Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2060(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0078/2020

Внесени текстове :

A9-0078/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0120

Приети текстове
PDF 188kWORD 72k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
P9_TA(2020)0120A9-0078/2020
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2019/2060(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0055/2019)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9‑0078/2020),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(2) OВ C 327, 30.9.2019 г., стp. 1.
(3) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2019/2060(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет,

—  като взе предвид представянето при закрити врата на резултатите от разследването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) по отношение на Европейския икономически и социален комитет, направено от OLAF пред комисията по бюджетен контрол на Парламента на 3 февруари 2020 г.,

—  като взе предвид доклада на Европейския омбудсман относно достойнството на работното място в институциите и агенциите на ЕС: SI/2/2018/AMF,

—  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9‑0078/2020),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, както и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства заключенията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2018 г., плащанията във връзка с административните разходи на Европейския икономически и социален комитет не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол са ефективни;

2.  отбелязва, че за периода юли – ноември 2018 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е получила от пет различни източника твърдения за тормоз за периода от април 2013 г. нататък, касаещи високопоставен член на Комитета – председателя на групата на работодателите (група I), и че OLAF е решила да започне разследване на 6 ноември 2018 г.;

3.  отбелязва, че през 2018 г. чрез официалната процедура беше докладвано за един случай на тормоз (член 24 от Правилника за длъжностните лица и член 12, параграф 1 от решението на Комитета за предотвратяване на тормоза); припомня, че административното разследване приключи и на обвиненото лице беше наложено минимално дисциплинарно наказание, въпреки че всички възможности за обжалване все още не са изчерпани; отбелязва, че през 2018 г., чрез седем доклада за подаване на сигнали за нередности, беше докладвано за три допълнителни случая на тормоз, които до известна степен са свързани помежду си; отбелязва, че са започнати две административни разследвания и че въпросите са отнесени до OLAF през януари 2019 г.;

4.  отбелязва, че на 17 януари 2020 г. OLAF изпрати своя доклад и препоръки до председателя на Комитета, както е предвидено в споразумението за сътрудничество между Комитета и OLAF; изразява загриженост, че Европейската служба за борба с измамите е установила наличието на тормоз спрямо двама служители, неуместно поведение (сериозно нарушение) спрямо един служител и един член на Комитета, както и нарушения спрямо други служители, и че е решила да отнесе въпроса до белгийските органи;

5.  изразява съжаление във връзка с констатациите на OLAF за психически тормоз, сериозни нарушения и неуместно поведение от страна на председателя на група I спрямо неговите подчинени в периода 2013 – 2018 г.; отбелязва, че съгласно белгийския закон тормозът е престъпление; освен това отбелязва, че член 4 от кодекса за поведение на членовете на Комитета е бил нарушен по отношение на достойнството и че подобно поведение не е съвместимо с ценностите на Съюза за зачитане и защита на човешкото достойнство на работното място, както е предвидено в Хартата на основните права на Европейския съюз; призовава Комитета да докладва своевременно на органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия, предприети във връзка с препоръките на OLAF;

6.  очаква от Комитета да информира надлежно органа по освобождаване от отговорност до септември 2020 г. за мерките, предприети за изпълнение на препоръките на OLAF и за коригиране на нарушенията;

7.  призовава Комитета да започне незабавно и систематично да прилага член 8 от своя Кодекс за поведение, по-специално като стартира необходимата процедура срещу съответните лица и като отнесе своевременно тези въпроси до консултативния комитет за поведението на членовете;

8.  подчертава своята загриженост относно настоящата работна среда в рамките на Комитета, и по-специално в група I, и призовава Комитета да предприеме нужните мерки, за да създаде среда на уважение и доверие, необходима за личното благоденствие и професионалното развитие на служителите; припомня също така на Комитета, че лошите условия на труд водят до неефективност, стрес и непроизводителност;

9.  отбелязва, че на 22 януари 2020 г. група I избра настоящия си председател като кандидат за председател на Комитета, считано от октомври 2020 г., когато председателството на Комитета ще бъде поето от група I за две години и половина;

10.  припомня доклада на Европейския омбудсман относно достойнството на работното място в институциите и агенциите на ЕС: SI/2/2018/AMF, в който за високопоставените служители се посочва, че лицата „са особено уязвими на тормоз, когато съществува дисбаланс на силите между участващите страни. Това може да бъде смекчено чрез по‑строги правила за високопоставените служители, които не са обхванати от Правилника за длъжностните лица, като например членовете на Комисията, съдиите, членовете на Палатата, членовете на Икономическия и социален комитет и др. Тези правила могат да включват по‑сериозни дисциплинарни мерки, като например задължително пенсиониране или отнемане на пенсионните права. Високопоставените служители следва да бъдат информирани изчерпателно за всички правила и политики за борба с тормоза в началото на техния мандат и след това – на редовни интервали от време“;

11.  изисква от Комитета да изготви и приложи план за действие за активно предотвратяване и справяне с тормоза в работната среда, за повишаване на осведомеността относно тормоза и насърчаване на култура на нулева толерантност спрямо тормоза;

12.  призовава Комитета да подобри мерките, позволяващи на служителите да подават официални жалби за тормоз, да организира редовни обучения за служители, провеждащи поверителни консултации и да създаде група от независими следователи, към които Комитетът да може да се обръща при официални разследвания за тормоз;

13.  отбелязва със задоволство примерите за добри практики от политиката на Палатата за борба с тормоза, която е въвела строги дисциплинарни мерки за провинилите се членове, като например задължително пенсиониране или лишаване от право на пенсия, и призовава Комитета да последва тези примери;

14.  изразява като цяло съжаление, че обхватът на глава 10 „Администрация“ от годишния доклад на Палатата и заключенията по тази глава са доста ограничени, независимо от факта, че функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка се счита за нискорискова;

15.  отбелязва, че Палатата е избрала извадка от 45 операции по функция 5 „Администрация“ от МФР за всички институции и органи на Съюза; отбелязва, че извадката е формирана така, че да бъде представителна за набора от разходи по функция 5, която представлява 6,3% от бюджета на Съюза; отбелязва, че работата на Палатата показва, че административните разходи са нискорискови; счита обаче, че броят на операциите, подбрани във връзка с „другите институции“, е недостатъчен, и изисква от Палатата да увеличи броя на разглежданите операции поне с 10%;

16.  отбелязва, че бюджетът на Комитета за 2018 г. възлиза на 135 630 905 EUR, в сравнение със 133 807 338 EUR през 2017 г., което представлява увеличение с 1,36%; отбелязва общата степен на изпълнение от 98,66% (в сравнение с 96,5% през 2017 г. и 97,2% през 2016 г.);

17.  приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Комитета през бюджетния период 2018 година; приветства факта, че равнището на поетите задължения по дял 1 „Разходи, свързани с лицата, работещи в Комитета“ е било 98,94%, а за дял 2 „Сгради, оборудване и различни оперативни разходи“ то е било 97,97%;

18.  отбелязва със загриженост, че окончателните бюджетни кредити за пътни разноски и надбавки за престой за членовете се увеличават леко до 20 247 625 EUR през 2018 г. (спрямо 19 819 612 EUR през 2017 г. и 19 561 194 EUR през 2016 г.), въпреки намаляването на броя на заседанията; отбелязва, че съответните неусвоени бюджетни кредити възлизат на едва 1,05%;

19.  приветства решение № 2018/C 466/02 на Комитета от 10 декември 2018 г., съгласно което разходите на членовете на Комитета се възстановяват след представяне на оправдателни документи за действително извършени разходи във връзка с техни билети за транспорт, до определен таван за пътуване със самолет в бизнес класа с отстъпка (за предпочитане икономична класа или друга подобна тарифа); отбелязва, че настоящата система, която се основава на действително извършени разходи, е в съответствие със съответното решение на Съвета и системата на Парламента; оценява факта, че Комитетът насърчава прилагането на съвместни транспортни решения, като например ползването на обществени автобуси и съвместното ползване на автомобили, както и че наема автобуси, когато се окаже, че това е най-ефективното решение;

20.  отбелязва, че през 2018 г. Групата по бюджетни въпроси на Комитета насочи вниманието си по-специално към оценката за контрола на разходите и подобряването на бюджетните прогнози относно позицията за пътни и дневни надбавки за членовете; в резултат на това през октомври 2018 г. беше стартирана тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с цел анализ и изготвяне на предложение за подобряване на настоящата система за прогнозиране във връзка с възстановяването на разходи за членовете, делегатите и експертите на ЕИСК; призовава Комитета да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за постигнатите резултати;

21.  отбелязва, че бюджетните кредити, пренесени от 2018 г. към 2019 г., възлизат на 6,05% (8 204 796 EUR) от всички бюджетни кредити (спрямо 9 232 069 EUR, пренесени от 2017 г. към 2018 г.), което отново се дължи главно на бюджетните редове „Членове на институцията и делегати“, „Сгради“ и „Обработка на данни“; изразява съжаление във връзка с факта, че доста бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2017 към 2018 г., са били много надценени; припомня на Комитета, че е важно да се прави реалистична корекция на бюджета, в съответствие с действителните потребности; припомня, че прекомерното надценяване или подценяване показва лошо бюджетно планиране и води до отрицателен натиск върху стабилното и благоразумно финансово управление;

22.  подчертава, че бюджетът на Комитета е с чисто административен характер; отбелязва, че Комитетът е направил оценка за прилагането на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението, единствено за бюджетните кредити за административни разходи; приветства инициативата на Комитета да работи заедно с други институции за изготвянето на набор от междуинституционални насоки относно прилагането на бюджетиране, основано на изпълнението, за институции, които имат само административни разходи;

23.  посочва, че през 2018 г. е било актуализирано решение относно стандартите за вътрешен контрол, с което се официализира съществуването на процес на вътрешен контрол в рамките на Комитета, включително назначаването на координатор по вътрешния контрол; отбелязва, че Комитетът е започнал инициатива за изпълнение на 16-те стандарта за вътрешен контрол посредством специален въпросник, последван от доклад, въз основа на което оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити е взел решение за изготвяне на каталог с мерки за 2019 г., целящ по-нататъшно подобряване на спазването на стандартите за вътрешен контрол; приветства обучението и повишаването на осведомеността, проведени в този контекст;

24.  отбелязва факта, че възнагражденията формират около половината от бюджета на Комитета; приветства вътрешния одит относно изплащането на възнаграждения, който приключи през 2018 г. и който целеше да гарантира подобряване на процедурите след проведения през 2010 г. одит; отбелязва, че при одита е било установено, че процесът на изплащане на възнаграждения е стабилен и не крие ненужни рискове; отбелязва договорения план за действие, който до края на 2018 г. вече бе частично изпълнен, като всички други елементи са предвидени за изпълнение до края на 2019 г.;

25.  отбелязва, че през 2018 г. Комитетът е приел общо 215 становища и доклади (в сравнение със 155 през 2017 г.); приветства положените усилия за повишаване на цялостната му ефективност; приветства по-специално всички усилия, и по-конкретно усилията, положени през 2018 г., довели до създаването на визия за бъдеща информационна среда на Комитета, която да бъде съвместима с изискванията за модерна администрация и да цели дигитална трансформация на Комитета, ориентиране към потребителите и активно използване на данни през следващите 10 години; отбелязва, че понастоящем само 3% от бюджета на Комитета се отделят за информационни продукти; отбелязва, че за изпълнението на цифровата стратегия на Комитета ще има нужда от допълнителни ресурси;

26.  признава, че изкуственият интелект (ИИ) ще промени пазара на труда и ще измести голяма част от понастоящем съществуващите работни места; насърчава Комитета да следи отблизо този въпрос; подкрепя работата на Комитета в областта на изкуствения интелект, която се изразява в изготвянето на становище и организирането на първа среща на високо равнище на заинтересованите страни по въпросите на ИИ; тази среща беше проведена през юни 2018 г., съвместно с Комисията, и целеше да се подчертае, че за Съюза е важно да се гарантира безопасен, обективен и съответстващ на ценностите на Съюза ИИ;

27.  приветства усилията на Комитета за увеличаване на защитата на данните и киберсигурността на Комитета; освен това приветства сътрудничеството с екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT‑EU) и активното участие на подгрупата за сигурността на междуинституционалната комисия по информатика (CII);

28.  подчертава, че през 2018 г. Комисията и Комитетът сключиха споразумение за ниво на обслужване за човешките ресурси, включително и провеждането на обучение, което увеличи прозрачността и предвидимостта на разходите за обучение в областта на информационните технологии, както се изискваше в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2017 г.(1); все пак отбелязва със загриженост, че предимството от повишената прозрачност частично се компенсира чрез значително увеличение на цените, определяни от Комисията, и изисква от Комитета, заедно с Комисията, да анализира положението с цел извършване на подобрения;

29.  посочва, че в одобреното от бюджетния орган щатно разписание е предвидено увеличение на персонала от 665 длъжности през 2017 г. на 668 длъжности през 2018 г. (спрямо 727 през 2013 г.); признава, че 5%-то съкращение е много по-трудно да се приложи за една относително малка организация поради необходимостта от запазване на определени ключови функции във връзка с осигуряването на непрекъснатост на работата и че този общ процент на намаление изисква по-големи усилия от страна на по-малките институции;

30.  отбелязва мерките за изпълнение на решението за подаване на сигнали за нередности от 2016 г., като например приемането на вътрешно решение относно съветниците по етичните въпроси; признава, че през 2018 г. са били избрани трима допълнителни служители, които да се присъединят към действащия екип от обучени съветници; отбелязва ролята на съветниците по етичните въпроси за консултиране и подкрепа на служителите, с цел да им се помогне да изпълняват възможно най-добре своите задължения във връзка с докладването за сериозни нарушения (подаване на сигнали за нередности), както е посочено в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2016 г.(2);

31.  отбелязва със загриженост, че броят на исканията за помощ, отправени към съветниците по етичните въпроси се е увеличил от 25 през 2017 г. на 42 през 2018 г., и подчертава с особена загриженост, че 33 от тези случаи са свързани с жени, докато броят на случаите с мъже е останал стабилен (9);

32.  отбелязва всички мерки, предприети за засилване на ефективността на политиката за борба с тормоза, като например провеждане на обучение по конкретни теми, възможности за свързване в мрежа за служителите, провеждащи поверителни консултации и упражняване на редовен надзор от страна на външен консултант; отбелязва, че понастоящем се обмисля преразглеждане на настоящото решение относно тормоза, за да се гарантира по-добро взаимодействие с други съответни разпоредби, като например за подаването на сигнали за нередности; отбелязва, че организирания курс по етика и почтеност е задължителен за всички служители и включва стандарти за поведение на работното място, в това число определение за тормоза и начините за справяне с него; изразява дълбоко съжаление, че всички тези мерки не успяха да предотвратят свързаните с това случаи на тормоз, нито да защитят жертвите; припомня на Комитета, че един от основните приоритети на тези мерки трябва да бъде осигуряването на проактивна, реална и спешна защита (включително срещу заплахи, изнудвания и опити за подкуп) за всички жертви и лица, подаващи сигнали за нередности; призовава Комитета да засили и подобри предприетите досега мерки, и най-вече да защитава ефективно всички жертви е; призовава Комитета да докладва за това на комисията по бюджетен контрол на Парламента в тази връзка;

33.  отбелязва със задоволство сътрудничеството между Комитета и OLAF; отбелязва, че през 2016 г. двете институции подписаха административни договорености, определящи процедурата, която да се следва при разглеждането на случаи на измами; отбелязва също така, че през юли 2019 г. председателят и генералният секретар на Комитета се срещнаха с генералния директор на OLAF с цел създаване на по-добро взаимодействие и осигуряване на по-ефикасен обмен на информация;

34.  отбелязва, че новият кодекс за поведение на членовете, който е приложен към новия правилник за дейността на Комитета, влязъл в сила през март 2019 г., за първи път съдържа санкции за членове, замесени в ситуации, при които даден член не изпълнява своите задължения съгласно кодекса за поведение; изразява съжаление, че тези санкции не са достатъчно големи и не са приведени в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман; припомня, че използването на средства на Съюза за защита на репутацията на институцията или на членове, осъдени от Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) или от съдилища на държавите членки, представлява злоупотреба с обществени средства и припомня, че правните услуги на институцията следва да се използват единствено за защита на институцията, а не за защита на интересите на отделни лица; призовава Комитета да подобри незабавно кодекса за поведение на членовете, по-специално за да се добавят санкции, които да бъдат по-ефективни и възпиращи; отбелязва, че е създаден консултативен комитет за поведението на членовете и че този комитет ще предоставя насоки относно тълкуването и прилагането на кодекса за поведение на всеки член, който поиска това, и консултира председателя на Комитета относно предприемането на евентуални мерки и относно предполагаеми нарушения на кодекса за поведение; настоятелно препоръчва да се осигури обучение относно тормоза за всички членове, както се практикува в Парламента от началото на настоящия парламентарен мандат;

35.  припомня, че комисията по бюджетен контрол на Парламента отправи искане за редовно актуализиране на рамката за етиката и почтеността на Комитета; приветства факта, че през 2018 г. започна подготовка за кампанията „Respect@work“, чиято цел е да се насърчат достойни условия на труд на работното място за всички служители, което, наред с други действия, ще бъде включено при преразглеждането на рамката за етиката и почтеността през 2019 г.; призовава Комитета да докладва за това в следващия си годишен отчет за дейността;

36.  припомня, че правната служба на Комитета беше съществено отслабена в продължение на четири години, от март 2010 г. нататък; тогава нейният началник беше незабавно освободен от длъжност, след като съобщи за сериозни нередности и неправомерен натиск от страна на тогавашния генерален секретар; също така припомня, че тази длъжност остана незаета в продължение на три години и половина, че Съдът на публичната служба на ЕС осъди Комитета за този случай (решение на Съда по дело F-41/10 RENV, Bermejo Garde/Европейски икономически и социален комитет(3)), че Комитетът трябваше да плати над 100 000 EUR и че накрая едва през 2014 г. беше назначен нов началник на правната служба, а самата служба беше подсилена с петима юристи;

37.  изразява дълбока загриженост относно неотдавнашните промени, които могат да доведат отново до отслабване на правната служба на Комитета, включително поради факта, че от 1 януари 2020 г. тя е пряко подчинена на генералния секретар (това е единственият подобен случай в европейските институции), че от септември 2019 г. службата загуби един от петимата си щатни юристи, а някои служители, в това число и началникът на отдела, бяха включени в плана за мобилност, вместо да се разглеждат като специализиран персонал, както при другите институции, и че се наблюдава драстично намаляване на броя на официалните консултации;

38.  подчертава значението на една силна и независима правна служба, като има предвид, че още от създаването си европейските институции имат вътрешна правна служба, чиито основни функции са предоставянето на правни консултации и представителство и защита пред Съда на ЕС; следователно изисква от Комитета да гарантира, че правната служба разполага с достатъчно персонал, за да изпълнява своите задължения, и че тя може да запази своята независимост; призовава Комитета да премахне всички мерки, които биха могли да отслабят правната служба при изпълнението на съответните ѝ функции и дейности; също така припомня на Комитета значението на консултациите с правната служба във връзка с решенията на Комитета, с цел да се гарантира тяхното съответствие с нормативните изисквания, както и избягването на сериозни грешки и последващи дълги и обременителни правни процедури;

39.  изразява дълбоко съжаление за публичните обвинения във връзка с процедурата по назначаване на новия генерален секретар на Комитета; отбелязва аргументите, изтъкнати от генералния секретар в отговорите на въпросите на Парламента във връзка с освобождаването от отговорност за 2018 г.; подчертава, че е важно да се гарантира строгото обезпечаване на пълна прозрачност на всички етапи на цялата процедура (публикуване на обявата, подбор, назначаване и въвеждане на служителите в работата) без изключения, както е посочено в Правилника за дейността на Комитета и в Правилника за длъжностните лица, с цел да се изпълнят съответните разпоредби и също така да се избегне рискът от накърняване на репутацията не само на Комитета, но и на всички институции на Съюза;

40.  приветства усилията за повишаване на видимостта на Комитета чрез засилване на връзките с медиите и поставяне на акцент върху онлайн комуникацията с цел по‑нататъшно премахване на езиковите бариери и бариерите, свързани с уврежданията; подчертава, във връзка със съобщението за социалните медии, съпътстващата политика за обучение и организирането на специални обучителни сесии по заявка за членовете и служителите на Комитета; отбелязва лекия спад в броя на съобщенията за пресата през 2018 г. (около 60, спрямо 70 през 2017 г.), като част от стратегията, насочена към развитието на формата за „уеб истории“, с цел организиране на по-фокусирана комуникация по най-важните въпроси за Комитета; изисква от Комитета да докладва на Парламента за опита си в това отношение;

41.  отбелязва, че през май 2018 г. Комитетът организира множество комуникационни прояви, за да отбележи своята 60-та годишнина; приветства факта, че през 2018 г. Комитетът е посрещнал 9 419 посетители (спрямо 7 820 през 2017 г.) и че традиционният Ден на отворените врати на 5 май е привлякъл още 2 888 посетители (спрямо 2 700 през 2017 г.); отбелязва, че пленарните заседания на Комитета, които се излъчват на живо по интернет, имат потенциал да бъдат гледани от аудитория от 3 до 8 милиона души; отбелязва, че общото онлайн взаимодействие, като например ретуитвания, „харесвания“ и отговори, се е увеличило и е достигнало между 680 и 1 840 коментара за пленарно заседание;

42.  отбелязва, че бюджетните кредити за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители са се увеличили (20,2% през 2018 г., което е малко над целта от 20%, в сравнение със 17,1% през 2017 г. и 16,61% през 2016 г.) в контекста на подписаното с Парламента споразумение за сътрудничество и произтичащото от това намаляване на персонала за писмени преводи; отбелязва също така, че през 2018 г. общите разходи за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители са били 4 417 613 EUR, докато общите разходи за вътрешните писмени преводи биха били 7 208 710 EUR;

43.  приканва Комитета да продължи мерките за рационализиране в областта на писмените преводи;

44.  отбелязва, че споразумението за административно сътрудничество, сключено от Комитета, Комитета на регионите и Парламента през 2014 г., приключи на 31 декември 2019 г.; отбелязва, че до момента споразумението от 2014 г. не е предоговорено, нито е удължено; счита, че споразумението от 2014 г. е доста небалансирано за Комитета и Комитета на регионите („комитетите“), които прехвърлиха на Парламента общо 60 писмени преводачи (36 от Комитета), а в замяна на това получиха единствено достъп до услугите на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS); отбелязва със загриженост, че вследствие на това комитетите бяха принудени да наемат договорно наети служители и да възлагат услугите си по писмени преводи на външни изпълнители; отбелязва със загриженост, че за да компенсира намаляването на броя на писмените преводачи, Парламентът е предоставил на комитетите допълнителни средства (1 200 000 EUR за периода 2015 г. – 2016 г.) за покриване на разходите по възлагане на преводачески услуги на външни изпълнители, и че тези средства могат да се преразпределят и за други области на политиката, ако не се използват напълно за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители (Комитетът използва тази възможност през последните три години); счита, че тези обстоятелства не съответстват на критериите за цялостно разумно и стабилно финансово управление и следва да бъдат преразгледани при евентуално удължаване на настоящото споразумение или при провеждане на преговори за ново споразумение; признава, че от политическа гледна точка споразумението трябва да бъде актуализирано, за да отговаря на сегашните предизвикателства, като например новата МФР или новите правила на политиката за сближаване; признава доброто сътрудничество от страна на Комитета с цел насърчаване на участието на гражданите в европейските избори през 2019 г.;

45.  отбелязва последващите действия, предприети във връзка с проведеното през 2016 г. проучване сред служителите на Комитета за психосоциалните рискове на работното място, като бяха стартирани няколко инициативи, например семинари за ръководителите за управление на отсъствията, управление на конфликтите и начини за справяне с лошите резултати; приветства също така системата за наставничество на новите колеги и действията за повишаване на благосъстоянието и ангажираността на служителите; отбелязва, че процентът на отсъствията на служителите изглежда е достигнал до своя връх през 2017 г. (5,5%) и че е намалял слабо до 5,35% през 2018 г. (в сравнение с 4% през 2015 г.); при все това отбелязва със загриженост увеличаването на броя на дългосрочните отпуски по болест сред началниците на отдели в Комитета; призовава Комитета да докладва за всички резултати свързани с намаляването на процентът на отсъствия на служителите;

46.  приветства непрекъснатия напредък за постигането на географски баланс при ръководителите на Комитета, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това; отбелязва по отношение на баланса между половете, че понастоящем в Комитета на ръководни длъжности са назначени повече жени, отколкото мъже (52% през 2018 г., 41,4% през 2017 г. и 37,5% през 2016 г.); отбелязва, че през 2018 г. 80% от колегите, които са пожелали да работят на непълно работно време, са били жени, въпреки че мъжете и жените имат еднакво право на това; приветства факта, че Комитетът редовно повишава осведомеността относно съществуващите модели на работа;

47.  приветства усилията на Комитета за изграждане на по-разнообразна и приобщаваща работна среда и култура чрез предприемане на мерки за лицата с увреждания, като например създаването на цифрово достъпен интранет и уебсайт за лицата с нарушено зрение, публикуването на брошурата „Достъп до Брюксел“ за предоставяне на цялата необходима информация на лицата с увреждания, наскоро дошли в Брюксел, и организирането на конференция Inter COPEC, посветена изцяло на проблемите на хората с уврежданията;

48.  припомня необходимостта за разработване на дългосрочна рамка за политиката в областта на човешките ресурси, която да насърчава баланса между професионалния и личния живот, професионалното ориентиране и професионалното развитие през целия живот, баланса между половете, работата от разстояние, недискриминацията, географския баланс и назначаването и интегрирането на лица с увреждания;

49.  посочва, че чрез споразумение за административно сътрудничество комитетите са набелязали голям брой процедури за сътрудничество между своите служби и са създали и организирали съвместни служби, в които са обединени човешки и финансови ресурси на двата комитета (а именно писмени преводи и логистика); приветства факта, че службите за вътрешен одит на двата комитета си сътрудничат тясно във връзка със съвместните служби, съгласно разпоредбите на споразумението за сътрудничество; насърчава Комитета да разшири своето споразумение за административно сътрудничество с Комитета на регионите за периода след 2019 г.;

50.  приветства годишните икономии от 11,8 милиона евро в областта на инфраструктурата и от 0,72 милиона евро за наем, поддръжка, консумативи и персонал, постигнати благодарение на факта, че комитетите използват съвместно ресурси в тези области; освен това приветства факта, че годишните бюджетни икономии в областта на информационните технологии възлизат на около 5 милиона евро за комитетите поради сътрудничеството между тях; отбелязва, че пример за взаимодействия чрез сътрудничество с Парламента, водещо до икономии на разходи за персонал в размер на 3,3 милиона евро (при равнища на заплатите от 2016 г.), е използването от комитетите на Службата на ЕП за парламентарни изследвания – EPRS (за целта в EPRS бяха прехвърлени 36 щатни бройки);

51.  призовава Комитета да анализира допълнително положението, за да открие и други области за използване на съвместни услуги с Комитета на регионите; подчертава, че този вид междуинституционално сътрудничество може да намали значително общите разходи на Комитета; призовава Комитета да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за постигнатите резултати;

52.  отбелязва, че подписаното през 2016 г. споразумение за сътрудничество между комитетите създаде стабилна правна рамка за дългосрочно, ефикасно и ефективно сътрудничество, и показва, че комитетите работят в партньорство, като зачитат съответните си правомощия и прерогативи; отбелязва, че споразумението приключи на 31 декември 2019 г. и че беше взето решение за удължаването му с една година, като същевременно се водят преговори за ново споразумение; изисква от комитетите да положат необходимите усилия за възможно най-бързо сключване на ново споразумение, с цел да се осигурят допълнителни полезни взаимодействия и икономии;

53.  припомня, че за пореден път комитетите са отделили по-малко от 3% от техния общ бюджет за информационни технологии, като от няколко години проектите и оборудването в областта на информационните технологии страдат от структурен недостиг на финансиране; отбелязва със загриженост, че за да преодолеят изоставането си по отношение на проектите и системите в областта на информационните технологии, двата комитета продължават да използват практиката за извършване на сборни трансфери в края на годината с цел финансирането на информационни проекти; призовава двата комитета да приложат възможно най-скоро новата цифрова стратегия и многогодишния план за разходи в областта на информационните технологии;

54.  отбелязва, че споразумението между комитетите и Комисията относно размяната на сградата VMA на Комисията срещу сградите на комитетите BEL68/TRE 74 беше подписано на 28 август 2019 г.; отбелязва, че размяната ще влезе в сила на 16 септември 2022 г.; отбелязва със загриженост, че основният приоритет на политиката на комитетите в областта на сградния фонд е географската концентрация на сградите; отбелязва със загриженост, че тази размяна води до загуба на офис площ от 10 440 м² за комитетите, и следователно след размяната ще трябва да се потърсят допълнителни офиси за настаняването на около 200 служители, което не може да бъде изцяло компенсирано с алтернативни краткосрочни мерки, като например по‑добро използване на пространството в другите сгради или повече работа от разстояние, а ще е необходимо закупуването на друга съседна сграда, за да се компенсира това намаление на площта; отбелязва също така необходимостта от обновяване на сградата VMA в краткосрочен до средносрочен план; изразява опасения относно евентуалните последици от това споразумение не само за финансите на Комитета, но също така и за благосъстоянието на засегнатите служители; изразява съжаление за факта, че не е била проведена консултация с правната служба по въпрос с такъв обхват и такова значение за Комитета;

55.  отбелязва, че неотдавна комитетите създадоха съвместна работна група с цел да подготвянето на допълнителен анализ за намиране на подходящи решения; отбелязва, че на друга работна група е възложено разглеждането на нови начини на работа; подчертава, че благосъстоянието на служителите, начинът на работа и работното пространство в никакъв случай не могат да бъдат засягани от последиците, свързани с размяната на сградите; приветства факта, че администрацията на Комитета информира всички заинтересовани страни чрез провеждането на срещи със служителите и чрез управлението на съответните служби, и че тя ще вземе предвид изразените опасения и внесените предложения; призовава комитетите да информират комисията по бюджетен контрол и комисията по бюджети на Парламента за постигнатите резултати;

56.  изразява сериозна загриженост относно потвърждението за наличие на азбест на някои важни места от сградата VMA, включително и паркинга; изразява съжаление относно факта, че инвентаризацията беше извършена от специализиран външен изпълнител през септември 2019 г., само един месец след подписването на споразумението с Комисията; изразява съжаление във връзка с факта, че споразумението беше подписано, без всички заинтересовани страни да бъдат своевременно информирани за евентуалното наличие на азбест в сградата VMA; също така изразява съжаление, че членовете и служителите не бяха надлежно информирани за ситуацията и призовава Комитета да коригира това положение по подходящ и ефективен начин;

57.  отбелязва, че през септември 2019 г. комитетите са получили сертификат, удостоверяващ, че сградата VMA е безопасна по отношение на азбеста, като сградата съдържа азбест, но няма риск за нормалното ѝ използване; като има предвид по-специално факта, че сградата няма да може да се използва нормално в скоро време, а ще подлежи на строителни работи, изразява дълбока загриженост относно бъдещото развитие на нещата по този въпрос;

58.  отбелязва, че последиците за човешкото здраве във връзка с продължителната и опасна експозиция на азбест са добре документирани и винаги са били източник на безпокойство и тревога сред населението като цяло, изисква от комитетите да провеждат политика на пълна и проактивна прозрачност и да предоставят информация относно управлението на положението преди и след реалното преместване в сградата VMA, като същевременно се избягва паника;

59.  изразява загриженост за това, че 19,56% (2 835) от плащанията с 30-дневен срок за плащане са били забавени (със среден срок за плащане – 46,12 дни); призовава Комитета да положи повече усилия за спазване на сроковете за плащане, определени във Финансовия регламент;

60.  приветства факта, че процентът на неизползвани слотове за устен превод е намалял през последните години (2,61% през 2018 г., 3,6% през 2017 г. и 4,38% през 2016 г.); посочва приложените през 2018 г. мерки и насърчава Комитета да запази положителната тенденция за по‑малко анулиране на услуги за устен превод;

61.  приветства намерението на Комитета за допълнително подобряване на прозрачността и улесняване на достъпа до документите на Комитета, въз основа на решение от междуинституционалната среща относно прозрачността, проведена в Люксембург на 25 септември 2018 г.; отбелязва, че Комитетът е стартирал инициатива за използване на добри практики на други европейски институции и органи, което е довело до изготвянето през 2019 г. на план за действие, включващ някои въпроси, като например Правилника за дейността, кодекса за поведение на членовете, създаването на регистри за прозрачност и достъпа до документи;

62.  отбелязва, че през юни 2017 г. Омбудсманът е отправил препоръка във връзка с твърдението, че Европейският икономически и социален комитет не е могъл да гарантира за един от своите членове, че той е декларирал всички съответни интереси, което е довело до изменение на правилника за дейността на Комитета, така че да се отразят поискани от Европейския омбудсман промени, и че измененият правилник за дейността е влязъл в сила на 15 март 2019 г.; отбелязва, че при разследване във връзка с жалба относно процедура за подбор, извършена през 2018 г., Европейският омбудсман е стигнал до заключението, че в случая не се касае за лошо управление;

63.  отбелязва, че декларациите за интереси на председателя и заместник-председателите на Комитета са предоставени и са достъпни на интернет страниците на членовете на Комитета; отбелязва, че съгласно изменения правилник за дейността членовете трябва още при назначаването си да изготвят декларация за финансови или други интереси, която би могла да окаже въздействие върху работата им в Комитета; отбелязва, че тези декларации също са достъпни за широката общественост на уебсайта на Комитета; отбелязва, че членовете трябва най-малко веднъж годишно да потвърждават изрично валидността на съдържанието на тези декларации и да ги преразглеждат при настъпването на каквито и да е промени в тяхното положение;

64.  отбелязва, че членовете не са задължени да декларират адреса на организацията или дружеството, от което получават възнаграждение; отбелязва обаче, че при встъпването си в длъжност и в случай на промени, от членовете се изисква да попълнят и подпишат декларации за интереси; отбелязва, че двадесет и пет членове са предоставили на администрацията адресна регистрация в Белгия;

65.  отбелязва, че Комитетът няма намерение да променя системата, изискваща само един подпис, за да се потвърди присъствието на членовете на провежданите заседания, в система, изискваща два подписа – един в началото на заседанието и един в края на заседанието; призовава Комитета, за да подобри методите си на работа, да продължи да проучва практиките и опита на Парламента и други институции и органи на Съюза във връзка с регистрирането на присъствията и да сравнява най-добрите практики; призовава Комитета да докладва за евентуални резултати в следващия си годишен отчет за дейността;

66.  отбелязва работата на Комитета във връзка с решението на Омбудсмана по случая 1306/2014/OV във връзка с изготвянето на насоки относно управлението на конфликти на интереси на работното място с цел предоставяне на насоки в случаите, когато на служителите се налага да изпълняват припокриващи се функции при разглеждането на един и същи въпрос, какъвто по‑специално е случаят с дейностите по представителство на персонала;

67.  приветства политиката на Комитета относно „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“, която включва последващи действия във връзка с външните дейности, изпълнявани от бившите му висши служители; отбелязва, че всяка година Комитетът публикува доклад по този въпрос;

68.  отбелязва, че през 2017 г. Комитетът създаде група, която да следи развитието на събитията във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза и да оценява необходимостта от реакции или позиции на Комитета; отбелязва, че във връзка с презумпцията, че Обединеното кралство ще се оттегли от Съюза, от бюджета за 2019 г. беше приспадната сумата от 318 600 EUR, а от бюджета за 2020 г. – допълнителна сума в размер на 173 062 EUR с цел отразяване на „очевидните промени“ в пътните разходи на членовете, както и в съфинансирането за информационно оборудване за членовете;

69.  посочва отново необходимостта от рационализиране, ускоряване и подобряване на процедурата по освобождаване от отговорност; в тази връзка предлага като краен срок за представяне на годишния отчет за дейността да се определи датата 31 март от годината, следваща съответната бюджетна година; изразява съжаление, че този срок не беше спазен при годишния отчет за дейността за 2018 г., както се изискваше в резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.; приветства готовността на Комитета да следва тази добра практика, която ще предостави на органа по освобождаване от отговорност време за по-задълбочено и по‑добро провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

70.  отбелязва, че втората специална група за бъдещето на Комитета, с акцент върху рационализирането на вътрешните органи на Комитета, представи доклада си за последващи действия в края на 2017 г.; отбелязва, че през януари 2018 г. бюрото на Комитета реши да намали броя на членовете, заседаващи в рамките на множество вътрешни органи на Комитета, и да ограничи броя на техните ежегодни заседания; отбелязва, че бюрото реши да пренасочи правомощията на някои от структурите на Комитета; изисква от Комитета да предостави на Парламента пояснения относно икономиите във връзка с тази модернизация с цел повишаване на прозрачността и отчетността;

71.  приветства усилията на Комитета за насърчаване на кръговата икономика чрез неговите становища и Европейската платформа за кръговата икономика, която събира инициативи и най-добри практики и е разработена в сътрудничество с Комисията;

72.  подкрепя усилията на Комитета за намаляване на неговия отпечатък върху околната среда; отбелязва със задоволство лекото намаление на потреблението на електроенергия (3%), хартия (17%) и канцеларски отпадъци (3%); отбелязва обаче увеличението на потреблението на газ (5%) и на вода (17%) поради инсталирането на нов газов нагревател и течове по време на строителните работи;

73.  подчертава постиженията през последните години в някои области като бюджетирането, основано на изпълнението, етичната рамка с всички свързани с нея правила и процедури, засилените комуникационни дейности и нарастващия брой мерки за повишаване на прозрачността; приветства съществения брой междуинституционални споразумения за нивото на обслужване и за сътрудничество; подчертава значението на сътрудничеството и споделянето на опит между институциите и органите на Съюза; предлага Комитета да анализира възможността за формализирани дейности за изграждане на мрежи в различни области с цел споделяне на най-добри практики и разработване на общи решения;

74.  отбелязва значението на политическия диалог между Комитета и Парламента, с цел да се гарантира осигуряването на добър принос на Комитета за работата на Парламента; в този контекст повтаря искането си за продължаване на максималните усилия за укрепване на политическото сътрудничество между двете институции.

(1) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 118.
(2) ОВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 134.
(3) Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (първи състав) от 2 юни 2016 г., Bermejo Garde/Европейски икономически и социален комитет, F-41/10 RENV, ECLI:EU:F:2016:123.

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност