Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2088(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0075/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0075/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0118

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 60k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
P9_TA-PROV(2020)0118A9-0075/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2088(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0055/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0075/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2088(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0055/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0075/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2088(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0075/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 135 737 021 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 13,84 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,10 %, που συνιστά ελαφρά μείωση κατά 3,62 % σε σύγκριση με το 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 86,92 %, που αποτελεί μείωση κατά 2,09 % σε σύγκριση με το 2017·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό σχετικά με τα καθήκοντα και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU)· σημειώνει ότι ο προγραμματισμός της διαχείρισης με βάση τις δραστηριότητες για την EU IRU ανήλθε σε 4 860 000 EUR το 2019, ποσό που αποτελείται από: α) 3 710 000 EUR για άμεσες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (οι οποίες κάλυπταν 38 μέλη του προσωπικού: 26 έκτακτους υπαλλήλους, τέσσερις συμβασιούχους υπαλλήλους και οκτώ αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες), β) 1 150 000 EUR που κάλυπταν τις επιχειρησιακές δαπάνες, τα έξοδα λειτουργίας και μια επιχορήγηση 510 000 EUR το 2019 (από την οποία χρηματοδοτήθηκαν 7 επιπλέον συμβασιούχοι υπάλληλοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του προσωπικού της EU IRU σε 45)· σημειώνει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις χωριστές δαπάνες για την ανάπτυξη των λειτουργικών συστημάτων ΤΠΕ σε οργανωτικό επίπεδο·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός παρακολούθησε τις επιδόσεις του μέσω 38 βασικών δεικτών επιδόσεων, 51 άλλων δεικτών επιδόσεων και της υλοποίησης περίπου 170 ειδικών δράσεων που προβλέπονταν στο πρόγραμμα εργασίας του, το δε πλαίσιο υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις είχε ως γενικό στόχο την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και την ενίσχυση της διαχείρισης του προϋπολογισμού του·

4.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε το 78 % των στόχων που είχαν τεθεί για τους δείκτες επιδόσεων και ότι σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του 79 % των δράσεων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας του για το 2018 (σε σύγκριση με 80 % το 2017)·

5.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός συνέχισε να εστιάζει στην επιχειρησιακή ανάλυση και στην ταχύτητα της απάντησης πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των συνεισφορών, ενώ παράλληλα συνέχισε να παρέχει προορατική στήριξη στις έρευνες με μεγάλη προβολή όσον αφορά τους τρεις τομείς που συνιστούν συνεχή απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, και συγκεκριμένα το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία·

6.  παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2018 ο Οργανισμός συνέχισε να διενεργείκοινές δραστηριότητες ή να παρέχει κοινές υπηρεσίες με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, και ότι ο Οργανισμός συμμετείχε σε 10 διοργανικές και μία διϋπηρεσιακή διαδικασία σύναψης συμβάσεων· θεωρεί αναγκαίο να αναπτύξει περαιτέρω ο Οργανισμός ισχυρούς δεσμούς με άλλα συναφή όργανα της Ένωσης· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να διερευνήσει τρόπους για την κοινή χρήση πόρων ή προσωπικού με αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα, ή και των δύο, με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες ή με οργανισμούς οι οποίοι εδρεύουν σε κοντινή απόσταση από τον Οργανισμό·

8.  σημειώνει ότι, μετά τη συνεχή επιχειρησιακή συνεργασία του με άλλους οργανισμούς στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), ο Οργανισμός ανέλαβε την προεδρία του δικτύου των οργανισμών ΔΕΥ το 2019, το οποίο ασχολείται με τις κοινές εργασίες σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των οργανισμών ΔΕΥ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πτυχές της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, την καινοτομία, τις ρυθμίσεις χρηστής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της έρευνας βέλτιστων πρακτικών για την καταγγελία δυσλειτουργιών στους οργανισμούς ΔΕΥ), την πολυμορφία και την ένταξη, καθώς και την αλληλεπίδραση και το πεδίο περαιτέρω συνεργασίας με τους οργανισμούς «εκτός ΔΕΥ»·

9.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα, αν όχι πλήρους συγχώνευσης, τουλάχιστον δημιουργίας κοινών συνεργειών με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («ΕΑΑ»)· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει δύο σενάρια: τη μεταφορά του Οργανισμού στην έδρα του ΕΑΑ στη Βουδαπέστη και τη μεταφορά της έδρας του ΕΑΑ στην έδρα του Οργανισμού στη Χάγη· επισημαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την από κοινού χρήση εταιρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και διαχείριση κοινών εγκαταστάσεων, καθώς και κοινή υποδομή στους τομείς των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω χρηματοδότηση αμφότερων των οργανισμών·

10.  σημειώνει ότι ο αριθμός των πράξεων που υποστήριξε ο Οργανισμός αυξήθηκε από 1 496 το 2017 σε 1 748 το 2018 (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 16,8 %) και ότι οι επιχειρησιακές συνεδριάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον Οργανισμό αυξήθηκαν από 403 το 2017 σε 427 το 2018 (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 5,9 %)· τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία του Οργανισμού, και ιδίως των κοινών ομάδων έρευνας (των ΚΟΕ), για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι οι ΚΟΕ που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό αυξήθηκαν από 64 το 2017 σε 93 το 2018 (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 45 %) και ότι 27 από τις ΚΟΕ απαιτούν συντονισμό ανάμεσα σε περισσότερες από 20 χώρες(2)· σημειώνει ότι η αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού αντιστοιχεί στην εντατικοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της συνεργασίας στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται επαρκής χρηματοδότηση και πόροι για τις ΚΟΕ που να συνάδουν με την απότομη αύξηση των επιπέδων δραστηριότητάς τους·

11.  ζητεί από τον Οργανισμό να διαθέσει στο μέτρο του δυνατού χρηματοδοτικούς πόρους για τις μεταφράσεις και παροτρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να παράσχει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να καταστεί δυνατή η μετάφραση των επίσημων εκθέσεων του Οργανισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, δεδομένης της σημασίας του έργου του για τους πολίτες της Ένωσης, της υποχρέωσης να εξασφαλίζεται διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές του, και του γεγονότος ότι η μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που αποτελείται από εθνικούς και Ευρωπαίους βουλευτές από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί το έργο της με τον δέοντα τρόπο· καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό να θεσπίσουν πλαίσιο συνεργασίας με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για τη μετάφραση·

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το οργανόγραμμα εκτελέστηκε κατά 96,35 %, με τον διορισμό 555 έκτακτων υπαλλήλων από τις 576 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 550 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 201 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 153 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

13.  σημειώνει τη μη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων που καταγράφηκε το 2018 μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών – 145 άνδρες και 27 γυναίκες, με 43 άνδρες και 10 γυναίκες στο διοικητικό συμβούλιο·

Δημόσιες συμβάσεις

14.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός παρέτεινε παράτυπα τη διάρκεια σύμβασης-πλαισίου για την παροχή επιχειρηματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών με την υπογραφή της τροποποίησης αριθ. 2 μετά τη λήξη της σύμβασης και ότι, με την ίδια τροποποίηση, ο Οργανισμός εισήγαγε επίσης νέα στοιχεία τιμών τα οποία δεν καλύπτονταν από τη διαδικασία διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να καταστούν παράτυπες η τροποποίηση 2 και οι σχετικές πληρωμές του 2018· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι η παράταση της σύμβασης-πλαισίου είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τη λήξη της και ότι η καθυστέρηση της παράτασης της σύμβασης οφειλόταν στην εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει αναλόγως τη διαχείριση των συμβάσεων και τους εκ των προτέρων ελέγχους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των καταγγελτών· επισημαίνει την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που εντοπίστηκε σε σχέση με μια διαδικασία πρόσληψης το 2018· σημειώνει ότι δεν χρειάστηκε να δοθεί συνέχεια, δεδομένου ότι ο σύμβουλος αποσύρθηκε· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις συμφερόντων, οι οποίες βασίζονται στο νέο τυποποιημένο υπόδειγμα του Οργανισμού και έχουν έκτοτε δημοσιευθεί στον ιστότοπό του, τόσο σχετικά με τον εκτελεστικό διευθυντή και τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές όσο και σχετικά με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου(3) διαπιστώθηκε ότι οι πολιτικές του Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων είναι οι λιγότερο διεξοδικές σε σύγκριση με τις πολιτικές των άλλων οργανισμών· αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται, συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει επιστημονικές επιτροπές ή ομάδες· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιεί ούτε σύστημα για την κατηγοριοποίηση των επιπέδων των συμφερόντων ούτε μαύρη λίστα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  σημειώνει ότι, τον Μάιο 2017, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, υποστηριζόμενη από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, διενήργησε αξιολόγηση του κινδύνου, χωρίς να σχολιάσει για κανέναν από τους 36 τομείς διεργασίας που εξετάστηκαν ότι πρέπει να ενισχυθεί ο μετριασμός των κινδύνων·

18.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής εξέδωσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Human Resources Management & Ethics in Europol» και κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις·

19.  καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έχει εκκρεμείς συστάσεις προς εφαρμογή από τις εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη· ο Οργανισμός έχει έκτοτε ανταποκριθεί στη μοναδική παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το οικονομικό έτος 2017 όσον αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού·

o
o   o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2020(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 416 της 15.11.2018, σ. 46.
(2) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
(3) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2020)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου