага нисък корекционен коефициент, следва да получават допълнителна подкрепа от Комисията за прилагането на допълнителни мерки, така че да станат те по-привлекателни за настоящите и бъдещите служители; призовава Комисията да направи оценка на въздействието и на жизнеспособността на прилагането на корекционни коефициенти по отношение на заплатите в бъдеще; отбелязва, че Агенцията продължава да среща трудности при поддържането на желания добър географски баланс на развърнатите служители;

14.  отбелязва, че 2018 г. е третата година от петгодишния план за растеж след приемането на Регламент (ЕС) 2016/1624, с който значително бяха увеличени ресурсите в областта на бюджета и персонала; отбелязва, че след разширяването на мандата ѝ персоналът на Агенцията трябва да достигне 1 000 души до 2020 г.; отбелязва с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност, в които се подчертава, че планираното увеличение на персонала ще изисква допълнително офис пространство, че е в процес на изготвяне анализ за определяне на оптималната стратегия относно сградите;

15.  отбелязва, че от април 2018 г. насам Агенцията използва преразгледания обвързващ кодекс за поведение за операциите по връщане и действията за намеса в областта на връщането; отбелязва, че служителят по въпросите на основните права на Агенцията непрекъснато представя на вниманието на оперативните звена коментари и препоръки по отношение на всички оперативни планове и доклади за оценка;

16.  изразява съжаление поради факта, че въпреки неколкократните призиви на Парламента и значителното увеличение на персонала на Агенцията като цяло, служителят по въпросите на основните права все още не разполага с достатъчно човешки ресурси и поради това очевидно са възпрепятствани усилията му да изпълнява надлежно задачите, които са му възложени; настоятелно призовава Агенцията да предостави на своя служител по въпросите на основните права подходящи ресурси и персонал, по-специално за по-нататъшното развитие и изпълнение на стратегията на Агенцията за наблюдение и обезпечаване на защитата на основните права; припомня на Агенцията, че е важно да се спазват Правилникът;

17.  отбелязва, с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с необходимостта от разработване на подробен план за непрекъснатост на работата, че през 2018 г. е назначен служител, отговарящ за непрекъснатостта на работата;

18.  отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава за намаляване във възможно най-голяма степен на зависимостта от външен персонал в тази важна и чувствителна сфера с цел ограничаване на потенциалните рискове;

19.  отбелязва липсата на информация относно баланса между половете сред служителите на Агенцията; отново подчертава факта, че продължава да съществува значителен дисбаланс между половете в управителния съвет на Агенцията (50 мъже и 8 жени); настоятелно призовава този дисбаланс да бъде преодолян възможно най-скоро; призовава следователно Агенцията да напомня проактивно на държавите членки, че балансът между половете е важен, и призовава държавите членки да осигурят баланс между половете при номинирането на членове в управителния съвет на Агенцията;

Обществени поръчки

20.  отбелязва с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с необходимостта от опростяване на цялата финансова схема на Агенцията, че през 2018 г. Агенцията е въвела преразгледана финансова схема за съвместните операции и за връщанията, която се основава на опростени споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с държавите членки, като за човешките ресурси се използват стандартизирани разходи за единица;

21.  отбелязва със задоволство, че Агенцията участва активно в междуинституционални процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от други институции, че в процедурите за възлагане на обществени поръчки в областта на морското наблюдение Агенцията се стреми към сътрудничество с агенции на Съюза, осъществяващи сходни дейности, и че изготвя заданията по целесъобразност; отбелязва освен това, че през 2018 г. Агенцията е провела първата ръководена от нея междуинституционална процедура за възлагане на обществена поръчка с Европейската агенция за контрол на рибарството; настоятелно насърчава Агенцията да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;

22.  призовава Агенцията да предприеме незабавно последващи действия във връзка с неизпълнената препоръка относно електронните обществени поръчки, а именно въвеждането на електронно подаване на оферти;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

23.  високо оценява съществуващите мерки, въведени от Агенцията, и текущите усилия, които тя полага, за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за защита за лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва, че политиката относно подаването на сигнали за нередности е приета на 18 юли 2019 г.; приветства факта, че Агенцията предоставя на служителите достъп до доверени съветници и обучения относно процедурите за подаване на сигнали за нередности; отбелязва освен това, че с цел постигане на по-голяма прозрачност Агенцията е въвела многоезична версия на своя уебсайт на всичките 24 официални езика на Съюза; изразява при все това съжаление, че Агенцията публикува декларации за поети ангажименти, с които се декларира липсата на конфликт на интереси за членовете на нейния управителен съвет, изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, а не декларации за интереси; припомня, че не е правилно членовете на управителния съвет, изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор сами да заявяват липсата на конфликт на интереси; призовава Агенцията, с цел повишаване на прозрачността, да публикува до юни 2020 г. автобиографиите и декларациите за интереси на всички членове на управителния съвет, на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка със значителното увеличение на разходите на Агенцията за отпускане на безвъзмездни средства, че са взети мерки за смекчаване на установените рискове и че по-специално през 2018 г. е била извършена проверка на разходите за единица по отношение на Испания, Гърция и Италия, че през 2018 г. е приета политиката на последващ контрол, че основаният на риска годишен план за последващ контрол е бил утвърден и ще бъде преразгледан и че са завършени последващите проверки по отношение на Португалия и Естония;

25.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията няма политика за чувствителните длъжности, която да определя кои функции са чувствителни, да ги актуализира и да набелязва съответните мерки, насочени към смекчаване на риска от влиянието на лични интереси; призовава Агенцията да приеме и прилага подобна политика, за да бъде в съответствие със стандартите за вътрешен контрол на Агенцията; потвърждава въз основа на отговора на Агенцията, че в края на 2019 г. Агенцията е приключила процеса на приемане на политика за чувствителните длъжности;

26.  отбелязва, че след неотдавнашното преразглеждане на рамката си за вътрешен контрол Агенцията предприе необходимите действия, за да гарантира, че всички решения за дерогации от правилата за контрол или отклонения от установените процеси и процедури се документират, надлежно одобряват и регистрират на централно равнище;

Други коментари

27.  приветства факта, че с оглед на коментарите и констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изграждането на новата сграда на седалището и създаването на Европейско училище във Варшава, през 2019 г. полските органи са предоставили на Агенцията подходящ парцел, че понастоящем се планира изграждането на специално проектирани помещения за седалището на Агенцията до края на 2024 г., както и че през есента на 2019 г. полските органи трябва да отправят искане към Съвета на управляващите европейските училища да обмисли възможността за акредитиране на асоциирано европейско училище от тип II във Варшава, което да започне частично да функционира от началото на учебната 2020 – 2021 година;

28.  призовава Агенцията да се съсредоточи върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

o
o   o

29.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 14 май 2020 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 120, 29.3.2019 г., стр. 103.
(2) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(5) Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 93).
(6) Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0121.

Последно осъвременяване: 18 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност