Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2088(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0075/2020

Pateikti tekstai :

A9-0075/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0118

Priimti tekstai
PDF 174kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
P9_TA-PROV(2020)0118A9-0075/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2088(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0055/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0075/2020),

1.  patvirtina Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) vykdomajai direktorei, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 135, 2016 5 24, p. 53.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2088(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0055/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(7), ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0075/2020),

1.  pritaria Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(2) OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 135, 2016 5 24, p. 53.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(7) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2088(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0075/2020),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(1), galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 135 737 021 EUR, t. y. 13,84 proc. didesnis negu 2017 m.; kadangi jis padidėjo atsiradus papildomoms užduotims, kuriomis išplečiami Agentūros įgaliojimai; kadangi lėšos Agentūros biudžetui iš esmės skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,10 proc., t. y. šiek tiek (3,62 proc.) mažesnis, palyginti su 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 86,92 proc., t. y. sumažėjo 2,09 proc., palyginti su 2017 m.;

2.  palankiai vertina Agentūros pateiktą informaciją apie jos ES internetinės informacijos žymėjimo padalinio (EU IRU) užduotis ir poveikį biudžetui; pažymi, kad 2019 m. EU IRU padalinio planuojamas veikla grindžiamo valdymo biudžetas siekė 4 860 000 EUR (jį sudarė: a) 3 710 000 EUR tiesioginėms su darbuotojais susijusioms išlaidoms (38 darbuotojai: 26 laikinieji darbuotojai, keturi sutartininkai ir aštuoni deleguotieji nacionaliniai ekspertai), b) 1 150 000 EUR veiklos išlaidoms ir einamosioms išlaidoms) ir 510 000 EUR dotacija 2019 m. (ją panaudojant finansuoti septyni papildomi sutartininkai, taigi bendras EU IRU padalinio darbuotojų skaičius pasiekė 45); pažymi, kad į šią sumą neįtrauktos atskiros išlaidos, susijusios su IRT operacinių sistemų kūrimu organizacijos lygmeniu;

Veikla

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra savo veiklos rezultatyvumą stebėjo remdamasi 38 pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais, 51 kitu veiklos rezultatų rodikliu ir apie 170 konkrečių veiksmų, numatytų jos darbo programoje, įgyvendinimu, o veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistema buvo siekiama apskritai įvertinti Agentūros veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti jos biudžeto valdymą;

4.  pažymi, kad Agentūra pasiekė 78 proc. veiklos rezultatų rodikliams nustatytų tikslų ir kad įgyvendinta 79 proc. 2018 m. darbo programoje numatytų veiksmų (palyginti su 80 proc. 2017 m.);

5.  pažymi, kad Agentūra ir toliau yra sutelkusi dėmesį į operatyvinę analizę ir pirminį reagavimo greitį, įskaitant pranešimų tvarkymą, kartu toliau teikdama iniciatyvią paramą didelio dėmesio sulaukiantiems tyrimams trijose srityse, kuriose kyla nuolatinis pavojus Sąjungos vidaus saugumui, t. y. kibernetinių nusikaltimų, sunkių ir organizuotų nusikaltimų ir terorizmo;

6.  ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Agentūra tęsė bendros veiklos ar bendrų paslaugų vykdymą kartu su kitomis Sąjungos agentūromis, įskaitant Eurojustą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą, Europos prieglobsčio paramos biurą ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą, ir kad Agentūra prisijungė prie 10 tarpinstitucinių ir vienos tarpagentūrinės viešųjų pirkimų procedūrų; mano, jog būtina, kad Agentūra toliau plėtotų tvirtus ryšius su kitomis atitinkamomis Sąjungos institucijomis; ragina Agentūrą išnagrinėti, kaip būtų galima dalytis ištekliais arba darbuotojais (arba ir ištekliais, ir darbuotojais), skiriamais užduotims, kurios dubliuojasi su kitomis agentūromis, vykdančiomis panašią veiklą, arba su agentūromis, įsikūrusiomis netoli Agentūros, vykdyti;

8.  pažymi, kad, tęsdama nuolatinį operatyvinį bendradarbiavimą su kitomis teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities agentūromis, Agentūra 2019 m. perėmė pirmininkavimą TVR agentūrų tinklui, kuris apima bendrą darbą toliau plėtojant TVR agentūrų bendradarbiavimą, be kita ko, susijusį su Sąjungos informacinių sistemų sąveikumo aspektais, inovacijomis, gero valdymo susitarimais (įskaitant apklausą dėl TVR agentūrose taikomos geriausios praktikos informavimo apie pažeidimus klausimus), įvairove ir įtrauktimi, taip pat su sąveika ir tolesnio bendradarbiavimo su TVR sričiai nepriklausančiomis agentūromis apimtimi;

9.  ragina Komisiją atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti galimybę bent jau įtvirtinti sąveikos ryšius su Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), jei ne visiškai sujungti agentūras; ragina Komisiją įvertinti dvi galimybes: perkelti Agentūrą į CEPOL būstinę Budapešte arba perkelti CEPOL būstinę į Agentūros būstinę Hagoje; pažymi, kad tai padarius būtų galima dalytis palaikomosiomis bei paramos paslaugomis ir bendrai valdyti patalpas, taip pat dalytis IRT, telekomunikacijomis ir internetine infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules pinigų sumas, kurios būtų toliau naudojamos abiem agentūroms finansuoti;

10.  pažymi, kad Agentūros remiamų operacijų skaičius padidėjo nuo 1 496 (2017 m.) iki 1 748 (2018 m.) (+16,8 proc.) ir kad operatyvinių posėdžių, kuriuos finansavo Agentūra, skaičius padidėjo nuo 403 (2017 m.) iki 427 (2018 m.) (5,9 proc.); atkreipia dėmesį į Agentūros ir ypač jungtinių tyrimų grupių svarbą ir pridėtinę vertę kovojant su organizuotu nusikalstamumu visoje Europoje; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad Agentūros remiamų jungtinių tyrimo grupių padaugėjo nuo 64 (2017 m.) iki 93 (2018 m.) (+45 proc.), o 27 šių grupių veikla turi būti koordinuojama tarp daugiau nei 20 šalių(2); pažymi, kad Agentūros biudžetas padidėjo, nes intensyviau vykdomos visos jos operacijos, įskaitant pagalbą bendradarbiaujant kovos su kibernetiniais nusikaltimais ir kovos su terorizmu internete srityse; pabrėžia, jog atsižvelgiant į tai, kad Europolo jungtinės tyrimų grupės daug intensyviau vykdo veiklą, svarbu joms skirti tinkamą finansavimą ir išteklius;

11.  prašo Agentūros skirti finansinių išteklių vertimams raštu, kiek įmanoma, ir primygtinai ragina biudžeto valdymo instituciją numatyti pakankamai finansinių išteklių, kad oficialios Agentūros ataskaitos būtų išverstos į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, atsižvelgiant į jos darbo svarbą Sąjungos piliečiams, prievolę užtikrinti visapusišką jos veiklos skaidrumą ir į tai, kad Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė, kurią sudaro atstovai iš visų valstybių narių nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, galėtų tinkamai atlikti savo darbą; ragina Komisiją ir Agentūrą sukurti bendradarbiavimo su Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT) sistemą siekiant sumažinti su vertimu raštu susijusią finansinę naštą;

Personalo politika

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,35 proc. ir iš 576 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 550 etatų), buvo paskirti 555 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2018 m. Agentūroje dirbo 201 sutartininkas ir 153 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. buvo nustatytas lyčių pusiausvyros trūkumas vyresniųjų vadovų lygmeniu – 145 vyrai ir 27 moterys, o valdyboje – 43 vyrai ir 10 moterų;

Viešieji pirkimai

14.  susirūpinęs pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą Agentūra neteisėtai pratęsė preliminariosios sutarties dėl verslo kelionių paslaugų teikimo galiojimą, pasirašydama pakeitimą Nr. 2 pasibaigus galioti sutarčiai, ir kad tuo pačiu pakeitimu Agentūra taip pat įtraukė naujų su kainomis susijusių aspektų, kurie nebuvo įtraukti į konkursinę viešojo pirkimo procedūrą, todėl pakeitimas Nr. 2 ir susiję 2018 m. mokėjimai yra neteisėti; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad preliminariosios sutarties pratęsimo procedūra buvo inicijuota likus nemažai laiko iki sutarties galiojimo pabaigos ir kad pratęsti sutartį buvo vėluojama dėl to, kad buvo taikomas patikimo finansų valdymo principas; ragina Agentūrą griežtinti sutarčių valdymą ir ex ante patikras;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.  atkreipia dėmesį į esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; pažymi nustatyto galimo interesų konflikto atvejį dėl 2018 m. įdarbinimo procedūros; pažymi, kad jokie tolesni veiksmai nebuvo reikalingi, nes patarėjas nusišalino; palankiai vertina nuo to laiko Agentūros interneto svetainėje paskelbtas interesų deklaracijas, grindžiamas nauju Agentūros pavyzdiniu modeliu, susijusias tiek su vykdomuoju direktoriumi ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojais, tiek su valdybos nariais;

16.  apgailestauja, kad neseniai Parlamento Peticijų komiteto atliktame lyginamajame tyrime(3) nustatyta, jog Agentūros interesų konfliktų politika yra mažiausiai išsami, palyginti su kitų agentūrų politika; pripažįsta, kad taip yra visų pirma dėl to, kad Agentūra neturi jokių mokslinių komitetų ar grupių; vis dėlto apgailestauja, kad Agentūra nenaudoja nei interesų lygmenų kategorizavimo sistemos, nei juodojo sąrašo;

Vidaus kontrolė

17.  pažymi, kad 2017 m. gegužės mėn. Komisijos Vidaus audito tarnyba, padedama vidaus audito funkciją atliekančio padalinio, atliko rizikos vertinimą ir kad nė vienai iš peržiūrėtų 36 proceso sričių nebuvo skirta pastaba, kad reikia aktyviau mažinti riziką;

18.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Europolo žmogiškųjų išteklių valdymas ir etika“ ir parengė veiksmų planą, kuriame bus nagrinėjamos visos galimos tobulintinos sritys; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

19.  ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

20.  palankiai vertina tai, kad Agentūra neturi neįgyvendintų Audito Rūmų ankstesnių finansinių metų audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų; pažymi, kad Agentūra jau atsižvelgė į vienintelę Audito Rūmų pastabą dėl 2017 m. finansinių metų dėl pranešimų apie laisvas darbo vietas skelbimo Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje;

o
o   o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. gegužės 14 d. rezoliucijoje(4) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 416, 2018 11 15, p. 46.
(2) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
(3) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
(4) Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0121.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika