Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2073(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0076/2020

Esitatud tekstid :

A9-0076/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0119

Vastuvõetud tekstid
PDF 163kWORD 58k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
P9_TA-PROV(2020)0119A9-0076/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2073(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0040/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)(5), eriti selle artiklit 68,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0076/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 132.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Ravimiameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2073(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos asutuste vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9‑0040/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)(5), eriti selle artiklit 68,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(7), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0076/2020),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 417, 11.12.2019, lk 132.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(7) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2073(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Ravimiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0076/2020),

A.  arvestades, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 337 761 000 eurot, mis tähendab 2017. aastaga võrreldes 1,96 % suurust kasvu; arvestades, et ameti puhul on tegemist tasudest rahastatava ametiga ning 90 % selle 2018. aasta tuludest saadi ravimitööstuse poolt teenuste eest makstud tasudest ja 10 % tuli liidu eelarvest;

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib murega, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 89,14 %, mis oli 2017. aastaga võrreldes 1,91 % võrra madalam; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 73,64 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 2,98 % kõrgem; kutsub ametit üles parandama oma eelarve täitmise ja maksete assigneeringute täitmise määra;

Tulemuslikkus

2.  võtab teadmiseks, et amet kasutab jätkuvalt mitmeid tulemuslikkuse põhinäitajaid, sealhulgas operatiivtöö, haldamise/juhtimise ja kommunikatsiooni/sidusrühmade näitajate kombinatsiooni, et mõõta oma töökoormust, tööprogrammi rakendamist ja sidusrühmade rahulolu ning hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ning et amet kasutab eelarve haldamise parandamiseks ka eelarve planeerimise ja seiremeetodeid;

3.  märgib murega, et ravimite arvatavatest kõrvalmõjudest teatamiseks kasutatav andmebaas EudraVigilance ja muud telemaatikaprojektid tuli Ühendkuningriigi otsuse tõttu Euroopa Liidust välja astuda kas edasi lükata või tuli nende mahtu vähendada; võtab siiski teadmiseks, et amet kinnitab, et Brexitiks valmisoleku talitluspidevuse kava kohased projektid ja tegevused viidi ellu viisil, mis ei mõjutanud ravimite ohutuse järelevalvesüsteemi toimimist liidus, ning need võimaldasid kõigil asjaosalistel (ravimitööstus, amet ja liikmesriikide pädevad asutused) jätkata oma liidu ravimialastest õigusaktidest tulenevate õiguslike kohustuste täitmist;

4.  märgib, et amet teeb teiste ametitega koostööd ühiste teadusväljundite alal ning vahetab tugi- ja teaduslikke andmeid; võtab ühtlasi teadmiseks, et ametil on jätkuvalt ametlikud töökokkulepped nelja ametiga, mis on tema peamised partnerid;

5.  märgib, et ELi telemaatikastrateegia rakendamisel Euroopa ravimiametite võrgustiku jaoks saavutati olulisi vahe-eesmärke, kuid mõne tegevuse maht kahanes seoses ettevalmistustega ameti ümberpaigutamiseks ja sellest tuleneva ressursside suurema kasutamisega muudes IT‑valdkondades;

6.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt on amet kasutanud oma kahe peamise IT‑projekti puhul liigselt nõustamisteenuseid, mistõttu need projektid sõltuvad väga suures ulatuses välisekspertidest ning on ühtlasi toonud kaasa ebaproportsionaalsed ülekulud ja viivitused; märgib, et amet alustas 2017. aastal leevendusmeetmete võtmist, mis ei ole siiski veel täielikult mõju avaldanud, mida tõendab näiteks see, et aja ja vahendite suhtes täpsustatud lepingute alusel töötavate konsultantide arv on endiselt liiga suur; kutsub ametit üles kiirendama leevendusmeetmete elluviimist mitte ainult käimasolevate IT‑projektide lõpuleviimiseks, vaid ka selleks, et valmistuda olulisteks uuteks projektideks;

7.  innustab ametit jätkama oma teenuste digiteerimist;

8.  märgib, et kontrollikoda täheldas, et asutustel on tekkinud tava palgata IT‑konsultandi ülesannete täitmiseks koosseisuväliseid töötajaid; nõuab, et sellises olulises ja tundlikus valdkonnas vähendataks nii palju kui võimalik sõltuvust koosseisuvälisest töötajatest, et piirata võimalikke ohte;

9.  rõhutab ameti tähtsat rolli rahva- ja loomatervise kaitsmisel ja edendamisel, kuna ta tegeleb inim- ja veterinaarravimite hindamise ja järelevalvega;

10.  toonitab asjaolu, et amet soovitas 2018. aastal anda müügiloa 94 uuele ravimile (84 inimravimile ja 10 veterinaarravimile), mis sisaldavad 46 uut toimeainet (42 inimtervishoius kasutatavat toimeainet ja nelja veterinaarravimi toimeainet); märgib, et 2018. aastal soovitas amet ravimiohutuse järelevalve raames viivitamata peatada hulgiskleroosi ravimi müügi ja ravim tagasi võtta, kuna see põhjustab raskeid ja mõnikord surmavaid immuunreaktsioone, ning peatada mitme antibiootikumi müük;

11.  märgib, et 2018. aastal viidi ellu talitluspidevuse kava teine ja kolmas etapp, et tagada ameti põhitegevus; rõhutab sellega seoses vajadust tagada ameti töös maksimaalne läbipaistvus, asjatundlikkus ja sõltumatus;

12.  tunneb muret viivituste pärast, mida on täheldatud ELi kliiniliste uuringute portaali ja andmebaasi väljatöötamisel; juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele lahendada probleemid, mis on seotud ameti IT‑taristuga, mis on suure surve all;

13.  märgib, et ameti andmekeskus viidi 2018. aastal edukalt üle Hamburgi;

Personalipoliitika

14.  märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,31 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 591 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 581 (2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 596); märgib, et 2018. aastal töötas ametis ka 170 lepingulist töötajat ja 30 lähetatud riiklikku eksperti;

15.  märgib, et on vaja rohkem pingutada võrdse soolise tasakaalu saavutamiseks tippjuhtide hulgas (2018. aastal 17 meest ja 11 naist) ja juhatuse liikmete seas (20 meest ja 13 naist);

16.  märgib, et ametil on olemas töötajate abistamise programm, nn töötajatele pakutav tasuta tugiprogramm; märgib ühtlasi, et ametil on programm nende töötajate abistamiseks, kes kannatavad väljast tulevate süüdistuste ja rünnakute all;

17.  märgib murega, et ameti ja kontrollikoja aruande kohaselt ametile eraldatud ametikohtade loetelu suurendatud ei ole, kuigi ametile on antud olulisi uusi ülesandeid; võtab teadmiseks meetmed, mida amet on juba võtnud kaasnevate riskide leevendamiseks, näiteks ajaliselt piiratud lepingutega töötajate kuluneutraalne töölevõtmine; peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja aruande kohaselt ei ole need meetmed veel täielikult mõjusad;

18.  märgib, et amet täidab nüüd kontrollikoja 2017. aastal antud soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta ulatuslikuma avalikustamise eesmärgil mitte ainult oma veebisaidil ja liidu ametite veebisaitidel, vaid ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil;

Hanked

19.  märgib, et amet võttis varem hankemenetluste jaoks kasutusele e-hangete rakendused; märgib rahuloluga, et nüüd on edukalt rakendatud ka pakkumuste elektroonilise esitamise vahendit ja see on kasutusel alates 2019. aasta algusest; märgib, et ameti vastuse kohaselt tegeleb amet praegu e-arveldamise vahendi rakendamisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

20.  rõhutab, et ameti kliendid – ravimitööstuse ettevõtjad – maksavad menetluse, mitte ameti hindamistulemuste eest; mõistab, et ameti väitel koostatakse soovitused sõltumatult ja seega ei põhjusta need huvide konflikte; märgib rahuloluga, et amet tagab selle, et tema teaduskomitee liikmetel ja ekspertidel, töötajatel ja haldusnõukogu liikmetel ei ole ravimitööstuses finants- ega muid huve;

21.  tuletab meelde, et ameti puhul on tegemist tasudest rahastatava ametiga ning 89,69 % tema 2018. aasta tuludest saadi ravimitööstuse makstud tasudest, 10,28 % liidu eelarvest ja 0,03 % sihtotstarbelisest välistulust; on mures selle pärast, et suur sõltuvus ravimitööstuse tasudest võib kahjustada üldsuse silmis ameti sõltumatust;

22.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja tehtavad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest teatajate kaitse; on väga mures selle pärast, et amet sai 2018. aastal väliselt allikalt rikkumisest teatamise juhtumite kohta 21 teadet, mis tõstatasid ameti haldusomavoli probleemi ning millest viis juhtumit lõpetati 2017. aastal ja 17 on veel pooleli; palub ametil need juhtumid ja probleemid kiiremas korras lahendada ning teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest; väljendab heameelt selle üle, et amet on kehtestanud haldusnõukogu liikmetele, kõrgemale juhtkonnale ja ekspertidele huvide konflikti deklaratsiooni täitmise kohustuse ning teeb need deklaratsioonid internetis kättesaadavaks;

23.  peab tervitatavaks asjaolu, et 2018. aasta veebruaris jättis Euroopa Liidu Üldkohus kolmes pöördelises kohtuasjas (T‑235/15, T‑718/15 ja T‑729/15(2)) kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001(3) jõusse ameti otsused dokumentide avaldamise kohta;

24.  peab tervitatavaks asjaolu, et 22. jaanuaril 2020 jättis Euroopa Kohus oma otsustes apellatsioonkaebuste kohta kohtuasjades T‑235/15 ja T‑718/15 jõusse ameti dokumentidele juurdepääsu poliitika;

25.  märgib, et amet kohtub huvirühmade esindajatega ja on kehtestanud reeglid, mis reguleerivad ameti ja sidusrühmade vahelist suhtlust, ning et amet avaldab jätkuvalt huvirühmade esindajatega toimunud koosolekute protokollid ka oma veebisaidil; märgib, et amet rakendab komisjoniga konsulteerides jätkuvalt sidusrühmadega suhtlemise haldamise raamistiku, mis hõlmab ka läbipaistvusmeetmeid;

26.  märgib, et võttes arvesse eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni märkusi ja tähelepanekuid seoses vajadusega tugevdada peaarvepidaja sõltumatust, pannes talle otsese vastutuse ameti direktori ja haldusnõukogu ees, vaatab amet praegu läbi peaarvepidaja aruandlusliini, mis on veel üks meede, mille eesmärk on veelgi tugevdada peaarvepidaja sõltumatust; väljendab ühtlasi heameelt selle üle, et peaarvepidaja poolt koos välise audiitorühinguga teostatud raamatupidamissüsteemide kinnitamise üldine järeldus oli positiivne;

Siseaudit

27.  märgib, et pärast komisjoni siseauditi talituse auditit, mis puudutas ravimiohutuse järelevalve tasude määruse rakendamist ja milles toodi välja, et ravimiohutuse järelevalvega seotud kulud on jätkuvalt suuremad kui sellest tegevusest saadavad tasud, valmistab komisjon praegu ette määruse (EL) nr 658/2014(4) läbivaatamist; märgib, et amet osaleb jätkuvalt aktiivselt ameti kogu lõivude süsteemi majandusliku aluse läbivaatamises komisjoni poolt ning et uued lõivusid käsitlevad sätted jõustuvad eeldatavasti 2022. aasta jaanuaris; võtab teadmiseks, et amet edastas meetmete rakendamise seisu komisjoni siseauditi talitusele 2019. aasta juulis; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas võetud meetmetest aru;

Ombudsmani soovitused

28.  märgib, et Euroopa Ombudsman soovitas oma uuringus selle kohta, kuidas amet suhtleb ravimiarendajatega ajavahemikul, mis eelneb liidus uute ravimite liidus müügiloa taotluste esitamisele, ametil teha järgmised parandused:

   tagada, et isikud, kes vastutavad ravimiarendajatele teadusliku nõu andmise eest, ja isikud, kes hiljem osalevad sama ravimi müügiloa taotluse hindamises, oleksid üksteisest eraldatud;
   võtta müügiloa taotluste hindamiseks raportööride nimetamisel arvesse, kas isikud olid juba kaasatud koordinaatoritena sama ravimi kohta nõu andmisse taotluse esitamisele eelnevas etapis;
   dokumenteerida ja avaldada põhjused, miks amet otsustas määrata raportööriks eksperdi, kellel oli oluline roll sama ravimi kohta nõu andmisel taotluse esitamisele eelnevas etapis;
   tagada, et vähemalt ühel kahest raportöörist ei olnud ravimiga seotud taotluse esitamisele eelnevas etapis silmapaistvat rolli;
   lisada Euroopa avalikule hindamisaruandele üksikasjalik register kõigist asjakohastest tegevustest taotluse esitamisele eelnevas etapis, sealhulgas kaasatud ekspertide nimed;

Muud kommentaarid

29.  märgib, et kontrollikoda esitas kahe Londonis asuva ameti kohta teatavat asjaolu rõhutava lõigu, mis puudutab Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda; märgib, et ameti asukoht viiakse 2019. aasta alguses üle Amsterdami ning ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembri 2018. aasta seisuga sisaldab sellega seotud kulude katmiseks eraldisi summas 17 800 000 eurot; peab kahetsusväärseks, et ameti Londonis asuvate ruumide üürilepingus on üüriperiood nähtud ette 2039. aastani ning leping ei sisalda ennetähtaegse lõpetamise võimalust; avaldab kahetsust ka selle pärast, et 20. veebruaril 2019 ei rahuldanud Inglismaa ja Walesi ülemkohus ameti taotlust üürileping lõpetada; märgib, et üürileping võimaldab siiski ruumide sihtotstarbe muutmist või allüürimist kolmandatele isikutele, kui üürileandja on selleks nõusoleku andnud; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et raamatupidamise aastaaruande lisadest 31. detsembri 2018. aasta seisuga on ilmnenud, et kuni 2039. aastani maksmisele kuuluv üürisumma on 468 000 000 eurot, millest 465 000 000 (ameti kavandatud Amsterdami kolimisele järgneva ajavahemiku üürisumma) on kajastatud tingimusliku kohustusena; tunnustab ameti märkimisväärseid jõupingutusi Londoni ruumidele allüürniku leidmiseks; rõhutab, et kuigi amet sõlmis ruumide allüürilepingu alates 1. juulist 2019, ei ole tühistamatu üürilepingu netokulu tulevikus teada; nõuab tungivalt, et komisjon teeks kõik endast oleneva, et minimeerida ebasoodsa üürilepingu pikaajalist mõju ameti finantsidele, haldusele ja tegevusele; kutsub ametit üles kaasama õigusliku probleemi uurimisse komisjoni, eelkõige õigustalituse ja läbirääkimisrühma, kes tegutseb seoses Ühendkuningriigi otsusega Euroopa Liidust välja astuda, kuna probleem tõstatab Ühendkuningriigi valitsuse õigusliku ja rahalise vastutuse, sest ta algatas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase menetluse, kuivõrd ülemkohus ei tunnistanud olukorda vääramatu jõu juhtumiks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle küsimuse kohta aru;

30.  on mures selle pärast, et amet kui liidu rahvatervise amet peab haldama kolmandas riigis asuvat ärikinnisvara ja jääb üüri maksmise eest vastutavaks 2039. aasta juunini; nõuab, et liidu ja Ühendkuningriigi vahelistel käimasolevatel läbirääkimistel otsitaks lahendusi ameti vabastamiseks tema lepingulistest ja rahalistest kohustustest seoses tema endiste Ühendkuningriigis asuvate ruumidega, kui Ühendkuningriigi vastutust ei ole võimalik kindlaks teha;

31.  märgib, et amet on teinud tihedat koostööd komisjoni ja võrgustikuga, et tagada Ühendkuningriigis seni tehtud töö korrapärane ümberjagamine; märgib, et ametil õnnestus edukalt kolida Amsterdami, et säilitada olemasolev personal võimalikult suures ulatuses, ning viia oma andmekeskus üle Hamburgi; märgib, et Madalmaade ja ameti vaheline asukohaleping allkirjastati 1. juulil 2018;

32.  märgib, et ameti andmeil tuli ümber jagada märkimisväärselt ressursse ja uusi ülesandeid, mis tulenes ümberpaigutamisest Amsterdami, sellega kaasnenud lühiajaliste lepingutega töötajate kaotusest lisaks ametikohtade loetelus olevate ametikohtade arvu vähendamisele 10 % võrra alates 2014. aastast ning suurenenud töökoormusest; võtab teadmiseks ameti mure, et inimressursside nappus võib seada ohtu ameti põhi- ja seadusandlike kohustuste täitmise; kutsub ametit üles uurima võimalust jagada kattuvate ülesannete täitmisel ressursse teiste sarnaste tegevustega ametitega, muu hulgas töötajate jagamiseks; soovitab tungivalt, et amet teeks kõigi liidu ametitega veelgi tihedamat ja ulatuslikumat koostööd;

33.  kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning pöörduma avalikkuse poole sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

o
o   o

34.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile(5) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 26.
(2) Üldkohtu 5. veebruari 2018. aasta otsus, Pari Pharma vs. EMA, T‑235/15, ECLI:EU:T:2018:65, 5. veebruari 2018. aasta otsus, PTC Therapeutics International vs. EMA, T‑718/15, ECLI:EU:T:2018:66, ja 5. veebruari 2018. aasta otsus, MSD Animal Health Innovation ja Intervet international vs. EMA, T‑729/15, ECLI:EU:T:2018:67.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 112).
(5) Vastuvõetud tekstid, P9_TA‑PROV(2020)0121.

Viimane päevakajastamine: 18. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika