Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2088(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0075/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0075/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0118

Usvojeni tekstovi
PDF 167kWORD 51k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
P9_TA-PROV(2020)0118A9-0075/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. (2019/2088(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0055/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(5), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0075/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 135, 24.5.2016., str. 53.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. (2019/2088(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji agencija EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0055/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(5), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0075/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 135, 24.5.2016., str. 53.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(7) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. (2019/2088(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0075/2020),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 135 737 021 EUR, što predstavlja povećanje od 13,84 % u odnosu na 2017.; budući da je do povećanja došlo zbog dodatnih zadaća kojima joj je proširen mandat; budući da proračun Agencije uglavnom potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,10 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 3,62 % u odnosu na 2017.; primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 86,92 %, što predstavlja smanjenje od 2,09 % u odnosu na 2017.;

2.  pozdravlja informacije koje je Agencija dostavila o zadaćama svoje jedinice EU-a za prijavljivanje neprihvatljivog internetskog sadržaja (EU IRU) te njezinog utjecaja na proračun; napominje da je 2019. godine planiranje upravljanja na temelju aktivnosti za EU IRU iznosilo 4 860 000 EUR, a sastojalo se od: (a) 3 710 000 EUR za izravne rashode povezane s osobljem (kojim je obuhvaćeno 38 članova osoblja: 26 privremenih djelatnika, četiri ugovorna djelatnika i osam upućenih nacionalnih stručnjaka), (b) 1 150 000 EUR za operativne rashode, tekuće troškove te bespovratna sredstva u iznosu od 510 000 EUR u 2019. (od čega je financirano sedam dodatnih ugovornih djelatnika, pri čemu je ukupan broj zaposlenika u EU IRU 45); napominje da te brojke ne sadrže zasebne troškove za razvoj operativnih sustava IKT-a na organizacijskoj razini;

Uspješnost

3.  primjećuje sa zadovoljstvom da je Agencija pratila svoju uspješnost s pomoću 38 ključnih pokazatelja uspješnosti i 51 drugim pokazateljem te provedbom oko 170 posebnih aktivnosti planiranih u svojem programu rada, pri čemu je izvješćivanje o uspješnosti općenito bilo usmjereno na ocjenu dodane vrijednosti aktivnosti Agencije i poboljšanje upravljanja njezinim proračunom;

4.  primjećuje da je Agencija ostvarila 78 % ciljeva utvrđenih za pokazatelje uspješnosti i da je ostvarila napredak u provedbi 79 % aktivnosti u okviru programa rada za 2018. (u usporedbi s 80 % 2017.);

5.  primjećuje da je Agencija i dalje usmjerena na operativnu analizu i brzinu prve linije odgovora, uključujući obradu doprinosa, pružajući i dalje proaktivnu potporu istragama s velikim utjecajem u pogledu triju područja koja predstavljaju stalnu prijetnju unutarnjoj sigurnosti Unije, a to su kiberkriminal, teški i organizirani kriminal i terorizam;

6.  potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

7.  primjećuje sa zadovoljstvom da je Agencija u 2018. nastavila provoditi zajedničke aktivnosti ili zajedničke usluge s drugim agencijama Unije, uključujući Eurojust, Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, Europski potporni ured za azil i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama te da se Agencija uključila u 10 međuinstitucijskih postupaka nabave i jedan međuagencijski postupak javne nabave; smatra da je potrebno da Agencija dodatno razvija snažne veze s drugim relevantnim institucijama Unije; potiče Agenciju da istraži načine za dijeljenje resursa ili osoblja, ili oboje, namijenjenih za zadaće koje se preklapaju sa zadaćama drugih agencija koje rade na sličnim aktivnostima ili agencija sa sjedištem u njezinoj blizini;

8.  primjećuje da je nakon stalne operativne suradnje s drugim agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove (agencije PUP-a) Agencija 2019. preuzela predsjedanje mrežom agencija PUP-a, koja se bavi zajedničkim radom na daljnjem razvoju suradnje agencija u području PUP-a, među ostalim u pogledu aspekata interoperabilnosti informacijskih sustava Unije, inovacija, mehanizama dobrog upravljanja (uključujući anketu o najboljim praksama u pogledu zviždača u agencijama PUP-a), raznolikosti i uključenosti te interakcije i mogućnosti za daljnju suradnju s agencijama koje nisu agencije za pravosuđe i unutarnje poslove;

9.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost barem uspostave zajedničke sinergije s Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), ako ne i mogućnost njihova potpuna spajanja; poziva Komisiju da ocijeni dva scenarija: preseljenje Agencije u sjedište CEPOL-a u Budimpešti i preseljenje sjedišta CEPOL-a u sjedište Agencije u Haagu; primjećuje da bi se time dijelilo korporacijske usluge i usluge podrške i upravljanje zajedničkim prostorima, kao i zajednička informacijska-komunikacijska, telekomunikacijska i internetska infrastruktura, čime bi se uštedjelo mnogo novca koji bi se mogao iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija;

10.  primjećuje da se broj operacija koje je Agencija podržala povećao s 1496 u 2017. na 1748 u 2018. (povećanje od 16,8 %) te da se broj operativnih sastanaka koje je Agencija financirala povećao s 403 u 2017. na 427 u 2018. (povećanje od 5,9 %); ističe važnost i dodanu vrijednost Agencije, osobito zajedničkih istražnih timova, u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe; primjećuje, u tom kontekstu, da se broj zajedničkih istražnih timova koje je Agencija podržala povećao sa 64 u 2017. na 93 u 2018. (povećanje od 45 %), pri čemu je za 27 tih timova bila potrebna koordinacija više od 20 zemalja(2); napominje da povećanje proračuna Agencije odgovara njezinim sve intenzivnijim operacijama, uključujući pružanje potpore suradnji u području kiberkriminala i borbe protiv terorizma na internetu; ističe važnost adekvatnog financiranja i resursa za zajedničke istražne timove, uzimajući u obzir nagli porast njihove razine aktivnosti;

11.  traži od Agencije da, u mjeri u kojoj je to moguće, izdvoji financijska sredstva za prevođenje te poziva proračunsko tijelo da osigura dovoljna financijska sredstva za prevođenje službenih izvješća Agencije na sve službene jezike Unije, imajući u vidu važnost njezina rada za građane Unije, obvezu jamčenja transparentnosti u pogledu njezinih aktivnosti te činjenicu da Zajednička skupina za parlamentarni nadzor, koja se sastoji od nacionalnih i europskih parlamentaraca iz svih država članica, treba biti u stanju pravilno obavljati svoj posao; poziva Komisiju i Agenciju da uspostave okvir suradnje s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije u cilju smanjenja financijskog opterećenja kad je riječ o prevođenju;

Kadrovska politika

12.  primjećuje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 96,35 % plana radnih mjesta, odnosno imenovano je 555 privremenih djelatnika od 576 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 550 odobrenih radnih mjesta 2017.); ujedno primjećuje da je 2018. za Agenciju radio 201 ugovorni djelatnik i 153 upućena nacionalna stručnjaka;

13.  primjećuje razliku u rodnoj zastupljenosti zabilježenu među višim rukovoditeljima 2018.,145 muškaraca i 27 žena, s 43 muškarca i 10 žena u upravnom odboru;

Javna nabava

14.  primjećuje sa zabrinutošću da je, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija nepravilno produljila trajanje okvirnog ugovora za pružanje usluga poslovnog putovanja potpisivanjem izmjene br. 2. nakon isteka ugovora i da je tom izmjenom Agencija ujedno uvela nove cjenovne aspekte koji nisu obuhvaćeni konkurentnim postupkom javne nabave, zbog čega su izmjena br. 2. i povezana plaćanja u 2018. nepravilna; prima na znanje odgovor Agencije da je rad na produljenju okvirnog ugovora započet mnogo ranije od njegova isteka te da je kašnjenje u produljenju ugovora nastalo zbog primjene načela dobrog financijskog upravljanja; poziva Agenciju da u skladu s time ojača upravljanje ugovorima i ex ante kontrole;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; primjećuje slučaj potencijalnog sukoba interesa koji je utvrđen u vezi s postupkom zapošljavanja 2018.; primjećuje da nije bilo potrebno poduzimati daljnje mjere s obzirom na to da je savjetnik napustio radno mjesto; pozdravlja izjave o financijskim interesima na temelju novog predloška Agencije, koji su u međuvremenu objavljeni na internetskim stranicama Agencije, i u pogledu njegove izvršne direktorice i zamjenika izvršne direktorice te članova upravnog odbora;

16.  žali zbog nedavne komparativne studije Odbora za predstavke Parlamenta(3) u kojoj je utvrđeno da su politike Agencije u vezi sa sukobom interesa „najmanje detaljno opisane u usporedbi s onima drugih agencija”; potvrđuje da je to posebno posljedica toga što Agencija nema ni jedan znanstveni odbor ni povjerenstvo; žali zbog toga što Agencija ne upotrebljava ni sustav za kategorizaciju razina interesa ni crnu listu;

Unutarnje kontrole

17.  napominje da je Komisijina Služba za unutarnju reviziju, uz potporu Odjela za unutarnju reviziju, u svibnju 2017. provela procjenu rizika i da je preispitivanjem utvrđeno da ni u jednom od 36 područja obrade nije potrebno „poboljšati ublažavanje rizika”;

18.  napominje da je Komisijina Služba za unutarnju reviziju objavila izvješće o reviziji naslovljeno „Upravljanje ljudskim resursima i etika u Europolu” i izradila akcijski plan za poduzimanje mjera u područjima u kojima su moguća poboljšanja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

19.  poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnosti preko društvenih mreža i drugih medija;

20.  pozdravlja činjenicu da Agencija nema neriješenih preporuka iz revizorskih izvješća Revizorskog suda za prethodne financijske godine; Agencija je u međuvremenu riješila jedinu primjedbu Revizorskog suda za financijsku godinu 2017. u vezi s time da svoje oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje na stranicama Europskog ureda za odabir osoblja;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 416, 15.11.2018., str. 46.
(2) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
(3) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti