Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2060(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0078/2020

Předložené texty :

A9-0078/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0120

Přijaté texty
PDF 181kWORD 65k
Čtvrtek, 14. května 2020 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
P9_TA(2020)0120A9-0078/2020
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2019/2060(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0078/2020),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2018;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(2) Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2019/2060(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na neveřejnou prezentaci výsledků vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (dále jen „úřad OLAF“) týkajícího se Hospodářského a sociálního výboru, kterou dne 3. února 2020 přednesl úřad OLAF ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu,

–  s ohledem na zprávu evropské veřejné ochránkyně práv o důstojnosti při práci v orgánech a agenturách EU: SI/2/2018/AMF,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0078/2020),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný pro udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2018 v oblasti správních výdajů Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „Výbor“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

2.  vzhledem k tomu, že úřad OLAF obdržel od července do listopadu 2018 z pěti různých zdrojů informace týkající se údajného obtěžování, jehož se měl od dubna 2013 dopouštět vysoce postavený člen Výboru, předseda skupiny Zaměstnavatelé (skupina I), a dne 6. listopadu 2018 se rozhodl zahájit vyšetřování;

3.  konstatuje, že v roce 2018 byl formálním postupem podle článku 24 služebního řádu a čl. 12 odst. 1 rozhodnutí Výboru o prevenci obtěžování oznámen jeden případ obtěžování; připomíná, že proběhlo správní šetření a obviněné osobě byla uložena minimální disciplinární sankce, ačkoli doposud nebyly vyčerpány všechny možnosti pro podání odvolání; všímá si toho, že další tři případy obtěžování, které byly do značné míry spolu propojeny, byly v roce 2018 oznámeny sedmi zprávami whistleblowerů; bere na vědomí, že byla zahájena dvě správní šetření a že dané věci byly v lednu 2019 postoupeny úřadu OLAF;

4.  bere na vědomí, že v souladu s dohodou o spolupráci mezi Výborem a úřadem OLAF zaslal úřad OLAF dne 17. ledna 2020 svou zprávu a doporučení předsedovi Výboru; vyjadřuje znepokojení nad tím, že úřad OLAF dospěl k závěru, že došlo k obtěžování vůči dvěma pracovníkům, k nevhodnému chování (závažnému pochybení) vůči jednomu pracovníku a jednomu členu Výboru a k pochybení vůči dalším pracovníkům, a rovněž se rozhodl předat tyto případy belgickým orgánům;

5.  vyjadřuje politování nad zjištěními úřadu OLAF ve věci psychického obtěžování, závažného pochybení a nevhodného chování, jehož se mezi lety 2013a 2018 dopouštěl předseda skupiny 1 vůči svým podřízeným; konstatuje, že podle belgického práva je obtěžování trestným činem; poukazuje dále na to, že byl porušen článek 4 kodexu chování členů Výboru týkající se důstojnosti a že takové chování není slučitelné s unijními hodnotami úcty k lidské důstojnosti na pracovišti a její ochrany, zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie; vyzývá Výbor, aby orgán příslušný k udělení absolutoria včas informoval o tom, jaká opatření přijal na základě doporučení úřadu OLAF;

6.  očekává, že Výbor do září 2020 poskytne orgánu příslušnému k udělení absolutoria náležité informace o opatřeních, která přijal v reakci na doporučení úřadu OLAF a k nápravě pochybení;

7.  vyzývá Výbor, aby vždy ihned důsledně uplatnil článek 8 svého kodexu chování, konkrétně aby vůči dotčeným osobám zahájil nezbytný postup a aby tyto záležitosti chování členů urychleně předal poradnímu výboru;

8.  zdůrazňuje, že je znepokojen současným pracovním prostředím ve Výboru, zejména ve skupině I, a vyzývá Výbor, aby přijal nezbytná opatření k vytvoření prostředí, v němž panuje vzájemný respekt a důvěra, jež jsou nezbytné k osobní pohodě a profesnímu rozvoji zaměstnanců; dále připomíná Výboru, že špatné pracovní prostředí způsobuje neefektivitu, stres a nízkou produktivitu;

9.  konstatuje, že skupina I dne 22. ledna 2020 zvolila svého současného předsedu kandidátem na předsedu Výboru a že do funkce by měl nastoupit v říjnu 2020, kdy skupina I přebírá na dva a půl roku předsednictví Výboru;

10.  připomíná zprávu evropské veřejné ochránkyně práv o důstojné práci v orgánech a agenturách EU SI/2/2018/AMF, v níž se v souvislosti s vysoce postavenými zaměstnanci uvádí: „Pracovníkům hrozí obtěžování zejména v situacích, v nichž nemají rovnocenné postavení s další zúčastněnou stranou. Tuto nerovnováhu lze zmírnit zavedením přísnějších pravidel pro vysoce postavené zaměstnance, na něž se nevztahuje služební řád, jako jsou např. komisaři, soudci, členové Účetního dvora, členové Evropského hospodářského a sociálního výboru atd. Tato pravidla by mohla zahrnovat tvrdší disciplinární opatření, např. povinný odchod do výslužby nebo odebrání důchodových práv. Vysoce postavení zaměstnanci by měli být vyčerpávajícím způsobem informováni o všech pravidlech a politikách pro boj s obtěžováním při nástupu do funkce a poté v pravidelných intervalech.“;

11.  žádá, aby Výbor zavedl a prováděl akční plán aktivní prevence a potírání obtěžování na pracovišti, aby zvyšoval povědomí o obtěžování a podporoval kulturu nulové tolerance obtěžování;

12.  vyzývá Výbor, aby zlepšil opatření, která umožní zaměstnancům podávat oficiální stížnosti na obtěžování, a aby pořádal pravidelná školení pro důvěrné poradce a ustavil skupinu nezávislých vyšetřovatelů, kterou by Výbor mohl svolat během formálního vyšetřování obtěžování;

13.  s uspokojením bere na vědomí příklady osvědčených postupů v rámci politiky Účetního dvora pro boj proti obtěžování, která zahrnuje přísné disciplinární postihy vinných členů, jako je povinný odchod ze služby nebo odebrání důchodových práv, a vyzývá Výbor, aby tyto příklady zavedl;

14.  jako všeobecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

15.  poukazuje na to, že Účetní dvůr kontroloval u všech orgánů a institucí Unie vzorek 45 operací spadajících do okruhu 5 VFR „Správa“; bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

16.  konstatuje, že v roce 2018 dosahoval rozpočet Výboru výše 135 630 905 EUR ve srovnání s 133 807 338 EUR v roce 2017, což odpovídá zvýšení o 1,36 %; konstatuje, že celková míra plnění činila 98,66 % (ve srovnání s 96,5 % v roce 2017 a 97,2 % v roce 2016);

17.  vítá skutečnost, že finanční řízení Výboru bylo v rozpočtovém období 2018 celkově obezřetné a řádné; vítá skutečnost, že míra přidělení prostředků u hlavy 1 „Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“ činila 98,94 % a u hlavy 2 „Budovy, nábytek a různé provozní výdaje“ dosahovala výše 97,97 %;

18.  se znepokojením si všímá toho, že konečná výše prostředků na cestovné a stravné pro členy mírně vzrostla na 20 247 625 EUR (ve srovnání s 19 819 612 EUR v roce 2017 a 19 561 194 EUR v roce 2016), a to navzdory snížení počtu schůzí; bere na vědomí, že výše souvisejících nevyužitých prostředků činila pouze 1,05 %;

19.  vítá rozhodnutí Výboru č. 2018/C 466/02 ze dne 10. prosince 2018, podle něhož jsou členům Výboru vypláceny cestovní náhrady ve skutečné výši po předložení příslušných dokladů, a to až do výše ceny letenky ve zlevněné třídě „business“ (nejlépe v třídě „economy“ nebo obdobné); konstatuje, že současný systém, který vychází ze skutečných nákladů, je v souladu s příslušným rozhodnutím Rady i se systémem uplatňovaným v Evropském parlamentu; oceňuje, že Výbor podporuje sdílené způsoby cestování, jako jsou veřejné autobusové linky a sdílené osobní automobily, a že v případě, kdy je to nákladově nejúčinnější, najímá dálkové autobusy;

20.  bere na vědomí, že v roce 2018 se rozpočtová skupina Výboru zaměřila zejména na posuzování způsobu kontroly výdajů a zlepšování prognóz vývoje rozpočtových položek, z nichž jsou financovány cestovní a pobytové výdaje poslanců, a že na základě její činnosti bylo v říjnu 2018 vyhlášeno výběrové řízení na „analýzu stávajícího systému finančního plánování v souvislosti s náhradou výdajů členům Výboru a návrhy na vylepšení tohoto systému“; vyzývá Výbor, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu o veškerých dosažených výsledcích;

21.  všímá si toho, že z roku 2018 do roku 2019 bylo přeneseno 8 204 796 EUR (ve srovnání s 9 232 069 EUR přenesenými z roku 2017 do roku 2018) , tj. 6,05 % celkových prostředků, což bylo opět převážně způsobeno rozpočtovými položkami „členové orgánu a delegáti“, „budovy“ a „zpracování údajů“; lituje toho, že mnoho z prostředků, které byly automaticky přeneseny z roku 2017 na rok 2018, bylo výrazně nadhodnoceno; připomíná Výboru, že je velmi důležité, aby rozpočtové úpravy byly realistické a odpovídaly skutečným potřebám; připomíná, že přílišné nadhodnocení nebo podhodnocení svědčí o špatném rozpočtovém plánování a vytváří negativní tlak na řádné a obezřetné finanční řízení;

22.  zdůrazňuje, že rozpočet Výboru je čistě administrativní; konstatuje, že Výbor posuzoval, jak by bylo možné uplatňovat zásady sestavování rozpočtu podle výkonnosti pouze na správní výdaje; vítá iniciativu Výboru pracovat společně s ostatními institucemi na vytvoření souboru interinstitucionálních pokynů pro sestavování rozpočtu na základě výkonnosti u institucí, které mají pouze správní výdaje;

23.  bere na vědomí, že v roce 2018 byla přijata změna rozhodnutí o standardech vnitřní kontroly, kterou byla formalizována existence procesu vnitřní kontroly ve Výboru včetně jmenování koordinátora vnitřní kontroly; poukazuje na to, že Výbor zahájil proces hodnocení 16 standardů vnitřní kontroly za pomoci speciálně vytvořeného dotazníku a na základě výsledků vypracoval zprávu, z níž schvalující osoba vycházela při přijetí rozhodnutí o souboru opatření, která měla být prováděna v roce 2019 s cílem dále zlepšit dodržování těchto standardů; vítá skutečnost, že v tomto kontextu probíhají vzdělávací a osvětové akce;

24.  bere na vědomí skutečnost, že přibližně polovinu rozpočtu Výboru tvoří mzdové výdaje; vítá interní audit výplat mezd, který byl dokončen v roce 2018 a má poskytnout ujištění, že od roku 2010, kdy proběhl audit, se postupy zlepšily; konstatuje, že audit dospěl k závěru, že proces výplaty mezd byl stabilní a nevytvářel žádná nepřiměřená rizika; bere na vědomí schválený akční plán, který byl částečně realizován již před koncem roku 2018, s plánovaným provedením všech ostatních prvků do konce roku 2019;

25.  všímá si toho, že Výbor přijal v roce 2018 celkem 215 stanovisek a zpráv (v roce 2017 to bylo 155); vítá vynaložené úsilí o zvýšení celkové efektivity; vítá speciálně veškeré snahy, zejména v roce 2018, které vedly k vytvoření vize, aby budoucí IT prostředí Výboru odpovídalo potřebám moderní správy a aby se Výbor stal v příštích deseti letech digitálně transformovanou institucí zaměřenou na uživatele a využívající data; poukazuje na to, že v současné době jsou na IT produkty vyčleněna jen 3 % rozpočtu Výboru; poukazuje na to, že provádění digitální strategie Výboru si vyžádá další zdroje;

26.  uvědomuje si, že umělá inteligence změní pracovní trh a nahradí velkou část stávajících pracovních míst; vybízí Výbor, aby se touto záležitostí intenzivně zabýval; podporuje činnost výboru pro umělou inteligenci, který v červnu 2018 vydal stanovisko a uspořádal s Komisí první summit zúčastněných stran o umělé inteligenci, s cílem upozornit na důležitou úlohu Unie, která by měla zajistit, aby umělá inteligence byla bezpečná, neutrální a v souladu s unijními hodnotami;

27.  vítá snahy Výboru o zvýšení ochrany údajů a kybernetické bezpečnost Výboru; dále vítá spolupráci se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU) a aktivní zapojení do činnosti bezpečnostní podskupiny interinstitucionálního výboru pro IT (CII);

28.  zdůrazňuje, že v roce 2018 byla mezi Komisí a Výborem uzavřena meziútvarová dohoda v oblasti lidských zdrojů, jejíž součástí je i vzdělávání, a že tato dohoda vedla ke zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti nákladů spojených s IT kurzy, jak Evropský parlament požadoval v usnesení o udělení absolutoria za rok 2017(1); se znepokojením nicméně poukazuje na to, že pozitivní přínos zvýšené transparentnosti je částečně kompenzován výrazným zvýšením cen, které účtuje Komise, a žádá Výbor, aby spolu s Komisí situaci vyhodnotil v zájmu dosažení jejího zlepšení;

29.  poukazuje na to, že plán pracovních míst schválený rozpočtovým orgánem potvrzuje navýšení stavu zaměstnanců z 665 pracovníků v roce 2017 na 668 v roce 2018 (ve srovnání se 727 v roce 2013); uznává, že pětiprocentní snížení stavu zaměstnanců je mnohem těžší absorbovat v relativně malém plánu pracovních míst, pokud mají být zachovány některé klíčové funkce z hlediska kontinuity provozu, a že takováto míra celkového snížení vyžaduje od menších institucí větší úsilí;

30.  konstatuje, že byla přijata opatření, jimiž se provádí rozhodnutí o whistleblowingu z roku 2016, mimo jiné přijetí interního rozhodnutí o etických poradcích; bere na vědomí, že v roce 2018 byli vybráni tři další pracovníci, aby se připojili k aktivnímu týmu proškolených poradců; poukazuje na to, že úkolem etických poradců je poskytovat pracovníkům poradenství a pomoc v zájmu co nejlepšího plnění jejich povinností ohledně oznamování závažných pochybení (whistleblowingu), jak uvedl Evropský parlament ve svém usnesení o udělení absolutoria za rok 2016(2);

31.  se znepokojením si všímá toho, že počet žádostí o pomoc, které obdrželi důvěrní poradci, se zvýšil z 25 v roce 2017 na 42 v roce 2018, a se znepokojením obzvláště poukazuje na to, že u 33 z těchto případů se jednalo o ženy, zatímco počet žádostí podaných muži se nezměnil (9);

32.  bere na vědomí veškerá přijatá opatření ke zvýšení účinnosti politiky proti obtěžování, jako jsou vzdělávací kurzy věnované konkrétním otázkám, možnost zaměstnancům poskytovat důvěrné poradenství síti a pravidelný dohled vykonávaný externím konzultantem; konstatuje, že se právě projednává návrh na změnu stávajícího rozhodnutí o obtěžování, jímž má být dosaženo vyšší součinnosti s ostatními předpisy v této oblasti, např. o whistleblowingu; bere na vědomí kurz věnovaný etice a bezúhonnosti, který musí povinně absolvovat všichni zaměstnanci a který se zabývá normami chování na pracovišti, mimo jiné tím, co je považováno za obtěžování a jak mu čelit; s hlubokým politováním konstatuje, že žádné z uvedených opatření nedokázalo zabránit případům obtěžování ani ochránit oběti; připomíná Výboru, že mezi hlavní priority těchto opatření musí patřit proaktivní, skutečná a rychle poskytnutá ochrana všem obětem a oznamovatelům (včetně ochrany před vyhrožováním, vydíráním a pokusy o úplatkářství); vyzývá Výbor, aby posílil a zlepšil dosud přijatá opatření a především aby účinně chránil všechny oběti; žádá Výbor, aby o této věci podal zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu;

33.  s uspokojením bere na vědomí spolupráci Výboru s úřadem OLAF; konstatuje, že obě instituce podepsaly v roce 2016 správní ujednání, v němž je stanoven postup pro řešení podvodů; dále bere na vědomí, že v červenci 2019 se předseda a generální tajemník Výboru sešli s generálním ředitelem úřadu OLAF, aby zlepšili součinnost a zefektivnili výměnu informací;

34.  konstatuje, že nový kodex chování členů, který je přílohou nového jednacího řádu Výboru, jenž vstoupil v platnost v březnu 2019, poprvé obsahuje sankce pro členy v situacích, kdy neplní své povinnosti podle kodexu chování; vyjadřuje politování nad tím, že tyto sankce nejsou dostatečně přísné a nezohledňují doporučení evropské veřejné ochránkyně práv; připomíná, že použití prostředků Unie na obranu pověsti instituce nebo členů, nad nimiž Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nebo vnitrostátní soud vynesl nepříznivý rozsudek, představuje zneužití veřejných financí a že právní služby orgánů a institucí mají sloužit k obraně jedině těchto orgánů a institucí, a nikoli zájmů fyzických osob; vyzývá Výbor, aby bezodkladně posílil kodex chování členů, zejména aby do něj přidal účinnější a odrazující sankce; poukazuje na to, že byl zřízen poradní výbor pro chování členů, který bude členům na jejich žádost poskytovat pokyny ve věci výkladu a provádění kodexu chování a bude poskytovat poradenství předsedovi Výboru ohledně případných kroků, které je třeba přijmout, s cílem řešit údajné případy porušení kodexu chování; důrazně doporučuje, aby bylo všem členům dostupné školení o problematice obtěžování, jako je tomu v Evropském parlamentu od začátku současného volebního období;

35.  připomíná, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu žádal, aby pravidelně dostával aktuální informace o rámci pro etiku a bezúhonnost Výboru; vítá skutečnost, že v roce 2018 byly zahájeny přípravy na kampaň „Respect@work“, která má za cíl rozvíjet vztahy mezi všemi osobami na pracovišti, které budou založeny na vzájemné úctě, a jejíž výsledky budou mimo jiné použity při revizi rámce pro etiku a bezúhonnost v roce 2019; vyzývá Výbor, aby o výsledcích informoval v příští výroční zprávě o činnosti;

36.  připomíná, že právní služba Výboru zůstala poté, co byl v březnu 2010 s okamžitou platností zproštěn svých povinností její vedoucí, když oznámil vážné nesrovnalosti a nezákonný nátlak ze strany tehdejšího generálního tajemníka, čtyři roky značně oslabena; dále připomíná, že místo vedoucího právní služby zůstalo tři a půl roku neobsazené, že Soud pro veřejnou službu Evropské unie v této věci Výbor odsoudil (rozsudek F-41/10 RENV Bermejo Garde v. Evropský hospodářský a sociální výbor (3)) k zaplacení pokuty přesahující 100 000 EUR a že teprve v roce 2014 byl jmenován nový vedoucí právního oddělení, které bylo posíleno o pět právníků;

37.  je velmi znepokojen nedávnými změnami, které mohou opět právní službu Výboru oslabit, například tím, že byla přímo připojena ke kanceláři generálního tajemníka s účinkem od 1. ledna 2020, kdy se jedná o jediný takový případ mezi právními službami orgánů a institucí Unie, dále skutečností, že v září 2019 definitivně ztratila jednoho ze svých pěti právníků, že někteří zaměstnanci včetně vedoucího oddělení byli zařazeni do programu mobility místo toho, aby byli považováni za odborné pracovníky, jak tomu je v ostatních orgánech a institucích, a že byl rovněž dramaticky snížen počet formálních konzultací;

38.  zdůrazňuje význam silné a nezávislé právní služby vzhledem k tomu, že orgány a instituce Unie mají od svého vzniku k dispozici interní právní služby, které jim především mají poskytovat právní poradenství a zastupovat je a hájit je před Soudním dvorem; proto Výbor vyzývá, aby právní službě zajistil dostatečný počet pracovníků, aby mohla plnit své úkoly a zachovat si svou nezávislost; žádá Výbor, aby zrušil všechna opatření, která by mohla právní službu oslabit při výkonu příslušných činností a funkcí; dále Výboru připomíná, že je důležité s právní službou konzultovat rozhodnutí Výboru, aby se zaručil jejich soulad se zákonem a aby se zabránilo vážným chybám a následně vleklým a zatěžujícím soudním řízením;

39.  velmi lituje veřejných obvinění v důsledku výběrového řízení do funkce nového generálního tajemníka Výboru; bere na vědomí argumenty, které generální tajemník uvedl v odpovědích na otázky položené Evropským parlamentem v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2018; zdůrazňuje, že v celém výběrovém řízení (zveřejnění, výběr, jmenování a nástup do funkce) je důležité striktně zajistit plně transparentní dokončení všech jeho fází bez výjimky v souladu s jednacím řádem Výboru a se služebním řádem, aby byla dodržena jejich ustanovení a současně nebyla ohrožena dobrá pověst nejen Výboru, ale i všech orgánů a institucí Unie;

40.  vítá vynaložené úsilí o větší zviditelnění Výboru, a to jak rozvojem jeho vztahů se sdělovacími prostředky, tak i důrazem na online komunikaci, aby se dále odstranily jazykové překážky a překážky v souvislosti se zdravotním postižením; v souvislosti s komunikací na sociálních médiích upozorňuje na politiku vzdělávání v této oblasti a na kurzy poskytované na žádost podle konkrétních potřeb členů i zaměstnanců Výboru; konstatuje, že v roce 2018 mírně klesl počet tiskových zpráv (přibližně 60 ve srovnání se 70 v roce 2017) jako součást strategie vývoje formátu „webstories“, jejímž cílem je zaměřit se při komunikaci na témata, která jsou pro Výbor nejdůležitější; žádá Výbor, aby podal zprávu Evropskému parlamentu o svých zkušenostech v této oblasti;

41.  konstatuje, že u příležitosti 60. výročí svého vzniku v květnu 2018 provedl Výbor širokou škálu komunikačních aktivit; vítá skutečnost, že v roce 2018 navštívilo Výbor 9 419 osob (ve srovnání s 7 820 v roce 2017) a že dalších 2 888 návštěvníků přilákal tradiční den otevřených dveří konaný 5. května (ve srovnání s 2 700 v roce 2017); konstatuje, že plenární zasedání Výboru jsou vysílána živě po internetu a může je potenciálně sledovat od tří do osmi milionů lidí; poukazuje na to, že celková internetová interakce, jako jsou retweety, lajky a odpovědi, je na vzestupu a dosahuje hodnoty 680 až 1 840 zmínek na jedno plenární zasedání;

42.  poukazuje na to, že v souvislosti s dohodou o spolupráci s Evropským parlamentem a z ní plynoucím snížením stavu překladatelů se zvýšily prostředky na externí překlady (20,2 % v roce 2018, mírně nad 20% cílem, oproti 17,1 % v roce 2017 a 16,61 % v roce 2016); dále konstatuje, že celkové náklady na externí překlady v roce 2018 činily 4 417 613 EUR oproti 7 208 710 EUR, jež by byly zapotřebí na plně interní zajištění překladů;

43.  vybízí Výbor, aby pokračoval s racionalizačními opatřeními v oblasti překladu;

44.  konstatuje, že dohoda o administrativní spolupráci, kterou v roce 2014 uzavřely Výbor a Výbor regionů s Evropským parlamentem, skončila dne 31. prosince 2019; konstatuje, že dohoda z roku 2014 nebyla dosud znovu vyjednána ani rozšířena; je toho názoru, že dohoda z roku 2014 byla vůči Výboru a Výboru regionů (dále jen „výbory“) velmi nevyvážená, neboť výbory přesunuly celkem 60 překladatelů do Evropského parlamentu (36 z Výboru) a na oplátku mohly pouze využívat výzkumnou službu Evropského parlamentu (EPRS); se znepokojením konstatuje, že v důsledku toho musely výbory přijmout smluvní zaměstnance a zadávat překlady externě; se znepokojením konstatuje, že Evropský parlament jako kompenzaci za snížení počtu překladatelů poskytuje výborům dodatečnou částku ve výši 1 200 000 EUR v letech 2015-2016 na pokrytí externího zajištění překladatelských služeb, přičemž tato částka může být přerozdělena na jiné oblasti politiky, pokud není plně využita na externí překlady (Výbor tuto možnost přerozdělení v posledních třech letech využil); je toho názoru, že tyto okolnosti nesplňují kritéria celkově obezřetného a řádného finančního řízení a v případě prodloužení stávající dohody nebo vyjednávání nové dohody by měly být znovu přezkoumány; uznává, že z politického hlediska je nutné tuto dohodu aktualizovat s ohledem na současné výzvy, jako je např. nový VFR nebo nová pravidla politiky soudržnosti; oceňuje dobrou spolupráci s Výborem při podpoře účasti občanů v evropských volbách v roce 2019;

45.  bere na vědomí, že na základě průzkumu v roce 2016 mezi pracovníky Výboru o psychosociálních rizicích byla přijata opatření spočívající v několika iniciativách, jako jsou semináře pro vedoucí pracovníky věnované řízení absencí a konfliktů a řešení případů nedostatečných pracovních výsledků; vítá rovněž systém odborného vedení nových kolegů a akce ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zvýšení jejich motivace; konstatuje, že míra absencí zaměstnanců dosáhla svého maxima v roce 2017 (5,5 %) a v roce 2018 se mírně snížila na 5,35 % (ve srovnání se 4 % v roce 2015); se znepokojením však konstatuje, že došlo k nárůstu dlouhodobých nemocenských mezi vedoucími oddělení Výboru; vyzývá Výbor, aby podal zprávu o veškerých výsledcích snah o snížení míry absencí zaměstnanců;

46.  vítá soustavný pokrok ve věci geografické vyváženosti vedoucích pracovníků Výboru, zejména pokud jde o členské státy, které přistoupily k Unii v roce 2004 nebo později; konstatuje, že pokud jde o genderovou vyváženost, má nyní Výbor mezi manažery vyšší podíl žen než mužů (52 % v roce 2018, 41,4 % v roce 2017 a 37,5 % v roce 2016); konstatuje, že 80 % pracovníků, kteří si přejí pracovat na částečný úvazek, tvořily v roce 2018 ženy, ačkoli stejné právo na něj mají ženy i muži; vítá skutečnost, že Výbor pravidelně pořádá informační akce o dostupných možnostech uspořádání pracovní doby;

47.  vítá úsilí, které Výbor vynaložil na vybudování rozmanitějšího a inkluzivnějšího pracovního prostředí a kultury tím, že přijal opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením, jako je zajištění digitálně přístupného intranetu a internetové stránky pro osoby se zrakovým postižením, vydání brožury nazvané „Access Able Brussels“ s veškerými nezbytnými informacemi pro všechny nově příchozí, kteří se přistěhovali do Bruselu a mají zdravotní postižení, a pořádání konference výboru COPEC věnované výhradně otázkám zdravotního postižení;

48.  připomíná, že je nezbytné vytvoření dlouhodobého rámce politiky v oblasti lidských zdrojů, který podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, celoživotní poradenství a rozvoj kariéry, vyvážené zastoupení žen a mužů, práci z domova, nediskriminaci, vyvážené zeměpisné zastoupení a nábor a začleňování osob se zdravotním postižením;

49.  bere na vědomí, že výbory uzavřely dohodu o administrativní spolupráci, jejímž prostřednictvím stanovily velký počet postupů spolupráce mezi svými útvary a vytvořily a řídí společné služby sdružující lidské a finanční zdroje obou výborů (konkrétně překlad a logistiku); vítá skutečnost, že útvary interního auditu obou výborů vyvíjejí úzkou spolupráci týkající se společných služeb na základě ustanovení dohody o spolupráci; vybízí Výbor k prodloužení dohody o administrativní spolupráci s Výborem regionů na období po roce 2019;

50.  vítá roční úspory ve výši 11,8 milionů EUR na infrastruktuře a 0,72 milionu EUR na pronájmu, údržbě, spotřebním materiálu a personálu díky tomu, že oba výbory sdílejí v těchto oblastech své zdroje; vítá také skutečnost, že roční rozpočtové úspory v oblasti IT, jichž bylo dosaženo díky spolupráci mezi výbory, dosahují přibližné výše 5 milionů EUR; konstatuje, že dalším příkladem součinnosti, jíž bylo dosaženo díky spolupráci s Evropským parlamentem a která vytváří úspory na personálních nákladech ve výši 3,3 milionů EUR (úroveň platů z roku 2016), je možnost výborů využívat EPRS (na tento účel bylo z Výboru do EPRS převedeno 36 pracovních míst);

51.  vyzývá Výbor, aby situaci dále analyzoval s cílem zjistit, v jakých dalších oblastech by mohl provozovat s Výborem regionů společné služby; zdůrazňuje, že tato forma interinstitucionální spolupráce může výrazně snížit celkové výdaje Výboru; vyzývá Výbor, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu o veškerých dosažených výsledcích;

52.  konstatuje, že dohoda o spolupráci mezi Výbory podepsaná v roce 2016 vytvořila pevný právní rámec pro dlouhodobou, účinnou a účelnou spolupráci a ukazuje, že výbory jednají jako partneři a zároveň vzájemně respektují své pravomoci a výsady; konstatuje, že tato dohoda skončila dne 31. prosince 2019 a že bylo rozhodnuto prodloužit ji o jeden rok, než bude vyjednána nová dohoda; žádá výbory, aby vyvinuly nezbytné úsilí k uzavření nové dohody co nejdříve, což umožní další synergie a úspory;

53.  připomíná, že výbory znovu věnovaly méně než 3 % svého celkového rozpočtu na IT a že projekty a vybavení IT již několik let trpí strukturálním nedostatkem finančních prostředků; se znepokojením bere na vědomí, že oba výbory i nadále používají na konci roku k financování projektů IT sběrné převody, čímž řeší tento nedostatek prostředků na projekty a systémy IT; žádá oba výbory, aby co nejdříve zavedly novou digitální strategii a víceletý plán výdajů na IT;

54.  poukazuje na to, že správní dohoda mezi výbory a Komisí týkající se výměny budovy VMA, která patří Komisi, za budovy BEL68/TRE 74, které patří výborům, byla podepsána dne 28. srpna 2019; konstatuje, že výměna nabude účinnosti k 16. září 2022; se znepokojením konstatuje, že hlavní prioritou politiky výborů v oblasti nemovitostí je zeměpisná koncentrace budov; se znepokojením konstatuje, že výsledkem této výměny je úbytek kancelářských prostor výborů o rozloze 10 440 m2, a tudíž nutnost nalézt po této výměně další kanceláře pro přibližně 200 zaměstnanců, což nelze zcela vykompenzovat krátkodobými alternativními opatřeními, jako je zahuštění využívání prostoru v ostatních budovách a větší využívání práce z domova, ale bude to vyžadovat nákup další přilehlé budovy, která toto snížení vykompenzuje; upozorňuje také na nutnost budovu VMA v krátkodobém až střednědobém výhledu renovovat; vyjadřuje znepokojení nad důsledky, které tato dohoda bude mít nejen pro finanční prostředky Výboru, ale také pro pracovní podmínky dotčených zaměstnanců; vyjadřuje politování nad tím, že v záležitosti takového rozsahu a významu pro Výbor nebyla konzultována právní služba;

55.  poukazuje na to, že nedávno vznikla společná pracovní skupina výborů, která má vypracovat další analýzu s cílem nalézt adekvátní řešení; konstatuje, že další pracovní skupina se má zabývat novými způsoby práce; zdůrazňuje, že výměna budov nesmí v žádném případě mít negativní dopady na pracovní podmínky zaměstnanců, způsoby práce a pracovní prostory; vítá skutečnost, že správa průběžně informuje všechny zúčastněné strany na shromážděních zaměstnanců a prostřednictvím vedení dotčených útvarů a bere v potaz vyjádřené námitky a návrhy; vyzývá výbory, aby informovaly parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu a Rozpočtový výbor Evropského parlamentu o veškerých dosažených výsledcích;

56.  vyjadřuje vážné znepokojení nad skutečností, že na kritických místech budovy VMA, včetně parkoviště, byla potvrzena přítomnost azbestu; důrazně odsuzuje skutečnost, že kontrola provedená specializovaným externím dodavatelem byla uskutečněna v září 2019, pouze měsíc po podpisu dohody s Komisí; odsuzuje skutečnost, že dohoda byla podepsána, aniž by byly všechny zúčastněné strany včas informovány o možné přítomnosti azbestu v budově VMA; rovněž odsuzuje skutečnost, že členové a zaměstnanci nebyli o této situaci informováni, a žádá Výbor o přiměřenou a účinnou nápravu;

57.  konstatuje, že výbory získaly v září 2019 pro budovu VMA certifikát, který uvádí, že budova obsahuje azbest, aniž by to představovalo riziko pro její běžné používání; vzhledem k tomu, že v tomto případě se nebude jednat o běžné používání budovy, ale přestavbu, je hluboce znepokojen ohledně budoucího vývoje této záležitosti;

58.  konstatuje, že zdravotní důsledky dlouhodobé a rizikové expozice osob azbestu jsou velmi dobře doloženy a bývají vždy zdrojem obecného znepokojení a obav, žádá výbory, aby prováděly politiku úplné a proaktivní transparentnosti a informování o zvládání této situace před skutečným nastěhováním do budovy VMA i po něm, ale zároveň aby se vyhnuly vyvolávání obav;

59.  je znepokojen tím, že 19,56 % (2 835) plateb s platební lhůtou 30 dnů bylo provedeno pozdě (průměrná doba prodlení platby byla 46,12 dnů); vyzývá Výbor, aby zvýšil své úsilí o dodržování platebních lhůt stanovených ve finančním nařízení;

60.  vítá skutečnost, že se v posledních letech snížil podíl nevyužitých tlumočnických bloků (2,61 % v roce 2018, 3,6 % v roce 2017 a 4,38 % v roce 2016); bere na vědomí opatření přijatá v průběhu roku 2018 a vybízí Výbor, aby tento pozitivní trend snižování počtu zrušených tlumočnických služeb udržel;

61.  oceňuje záměr Výboru dále zlepšovat transparentnost a usnadňovat přístup ke svým dokumentům na základě interinstitucionální schůzky věnované transparentnosti, která se uskutečnila dne 25. září 2018 v Lucemburku; konstatuje, že Výbor začal využívat osvědčené postupy z ostatních orgánů a institucí Unie, na jejichž základě vytvoří akční plán zaměřený na otázky jednacího řádu, kodexu chování pro členy, vytvoření rejstříku transparentnosti a přístupu k dokumentům, s plánovaným zahájením v roce 2019;

62.  poukazuje na to, že evropská veřejná ochránkyně práv vydala v červnu 2017 doporučení týkající se případu, kdy Evropský hospodářský a sociální výbor údajně nezajistil, aby určitý člen deklaroval veškeré relevantní zájmy, a že na základě tohoto doporučení přistoupil Výbor ke změně svého jednacího řádu v souladu s požadavky evropské veřejné ochránkyně práv a nové znění jednacího řádu vstoupilo v platnost dne 15. března 2019; konstatuje, že při šetření, které se týkalo stížnosti na průběh určitého výběrového řízení v roce 2018, evropská veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že k nesprávnému úřednímu postupu nedošlo;

63.  poukazuje na to, že prohlášení o zájmech předsedy a místopředsedů Výboru jsou k dispozici na internetových stránkách členů Výboru; konstatuje, že podle nového znění jednacího řádu musí nově členové po svém jmenování vypracovat prohlášení o veškerých finančních nebo jiných zájmech, které by mohly mít vliv na jejich činnost ve Výboru; poukazuje na to, že tato prohlášení jsou rovněž veřejně přístupná na internetových stránkách Výboru; konstatuje, že členové musí nejméně jednou ročně výslovně potvrdit platnost obsahu těchto prohlášení, a pokud dojde k jakékoli změně jejich situace, okamžitě je upravit;

64.  konstatuje, že členové nemají povinnost oznámit adresu organizace nebo podniku, od nichž pobírají odměnu; konstatuje nicméně, že při nástupu do funkce a v případě jakýchkoli změn mají členové povinnost vyplnit a podepsat prohlášení o zájmech; poukazuje na to, že dvacet pět členů poskytlo správě adresu, na níž jsou v Belgii úředně hlášeni;

65.  poukazuje na to, že Výbor nemá v úmyslu změnit systém, kdy členové potvrzují svou přítomnost na schůzích podpisem, a vyžadovat napříště dva podpisy – jeden na počátku schůze a druhý na jejím konci; žádá Výbor, aby se v zájmu zlepšení svých pracovních postupů dále zabýval postupy a zkušenostmi Evropského parlamentu a dalších orgánů a institucí Unie, pokud jde o záznam přítomnosti na schůzích, a hodnotil osvědčené postupy; žádá Výbor, aby ve své příští výroční zprávě o činnosti informoval o veškerých dosažených výsledcích;

66.  poukazuje na práci, kterou Výbor vykonal v souvislosti s rozhodnutím veřejného ochránce práv v případu 1306/2014/OV, kdy konkrétně šlo o vypracování pokynů pro řízení střetů zájmů s cílem poskytnout vodítka pro případy, kdy pracovníci mají při řešení určité záležitosti vykonávat vzájemně se překrývající úkoly, k čemuž dochází zejména v záležitostech týkajících se činnosti orgánů zastupujících zaměstnance;

67.  vítá skutečnost, že Výbor uplatňuje politiku pro případy „otáčivých dveří“, která zahrnuje sledování externích činností, které vykonávají jeho bývalí vyšší úředníci; konstatuje, že příslušnou zprávu zveřejňuje Výbor každý rok;

68.  poukazuje na to, že v roce 2017 zřídil Výbor skupinu, která má za úkol monitorovat vývoj ve věci rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie a vyhodnocovat, zda má Výbor v jednotlivých případech reagovat či zaujmout stanovisko; konstatuje, že na základě předpokladu, že Spojené království vystoupí z Unie, byl rozpočet na rok 2019 snížen o celkem 318 600 EUR a dále byl rozpočet na rok 2020 snížen o částku 173 062 EUR v reakci na „zjevné změny“ v cestovních výdajích členů a ve spolufinancování IT vybavení členů;

69.  znovu poukazuje na to, že je třeba racionalizovat, urychlit a zlepšit postup udělování absolutoria; navrhuje tedy, aby byl termín pro předložení výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po daném účetním období; vyjadřuje politování nad tím, že tento termín nebyl v případě výroční zprávy o činnosti za rok 2018 dodržen, jak bylo požadováno v usnesení o udělení absolutoria za rok 2017; vítá skutečnost, že Výbor je ochoten se touto osvědčenou praxí řídit, což by orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytlo více času na hlubší analýzu a lepší provedení postupu udělování absolutoria;

70.  konstatuje, že druhá skupina ad hoc pro budoucnost Výboru, která se zaměřuje na otázku racionalizace interních orgánů Výboru, předložila svou monitorovací zprávu na konci roku 2017; konstatuje, že předsednictvo Výboru přijalo v lednu 2018 rozhodnutí snížit počet členů, kteří zasedají ve velkém počtu interních orgánů Výboru, a omezit počet schůzí, které tyto orgány každý rok pořádají; konstatuje, že předsednictvo přijalo rozhodnutí o změně působnosti některých struktur Výboru; žádá Výbor, aby Evropskému parlamentu vysvětlil, jakých úspor hodlá touto modernizací dosáhnout v zájmu zvýšení transparentnosti a zodpovědnosti;

71.  vítá úsilí Výboru, které vynakládá za účelem podpory oběhového hospodářství, a to prostřednictvím svých stanovisek a Evropské platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství, která shromažďuje iniciativy a osvědčené postupy a která vznikla ve spolupráci s Komisí;

72.  podporuje Výbor v jeho úsilí o snížení své environmentální stopy; s uspokojením konstatuje, že došlo k mírnému snížení spotřeby elektřiny (3 %) a papíru (17 %) a ke snížení množství kancelářského odpadu (3 %); konstatuje však, že došlo ke zvýšení spotřeby plynu (5 %) a vody (17 %) v důsledku instalace nového plynového ohřívače a úniků vody během stavebních prací;

73.  vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec se všemi souvisejícími pravidly a postupy, rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na významnost spolupráce a sdílení zkušeností mezi orgány a institucemi Unie; navrhuje, aby Výbor analyzoval možnost formalizace činnosti vytváření sítí v různých oblastech s cílem sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení;

74.  poznamenává, že je důležité vést mezi Výborem a Evropským parlamentem politický dialog s cílem zajistit, aby Evropský parlament mohl cenné příspěvky Výboru zahrnout do své činnosti; v této souvislosti připomíná svou žádost, aby obě instituce co nejvíce usilovaly o posílení vzájemné politické spolupráce.

(1) Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 118.
(2) Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 134.
(3) Rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (první senát) ze dne 2. června 2016, Moises Bermejo Garde v. Evropský hospodářský a sociální výbor, F-41/10 RENV, ECLI:EU:F:2016:123.

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí