Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2083(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0072/2020

Pateikti tekstai :

A9-0072/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0117

Priimti tekstai
PDF 181kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
P9_TA-PROV(2020)0117A9-0072/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2083(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0050/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624(6), ypač į jo 116 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0072/2020),

1.  patvirtina Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 251, 2006 9 16, p. 1.
(6) OL L 295, 2019 11 14, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2083(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0050/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624(6), ypač į jo 116 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(7) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(8), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0072/2020),

1.  pritaria Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 251, 2006 9 16, p. 1.
(6) OL L 295, 2019 11 14, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(8) OL L 122, 2019 5 10, p. 1


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2083(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 24/2019: „Prieglobstis, perkėlimas Europos Sąjungoje ir migrantų grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0072/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas buvo 288 663 520 EUR, t. y. 2,89 proc. didesnis nei 2017 m.; kadangi lėšos Agentūros biudžetui iš esmės skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,37 proc., t. y. šiek tiek (0,74 proc.) didesnis, palyginti su 2017 m.; su susirūpinimu pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 69,69 proc., t. y., palyginti su 2017 m., padidėjo 3,27 proc.;

2.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su teisės aktais nustatytu finansiniu operacijų rezervu, skirtu skubios pasienio pagalbos siuntimui ir grąžinimo pagalbos teikimui finansuoti, pažymi, kad, nors Agentūrai yra nustatytas teisinis reikalavimas kiekvienais metais numatyti iš anksto nustatytą biudžetą galimai skubiai pasienio pagalbai finansuoti, jo neigiamo šalutinio poveikio klausimą teisėkūros institucijos išsprendė atlikusios Reglamento (ES) 2016/1624 peržiūrą(2); pažymi, kad, įsigaliojus Reglamentui (ES) 2019/1896(3), operacijų rezervą galima panaudoti kiekvieną mėnesį ir naudoti operacinės veiklos tikslais, o ne vien tik teikiant skubią ar grąžinimo pagalbą;

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2018 m. Agentūra buvo sudariusi operacinės veiklos finansavimo susitarimus su bendradarbiaujančiomis šalimis, kurie sudarė 59 proc. Agentūros biudžeto; atkreipia dėmesį į tai, kad pradėta taikyti nauja supaprastinta finansavimo sistema, daugiausia grindžiama išlaidų, susijusių su žmogiškųjų išteklių dislokavimu, vieneto įkainiais, o 2018 m. pabaigoje pradėta taikyti nauja ex post kontrolės sistema, apimanti visų rūšių išlaidas, taip pat pakeista jos ex ante patikrų sistema, įtraukta į finansines grandines; atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai pabrėžė, jog su įranga susijusių išlaidų kompensavimas vis dar grindžiamas faktinėmis išlaidomis ir kad projektas pereiti prie vieneto išlaidomis grindžiamo kompensavimo vis dar yra nesėkmingas; be to, su susirūpinimu atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad nuo 2014 m. bendradarbiaujančių šalių deklaruotų faktinių išlaidų, susijusių su išlaidomis įrangai, patvirtinamieji dokumentai vis dar yra nepakankami ir kad Agentūros atliekami šių išlaidų ex ante patikras yra neveiksmingi, nebent jie būtų pagrįsti patvirtinamaisiais dokumentais; pažymi, kad Agentūra neatlieka kompensavimo ex post patikrų ir dėl to dar labiau padidėja nepagrįstų išlaidų kompensavimo rizika; su susirūpinimu pažymi, kad Agentūra kelis kartus leido kompensuoti bendradarbiaujančių šalių išlaidas nepaisant to, kad jos nepateikė Agentūros nurodytų ir reikalaujamų patvirtinamųjų dokumentų; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad šios bendradarbiaujančios šalys pateikė patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose išsamiai nurodomos išlaidos; ragina Agentūrą ateityje aiškiai nurodyti, kokių tipų patvirtinamuosius dokumentus ji priima kaip reikalaujamus įrodymus; dar kartą ragina Agentūrą kompensuoti tik teisiškai pagrįstas išlaidas; tikisi, kad Agentūra greitai pradės vykdyti patikimas kompensuotų sumų ex post patikras ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai praneš apie šiuo klausimu padarytą pažangą;

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūros biudžeto perkėlimai į 2019 m. sudarė 83 000 000 EUR (29 proc.), t. y. šiek tiek mažesnę procentinę dalį nei ankstesniais metais; pažymi, kad panaikintų perkėlimų į 2018 m. lygis buvo 11 000 000 EUR (12 proc.), t. y. šiek tiek mažesnis nei ankstesniais metais; pažymi, kad pagrindinės perkėlimų ir panaikinimų priežastys buvo su darbuotojų skaičių ir profiliais personalo etatų plane susiję sunkumai, vėlavimas pradėti naujų Agentūros patalpų statybos projektą, daugiametis informacijos ir ryšių technologijų projektų pobūdis ir tai, kad bendradarbiaujančios šalys ir toliau pervertina veiklos mastą ir sąnaudas; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad 2018 m. veiklos išlaidos daugiausia buvo dotacijos, apimančios veiklos ciklą nuo N metų vasario mėn. iki N+1 metų sausio mėn., taip pat išlaidos pagal sutartis, pagal kurias mokėjimai atliekami N+1 metais; primygtinai ragina Agentūrą kartu su bendradarbiaujančiomis šalimis stengtis parengti tikslesnes išlaidų sąmatas ir biudžeto prognozes;

5.  ragina Agentūrą į konkurso dokumentus įtraukti realistiškesnius savo paslaugų poreikių vertinimus ir taikyti griežtą sutarčių finansinį valdymą; primena Agentūrai, kad, nors preliminariosiomis sutartimis nėra įpareigojama vykdyti didžiausios sutarties vertės dydžio pirkimų, didelis didžiausios sutarties vertės vienoje viešųjų pirkimų procedūroje 2018 m. (8 mln. EUR) ir laimėjusio pasiūlymo (5,8 mln. EUR) skirtumas galėtų kelti didelę grėsmę patikimam finansų valdymui;

Veiklos rezultatai

6.  pažymi, kad 2017 m. Valdančiajai tarybai patvirtinus Agentūros struktūrų reorganizaciją, kuri turėjo įtakos išteklių paskirstymui, 2018 m. buvo patvirtinta atnaujinta struktūra ir ši struktūra, kuri buvo papildyta naujomis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, buvo patvirtinta pareigų delegavimu ir perdelegavimu, kuris buvo oficialiai patvirtintas vykdomojo direktoriaus sprendimu;

7.  pabrėžia, kad Agentūra atlieka svarbų vaidmenį skatindama, koordinuodama ir plėtodama integruotą Europos sienų valdymą, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių;

8.  pažymi, kad vykdant Europos integruotą sienų valdymą didžiausią operacinės veiklos dalį sudarė 12 bendrų operacijų prie išorės sausumos, oro ir jūrų sienų, o 2018 m. didžiausia operacinės veiklos dalis vyko Vidurio, Rytų ir Vakarų Viduržemio jūros regionuose, kurie patiria didžiausią migracijos spaudimą; be to, atkreipia dėmesį į glaudų tarpžinybinį muitinių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, ypač pakrančių apsaugos funkcijų srityje; primygtinai ragina Agentūrą veikti greitai ir užtikrinti savo darbo kokybę nustačius bendrų operacijų tinkamus kiekybinius tikslus ir konkrečias tikslines vertes, kurie turėtų būti įtraukti į 2021–2023 m. bendrąjį programavimo dokumentą;

9.  su susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/2019 nustatė, kad prieglobsčio procedūrų įgyvendinimui, visų pirma Graikijoje ir Italijoje, vis dar daro poveikį ilgas prašymų nagrinėjimo laikas, trukdžiai ir teismų pajėgumų trūkumas; prašo Agentūros, laikantis Audito Rūmų rekomendacijų, stengtis bendradarbiauti su Europos prieglobsčio paramos biuru, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir Komisija;

10.  dar kartą ragina Agentūrą užtikrinti didesnį savo veiklos skaidrumą; palankiai vertina tai, kad jos interneto svetainėje sukurta skiltis, kurioje yra viešai paskelbti dokumentai; primygtinai ragina Agentūrą sukurti dokumentų registrą, kurį ji teisiškai privalo turėti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001(4);

11.  mano, kad Agentūra turėtų aktyviai teikti informaciją apie savo operacinę veiklą; ragina Agentūrą atvykti į Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą ir įvykdyti jai pavestą konkrečią pareigą atsiskaityti Europos Parlamento nariams, reguliariai teikiant išsamią informaciją; ragina Agentūrą įvykdyti savo teisinę prievolę ir 2018 metais parengti ataskaitą apie praktinį Reglamento (ES) Nr. 656/2014(5) taikymą bei ateityje teikti konkretesnės informacijos, kad būtų galima tinkamai įvertinti Agentūros veiklą jūroje;

Darbuotojų politika

12.  apgailestauja, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas tik 72,49 proc.: iš 418 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti tik 303 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m. patvirtintais 352 etatais); taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 187 sutartininkai ir 153 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

13.  be to, pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad nors Agentūra toliau tęsė įdarbinimo veiklą ir 2018 m. padidino darbuotojų skaičių nuo 526 iki 630, ji vis dar nepasiekė 2018 m. personalo etatų plane leidžiamo 760 darbuotojų skaičiaus. atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad iš viso buvo užpildyti 187 laisvi etatai, tačiau dėl didelės vidaus ir išorės darbuotojų kaitos 2018 m. darbuotojų skaičius iš tikrųjų, palyginti su 2017 metais, padidėjo 117 darbuotojų, nes per metus daug darbo vietų tapo laisvos; taip pat pažymi, kad Agentūrai sunkiai sekasi pritraukti daug tinkamų išorės kandidatų ir pasiekti tinkamą geografinę pusiausvyrą, daugiausia dėl mažo korekcinio koeficiento, kuris yra mažiausias iš visų, taikomų Sąjungos agentūroms; pabrėžia, kad agentūros, esančios šalyse, kuriose taikomas nedidelis korekcinis koeficientas, turėtų gauti papildomą Komisijos paramą, kad galėtų įgyvendinti papildomas priemones ir tapti patrauklesnės esamiems ir būsimiems darbuotojams; ragina Komisiją įvertinti atlyginimų korekcinių koeficientų taikymo poveikį ir perspektyvumą ateityje; pažymi, kad Agentūrai ir toliau kyla sunkumų išlaikyti pageidaujamą ir tinkamą dislokuoto personalo geografinę pusiausvyrą;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad, priėmus Reglamentą (ES) 2016/1624, 2018 m. buvo tretieji penkerių metų augimo plano metai, kuriais buvo gerokai padidinti ištekliai biudžeto ir personalo srityse; pažymi, kad, pratęsus Agentūros įgaliojimus, 2020 m. jos darbuotojų skaičius turės siekti 1 000; atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, kuriose ji pabrėžia, kad dėl planuojamo darbuotojų skaičiaus padidėjimo prireiks daugiau biurų erdvės, pažymi, kad šiuo metu rengiama optimalios nekilnojamojo turto strategijos nustatymo analizė;

15.  pažymi, kad nuo 2018 m. balandžio mėn. Agentūra, vykdydama grąžinimo operacijas ir teikdama grąžinimo pagalbą, taiko persvarstytą privalomą elgesio kodeksą; pažymi, kad Agentūros pagrindinių teisių pareigūnas nuolat teikia pastabas ir rekomendacijas dėl visų veiklos planų ir vertinimo ataskaitas operaciniams padaliniams apsvarstyti;

16.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant nuolatinių Parlamento raginimų ir bendrai smarkiai padidėjusio Agentūros darbuotojų skaičiaus, pagrindinių teisių pareigūnui vis dar trūksta reikiamų žmogiškųjų išteklių, ir tai jam neabejotinai trukdo tinkamai vykdyti jam patikėtas užduotis; primygtinai ragina Agentūrą skirti savo pagrindinių teisių pareigūnui pakankamai išteklių ir darbuotojų, ypač tam, kad būtų toliau plėtojama ir įgyvendinama Agentūros strategija dėl pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo; primena Agentūrai, kaip svarbu laikytis Pareigūnų tarnybos nuostatų;

17.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad reikia parengti išsamų veiklos tęstinumo planą, pažymi, kad 2018 m. buvo paskirtas veiklos tęstinumo pareigūnas;

18.  pažymi, kad Audito Rūmai nustatė agentūroms būdingą horizontalią tendenciją konsultacijoms IT klausimais naudotis samdomų išorės darbuotojų paslaugomis; ragina kuo labiau sumažinti priklausomybę nuo išorės darbuotojų įdarbinimo šioje svarbioje ir jautrioje srityje, kad būtų kai įmanoma labiau apribota bet kokia galima rizika;

19.  pažymi, kad neturima informacijos apie Agentūros darbuotojų lyčių pusiausvyrą; dar kartą pabrėžia, kad Agentūros Valdančiojoje taryboje nuolat pastebimas didelis lyčių disbalansas (50 vyrų ir 8 moterys); primygtinai ragina kuo greičiau šį disbalansą panaikinti; todėl ragina Agentūrą aktyviai priminti valstybėms narėms lyčių pusiausvyros svarbą, o valstybes nares ragina užtikrinti lyčių pusiausvyrą skiriant savo narius į Agentūros Valdančiąją tarybą;

Viešieji pirkimai

20.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su poreikiu supaprastinti visą Agentūros finansinę sistemą, pažymi, kad 2018 m. Agentūra pradėjo taikyti persvarstytą bendrų operacijų ir grąžinimo finansavimo schemą, kuri grindžiama supaprastintais dotacijų susitarimais su valstybėmis narėmis, žmogiškiesiems ištekliams taikant standartinius vieneto įkainius;

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra aktyviai bendrai dalyvauja kitų institucijų rengiamuose tarpinstituciniuose konkursuose ir kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras jūrų stebėjimo srityje Agentūra siekia bendradarbiauti su panašią veiklą vykdančiomis Sąjungos agentūromis ir tam rengia technines užduotis; be to, pažymi, kad 2018 m. Agentūra kartu su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra parengė savo pirmąją pačios rengiamą tarpinstitucinę konkurso procedūrą; primygtinai ragina Agentūrą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

22.  ragina Agentūrą nedelsiant pradėti laikytis neįgyvendintos rekomendacijos dėl e. viešojo pirkimo, būtent pradėti teikti pasiūlymus elektroninėmis priemonėmis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

23.  palankiai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; pažymi, kad 2019 m. liepos 18 d. buvo patvirtinta informavimo apie pažeidimus politika; palankiai vertina tai, kad Agentūra suteikia darbuotojams galimybę gauti konfidencialių patarėjų konsultacijas ir mokymus apie informavimo apie pažeidimus procedūras; be to, pažymi, kad siekdama didesnio skaidrumo Agentūra sukūrė daugiakalbę savo interneto svetainės versiją visomis 24 oficialiosiomis Sąjungos kalbomis; vis dėlto apgailestauja, kad Agentūra skelbia Valdančiosios tarybos narių, vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo įsipareigojimo pareiškimus dėl interesų konflikto nebuvimo, o ne interesų deklaracijas; pakartoja, kad Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojas negali patys deklaruoti, kad neturi interesų konflikto; ragina Agentūrą, siekiant padidinti skaidrumą, iki 2020 m. birželio mėn. paskelbti visų savo Valdančiosios tarybos narių, vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;

Vidaus kontrolė

24.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, susijusius su tuo, kad labai padidėjo Agentūros dotacijų išlaidos, pažymi, kad imtasi priemonių nustatytai rizikai sumažinti ir kad 2018 m. buvo atlikti vieneto sąnaudų patikrinimai Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje, 2018 m. buvo patvirtinta ex post kontrolės politika, parengtas ir persvarstytas rizika grindžiamas metinis ex post kontrolės planas ir užbaigta ex post kontrolė Portugalijoje ir Estijoje;

25.  su susirūpinimu pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Agentūra neturi itin svarbių pareigybių politikos, pagal kurią būtų nustatomos itin svarbios pareigybės, jos nuolatos atnaujinamos ir nustatomos tinkamos priemonės, kuriomis būtų mažinama asmeninių interesų rizika. ragina Agentūrą patvirtinti ir įgyvendinti tokią politiką, kad Agentūra laikytųsi savo vidaus kontrolės standartų; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad 2019 m. pabaigoje Agentūra užbaigė itin svarbių pareigybių politikos priėmimo procesą;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai peržiūrėjusi savo vidaus kontrolės sistemą Agentūra užtikrino, kad visi sprendimai nesilaikyti kontrolės ar leisti nukrypti nuo nustatytų procesų ir procedūrų būtų dokumentuojami, tinkamai patvirtinami ir registruojami centralizuotai;

Kitos pastabos

27.  atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su naujo būstinės pastato statyba ir Europos mokyklos Varšuvoje steigimu, palankiai vertina tai, kad 2019 m. Lenkijos valdžios institucijos Agentūrai suteikė tinkamą žemės sklypą ir planuoja iki 2024 m. pabaigos pastatyti specialiai suprojektuotas Agentūros būstinės patalpas ir kad Lenkijos valdžios institucijos 2019 m. rudenį paprašė Europos mokyklų valdytojų tarybai apsvarstyti galimybę akredituoti Varšuvos II tipo asocijuotąją Europos mokyklą, kuri iš dalies pradėtų veikti nuo 2020–2021 mokslo metų;

28.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o
o   o

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontalaus pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(6) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 120, 2019 3 29, p. 103.
(2) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
(3) 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (OL L 295, 2019 11 14, p. 1).
(4) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(5) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 656/2014, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės (OL L 189, 2014 6 27, p. 93).
(6) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika